$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

まちにまった Vue.js 3

kazupon
August 25, 2020

まちにまった Vue.js 3

kazupon

August 25, 2020
Tweet

More Decks by kazupon

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ·ͪʹ·ͬͨ
  Vue.js 3
  Vue.js v-tokyo meetup #11
  2020.08.25
  @kazupon

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. PLAID, inc.
  Vue.js Core Team Member
  Vue.js Japan User Group Organizer
  Creator of Vue I18n & Intlify
  WebAssembly Love ❤
  @kazu_pon kazupon
  kazupon

  View Slide

 4. ͸͡Ίʹ

  View Slide

 5. 2020೥7݄18೔

  View Slide

 6. Vue.js 3.0 RC ϦϦʔεʂ
  https://github.com/vuejs/rfcs/issues/189
  ͜ͷ issue Ͱ Evan ࢯ͕ࠓޙʹ͍ͭͯද໌

  View Slide

 7. ߹ΘͤͯެࣜυΩϡϝϯτ΋ެ։ (β)
  https://v3.vuejs.org/

  View Slide

 8. ެࣜϓϥάΠϯɾπʔϧ΄΅४උ͕੔͍ͭͭ͋Δ
  • vue-router
  v4.0.0-beta6
  • vuex
  v4.0.0-beta4
  • vue-cli
  v4.5.0 (vue 3 preset)
  • vue-devtools
  v6.0.0-beta.1
  • eslint-plugin-vue
  v7.0.0-beta.2
  • @vue/test-utils
  v2.0.0-beta.2
  • vue-class-component
  v8.0.0-alpha.6
  • vue-loader
  v16.0.0-beta.5
  • rollup-plugin-vue
  v6.0.0-beta.8

  View Slide

 9. σγδϣϯπϦʔͷެ։
  https://github.com/vuejs/rfcs/issues/183

  View Slide

 10. ͍Α͍Α
  ϦϦʔεؒۙʂ

  View Slide

 11. ࠓ೔࿩͢͜ͱ

  View Slide

 12. ͦͷલʹ

  View Slide

 13. 2020೥2݄1೔

  View Slide

 14. View Slide

 15. Vue 3 ʹ͍ͭͯ࿩ͨ͠

  View Slide

 16. εϥΠυ͸ͪ͜Β
  https://speakerdeck.com/kazupon/mamonakuyatutekuru-vue-dot-js-3

  View Slide

 17. ͱ͍͏͍Θ͚Ͱ

  View Slide

 18. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  • 2݄ͷൃද͔Βͷ Diff (ࠩ෼)
  • Vue 3 ؔ࿈पΓͷΞοϓσʔτ৘ใ
  • SFC
  • Vite
  • @vuedx
  • ͦͷଞ

  View Slide

 19. SFC

  View Slide

 20. Evan ࢯ͕ SFC վળ ͷ PR Λ౤Լ
  https://twitter.com/youyuxi/status/1277695108268339208

  View Slide

 21. ౤Լͨ͠ RFC ͸ 3ͭ
  • 1. ίϯϙʔωϯτͷΠϯϙʔτ౶ҥߏจ
  • 2. Composition API ͷ DX վળ
  • 3. CSS ม਺ΠϯδΣΫγϣϯ
  https://github.com/vuejs/rfcs/pull/182

  View Slide

 22. ίϯϙʔωϯτ
  ͷ
  Πϯϙʔτ౶ҥߏจ

  View Slide


 23. • SFC ʹϒϩοΫΛಋೖ

  View Slide


 24. ͰԿ͕ྑ͘ͳΔͷ͔ʁ

  View Slide

 25. ͜͏͍͏ίʔυΛॻ͘ඞཁ͕ͳ͘ͳΔʂ
  • Ұൠతͳίϯϙʔωϯτ
  ैདྷ RFC
  ίϯϙʔωϯτΛ࢖͏ͨΊʹ
  ͍͍ͪͪ ϒϩοΫ಺Ͱ<br/>import ͢Δඞཁ͕ͳ͘ͳΔ<br/>

  View Slide

 26. ͜͏͍͏ίʔυΛॻ͘ඞཁ͕ͳ͘ͳΔʂ
  • ඇಉظͳίϯϙʔωϯτ
  ඇಉظίϯϙʔωϯτΛϩʔυ͢ΔͨΊʹ
  dynamic import Ͱ components Φϓγϣϯʹ
  ࢦఆ͢Δඞཁ͕ͳ͘ͳΔ
  ैདྷ RFC

