$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

家のいろいろな数値を計測する

 家のいろいろな数値を計測する

家のいろいろな数値を計測する
おうちHack勉強会

Kishikawa Katsumi

May 21, 2022
Tweet

More Decks by Kishikawa Katsumi

Other Decks in How-to & DIY

Transcript

 1. kishikawa katsumi Ոͷ͍Ζ͍Ζͳ਺஋Λܭଌ͢Δ ͓͏ͪHackษڧձ

 2. Ոͷ͍Ζ͍Ζͳ਺஋Λܭଌ͢Δ • Թ౓ɾ࣪౓ • ೋࢎԽ୸ૉೱ౓ • ిྗ • ωοτϫʔΫ଎౓ •

  Etc
 3. ܭଌͱ͸ • ܭଌػثΛങ͖ͬͯͯோΊΔ

 4. ͓͏ͪHackΒ͍͠ܭଌͱ͸ • ܭଌػثΛങ͖ͬͯͯோΊΔ • ܭଌػث͔ΒσʔλΛʢܧଓతʹʣऔಘ͢Δ • ूܭͯ͠ϏδϡΞϥΠζͨ͠Γɺ͋Δᮢ஋ʹୡͨ͠Β௨஌͢ΔɺͳͲ

 5. ໨࣍ • ؅ཧର৅͝ͱͷܭଌػثͷ঺հ • ͦΕͧΕͷܭଌػث͔ΒσʔλΛऔΓग़͢ํ๏ʹ͍ͭͯ • σʔλΛϏδϡΞϥΠζɾ࿈ܞ͢Δํ๏ʹ͍ͭͯ

 6. • Թ౓ܭɾ࣪౓ܭ • CO2ηϯαʔ • ిྗεϚʔτϝʔλʔ ܭଌػثͷྫ

 7. Թ౓ܭɾ࣪౓ܭ

 8. https://www.switchbot.jp/products/switchbot-meter

 9. https://www.switchbot.jp/products/switchbot-meter

 10. None
 11. https://qiita.com/warpzone/items/11ec9bef21f5b965bce3

 12. None
 13. https://ja.mackerel.io/

 14. None
 15. None
 16. None
 17. None
 18. None
 19. ࢲͷ͓͏ͪHackͷํ๏·ͱΊ • ܭଌػث͔ΒBluetooth LEɺϩʔΧϧωοτϫʔΫɺΠϯλʔωοτɺγϦΞ ϧ઀ଓͳͲͷखஈʹΑΓσʔλΛऔಘͯ͠ɺ ʢSwitchBotԹ࣪౓ܭ͸BLE·ͨ͸SwitchBot Hubܦ༝ͰऔΕΔʣ • σʔλΛ஝ੵʢͳΜͰ΋Α͍͕࣌ܥྻDB͕ศརʣ͠ɺ •

  ՄࢹԽͨ͠ΓࣗಈԽͷτϦΨʔΛઃఆͨ͠Γ͢Δ
 20. • Raspberry PiͰBLE·ͨ͸ϩʔΧϧωοτϫʔΫܦ༝ͰσʔλΛऔಘ͢Δॲཧ Λఆظతʹಈ͔͢ʢ̑ඵ͝ͱ͘Β͍ʣ • σʔλ͸Mackerelʹૹ৴ • MackerelͷAPIΛ࢖͏ΫϥΠΞϯτΛ࡞੒ͯ͠ՄࢹԽͨ͠ΓɺPush௨஌Λૹͬ ͨΓɺผͷॲཧΛىಈͨ͠Γ͢Δ ࢲͷ͓͏ͪHackͷํ๏·ͱΊ

 21. ͦͷଞͷબ୒ࢶ • Grafana (https://grafana.com/) • In fl uxDB (https://www.in fl

  uxdata.com/)
 22. https://twitter.com/koizuka/status/1364473534852988928

 23. https://twitter.com/sumihiro/status/1374528756837085185

 24. https://twitter.com/_yyu_/status/1260935186717437952

 25. Raspberry Piͷೖखੑʹ͍ͭͯ • 2022೥5݄ݱࡏɺRaspberry Pi͸൒ಋମෆ଍ͳͲͷӨڹʹΑΓ؆୯ʹೖखͰ͖ͳ͘ͳͬ ͍ͯ·͢ɻʢ͓ۚΛੵΜͰ΋೉͍͠ʣ • ಉ༷ͷ͜ͱΛ͢Δ৔߹͸Raspberry Piޓ׵ػʢ͜Ε΋५୔ͱ͸ݴ͑ͳ͍͕ʣΛݕ౼͢Δ ͷ΋Α͍͔΋͠Εͳ͍

