$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Vue.js 3 に向けた Vue.js 入門

kazupon
December 06, 2019

Vue.js 3 に向けた Vue.js 入門

kazupon

December 06, 2019
Tweet

More Decks by kazupon

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Vue.js 3 ʹ޲͚ͨ
  Vue.js ೖ໳
  Microsoft Ignite The Tour
  2019.12.06
  @kazupon

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. PLAID, inc.

  Vue.js Core Team Member
  Vue.js Japan User Group Organizer
  Vue I18n Author
  WebAssembly Love ❤
  @kazu_pon kazupon
  kazupon

  View Slide

 4. View Slide

 5. ͸͡Ίʹ

  View Slide

 6. 2019೥10݄

  View Slide

 7. Vue.js 3 pre-alpha ެ։ʂ
  https://twitter.com/vuejs/status/1180159603507638274

  View Slide

 8. vuejs/vue-next Ͱެ։
  https://github.com/vuejs/vue-next

  View Slide

 9. 2020೥Q1ʹ޲͚ͯ։ൃத
  • RFCͰ࢓༷ΛݻΊͭͭ։ൃ
  https://github.com/vuejs/rfcs

  View Slide

 10. Vue.js 3 Ͱͷ৽ػೳ
  • ίϯϙδγϣϯ API
  • ϑϥάϝϯτ / ϙʔλϧ
  • TypeScript ϑϧαϙʔτ
  • … ͳͲͳͲ
  https://github.com/vuejs/rfcs

  View Slide

 11. v2 → v3

  View Slide

 12. ͍Ζ͍Ζͱ
  ػೳ͕૿͑ͯ

  View Slide

 13. ഁյతมߋ
  ΋͋Δͱ

  View Slide

 14. View Slide

 15. ͜ͷ࣌ظʹೖ໳
  ͢Δͱେมͦ͏…

  View Slide

 16. View Slide

 17. ͦ͏
  ݟ͑ͦ͏Ͱ͕͢

  View Slide

 18. ৺഑͠ͳͯ͘΋
  େৎ෉Ͱ͢ʂ

  View Slide

 19. ओཁػೳ͸

  View Slide

 20. ΄΅ͦͷ··Ͱ

  View Slide

 21. ಈ͖·͢ʂ

  View Slide

 22. ͱ͍͏Θ͚Ͱ

  View Slide

 23. ࠓ೔࿩͢͜ͱ

  View Slide

 24. • Vue.js ͷಛ௃ͱઃܭࢥ૝
  • Vue.js 3 Ͱ΋௨༻͢Δߏจɾػೳͷ঺հ
  • ࠷৽҆ఆόʔδϣϯ v2.6.10 Ͱઆ໌
  • Vue.js 3 ͷ໨ۄػೳ ίϯϙδγϣϯAPIʹ
  ͍ͭͯ΋ܰ͘঺հ
  ࠓ೔࿩͢͜ͱ

  View Slide

 25. Vue.js
  ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 26. Vue.js
  • ࡞ऀ: Evan You
  • view૚ͷϥΠϒϥϦ
  • 2013೥ݸਓϓϩ
  δΣΫτͱͯ͠։࢝
  • 2014೥2݄ʹv0.8ެ
  ࣜϦϦʔε

  View Slide

 27. 2015.04.20
  Laravel Ͱ࠾༻ܾఆ
  2015.10.26
  v1.0
  Evangelion
  2016.10.01
  v2.0
  Ghost in the Shell
  2019.02.05
  v2.6
  Macross
  2019.12.06 ݱࡏ
  ࠷৽: v2.6.10
  ྺ࢙

  View Slide

 28. • ߴ౓ͳٕज़εΩϧ͕ແͯ͘΋࢖͑Δ
  • ίϯϙʔωϯτࢦ޲ʹΑΔUIߏ଄Խ
  • ϦΞΫςΟϒͳσʔλόΠϯσΟϯά
  ಛ௃

  View Slide

 29. • HTML / JavaScript / CSS ͷجຊ஌͕ࣝ͋
  Ε͹͙͢ʹ࢖͑Δ
  • index.html ͷ script λά͔Β࢖͏͜ͱ͕Ͱ
  ͖Δ
  ߴ౓ͳٕज़εΩϧ͕ͳͯ͘΋࢖͑Δ