  View Slide

 27. ίϯϙʔωϯτΛผ໊ʹͰ͖Δ
  • as Λ࢖͏͜ͱͰผ໊ʹͰ͖Δ
  ES modules ͷ import ߏจͷ
  as ͱಉ͜͡ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 28. Composition API
  ͷ
  DX վળ

  View Slide

 29. <br/>• <script> ʹ setup ͕௥Ճ<br/>

  View Slide

 30. <br/>Ͱ<br/>Ͳ͏DX͕ྑ͘ͳΔʁ<br/>

  View Slide

 31. ΑΓ؆ܿʹ࣮૷Ͱ͖Δʂ
  setup ؔ਺಺ͰϩδοΫΛ࣮૷ͯ͠ɺϨϯμϦϯά
  ͢ΔͨΊʹίϯςΩετฦ͢ඞཁ͕ͳ͘ͳΔʂ
  ैདྷ RFC

  View Slide

 32. ࢖͍ํ

  View Slide

 33. ίϯςΩετͰϨϯμϦϯά͢ΔͨΊʹ͸ʁ
  • export ͢Δ
  ES Modules ͷ
  export ߏจΛ࢖͏͚ͩ

  View Slide

 34. setupؔ਺ͷҾ਺͸Ͳ͏࢖͏ʁ
  • setup ͷଐੑ஋ʹࢦఆ͢Δ
  ैདྷ RFC

  View Slide

 35. ίϯϙʔωϯτΦϓγϣϯ͸ʁ
  ैདྷ RFC
  props ͳͲͷ
  ίϯϙʔωϯτΦϓγϣϯΛ
  ࢖͏৔߹͸
  export default ͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 36. TypeScript ͸ʁ
  • declare Λ࢖ͬͯܕఆٛ
  declare Ͱ props Λ͢Δͱɺ
  SFCίϯύΠϥ͕ props ࣮ࡍͷఆٛίʔυͱ
  TS ͷܕਪ࿦͞ΕΔΑ͏ʹίϯύΠϧ͢Δ

  View Slide

 37. ͱ <script setup> ΛҰॹʹ࢖͑Δ<br/>༻్:<br/>- άϩʔόϧͳॲཧΛҰ౓͚ͩ<br/>࣮ߦ͍ͨ͠৔߹<br/>- SFC Ͱ named export ͳ΋ͷΛ<br/>ఏڙ͍ͨ͠৔߹<br/>

  View Slide

 38. CSS ม਺
  ΠϯδΣΫγϣϯ

  View Slide

 39. <br/>• style ϒϩοΫʹ vars ͕௥Ճ<br/>

  View Slide

 40. <br/>Ͱ<br/>Ͳ͏ྑ͘ͳΔʁ<br/>

  View Slide

 41. script ଆ͔Β஋Λ౉ͤΔʂ
  vars ʹఆٛͨ͠ม਺Λ
  Webඪ४ͷCSSม਺ͷཁྖͰ
  ελΠϧ஋ͱͯ͠
  ׂΓ౰ͯΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δʂ
  ͭ·ΓɺಈతͳελΠϧΛ੍ޚͰ͖Δʂ
  όΠϯσΟϯάʂ

  View Slide

 42. ͱ͍ͬ͠ΐʹར༻Մೳ<br/>vars Λ scoped ͱ<br/>͍ͬ͠ΐʹར༻͍ͨ͠৔߹͸ɺ<br/>಺෦ͷCSSม਺͸ϩʔΧϧͱݟͳ͢<br/>ͭ·Γɺ͜ͷέʔεͰ͸<br/>--color ͕Өڹ͢Δͷ͸<br/>͜ͷίϯϙʔωϯτʹͷΈ<br/>

  View Slide

 43. άϩʔόϧͳCSSม਺ͷར༻͸ʁ
  --global ϓϦϑΟοΫεΛ࢖ͬͯ
  CSSม਺Λར༻͢Δ

  View Slide

 44. ͜ΕΒRFCͷ࠾୒ʹ͍ͭͯ
  • , <style vars> ʹͭ<br/>͍ͯ͸ RC ʹ࣮૷ࡁΈ<br/>• <script setup> ͸೉ͳ͘࢖͑Δ<br/>• <style vars> ͸CSS ม਺͕࢖͑ΔϞ<br/>μϯͳϒϥ΢βͰར༻Ͱ͖Δ<br/>

  View Slide

 45. ͜ΕΒRFCͷ࠾୒ʹ͍ͭͯ
  • ʹ͍ͭͯ͸·ͩະ࣮૷
  • SFC ʹ৽ͨͳϒϩοΫ΍ॻ͖ํ͕ՃΘΔ
  ͷͰɺෳࡶੑͱֶशίετ͕૿͢ΜͰ
  ͸ʁ
  • Vetur ͱ͍ͬͨςϯϓϨʔτղੳΛ͢Δ
  πʔϧ΁Өڹ͕େ͖͗͢ΔͷͰ͸ʁ

  View Slide

 46. ͱ͍͏Θ͚ͰɺVue 3.0 Ͱ͸…
  • ·ͩ RFC Ͱ͍Ζ͍Ζͱٞ࿦ɺϑΟʔυόο
  Ϋ͕͋ΔͨΊ SFC ͷਖ਼ࣜػೳͰ͸ͳ͍
  • ͜ͷ SFC վળ ͸ Experimental (࣮ݧత) ͳ
  ػೳͱͯ͠ఏڙ͞ΕΔ
  • ໰୊ͳ͚Ε͹ɺv3.1 ? Ͱ࠾୒͞ΕΔ༧ఆ

  View Slide

 47. Vite

  View Slide

 48. Evan ࢯ͕৽͍͠Ϗϧυπʔϧެ։
  • ಡΈํ: `/vit/`
  https://github.com/vitejs/vite

  View Slide

 49. 6݄ʹViteʹ͍ͭͯ࿩ͨ͠
  https://speakerdeck.com/kazupon/native-esm-powered-web-dev-build-tool
  ϓϥάΠϯ࡞Γ͍ͨਓ
  ಺෦࣮૷ʹ͍ͭͯ஌Γ͍ͨํ͸ͥͻʂ

  View Slide

 50. Vite ͷಛ௃
  • ES Modules ϕʔεͷ։ൃαʔόΛඋ͑ͨϞμϯͳ
  Ϗϧυπʔϧ
  • dev server ͸ߴ଎
  • ىಈ࣌ʹ͢΂ͯόϯυϧ͠ͳ͍
  • ߴ଎ͳ ESbuild ʹΑΔ on the fly ίϯύΠϧ
  • Hot Module Replacement (HMR) ΋γϯϓϧͳ
  ͨΊ଎͍

  View Slide

 51. ػೳ
  • Bare Module Resolving
  • Hot Module Replacement
  • TypeScript
  • CSS / JSON Importing
  • Asset URL Handling
  • PostCSS
  • CSS Modules
  https://github.com/vitejs/vite#features
  • CSS Pre-processors
  • JSX
  • Custom Blocks
  • Config File
  • Dev Server Proxy
  • Production Build
  • Modes and Environment
  Variables

  View Slide

 52. ػೳ
  • Web Assembly
  • Inline Web Workers
  • HTTPS/2
  https://github.com/vitejs/vite#features

  View Slide

 53. ੜ·Εͨഎܠ
  • VuePress ͷىಈ͕஗ͯ͘ΠϥΠϥͨ͠
  • SFC Λ ES Modules Ͱಈ͔͍ͨ͠ͱ͍͏Ξ
  ΠσΞ͕ੲ͔Β͋ͬͨ
  • Snowpack ͳͲͷ৽͍͠ ES Modules ϕʔ
  εͷόϯυϥ͕ग़ݱ͖ͯͨ͠

  View Slide

 54. ͦΜͳதΞΠσΞ͕෣͍߱Γ͖ͯͯੜ·Εͨ
  https://twitter.com/youyuxi/status/1252173663199277058

  View Slide

 55. Vite ͷݱঢ়
  • v1.0.0 RC ͱͯ͠ϦϦʔε͞Ε͍ͯΔͷ
  Ͱɺۙʑਖ਼ࣜ v1.0 ͕ϦϦʔε͞ΕΔݟࠐ
  Έ
  • ϓϩμΫγϣϯ޲͚ͷϏϧυ͸ɺ࣮࣭
  rollup ͰϏϧυ͢ΔͷͰ࢖͑Δ͸ͣʂ...

  View Slide

 56. Vue ͱ Vite ͱͷؔ܎
  • Vue 3 ޲͚ͷެࣜυΩϡϝϯτͰ Vite Λ
  ࢖ͬͨΠϯετʔϧʹ͍ͭͯॻ͍ͯ͋Δ
  • ͳͷͰɺVue ޲͚ʹ͸αϙʔτ͞Ε͍ͯ͘
  ͷ͸ؒҧ͍ͳ͍

  View Slide

 57. ։ൃ؀ڥ͕͙͢ʹ੔͏ʂ
  • npm init vite-app ͷΑ͏ͳίϚϯυ
  TypeScript ͱ͔ॾʑͷ؀ڥ͕੔͏ʂ
  • ͷͰɺΈͳ͞Μɺ࢖͍͖ͬͯ·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 58. @vuedx