  • https://ameblo.jp/electromagneticgadgetlab/entry-12634750472.html • ΋͘͠͸NASͰDockerͳͲΛಈ͔͢ͱ͍͏ख΋͋Γ·͢ɻʢ࠷ۙͷNAS͸ී௨ʹߴੑ ೳͳৗ࣌ىಈ͍ͯ͠Δίϯϐϡʔλͱͯ͠࢖͑Δʣ • SynologyɺQNAPͳͲ
 26. CO2ηϯαʔʢೋࢎԽ୸ૉೱ౓ʣ

 27. CO2ηϯαʔΛબͿࡍͷ஫ҙ • ݕ஌ݪཧ͕ޫֶࣜʢNDIRηϯαʔʣΛ༻͍ͨ΋ͷͰ͋Δ͜ͱ • NDIRηϯαʔ͸TVOCํࣜʹൺ΂ͯߴՁͳͷͰ҆Ձͳ੡඼ʢ2ʙ3,000ԁʁʣ ʹ͸࢖ΘΕͳ͍ɻ • ৽ܕίϩφ΢ΠϧεରࡦͰ҆ՁͰૈѱͳCO2ϝʔλʔ͕൙ཞ͍ͯ͠ΔͨΊɺ TVOCํࣜͰਖ਼͘͠࢖༻Ͱ͖Δ੡඼Λݟ͚ͭΔ͜ͱ͸ඇৗʹࠔ೉ɻ ʢࢀߟʣhttps://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf

 28. None
 29. https://www.kk-custom.co.jp/emp/CO2-mini.html

 30. https://www.netatmo.com/en-gb/weather/weatherstation

 31. https://www.getawair.com/

 32. None
 33. https://r-kurain.hatenablog.com/entry/2016/01/26/164648

 34. https://r-kurain.hatenablog.com/entry/2016/01/26/164648

 35. • ҆Ձ͗͢Δ΋ͷ͸ආ͚Δʢͦ΋ͦ΋ɺηϯαʔࣗମͷՁ͕֨ͦͦ͜͜͢ΔͷͰ7,000 ԁʙ͕·ͱ΋ͳ΋ͷͩͱࢥΘΕΔɻʣ • ޫֶࣜʢNDIRʣηϯαʔΛ࢖͏ɻʢબఆʹ͍ͭͯΑΓৄ͘͠͸ް࿑ল౳ͷ৘ใΛࢀ ߟʹʣ • ̍ສԁҎԼ͘Β͍ͷग़අͰࡁ·͢ʹ͸͚ͬ͜͏ࣗ෼Ͱ͍Ζ͍Ζ࡞Δඞཁ͕͋Δɻશ ෦ೖΓͷ੡඼ʢAwairͳͲʣΛങ͏ͷ͕؆୯͕ͩ̎ʙ̏ສ͘Β͍͔͔Δɻ •

  CO2͸ҙ֎ͱ্͙͕͢ΔͷͰɺHack͠ͳͯ͘΋ܭଌػثΛങͬͯݟ͑Δͱ͜Ζʹஔ ͍͓͚ͯͩ͘Ͱ΋໾ཱͭɻ CO2ηϯαʔʹ͍ͭͯ·ͱΊ
 36. ిྗεϚʔτϝʔλʔ

 37. https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/liberalization/smartmeter-broute.html

 38. https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/liberalization/smartmeter-broute.html

 39. None
 40. https://www.tessera.co.jp/rl7023stick-d_ips.html https://www.chip1stop.com/view/dispDetail/DispDetail?partId=TSRA-0000042