  View Slide

 30. • ίϯϙʔωϯτͱ͍͏෦඼Λ૊Έཱͯͯɺ
  UI Λ૊ΈͨͯΔ
  ίϯϙʔωϯτࢦ޲ʹΑΔUIߏ଄Խ

  View Slide

 31. • DOM ্ͷσʔλͱJavaScript͕࣋ͭσʔλ
  ؒͰόΠϯυͯ͠ಉظΛऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  ϦΞΫςΟϒͳσʔλόΠϯσΟϯά

  View Slide

 32. ϑϨʔϜϫʔΫ
  ͱͯ͠ͷ
  ઃܭࢥ૝

  View Slide

 33. ϓϩάϨογϒ
  ϑϨʔϜϫʔΫ

  View Slide

 34. VS
  ϑϨʔϜϫʔΫͷෳࡶ͞
  ΞϓϦέʔγϣϯͷෳࡶ͞

  View Slide

 35. ෆे෼ͳέʔε

  View Slide

 36. View Slide

 37. ෆे෼ͳέʔε
  ͷ
  ൺᄻ

  View Slide

 38. View Slide

 39. Φʔόʔͳέʔε

  View Slide

 40. View Slide

 41. Φʔόʔͳέʔε
  ͷ
  ൺᄻ

  View Slide

 42. View Slide

 43. ϑϨʔϜϫʔΫͷෳࡶੑ͸
  ΞϓϦέʔγϣϯͷෳࡶੑʹରͯ͠
  े෼ͳίετΛPayͰ͖Δ΋ͷͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

  View Slide

 44. ͔͠͠ͳ͕Β
  ࣮ࡍͷݱ৔͸…

  View Slide

 45. Ϗδωεཁ݅͸
  ઈ͑ͣม׵͢Δ

  View Slide

 46. ϑϨʔϜϫʔΫ΋
  ͜ΕʹରԠͰ͖ͳ͚Ε͹
  ͳΒͳ͍

  View Slide

 47. ͜Μͳײ͡Ͱελʔτͯ͠
  view૚ίΞ

  View Slide

 48. ن໛͕େ͖͘ͳ͖ͬͯͨͱ͖
  view૚ίΞ
  ʴ
  ϧʔςΟϯάɺঢ়ଶ؅ཧ
  ͕ඞཁʂ

  View Slide

 49. αϙʔτͰ͖Δ
  ϥΠϒϥϦͳ͚Ε͹…

  View Slide

 50. ϑϩϯτΤϯυ։ൃ
  ਏ͍…

  View Slide

 51. ϓϩάϨογϒ
  ϑϨʔϜϫʔΫ

  View Slide

 52. http://ejje.weblio.jp/content/progressive

  View Slide

 53. ΞϓϦέʔγϣϯͷ
  ஈ֊తͳมԽཁٻʹԠͯ͡
  ໰୊ղܾͰ͖Δํ๏Λఏڙ͢Δ

  View Slide

 54. Vue.jsຊମ Vue Router Vuex Vue CLI

  View Slide

 55. Vue.jsͰ
  WebΞϓϦΛ
  ࡞ͬͯΈΔ

  View Slide

 56. • Vue ΠϯελϯεΛ࡞੒
  • UIදࣔʹඞཁͳσʔλ(ঢ়ଶ)Λఆٛ
  • ςϯϓϨʔτͰ UI Λએݴ
  • Vue ΠϯελϯεΛDOM ʹϚ΢ϯτ
  WebΞϓϦΛ࡞ΔྲྀΕ

  View Slide

 57. ϝοηʔδΛ
  දࣔͤ͞ΔΞϓϦ

  View Slide

 58. • Vue ίϯετϥΫλ Ͱ new ͢Δ
  VueΠϯελϯεΛ࡞੒

  View Slide

 59. • data ΦϓγϣϯʹσʔλΛఆٛ
  UIදࣔʹඞཁͳσʔλΛఆٛ

  View Slide

 60. • template Φϓγϣϯʹ HTML Λهड़
  ςϯϓϨʔτʹUIΛએݴ

  View Slide

 61. • $mount ϝιουͰର৅ DOM ʹϚ΢ϯτ
  VueΠϯελϯεΛDOMʹϚ΢ϯτ

  View Slide

 62. ࣮ߦ͢Δͱ…

  View Slide

 63. ͍͔͕Ͱͨ͠Ͱ
  ͠ΐ͏͔ʁ

  View Slide

 64. ςϯϓϨʔτ
  ߏจ

  View Slide

 65. • ΠϯλʔϙϨʔγϣϯ (Interpolation)
  • σΟϨΫςΟϒ (Directive)
  ςϯϓϨʔτߏจ

  View Slide

 66. ΠϯλʔϙϨʔγϣϯ
  ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 67. • ϓϩάϥϜʹ͓͍ͯ͸ɺ͋Δม਺ͱҰॹʹ
  ߏ੒͞Εͨσʔλʹ͓͍ͯɺίϯύΠϧ
  ࣌ɺ·ͨ͸࣮ߦ࣌ʹม਺͕ల։͞ΕΔ͜ͱ
  • ྫ: JavaScript ςϯϓϨʔτϦςϥϧ
  ΠϯλʔϙϨʔγϣϯͱ͸ʁ

  View Slide

 68. • JavaScript Ҏ֎ʹ΋ςϯϓϨʔτ΋ଘࡏ͢Δ
  • ςϯϓϨʔτͰ͸ҎԼΛαϙʔτ
  • ςΩετ
  • HTMLͷଐੑ
  • JavaScript ͷࣜ
  Vue.jsʹ͓͚ΔΠϯλʔϙϨʔγϣϯͱ͸ʁ

  View Slide

 69. σΟϨΫςΟϒ
  ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 70. • ϓϩάϥϛϯάݴޠɺιϑτ΢ΣΞͷจ຺
  ʹ͓͍ͯ͸ɺ໋ྩ΍ίϚϯυΛ࣮ߦ͢Δͨ
  Ίʹࢦࣔߏจ
  • ྫ: nginx (Webαʔό)ͷઃఆϑΝΠϧ
  σΟϨΫςΟϒͱ͸ʁ

  View Slide

 71. • ςϯϓϨʔτʹ͓͍ͯɺWebඪ४࢓༷ʹ͸ͳ͍ಛผͳ໋ྩΛ༩
  ͑ΔͨΊͷߏจ
  • v-if / v-show: ཁૉͷදࣔɾඇදࣔͷͨΊͷ৚݅൑ఆ
  • v-for: ཁૉʹର͢Δ܁Γฦ͠ॲཧ
  • v-bind: ཁૉʹର͢ΔσʔλͷόΠϯυ(ଋറ)
  • v-on: ཁૉͷΠϕϯτϋϯυϦϯά
  • v-model: ೖྗड෇Մೳͳཁૉͱσʔλؒ૒ํ޲ʹόΠϯυ
  Vue.jsʹ͓͚ΔσΟϨΫςΟϒͱ͸ʁ

  View Slide

 72. • v-if
  • v-show
  v-if / v-show

  View Slide

 73. v-for

  View Slide

 74. v-bind

  View Slide

 75. v-on

  View Slide

 76. v-model

  View Slide

 77. • v-slot
  • v-text
  • v-once
  • v-pre
  • v-cloak
  ͦͷଞͷσΟϨΫςΟϒ

  View Slide

 78. ࢉग़ϓϩύςΟ

  View Slide

 79. • Ұൠతʹ͸ɺఆٛ͞Εͨσʔλ(ঢ়ଶ)ͷ஋
  ΛݩʹɺͦΕΒσʔλͷࢉग़͞Εͨσʔλ
  ͷ͜ͱ

  ྫ: JavaScript ͷ getter
  ࢉग़ϓϩύςΟͱ͸ʁ

  View Slide

 80. • ͨͩ୯ʹܭࢉ
  ͯ͠ฦ͢σʔ
  λ͚ͩͰ͸ͳ
  ͘ɺσʔλͷ
  ஋ͷมߋΛಈ
  తʹݕ஌ͯ͠
  දࣔʹ൓өͰ
  ͖ΔΑ͏ʹ͠
  ͍ͯΔ
  Vue.jsʹ͓͚Δࢉग़ϓϩύςΟͱ͸ʁ

  View Slide

 81. • ςϯϓϨʔτʹΠϯλʔϙϨʔγϣϯ͕ෳ
  ࡶʹͳ͖ͬͯͨͱ͖
  ࢉग़ϓϩύςΟͷϢʔεέʔε
  ࢉग़ϓϩύςΟ͸
  ಺෦ͰΩϟογϡ΋͢ΔͷͰ
  ύϑΥʔϚϯε΋޲্͢Δʂ

  View Slide

 82. ΢Υονϟ

  View Slide

 83. • Vue.jsͰఆٛ͞ΕͨσʔλΛ؂ࢹͯ͠ɺม
  ߋ௨஌Λఏڙ͢Δ
  ΢Υονϟͱ͸ʁ

  View Slide

 84. • ࢉग़ϓϩύ
  ςΟ͸ɺ
  ΢Υονϟ
  ͰػೳΛఏ
  ڙ͍ͯ͠Δ
  ΢Υονϟͱ͸ʁ

  View Slide

 85. ΢ΥονϟΛ࢖ͬͨίʔυྫ

  View Slide

 86. • ࢉग़ϓϩύςΟͷܭࢉෛՙ͕ߴ͍
  • ྫ: ڊେͳσʔλ͔Βࢉग़͢Δ஋͕ຖճҟͳͬ
  ͯ͠·͏
  • ࢉग़ϓϩύςΟͰ͸Ͱ͖ͳ͍͜ͱΛ΍Γ͍ͨͱ͖
  • ྫ: αʔό͔Βඇಉظʹऔಘͨ͠σʔλΛݩʹ
  ࢉग़ͯ͠࢖͍͍ͨͱ͖
  ΢ΥονϟͷϢʔεέʔε

  View Slide

 87. ίϯϙʔωϯτ

  View Slide

 88. • Ұൠతͳιϑτ΢ΣΞͷ
  จ຺ʹ͓͍ͯ͸ɺϓϩά
  ϥϜΛ࠶ར༻ʹ͢ΔͨΊ
  Ϟδϡʔϧͱͯ͠෦඼Խ
  ͞Εͨ΋ͷ
  • ϒϩοΫͷΑ͏ʹίϯ
  ϙʔωϯτΛ૊Έཱͯͯ
  ߏ੒͍ͯ͘͠
  ίϯϙʔωϯτͱ͸ʁ

  View Slide

 89. • UI Λػೳ΍৘ใߏ
  ଄ʹैͬͯϞδϡʔ
  ϧԽͨ͠΋ͷ
  • ίϯϙʔωϯτΛ
  ૊Έ߹ΘΔ͜ͱͰ
  ࣗવͱπϦʔ্ʹ
  ߏ੒͞ΕΔ
  Vue.jsʹ͓͚Δίϯϙʔωϯτͱ͸ʁ

  View Slide

 90. Vue.jsಠࣗͷίϯϙʔωϯτ֓೦
  • ୯ҰϑΝΠϧί
  ϯϙʔωϯτ 

  (Single-file
  components)
  • Vue ίϯϙʔω
  ϯτͱ΋ݺͿ͜
  ͱ΋

  {CSS}
  ({JS})

  View Slide

 91. • ଞͷίϯϙʔωϯτͱ΍ΓऔΓ͢ΔͨΊʹ
  ΠϯλʔϑΣʔεΛఏڙ͢Δ
  • ϓϩύςΟ (props)
  • Πϕϯτ (emits)
  • εϩοτ (slots)
  ίϯϙʔωϯτ͸I/FΛఏڙ͢Δ

  View Slide

 92. ϓϩύςΟ(Props)
  • ଞͷίϯϙʔωϯτ͔ΒσʔλΛड͚औΔ
  ͨΊͷΠϯλʔϑΣʔε
  Child ίϯϙʔωϯτ
  Parent ίϯϙʔωϯτ
  Props
  ܦ༝Ͱ౉͢

  View Slide

 93. Πϕϯτ (emits)
  • ίϯϙʔωϯτΛ࢖͏ଆ(਌)ʹσʔλΛ౉
  ͨ͢ΊͷΠϯλʔϑΣʔε
  Child ίϯϙʔωϯτ
  Parent ίϯϙʔωϯτ
  $emitͰ
  Πϕϯτ
  Λൃߦ

  View Slide

 94. εϩοτ (slots)
  • ίϯϙʔωϯτʹ࢖͏ଆ(਌)͔Βίϯςϯ
  πΛࠩ͠ࠐ·ͤΔͨΊͷΠϯλʔϑΣʔε
  Child ίϯϙʔωϯτ
  Parent ίϯϙʔωϯτ
  ʹ
  ࠩ͠ࠐ·ΕΔ

  View Slide

 95. ίϯϙʔωϯτؒσʔλͷ΍ΓऔΓͷϧʔϧ
  • σʔλ͕ྲྀΕΔํ޲Λن໿Λઃ͚Δ͜ͱͰ
  ෳࡶʹͳΔͷΛආ͚Δ

  View Slide

 96. ଞʹ΋৭ʑ
  ͋Γ·͕͢

  View Slide

 97. ͜ͷล͸͓͑ͯ͞
  ͓͍͍ͯͩ͘͞ʂ

  View Slide

 98. Vue.js 3
  ίϯϙδγϣϯ
  API

  View Slide

 99. ίϯϙδγϣϯAPIͱ͸ʁ
  • ؔ਺ϕʔεͰఏڙ͞ΕΔ API
  • ίϯϙʔωϯτΛϩδοΫΛࣗ༝౓ߴ͘
  ૊Έ߹Θ࣮ͤ૷͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 100. ੜ·Εͨഎܠ
  • Vue.js Ͱେن໛։ൃ͸Ͱ͖Δ͕໰୊͕͋ͬͨ
  • ίϯϙʔωϯτ͕େ͖͘ͳΔͱίʔυ͕ಡ
  Έʹ͘͘ͳΔ
  • ίʔυ࠶ར༻ͷύλʔϯԽ͠ʹ͍͘
  • TypeScript ʹΑΔܕͷαϙʔτ͕ड͚ʹ͘
  ͍

  View Slide

 101. ίϯϙδγϣϯAPIΛ࢖͏ͱ…
  • ίϯϙʔωϯτ
  ͷϩδοΫ͕៉
  ྷʹͳΓɺ໰୊
  Λղܾ͢Δʂ

  View Slide

 102. ྫ: Χ΢ϯτΞοϓ

  View Slide

 103. ৄࡉ͕ؾʹͳΔํ͸RFCΛ͝ཡ͍ͩ͘͞ʂ
  • υΩϡϝϯτ

  https://vue-composition-api-rfc.netlify.com/

  View Slide

 104. Vue.js v2 Ͱ͓ࢼ͠Ͱ࢖͑Δ
  • vuejs/composition-api

  https://github.com/vuejs/composition-api

  View Slide

 105. ऴΘΓʹ

  View Slide

 106. • ͖ͨΔ Vue.js 3 ʹ޲͚ͯ
  • Vue.js ͷಛ௃ͱઃܭࢥ૝
  • Vue.js 3 Ͱ΋௨༻͢Δߏจɾػೳ
  • Vue.js 3 ͷ໨ۄػೳ ίϯϙδγϣϯAPI
  ࠓ೔࿩ͨ͜͠ͱ

  View Slide

 107. • ΦϯϥΠϯ:

  Vue.js ެࣜυΩϡϝϯτ

  https://jp.vuejs.org
  • ॻ੶:

  Vue.js ೖ໳ (ٕज़ධ࿦ࣾ)
  ͞Βʹ Vue.js ೖ໳͍ͯ͘͠ʹ͸ʁ

  View Slide

 108. ࠷ޙʹ

  View Slide

 109. ίϛϡχςΟʹࢀՃ͠Α͏ʂ
  • Vue.js೔ຊϢʔβʔάϧʔϓӡӦ
  • Slack

  https://vuejs-jp-slackin.herokuapp.com
  • Vuejs೔ຊޠެࣜαΠτܦ༝Ͱ΋δϣΠϯͰ͖·͢

  http://jp.vuejs.org
  • Vue.js Meetup (connpass)

  https://vuejs-meetup.connpass.com

  View Slide

 110. དྷ೥ 2/1 ʹ Vue.js 3 ʹ͍ͭͯ࿩͠·͢
  • 2020-02-01 PWA Night CONFERENCE 2020

  https://conf2020.pwanight.jp/

  View Slide

 111. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide