Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

はじめての基板!可愛い形の基板設計と発注を学ぼう!

 はじめての基板!可愛い形の基板設計と発注を学ぼう!

はじめての基板!可愛い形の基板設計と発注を学ぼう!https://jyoshidarake.connpass.com/event/280029/

Yamada3

April 16, 2023
Tweet

More Decks by Yamada3

Other Decks in Technology

Transcript

 1. $VUFF8PSLT
  ͸͡Ίͯͷج൘ʂ
  ՄѪ͍ܗͷ
  ج൘ઃܭͱ
  ൃ஫Λֶ΅͏ʂ
  #CuteeWorks
  1

  View Slide


 2. $VUFF8PSLT
  4/4ʹͥͻײ૝Λॻ͖ࠐΈ͍ͩ͘͞ʂ
  ຊ೔ͷϋογϡλά
  #CuteeWorks
  2

  View Slide

 3. #CuteeWorks
  3
  ຊ೔ͷλΠϜεέδϡʔϧ

  View Slide

 4. #CuteeWorks
  4
  ຊ೔ֶ΂Δ͜ͱ͜ͱ
  ̍ʣ&BTZ&%"Ͱͷج൘ઃܭΛֶͼ·͢
  ճ࿏ਤ͸μ΢ϯϩʔυͯ͠࢖͍·͢ɻ

  ̎ʣઃܭͨ͠ج൘Λൃ஫͢Δํ๏Λֶͼ·͢
  +-$1$#͞ΜͰൃ஫͠·͢ɻ

  ̏ʣද໘࣮૷Λґཔ͢Δํ๏Λֶͼ·͢
  ͳ͓ࠓ೔࡞Δج൘ͷిࢠ෦඼͸શͯද໘࣮૷෦඼Λ࢖͍·͢


  View Slide

 5. #CuteeWorks
  5
  ද໘࣮૷ͱ͸
  Α͋͘Δిࢠ޻࡞͸Μ͚ͩͮΩοτʹ͸ɺ݀ͷதʹ
  ిࢠ෦඼ͷ଍ΛೖΕͯཪ͔Β͸Μͩ෇͚͢Δͱࢥ͍·͢ɻ
  ද໘࣮૷͸ɺج൘ͷද໘Ͱ͸Μͩ෇͚ͯ͠෦඼Λ࣮૷͢Δ͜ͱͰ͢ɻ
  4.% 4VSGBDF.PVOU%FWJDF
  Ͱݕࡧ͢Δͱද໘࣮૷෦඼Λݟ͚ͭΔ
  ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ஋ஈ΋҆͘ίϯύΫτͳઃܭ͕Ͱ͖ΔͷͰ
  ࠓͰ͸ද໘࣮૷෦඼͕ओྲྀͰ͢ɻ

  View Slide

 6. ඇ҆ఆϚϧνόΠϒϨʔλʔ
  ʢෆ҆ఆ΍ແ҆ఆϚϧνόΠϒϨʔλʔͱ΋͍͏ʣ
  ͳΜͰ͔ͦ͢Ε͸ʁʁ
  ຊ೔ͭ͘Δ΋ͷ͸ʁ
  #CuteeWorks
  6

  View Slide

 7. 7
  ఍߅3

  ఍߅3̎

  ఍߅3
  Њ
  ఍߅3
  Њ
  τϥϯδελʔ͕
  εΠονʹͳͬͯ
  ަޓʹ0/0''Λ
  ܁Γฦ͢
  ίϯσϯαʔ
  6ɹV'
  τϥϯδελʔ
  2
  ίϯσϯαʔ͕
  ަޓʹ์ి͢Δ
  #CuteeWorks
  7
  ඇ҆ఆϚϧνόΠϒϨʔλʔͱ͸ʁ
  -&%͕ަޓʹ
  ఺౮͢Δ
  -νΧճ࿏
  ࠓͰ͸Έͳ͞ΜϚΠ
  ίϯΛ࢖ͬͯ-νΧ
  ʢ-&%ΛνΧνΧޫ
  ΒͤΔ͜ͱʣͱࢥ͍
  ·͕͢ɺϚΠίϯ͕
  ͳͯ͘΋-νΧͰ͖Δ
  ΜͰ͢ɻ
  ఍߅஋΍ίϯσϯ
  αʔͷ༰ྔͰޫΓ
  ํ͕มΘΓ·͢ɻ
  Ϙλϯి஑
  ̏W
  ίϯσϯαʔ
  6ɹV'
  -&%"
  -&%"
  τϥϯδελʔ
  2
  ఍߅ͷ+*4ه߸͸ࠓ
  ͸௕ํܗͰ͢ɻ
  چه߸

  View Slide

 8. #CuteeWorks
  8
  ·ͣճ࿏ਤΛμ΢ϯϩʔυ͠·͢
  ͦΕͰ͸ࣄલʹ࡞͓͍ͬͯͨඇ҆ఆϚϧνόΠϒϨ
  ʔλʔͷճ࿏Λμ΢ϯϩʔυ͠·͢ɻ
  IUUQTCJUMZ$VUFF8PSLT
  ʹΞΫηεͯ͠μ΢ϯϩʔυ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  μ΢ϯϩʔυϑΥϧμʹ
  4$)@6OTUBCMFNVMUJWJCSBUPS@KTPO
  ͕͋Ε͹0,Ͱ͢ʂ

  View Slide

 9. ΋͠ɺ+-$1$#͞ΜΛར༻ͨ͜͠ͱ
  ͳ͔ͬͨΒ
  https://jlcpcb.com/JPVɹ
  ͪ͜Β͔ΒαΠϯΠϯͨ͠Β
  ΋͔ͨ͠͠Β5XJUUFSϑΥϩʔͰ
  Ϋʔϙϯ΋Β͑Δ͔΋ʂ
  #CuteeWorks
  9
  +-$1$#೔ຊ͞ΜΑΓΫʔϙϯ৘ใͰ͢

  View Slide

 10. #CuteeWorks
  10
  ࠓ͙͢ݟੵ΋ΓΛΫϦοΫ
  https://jlcpcb.com/JPVɹ

  View Slide

 11. #CuteeWorks
  11
  4JHOJOXJUI(PPHMFϘλϯΛબ୒͠·͢

  View Slide

 12. #CuteeWorks
  12
  ΋͘͠͸ϝʔϧͰαΠϯΞοϓ͍ͩ͘͞

  View Slide

 13. #CuteeWorks
  13
  https://easyeda.com/
  ϝʔϧ͕ಧ͍ͨΒϦϯΫΛΫϦοΫ͍ͩ͘͞

  View Slide

 14. #CuteeWorks
  14
  ࣗ͝਎ͷબΜͩํ๏ͰϩάΠϯ͍ͩ͘͞

  View Slide

 15. #CuteeWorks
  15
  ϩάΠϯޙεΫϩʔϧͯ͠&BTZ&%"Λબ୒

  View Slide

 16. https://easyeda.com/
  #CuteeWorks
  16
  &BTZ&%"%FTJHOFSΛͻΒ͖·͢

  View Slide

 17. #CuteeWorks
  17
  ͜ͷ৔߹͸4UE&EJUJPOΛΫϦοΫ

  View Slide

 18. #CuteeWorks
  18
  ͜ͷ৔߹͸4UBOEBSEͷํΛΫϦοΫ

  View Slide

 19. #CuteeWorks
  19
  ϑΝΠϧʼ։͘ʼ&BTZ&%"ΛΫϦοΫ

  View Slide

 20. #CuteeWorks
  ઌఔμ΢ϯϩʔυͨ͠ϑΝΠϧ
  4$)@6OTUBCMFNVMUJWJCSBUPS@KTPOΛೖΕ͍ͯͩ͘͞
  SCH_Unstable multi-vibrator_2023-04-06.json
  20
  4FMFDUGJMF T
  ͰϑΝΠϧબ୒͠JNQPSU'JMFBOE&YUSBDU-JCTΛνΣοΫ

  View Slide

 21. #CuteeWorks
  21
  4FMFDU"MMΛબͼͰ"EEUP-JCSBSZΛΫϦοΫ͢Δ

  View Slide

 22. #CuteeWorks
  22
  ͜ΕͰճ࿏ਤ͕ಡΈࠐΊ·ͨ͠ʂ΍ͬͨͶ̇

  View Slide

 23. #CuteeWorks
  23
  อଘϘλϯΛԡ͓͖ͯ͠·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 24. #CuteeWorks
  24
  ͦͷ··อଘϘλϯΛԡ͠·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 25. #CuteeWorks
  25
  "EEUP-JCSBSZͰ෦඼ͷϥΠϒϥϦʔ௥Ճ

  View Slide

 26. #CuteeWorks
  26
  ෦඼ͷϥΠϒϥϦʔ͕௥Ճ͞ΕͨͷͰ0,͢Δ

  View Slide

 27. #CuteeWorks
  27
  %FTFJO$POWFSU4DIFNBUJDUP1$#Λબ୒

  View Slide

 28. #CuteeWorks
  28
  #PBSE0VUMJOFΛ$VTUPNΛબ୒͠ద༻

  View Slide

 29. #CuteeWorks
  29
  ͜ΕͰج൘ઃܭͷ४උ׬ྃͰ͢ʂ΍ͬͨͶ̇

  View Slide

 30. ૢ࡞Λ֮͑Α͏
  #CuteeWorks
  30

  View Slide

 31. #CuteeWorks
  31
  -BZFSTBOE0CKFDUT͔Β#PBSE0VU-JOFͷɹɹΛબ୒
  ࠓճ࡞੒͢Δج൘ͷ֎ܗ͸
  ԣNNʷॎNN·Ͱͷେ͖͞Ͱ
  ࡞੒͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  ̎૚ࣜʢཪͱ
  ද͕͋Δʣ
  ج൘΋
  ͍͔ͭ͘ͷ
  ϨΠϠʔʹ
  Θ͔Εͯ
  ࡞੒͞Ε·͢

  View Slide

 32. #CuteeWorks
  32
  ֎ܗΛ࡞Δ໨҆
  ໨҆ͱͯ͠͸͜ͷࢵͷઢ͕
  ݱࡏͷ֎ܗʹͳΔͷͰ
  ͜ͷఔ౓ͷେ͖͞Ͱ࡞Γ·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 33. #CuteeWorks
  33
  1$#πʔϧͷͷԣͷԁހϚʔΫɹΛબ୒͠ԁހΛ࡞Γ·͢
  ൓࣌ܭճΓʹ
  ԁހ͕Ͱ͖·͢


  ࢝఺
  ऴ఺

  View Slide

 34. #CuteeWorks
  34
  ΧʔιϧΛ୺఺ʹ͚ۙͮΔͱɹ͕ݱΕΔͷͰΫϦοΫ͠·͢

  View Slide

 35. #CuteeWorks
  35
  ͔ΒԁހΛಉ͡ཁྖͰඳ͍͍͖ͯӢܕʹ͚ۙͮ·͢ɻ

  View Slide

 36. #CuteeWorks
  36
  ్தؒҧ͑ͯ໭͍ͨ࣌͠͸΍Γ௚͠ϚʔΫɹΛબ୒
  ͻͱͭલʹ໭Δ

  View Slide

 37. #CuteeWorks
  37
  ඳ͍ͯΔ৔ॴΛݟࣦͬͨਓ͸ɺΩʔϘʔυͷ,Λԡ͠·͢
  ΩʔϘʔυͷ,Λԡ͢ͱ
  ج൘Λ΢Οϯυ΢ʹ߹Θ
  ͤͯ͘Ε·͢ɻ

  View Slide

 38. #CuteeWorks
  38
  ফ͍ͨ࣌͠͸ফ͍ͨ͠ઢΛΫϦοΫޙʹ৭͕มΘͬͨΒ%&-

  ফ͍ͨ͠ઢΛબ୒
  ͯ͠ΩʔϘʔυͷ
  %&-ΩʔͰফ͠·
  ͢ɻ

  View Slide

 39. #CuteeWorks
  39
  ్தͭͳ͕ͬͯͳ͍ઢ͕͋Ε͹ɺҠಈ͔ઢΛ࡟আޙඳ͖௚͢

  Ҡಈ͸खͷϚʔΫΛબ
  ୒ͯ͠ɺҠಈ͍ͤͨ͞
  ઢΛΫϦοΫͯ͠৭͕
  มΘͬͨΒಈ͔ͤ·
  ͢ɻ
  ඳ͖௚ͨ͠ํ͕଎͍৔
  ߹΋͋ΔͷͰɺઢΛফ
  ͯ͠ඳ͖௚͠·͠ΐ
  ͏ʂ

  View Slide

 40. #CuteeWorks
  40
  Ӣܕ͕׬੒ʂʂ΍ͬͨͶ͓̇ΊͰͱ͏ʂʂ

  View Slide

 41. #CuteeWorks
  41
  ௕ํܗͷ֎ܗ͸ෆཁͰ͢ͷͰҠಈϚʔΫɹΛબ୒ͯ͠%&-

  ௕ํܗΛબ୒
  ͯ͠ΩʔϘʔυͷ%&-
  ΩʔͰফ͠·͢ɻ

  View Slide

 42. #CuteeWorks
  42
  ֎ܗ͕͖ͪΜͱग़དྷ͍ͯΔ͔%Λબ୒͔ͯ֬͠Ί·͠ΐ͏

  View Slide

 43. #CuteeWorks
  43
  %Ͱ֬ೝ͢ΔͱӢܕ֎ܗ͕͖ͪΜͱͰ͖·ͨ͠΍ͬͨͶ̇
  ͓͔͠ͳܗʹͳ͍ͬͯΔͻͱ
  ͸ɺԁހ͕ͪΌΜͱͭͳ͕ͬͯ
  ͍Δ͔֬ೝ͠·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 44. #CuteeWorks
  44
  Ӣܕ֎ܗ͕Ͱ͖ͨਓ͸λϒΛ1$#ʹ໭ͯ͠อଘ͍ͯͩ͘͠͞
  ͏·͘Ӣܕ͕࡞Εͨਓ͸
  อଘϚʔΫɹΛબ୒ͯ͠
  อଘ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  λϒΛΫϦοΫͯ͠
  1$#ʹ໭Δ

  View Slide

 45. #CuteeWorks
  45
  ͦΕͰ͸෦඼Λ഑ஔ͍͖ͯ͠·͠ΐ͏ʂ%7JFXλϒΛબ୒
  %7JFXλϒΛ
  ΫϦοΫ͠·͢

  View Slide

 46. #CuteeWorks
  46
  ഑ஔ͸େ͖͍΋ͷ͔ΒʂޙͰೖΒͳ͍ϛεΛආ͚ΒΕ·͢
  ෦඼ͰҰ൪େ͖͍
  ి஑ϘοΫε͔Β
  ഑ஔ͠·͠ΐ͏ʂ
  ͜ͷి஑ϘοΫε͸
  $3ͱ͍͏Ϙλϯి஑Λ
  ೖΕ·͢ʂ

  View Slide

 47. #CuteeWorks
  47
  ి஑ϘοΫεͷ഑ஔ͸Ϙλϯి஑ೖΕΔ޲͖Λߟྀ͠·͢
  ෦඼ͰҰ൪େ͖͍
  ి஑ϘοΫε͔Β
  ഑ஔ͠·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 48. #CuteeWorks
  48
  ࣮෺Ͱ͢ɻϘλϯి஑ΛೖΕΔํ޲͸ԁހଆͷΈͰ͢ɻ
  Ϙλϯి஑ͷ
  $3͸
  ԁۉҰͰ
  ೖखͰ͖·͢
  ௚ઢଆ͔Β͸ೖΓ·ͤΜ
  ʷ
  ໼ҹͷํ޲͔Β
  Ϙλϯి஑ΛೖΕΔͷͰ
  ɹɹ͸ଞͷ෦඼͸ஔ͚·ͤΜɻ
  ͜ͷిղίϯσϯαʔ͸ճ࿏ਤͱ͸
  ٯʹ͍ͭͯ·͢ɻࣗಈ഑ઢͳͷͰ
  ͲͪΒͰ΋େৎ෉Ͱ͢ɻ

  View Slide

 49. #CuteeWorks
  49
  ͷ෦෼͸ϋϯμ͚ͮ͢ΔͷͰج൘ͷ֎ܗ͔Β͸Έग़͞ͳ͍
  ͜ͷిղίϯσϯαʔ͸ճ࿏ਤͱ͸
  ٯʹ͍ͭͯ·͢ɻࣗಈ഑ઢͳͷͰ
  ͲͪΒͰ΋େৎ෉Ͱ͢ɻ

  View Slide

 50. #CuteeWorks
  50
  ҠಈϚʔΫΛબ୒ޙి஑ϘοΫεΛΫϦοΫͯ͠Ҡಈͤ͞Δ
  ి஑ϘοΫεΛ
  Ҡಈͤ͞·͢
  λϒΛΫϦοΫͯ͠
  1$#ʹ໭Δ

  View Slide

 51. #CuteeWorks
  51
  ి஑ϘοΫεͷҠಈ͕Ͱ͖·ͨ͠ʂ΍ͬͨͶ̇อଘ͠Α͏ʂ
  อଘϚʔΫΛԡͯ͠
  อଘ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 52. #CuteeWorks
  52
  Ұ୴લͷ%7JFXΛফͯ͠ɺ΋͏Ұ౓%Λԡͯ͠ΈΔ
  લͷ%7JFXΛফ͢
  લΛফͨ͠Βɺ΋͏Ұ౓%Λԡ͢

  View Slide

 53. #CuteeWorks
  53
  ࣍ʹେ͖͍ͷ͸ిղίϯσϯαʔͳͷͰɺ࣍ʹ഑ஔ͠·͢
  ిղίϯσϯαʔʹ͸޲͖͕͋Γ·͢ʂ
  ςοϖϯ͕ࠇ͍ํ͕ϚΠφεͰ͢

  View Slide

 54. ఍߅3

  ఍߅3̎

  ఍߅3
  Њ
  ఍߅3
  Њ
  ίϯσϯαʔ
  6ɹV'
  τϥϯδελʔ
  2
  Ϙλϯి஑
  ̏W
  ίϯσϯαʔ
  6ɹV'
  -&%"
  -&%"
  τϥϯδελʔ
  2
  #CuteeWorks
  54
  ճ࿏ਤͱ1$#Λൺ΂ͯΈΑ͏ʂ
  ͪ͜Β͕61
  6͸ۃੑ͕ٯ

  View Slide

 55. #CuteeWorks
  55
  ճ࿏ਤͱಉ͡޲͖ʹճసͤͯ͞Ҡಈͯ͠ΈΑ͏ʂ
  6Λબ୒͔ͯ͠Β
  ӈʹճసϚʔΫΛ
  ̎ճΫϦοΫ
  6Ҡಈ

  View Slide

 56. #CuteeWorks
  56
  61͸ಉ͡޲͖ͳͷͰͦͷ··Ҡಈ͢Δɻ
  6ͷจࣈ͕ٯ

  View Slide

 57. 57
  6ͷจࣈͷΈΫϦοΫͯ͠બ୒ͯ͠Ҡಈ͠ӈճసΛ̎ճɻ
  6ΛҠಈͤͯ͞
  ӈճసΛ̎ճͰ
  ্޲ͷจࣈʹͳΔ
  #CuteeWorks

  View Slide

 58. #CuteeWorks
  58
  ࣍ʹ-&%ΛҠಈͤ͞·͠ΐ͏ʂ-&%͕ޫΔ෦඼Ͱ̇͢

  View Slide

 59. #CuteeWorks
  59
  ࠶ͼճ࿏ਤͱ1$#Λൺ΂ͯΈ·͠ΐ͏ʂ
  ఍߅3

  ఍߅3̎

  ఍߅3
  Њ
  ఍߅3
  Њ
  ίϯσϯαʔ
  6ɹV'
  τϥϯδελʔ
  2
  Ϙλϯి஑
  ̏W
  ίϯσϯαʔ
  6ɹV'
  -&%"
  -&%"
  τϥϯδελʔ
  2
  ͪ͜Β͕-&%"1
  -&%"

  View Slide

 60. 60
  -&%"1ͱ-&%"Λ഑ஔ͠·͠ΐ͏ʂ
  #CuteeWorks

  View Slide

 61. 61
  ࣍ʹεΠονΛ഑ஔ͠·͠ΐ͏ʂ
  #CuteeWorks

  View Slide

 62. #CuteeWorks
  62
  Ұ୴લͷ%7JFXΛফͯ͠ɺ΋͏Ұ౓%Λԡͯ͠ΈΔ
  લͷ%7JFXΛফ͢
  લΛফͨ͠Βɺ΋͏Ұ౓%Λԡ͢

  View Slide

 63. #CuteeWorks
  63
  εΠονͷܗঢ়Λ֬ೝ͢ΔͱɺखલʹεϥΠυ͕͋Δ
  खલʹεϥΠυ͢Δͱ͜Ζ͕͋Γ·͢

  View Slide

 64. 64
  εΠονΛճసͤ͞·͢ɻઌఔͱ͸ҧ͏ํ๏͕͋Γ·͢
  #CuteeWorks

  View Slide

 65. 65
  🟢Λ͔ͭΜͰճ͢ํ๏ͱճసʹͱ਺஋ΛೖΕΔํ๏Ͱ͢
  #CuteeWorks
  🟢Λ͔ͭΜͰ
  ճసͤ͞Δ

  View Slide

 66. 66
  εϥΠυͤ͞ΔҐஔͱϋϯμ͚ͮͷҐஔʹؾΛ͚ͭ·͠ΐ͏
  #CuteeWorks
  ɹϋϯμͱ
  εϥΠυͷ
  Ґஔʹ஫ҙ
  ԫ৭ͷ໼ҹ
  ํ޲ʹ
  εϥΠυ
  ͠·͢

  View Slide

 67. 67
  εϥΠυͤ͞ΔҐஔͱϋϯμ͚ͮͷҐஔʹؾΛ͚ͭ·͠ΐ͏
  #CuteeWorks
  ɹϋϯμͱ
  εϥΠυͷ
  Ґஔʹ஫ҙ
  ԫ৭ͷ໼ҹ
  ํ޲ʹ
  εϥΠυ
  ͠·͢

  View Slide

 68. 68
  ࣍͸τϥϯδελʔΛஔ͖·͠ΐ͏ʂ
  #CuteeWorks

  View Slide

 69. #CuteeWorks
  69
  Ͳ͜ʹஔ͘ͷ͔ɺ࠶ͼճ࿏ਤͱ1$#Λൺ΂ͯΈ·͠ΐ͏
  ఍߅3

  ఍߅3̎

  ఍߅3
  Њ
  ఍߅3
  Њ
  ίϯσϯαʔ
  6ɹV'
  τϥϯδελʔ
  2
  Ϙλϯి஑
  ̏W
  ίϯσϯαʔ
  6ɹV'
  -&%"
  -&%"
  τϥϯδελʔ
  2
  ͋Εʁ
  ͜Ε͚ͩͰ͸
  Ͳ͕͜Կ͔ͩ
  Θ͔Γ·ͤΜͶʁ

  View Slide

 70. 70
  #ͱॻ͍ͯ͋ΔϑΥϧμʔΛ։͖·͢ɻ͢Δͱ#0.͕Ͱ·͢
  #CuteeWorks
  #0.ʢϘϜʣͱ͸ج൘ʹ഑ஔ͢Δ
  ిࢠ෦඼ͷϦετͰ͢
  ʢϨγϐͷࡐྉϦετͷΑ͏ͳ΋ͷʣ
  21Λ
  ݟ·͠ΐ͏

  View Slide

 71. 71
  2ʹબΜͩ෦඼ͷ৘ใ͕ग़·ͨ͠ɻ͞ΒʹৄࡉΛΈ·͠ΐ͏
  #CuteeWorks
  ͞ΒʹৄࡉΛ-$4$ͷ
  αΠτͰݟ·͠ΐ͏

  View Slide

 72. 72
  '04"/ͷ̎4$ͱ͍͏νοϓτϥϯδελʔͰ͢ɻ
  #CuteeWorks
  ͞ΒʹৄࡉΛ-$4$ͷ
  αΠτͰݟ·͠ΐ͏

  View Slide

 73. 73
  ଍͕ͻͱͭͷํ͕$ɺ;ͨͭͷํ্͕͔Β#ɺ&Ͱ͢Ͷʂ
  #CuteeWorks
  ᶃ͕ϕʔε
  ᶄ͕Τϛολ
  ᶅ͕ίϨΫλͰ͢Ͷʂ
  ه߸ͷΠϝʔδͱҧ͏ʂʂ
  /1/ܕ
  τϥϯδελʔ
  & Τϛολʣ
  # ϕʔεʣ
  $ ίϨΫλʣ

  View Slide

 74. 74
  &BTZ&%"ͷλϒʹ໭ͬͯʷΛΫϦοΫ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  #CuteeWorks

  View Slide

 75. 75
  2ͷৄࡉΛΈͯΈ·͠ΐ͏ʂ
  #CuteeWorks
  22Λ
  ݟ·͠ΐ͏

  View Slide

 76. 76
  2̎ʹબΜͩ෦඼΋ಉ͡4$Ͱ͢Ͷɻ
  #CuteeWorks

  View Slide

 77. 77
  2̎ʹબΜͩ෦඼΋ಉ͡4$Ͱ͢Ͷɻ
  #CuteeWorks

  View Slide

 78. 78 #CuteeWorks
  ϒϥ΢βͷ&BTZ&%"ͷλϒΛબ୒͠Ωϟϯηϧ͠·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 79. 79 #CuteeWorks
  2͸ͦͷ··ɺ2͸౓ճస͠·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 80. 80 #CuteeWorks
  2̎ͷ෦෼͚ͩબ୒͠ࠨճసΛ̍ճޙυϥοάͰҠಈ͠·͢

  View Slide

 81. 81 #CuteeWorks
  ࠷ޙʹ఍߅Λ഑ஔ͠·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 82. #CuteeWorks
  82
  Ͳ͜ʹஔ͘ͷ͔ɺ࠶ͼճ࿏ਤΛݟͯΈ·͠ΐ͏
  ఍߅3

  ఍߅3̎

  ఍߅3
  Њ
  ఍߅3
  Њ
  ίϯσϯαʔ
  6ɹV'
  τϥϯδελʔ
  2
  Ϙλϯి஑
  ̏W
  ίϯσϯαʔ
  6ɹV'
  -&%"
  -&%"
  τϥϯδελʔ
  2
  ͋Εʁ
  Ұ൪ࠨ͕
  3͡Όͳ͍Ͱ͢Ͷʂ
  ͜Ε͸3ͱ3͕
  LЊͰ
  3̏ͱ3͕̐
  ̌ЊͳͷͰ
  ͜ͷΑ͏ͳฒͼʹ
  ͳ͍ͬͯ·͢ʂ

  View Slide

 83. 83 #CuteeWorks
  3ͱ3͸౓ɺ3ͱ3͸౓ճసͤ͞Δͱ௚ઢʹͳΔ

  View Slide

 84. 84 #CuteeWorks
  3ͷه߸Λଗ͍͑ͨਓ͸Ҡಈͤͯ͞ ͦͷ··Ͱ͍͍Ͱ͠ΐ͏

  View Slide

 85. 85 #CuteeWorks
  ෦඼഑ஔ׬੒Ͱ͢ʂ΍ͬͨͶ̇ʢอଘ͠ͱ͖·͠ΐ͏ʣ

  View Slide

 86. 86 #CuteeWorks
  ݻఆ΍௻Δ͢৔߹ͷ݀Λ͚͋·͠ΐ͏ɻ)PMFϚʔΫΛબ୒

  View Slide

 87. 87 #CuteeWorks
  ݀Λ։͚͍ͨ৔ॴʹஔ͖ɺஔ͍ͨ݀Λબ୒͠௚͠αΠζมߋ
  ϛϦ
  ʹมߋ

  View Slide

 88. 88 #CuteeWorks
  ݀Λ։͚͍ͨ৔ॴʹஔ͖ɺஔ͍ͨ݀Λબ୒͠௚͠αΠζมߋ
  ϛϦ
  ʹมߋ

  View Slide

 89. 89 #CuteeWorks
  ςΩετϚʔΫΛબ୒͠·͢ɻ

  View Slide

 90. 90 #CuteeWorks
  5&95Λஔ͖͍ͨͱ͜Ζʹஔ͍ͯબ୒͠௚͠มߋ͠·͢
  ϘτϜγϧΫϨΠϠʔʹ
  ͱ
  ඳ͍ͨͷͰ൓సͯ͠
  ݟ͑·͢

  View Slide

 91. 91 #CuteeWorks
  ʴΛԡͯ͠৽͍͠λϒͰγϧΤοτσβΠϯͱݕࡧ͠·͢

  View Slide

 92. 92 #CuteeWorks
  γϧΤοτσβΠϯΛબͼ·͢ɻ

  View Slide

 93. 93 #CuteeWorks
  γϧΤοτσβΠϯͰʮ͍ͪ͝ʯͱݕࡧ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 94. 94 #CuteeWorks
  ͍ͪ͝ૉࡐ٧Ί߹Θͤ1Λબ୒͠·͠ΐ͏

  View Slide

 95. 95 #CuteeWorks
  ԼͷஈͷਅΜதͷᣀΛબͼ1/(બ୒Ͱμ΢ϯϩʔυ͠·͢ɻ

  View Slide

 96. 96 #CuteeWorks
  &BTZ&%"ͷλϒʹ໭Γɺը૾ϚʔΫΛબ୒͠·͢ɻ

  View Slide

 97. 97 #CuteeWorks
  *OTFSU*NBHFUP1$#Ͱɺʴ4FMFDUBO*NBHFGJMFʜΛબ୒

  View Slide

 98. 98 #CuteeWorks
  μ΢ϯϩʔυ͔Β,@QOHΛબΜͰ։͘Λબ୒

  View Slide

 99. 99 #CuteeWorks
  *NBHF4J[FΛNNʹͯ͠*OTFSU*NBHFUP1$#Λબ୒

  View Slide

 100. 100 #CuteeWorks
  ޷͖ͳҐஔʹ͍ͪ͝Λஔ͖·͢ɻ%Ͱ͔֬ΊͯΈ·͠ΐ͏

  View Slide

 101. 101 #CuteeWorks
  #PSE$PMPSΛ੺ʹม͑·͠ΐ͏ʂ
  ੺ʹม͑·͠ΐ͏

  View Slide

 102. 102 #CuteeWorks
  ը໘Λυϥοάͯ͠ཪฦ͠·͠ΐ͏
  ֆ΋
  จࣈ΋
  0,Ͱ͢Ͷʂ

  View Slide

 103. 103 #CuteeWorks
  &BTZ&%"λϒʹ໭Γɺอଘ͠·͠ΐ͏ʂ

  View Slide

 104. 104 #CuteeWorks
  ͍Α͍Α഑ઢͰ͢ɻ3PVUF"VUP3PVUFͰࣗಈ഑ઢ͠·͢ɻ

  View Slide

 105. 105 #CuteeWorks
  ͍Α͍Α഑ઢͰ͢ɻ3PVUF"VUP3PVUFͰࣗಈ഑ઢ͠·͢ɻ

  View Slide

 106. 106 #CuteeWorks
  "MM-BZFSTͰ͸ͳ͘τοϓϨΠϠʔͷΈνΣοΫͯ͠36/

  View Slide

 107. 107 #CuteeWorks
  ܭࢉ͸͡Ί·͢ɻ

  View Slide

 108. 108 #CuteeWorks
  'BJMFE͕ͷ͜ͱΛ֬ೝͯ͠0,Λԡ͠·͢ɻ

  View Slide

 109. 109 #CuteeWorks
  ΋͏Ұ౓഑ઢ͠ͳ͓͍͚ͨ࣌ͩ͠3PVUF6OSPVUF"MMΛબ୒

  View Slide

 110. 110 #CuteeWorks
  લͷ%7JFXΛফͯ͠৽͘͠%Λԡͯ͠Έ·͠ΐ͏

  View Slide

 111. 111 #CuteeWorks
  ഑ઢ͞Εͨઢ͕τοϓଆʹബ͘ݟ͑Δ͸ͣͰ͢ʂ

  View Slide

 112. 112 #CuteeWorks
  ഑ઢ͕Ͱ͖ͨΒอଘ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 113. 113 #CuteeWorks
  ϑΥϧμ#ΛΫϦοΫ͠·͢ɻ

  View Slide

 114. 114 #CuteeWorks
  #0.ͷΤΫεϙʔτΛԡͯ͠ɺʷΛΫϦοΫ

  View Slide

 115. 115 #CuteeWorks
  ϑΥϧμ(Λԡͯ͠ɺ:FT $IFDL%3$Λԡ͠·͢ɻ

  View Slide

 116. 116 #CuteeWorks
  ϑΥϧμ(Λԡͯ͠ɺ:FT $IFDL%3$Λԡ͠·͢ɻ

  View Slide

 117. #CuteeWorks
  %3$ͱ͸ɺ %FTJHO3VMF$IFDLʣͷུͰ͢ɻ
  σβΠϯϧʔϧνΣοΫʢ%3$ʣͱ͸ɺϓϦϯτج൘
  ͷϨΠΞ΢τ͕ϓϦϯτج൘ϝʔΧ͕ఆΊͨϧʔϧΛ
  ຬ͍ͨͯ͠Δ͔Ͳ͏͔Λ෺ཧతʹνΣοΫ͢Δ࡞ۀͰ
  ͢ɻ
  ഑ઢ෯ɾ഑ઢִؒɾ഑ઢ௕ͳͲͳͲ

  View Slide

 118. 118 #CuteeWorks
  %3$͕௨ͬͨΒ0OFDMJDL0SEFS1$#4.5Λԡ͠·͢ɻ

  View Slide

 119. 119 #CuteeWorks
  0,Λԡ͠·͢ɻ

  View Slide

 120. 120 #CuteeWorks
  ɹॲཧ͕ऴΘΔͱج൘ͷܗͱ৭͕දࣔ͞Ε·͢ɻ

  View Slide

 121. 121 #CuteeWorks
  ɹج൘ͷ৭Λม͍͑ͨ৔߹͸1$#$PMPSΛม͍͑ͯͩ͘͞ɻ

  View Slide

 122. 122 #CuteeWorks
  ɹ1$#"TTFNCMZΛҎԼͷΑ͏ʹઃఆ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
  ද໘࣮૷Λτοϓʹ
  ·ͱΊͨ৔߹ͷ࣮૷͸
  ͜ͷΑ͏ʹઃఆ͠·͢ɻ

  View Slide

 123. 123 #CuteeWorks
  ɹઃఆͰ͖ͨΒ/&95Λԡ͠·͢ɻ

  View Slide

 124. 124 #CuteeWorks
  5PQͷܗঢ়Λ֬ೝ͠#PUUPN΋֬ೝ͠0,ͳΒ/&95Λԡ͢

  View Slide

 125. 125 #CuteeWorks
  "EE#0.'JMFTΛΫϦοΫ

  View Slide

 126. 126 #CuteeWorks
  ઌఔμ΢ϯϩʔυ͓͍ͯͨ͠#0.'JMFTΛબΜͰ։͘Λબ୒

  View Slide

 127. 127 #CuteeWorks
  #0.'JMFT͕։͍ͨΒ/&95Λબ୒͠·͢ɻ

  View Slide

 128. 128 #CuteeWorks
  /&95Λબ୒͠·͢ɻ

  View Slide

 129. 129 #CuteeWorks
  1SPEVDU%FTDSJQUJPOͷೖྗ͕ඞཁͰ͢ɻ5PZΛબͼ·͢ɻ

  View Slide

 130. 130 #CuteeWorks
  ૹྉൈ͖ͷج൘ͱ࣮૷ͷྉۚΛ֬ೝ͠4FDVSF$IFDLPVUʂ

  View Slide

 131. 131 #CuteeWorks
  ૹྉൈ͖ͷج൘ͱ࣮૷ͷྉۚΛ֬ೝ͠4FDVSF$IFDLPVUʂ

  View Slide

 132. 132 #CuteeWorks
  ॅॴɾࢯ໊ɾి࿩൪߸ͳͲΛೖྗ͠·͢ʢϩʔϚࣈೖྗʣ

  View Slide

 133. 133 #CuteeWorks
  0$4͕Ұ൪͍҆Ͱ͢ɻ

  View Slide

 134. 134 #CuteeWorks
  ࢧ෷͍ͱΫʔϙϯΛબ୒͠·͢ɻʢ1BZ1BM͸ߴ͍͚Ͳڧ͍ʣ

  View Slide

 135. 135 #CuteeWorks
  ࠷ऴతͳֹ͕ۚදࣔ͞Ε·͢ɻ

  View Slide

 136. 136 #CuteeWorks
  ͜ΕͰɺ࣮૷ൃ஫ͷઆ໌͸ऴΘΓͰ͢
  ج൘ຕΛ࣮૷·ͰऴΘΒͤͯૹྉࠐΈͰ
  ԁ͙Β͍Ͱ͢ʂ

  View Slide

 137. 137 #CuteeWorks
  1BZΛԡ͢ͱࢧ෷͍͕࢝·Γ·͢ɻ

  View Slide

 138. 138 #CuteeWorks
  :PVUVCF-JWF͸͜ΕʹͯऴྃͰ͢ʙ̇
  ϦΞϧձ৔͸΋͏গ͖͕ͭͮ͋͠Γ·͢ɻ
  ͝ࢹௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

  View Slide

 139. ͓·͚
  CuteeWorksとは?
  #CuteeWorks
  139

  View Slide

 140. #CuteeWorks
  140

  View Slide

 141. 女性΍子どもʹ΋
  安心ͯ͠電子工作Λ
  楽͠Ή場所が͕


  あったら͍͍ͳ
  #CuteeWorks
  141

  View Slide

 142. #CuteeWorks
  142

  View Slide

 143. #CuteeWorks
  143

  View Slide

 144. #CuteeWorks
  144

  View Slide

 145. #CuteeWorks
  145

  View Slide

 146. #CuteeWorks
  146

  View Slide

 147. #CuteeWorks
  147

  View Slide

 148. #CuteeWorks
  148

  View Slide

 149. #CuteeWorks
  149

  View Slide

 150. 女性΍子どもʹ΋
  安心ͯ͠電子工作Λ
  楽͠Ή場所が͕


  あったら͍͍ͳ
  #CuteeWorks
  150

  View Slide

 151. 性別΍年齢΍


  知識ͷ有無ʹ関わらず


  可愛͍電子工作Λ


  一緒ʹ楽͠Ή
  #CuteeWorks
  151

  View Slide

 152. #CuteeWorks
  152

  View Slide

 153. Cute


  electric


  Works
  #CuteeWorks
  153

  View Slide

 154. CuteeWorks
  #CuteeWorks
  154

  View Slide

 155. #CuteeWorks
  電子工作に


  可愛いが


  加わったら


  最強
  155

  View Slide

 156. 可愛い形 = 無駄×非効率 


    ×高コスト


      ×ミス増加の可能性


   ×非常識


      ×それ意味あるの?
  基板を可愛い形にする事
  #CuteeWorks
  156

  View Slide

 157. 偶然͔Βͷ産物。


  無駄΍失敗ͱ思ΘΕΔ͜ͱ͔Β


  新͍͠発見が


  生·ΕΔ͜ͱ΋͋Δɻ
  決ͯ͠可愛͍͸無駄ではͳ͍ɻ
  新͍͠発見が͋Δはずʂ


  セレンディピティ(Serendipity)
  #CuteeWorks
  157

  View Slide

 158. #CuteeWorks
  次回も


  可愛い基板


  を作るから


  また来てね
  158

  View Slide