  View Slide

 59. Vue developer experience
  • Vue ͷ DX ΛΑ͘͢Δ
  ͨΊͷπʔϧ
  • ίΞνʔϜͷ Rahul
  ࢯ (znck) ͕࡞੒த
  • ·ͩ Experimental
  https://twitter.com/znck0

  View Slide

 60. ༨ஊ: ͪͳΈʹ Rahul ࢯ͸ 2018 ೥೔ຊʹདྷ͍ͯΔ
  • Vue Fes Japan 2018
  • ίϯύΠϥपΓ͕ಘ
  ҙ
  • rollup-plugin-vue ͷ
  ։ൃऀ
  https://vuefes.jp/2018/speakers/znck/

  View Slide

 61. GitHub ϦϙδτϦ
  • @vuedx ͸ Rahul ࢯͷݸਓϦϙδτϦͰ։
  ൃਐΊΒΕ͍ͯΔ
  https://github.com/znck/vue-developer-experience

  View Slide

 62. @vuedx ͸ͲͷΑ͏ͳ΋
  ͷ(DX)Λఏڙ͢Δͷ͔

  View Slide

 63. @vuedx ͕ఏڙ͢Δ΋ͷ
  • @vuedx ͷΰʔϧͱͯ͠͸ҎԼΛఏڙ͢Δ͜ͱ
  • ಺ͰͷܕνΣοΫ
  • ίʔυิ׬
  • ϦϑΝΫλϦϯάػೳ
  • SFC ͷ ES Modules Խ

  View Slide

 64. ಺ͰͷܕνΣοΫ
  https://twitter.com/znck0/status/1290278773049286657/photo/1

  View Slide

 65. ϦϑΝΫλϦϯάػೳ
  • ͱͱͷಉظ<br/>• Props ͷมߋ<br/>• ίϯϙʔωϯτλάͷมߋ<br/>• ϑΝΠϧ໊มߋͱίϯϙʔωϯτͷநग़<br/>• ม਺໊ͷมߋ<br/>• … ͳͲ<br/>

  View Slide

 66. σϞ
  • ྫ: ίϯϙʔωϯτλάͷมߋ
  https://twitter.com/znck0/status/1290577650398846976

  View Slide

 67. @vuedxͰ͸
  ͜ΕΛͲ͏΍͍ͬͯΔͷ͔

  View Slide

 68. ΞʔΩςΫνϟ
  VS Code ͷ Language Service ʹύον͢Δ
  ײ͡Ͱ SFC Λॲཧ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 69. Vue Virtual TextDocument
  • SFC ֤ϒϩοΫΛԾ૝ϑΝΠϧͱͯ͠ॲཧ
  component.vue
  component.vue____script.ts
  component.vue____template.ts
  component.vue____render.ts
  TS ͷίʔυ
  ͱͯ͠ॲཧ͢Δ

  View Slide

 70. @vuedxɺ
  Vetur ͱಉ͡Α͏
  ͳπʔϧͰ͸ʁ

  View Slide

 71. Vetur ͸ࠓޙͲ͏ͳΔʁ

  View Slide

 72. ࠓޙ͸౷߹͍ͯ͘͠༧ఆ
  https://github.com/vuejs/vetur/issues/2016
  Vetur ʹ @vuedx ͷTSϓϥάΠϯΛऔΓೖ
  ΕͯϦϑΝΫλϦϯάػೳΛஔ͖׵͑Δ

  View Slide

 73. ͦͷଞ

  View Slide

 74. Reactivity API

  View Slide

 75. Ҏલͷ2݄ͷൃදͷͱ͖͸
  • reactive
  • computed
  • watch
  • readonly
  • ref
  • isRef
  • toRefs
  ্هͷΑ͏ͳجຊతͳAPI͔͠ͳ͔͕ͬͨ…

  View Slide

 76. ͞ΒʹҎԼͷAPI͕૿͑ͨ
  • shallowReactive
  • shallowRef
  • markRaw
  • triggerRef
  • isReactive
  • isProxy
  • toRaw
  ओʹύϑΥʔϚϯεͷ࠷దԽɺߴ౓ͳ͜ͱ
  ͍ͨ͠ਓ޲͚ʹެ։͞Εͨ

  View Slide

 77. ৄ͍͠ৄࡉ͸ެࣜυΩϡϝϯτͰ
  Reactivity API ͷ߲໨ʹࡌ͍ͬͯ·͢
  https://v3.vuejs.org/api/basic-reactivity.html#reactive

  View Slide

 78. Vue.js ίΞνʔϜͷهࣄ΋ಡΉͱΑ͍
  • Reactive ͷྺ࢙Λަ͑ͳ͕Βղઆ͍ͯ͠Δ
  https://dev.to/jinjiang/understanding-reactivity-in-vue-3-0-1jni

  View Slide

 79. ෼͔Γ΍͍͢ Reactivity API ʹ͍ͭͯͷࢿྉ
  • Ref ͱ Reactive Λ࢖͍෼͚͕೔ຊޠͰ෼͔
  Γ΍͘͢ॻ͍ͯΔ
  https://speakerdeck.com/kawamataryo/ref-vs-reactive-vue-composition-api-deep-in

  View Slide

 80. @vue/
  composition-api

  View Slide

 81. v1.0.0 ͕ϦϦʔε͞Εͨ
  • δϣΠϯͨ͠
  Anthony ࢯ΍ Carlos
  ࢯʹΑͬͯ։ൃ͕ਐ
  Μͩ
  • vue-next ͔Β଍Γͳ
  ͍API͕όοΫϙʔ
  τ͞Ε͍ͯΔ
  Anthony ࢯ
  Carlos ࢯ

  View Slide

 82. ͜Ε͸Ͳ͏͍͏͜ͱʁ

  View Slide

 83. ॳظͷࠒ͸஫ҙॻ͖͕͋ͬͨ
  https://github.com/vuejs/composition-api/commit/bde4d1b1900c98e13d7ec3e555425e19afc1b3f1#diff-04c6e90faac2675aa89e2176d2eec7d8
  ຊ൪؀ڥͰ࢖͏ͷ͸ਪ঑͠ͳ͍ʂͱ

  View Slide

 84. ։ൃ͕ਐΉΑ͏ʹͳ͔ͬͯΒ͸…
  • όοΫϙʔτ͢Δ͏ͪʹ͜ͷ஫ҙॻ͖͸
  ͳ͘ͳͬͨ
  https://github.com/vuejs/composition-api/commit/7e6598cddebfc2c7ec307838b3eae8a1fcc0ce8b#diff-04c6e90faac2675aa89e2176d2eec7d8

  View Slide

 85. ͭ·Γɺຊ൪؀ڥͰ࢖͑Δ͜ͱΛҙຯ͠·͢
  • Vue 3 ͸ RC
  ϑΣʔζ
  • Vue 2 ͱ Vue 3 Λ
  ޓ׵ΛอͭϥΠϒ
  ϥͳͲ࡞͍ͬͯΔ
  ࡞ऀʹΑ࣮ͬͯূ
  ͞Ε͍ͯΔ
  Anthony ࢯ
  Carlos ࢯ

  View Slide

 86. ͭ·Γɺຊ൪؀ڥͰ࢖͑Δ͜ͱΛҙຯ͠·͢
  • ެࣜతʹ͸அݴ͸͍ͯ͠ͳ͍͕ɺόοΫ
  ϙʔτ͸੒ޭͨ͠ͱʂ໌ݴ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 87. ͝ར༻͸ܭըతʹ
  • ੍ݶࣄ߲͕͋Δ
  https://github.com/vuejs/composition-api#limitations

  View Slide

 88. ͝ར༻͸ܭըతʹ
  • ύϑΥʔϚϯε͕ؾʹͳΒͳ͍͔Ͳ͏͔
  https://antfu.github.io/vue-composition-api-benchmark-results/

  View Slide

 89. ·ͱΊ

  View Slide

 90. • Ҏલࣗ෼͕ൃද͔ΒɺVue 3 RC ͕ϦϦʔε͞ΕΔ·Ͱʹ͍Ζ
  ͍Ζͱਐల͕͋ͬͨ
  • SFC վળ RFC
  • Vite ര஀
  • @vuedex ͷ։ൃ
  • @vue/composition-api 1.0 ϦϦʔε
  • ࠓޙ΋ਖ਼ࣜϦϦʔε·Ͱʹਐల͕͋Δͱࢥ͏ͷͰɺ৘ใ
  ΩϟονΞοϓ͍͚ͯͨͩ͠Ε͹ɻ
  ·ͱΊ

  View Slide

 91. ࠷ޙʹ

  View Slide

 92. • ΑΓOSS։ൃͷ׆ಈ͍͖͍ͯͨ͠ͷͰɺα
  ϙʔτͯ͘͠ΕΔͱ͏Ε͍͠Ͱ͢ʂ
  GitHub Sponsors
  https://github.com/sponsors/kazupon

  View Slide

 93. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide