$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

swiftにおける遅延評価

kichikuchi
August 13, 2018

 swiftにおける遅延評価

kichikuchi

August 13, 2018
Tweet

More Decks by kichikuchi

Other Decks in Technology

Transcript

 1. TXJGUʹ͓͚Δ ஗ԆධՁ $POOFIJUP.BSDIÉˌʙJ04ࢢʙ 

 2. ॴଐɿίωώτגࣜձࣾ ۀ຿ɿJ04ΞϓϦ։ൃ

 3. ͦ΋ͦ΋ ஗ԆධՁͱ͸

 4. ݁Ռ͕ඞཁʹͳΔ·Ͱؔ਺Λ࣮ߦ͠ͳ͍͜ͱ CZ͍͢͝)ຊ

 5. None
 6. class LazyCat { var name = "" lazy var selfIntro:

  String = { return "໊લ͸\(name)Ͱ͢" }() } let cat = LazyCat() cat.name = "γϩίϚ" print(cat.selfIntro) // selfIntro͕ॳظԽ͞ΕΔ // ໊લ͸γϩίϚͰ͢ cat.name = "ΫϩίϚ" print(cat.selfIntro) // ΫϩίϚ͸൓ө͞Εͳ͍ʂ // ໊લ͸γϩίϚͰ͢ ॳΊͯࢀরͨ͠ ඞཁʹͳͬͨ ࣌ʹॳظԽ͞ΕΔʂ
 7. TXJGUʹ͸ओʹ छྨͷ࢖͍ํ͕͋Δ MB[ZQSPQFSUZ MB[ZDPMMFDUJPO

 8. MB[ZQSPQFSUZ

 9. MB[ZQSPQFSUZ ɾMB[Zम০ࢠΛ͚ͭΔ͜ͱͰએݴͰ͖Δ ɾॳճΞΫηε࣌ʹ஋͕ॳظԽ͞ΕΔ ɾMB[Zम০ࢠ͸WBSʹ͔͚ͭ͠ΒΕͳ͍ class LazyCat { lazy var name

  = "γϩίϚ" }
 10. ͳͥWBS͚ͩʁ ఆ਺ MFU ͸ΠϯελϯεͷॳظԽ׬ྃ࣌ʹ஋Λ อ͍࣋ͯ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ MB[ZΛ͚ͭΔͱॳظԽ࣌Ͱ͸ͳ͘ΞΫηε࣌ʹ ஋͕อ࣋͞ΕΔΑ͏ʹͳΔ

 11. Կ͕خ͍͠ͷ͔ ɾॳظԽ࣌ʹTFMG͕࢖͑Δ ɾෆཁͳBMMPDBUJPO͕ൃੜ͠ͳ͍

 12. class LazyCat { var name = "γϩίϚ" lazy var selfIntro:

  String = { return "໊લ͸\(self.name)Ͱ͢" }() var selfIntroduction: String = { return "໊લ͸\(self.name)Ͱ͢" }() // error: Use of unresolved identifier 'self' } DMPTVSF಺ͰΠϯελϯεม਺ʹΞΫηεͰ͖Δʂ ॳظԽ࣌ʹTFMG͕࢖͑Δ
 13. class LazyCat { lazy var lazyName = name() var normalName

  = name() // Cannot use instance member 'name' within property initializer // property initializers run before 'self' is available func name() -> String { return "γϩίϚ" } } ΠϯελϯεϝιουͰॳظԽͰ͖Δ ॳظԽ࣌ʹTFMG͕࢖͑Δ
 14. class LazyCat { lazy var ja = "ʹΌʙ" lazy var

  en = "mew" } let cat = LazyCat() // ͲͪΒ΋allocate͞Ε͍ͯͳ͍ print(cat.ja) // english͸allocate͞Εͳ͍ ඞཁͳ࣌ʹBMMPDBUJPO͕ൃੜ͢ΔͨΊ ϝϞϦΛઅ໿Ͱ͖Δ ෆཁͳBMMPDBUJPO͕ൃੜ͠ͳ͍
 15. MB[ZDPMMFDUJPO

 16. NBQ pMUFSͳͲ͕ ஗ԆධՁ͞ΕΔDPMMFDUJPO

 17. let array = Array(1...10) let lazyArray = array.lazy MB[ZͰऔಘͰ͖Δʂ

 18. NBQ pMUFSͷධՁ

 19. ௨ৗͷDPMMFDUJPOͷڍಈ let array = Array(1...10) let normalArray = array.map {

  value -> Int in print(value) return value * 2 } .filter { value in print(value) return value < 10 }
 20. ௨ৗͷDPMMFDUJPOͷڍಈ let array = Array(1...10) let normalArray = array.map {

  value -> Int in print(value) return value * 2 } .filter { value in print(value) return value < 10 } 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
 21. ௨ৗͷDPMMFDUJPOͷڍಈ let array = Array(1...10) let normalArray = array.map {

  value -> Int in print(value) return value * 2 } .filter { value in print(value) return value < 10 } print(normalArray.first) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Optional(2)
 22. ௨ৗͷDPMMFDUJPOͷڍಈ let array = Array(1...10) let normalArray = array.map {

  value -> Int in print(value) return value * 2 } .filter { value in print(value) return value < 10 } print(normalArray.first) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Optional(2) <     > ˣ <     > ˣ <  > ˣ NBQ\ ^ pMUFS\^ pSTU
 23. ௨ৗͷDPMMFDUJPOͷڍಈ let array = Array(1...10) let normalArray = array.map {

  value -> Int in print(value) return value * 2 } .filter { value in print(value) return value < 10 } print(normalArray.first) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Optional(2) <     > ˣ <     > ˣ <  > ˣ NBQ\ ^ pMUFS\^ pSTU ແବ͕ଟ͍
 24. MB[ZDPMMFDUJPOͷڍಈ let array = Array(1...10) let lazyArray = array.lazy .map

  { value -> Int in print(value) return value * 2 } .filter { value in print(value) return value < 10 }
 25. MB[ZDPMMFDUJPOͷڍಈ let array = Array(1...10) let lazyArray = array.lazy .map

  { value -> Int in print(value) return value * 2 } .filter { value in print(value) return value < 10 } ϩά͕දࣔ͞Εͳ͍
 26. MB[ZDPMMFDUJPOͷڍಈ let array = Array(1...10) let lazyArray = array.lazy .map

  { value -> Int in print(value) return value * 2 } .filter { value in print(value) return value < 10 } print(lazyArray.first) 1 2 Optional(2) pSTUʹΞΫηεͨ࣌͠ʢඞཁʹͳͬͨ࣌ʣʹ ඞཁͳ෼͚ͩNBQ pMUFS͕ධՁ͞ΕΔʂ
 27. MB[ZDPMMFDUJPOͷڍಈ let array = Array(1...10) let lazyArray = array.lazy .map

  { value -> Int in print(value) return value * 2 } .filter { value in print(value) return value < 10 } print(lazyArray.first) 1 2 Optional(2) pSTUʹΞΫηεͨ࣌͠ʢඞཁʹͳͬͨ࣌ʣ ඞཁͳ෼͚ͩNBQ pMUFS͕ධՁ͞ΕΔʂ <     > ˣ <> ˣ <> ˣ NBQ\ ^ pMUFS\^ pSTU
 28. MB[ZDPMMFDUJPOͷڍಈ let array = Array(1...10) let lazyArray = array.lazy .map

  { value -> Int in print(value) return value * 2 } .filter { value in print(value) return value < 10 } print(lazyArray.first) 1 2 Optional(2) pSTUʹΞΫηεͨ࣌͠ʢඞཁʹͳͬͨ࣌ʣ ඞཁͳ෼͚ͩNBQ pMUFS͕ධՁ͞ΕΔʂ <     > ˣ <> ˣ <> ˣ NBQ\ ^ pMUFS\^ pSTU ແବ͕ͳ͍ʂ
 29. ·ͱΊ TXJGUͷ஗ԆධՁ ɾMB[ZQSPQFSUZ ɾMB[ZDPMMFDUJPO MB[ZQSPQFSUZ ɾॳظԽ࣌ʹTFMGΛ࢖͑Δ ɾϝϞϦΛઅ໿Ͱ͖Δ MB[ZDPMMFDUJPO ɾNBQ pMUFSར༻࣌ʹඞཁͳ෼͚ͩධՁ͞ΕΔ