 41. https://qiita.com/puma_46/items/9dfc27323674641ed5b4

 42. https://qiita.com/puma_46/items/9dfc27323674641ed5b4

 43. None
 44. Nature Remo E https://nature.global/nature-remo-e/

 45. AiSEG2ʢHOME IoTʣ https://sumai.panasonic.jp/aiseg/hems/index.html

 46. • ݱࡏɺిྗܭ͸εϚʔτϝʔλʔʹஔ͖׵Θ͍ͬͯͯॠ࣌ిྗͳͲͷ৘ใ͕औಘͰ͖Δɻ • εϚʔτϝʔλʔͷΞΫηεʹ͸ʮBϧʔτʯαʔϏεͷਃ͠ࠐΈ͕ඞཁɻ̎िؒ͘Β͍͔͔ΔͷͰ࢖ Θͳͯ͘΋ͱΓ͋͑ͣਃ͠ࠐΜͰ͓͜͏ɻ • ·ͩࣗ୐ͷిྗܭ͕εϚʔτϝʔλʔʹͳͬͯͳ͍৔߹΋BϧʔτΛਃ͠ࠐΊ͹εϚʔτϝʔλʔʹஔ ׵͞ΕΔɻ • εϚʔτϝʔλʔ΁ͷΞΫηε͸໘౗ͩ͠ϓϩτίϧʹৄ͘͠ͳΔར఺΋ͳ͍͠ɺࣗ෼Ͱ΍ͬͯ΋େ͠

  ͯ҆͘ͳΒͳ͍ͷͰɺͨͿΜ੡඼Λങ͏ͷ͕Φεεϝɻ͔͠͠εϚʔτϝʔλʔΛಡΉ੡඼ͷબ୒ࢶ͸ ͦΜͳʹͳ͍ɻ • ిྗফඅͷ࠷దԽ͸શମͷ༰ྔͷଞʹճ࿏ͷ༰ྔ΋͋ͬͯશମΛܭଌͯ͠΋ճ࿏ਤ͕ͳ͚Ε͹ͦͦ͜͜ ໘౗ɻͦͷؾʹͳΕ͹໾ཱ͚ͭͲझຯͷྖҬͰ͋Δɻ ిྗεϚʔτϝʔλʔʹ͍ͭͯ·ͱΊ
 47. • ܭଌ͸͓͏ͪHackͷجૅɻ͔ͦ͜ΒࣗಈԽͨ͠Γ͍Ζ͍Ζͳ࿈ܞʹͭͳ͕Δɻ • ܭଌػثͷબ୒͸؆୯Ͱ͸ͳ͍ɻࢲ͸কདྷʹΘͨͬͯσʔλΛࣗ෼ͰऔಘͰ͖Δ ͔Ͳ͏͔Λॏࢹ͍ͯ͠Δɻ • API͕༻ҙ͞Ε͍ͯΔ੡඼΋࠷ۙ͸ଟ͍ɻඅ༻͕ग़ͤΔͳΒΦεεϝɻ • ϑϩϯτͷUIʹظ଴͠ͳ͍ɻՈిϝʔΧʔʢ͋Δ͍͸SwitchBotͳͲͰ͋ͬͯ ΋ʣ͕࡞ΔUIͷ඼࣭͸ߴ͘ͳ͍ɻͦ΋ͦ΋ສਓʹదͨ͠UI͸ͳ͍ɻ

  • ϑϩϯτΛࣗ෼Ͱॻ͘ͱָ͍͠͠ศརͳ΋ͷ͕Ͱ͖Δɻ શମͷ·ͱΊ
 48. • ܭଌ͸͓͏ͪHackͷجૅɻ͔ͦ͜ΒࣗಈԽͨ͠Γ͍Ζ͍Ζͳ࿈ܞʹͭͳ͕Δɻ • ܭଌػثͷબ୒͸؆୯Ͱ͸ͳ͍ɻࢲ͸কདྷʹΘͨͬͯσʔλΛࣗ෼ͰऔಘͰ͖Δ ͔Ͳ͏͔Λॏࢹ͍ͯ͠Δɻ • API͕༻ҙ͞Ε͍ͯΔ੡඼΋࠷ۙ͸ଟ͍ɻඅ༻͕ग़ͤΔͳΒΦεεϝɻ • ϑϩϯτͷUIʹظ଴͠ͳ͍ɻՈిϝʔΧʔʢ͋Δ͍͸SwitchBotͳͲͰ͋ͬͯ ΋ʣ͕࡞ΔUIͷ඼࣭͸ߴ͘ͳ͍ɻͦ΋ͦ΋ສਓʹదͨ͠UI͸ͳ͍ɻ

  • ϑϩϯτΛࣗ෼Ͱॻ͘ͱָ͍͠͠ศརͳ΋ͷ͕Ͱ͖Δɻ શମͷ·ͱΊ
 49. https://twitter.com/omochimetaru/status/1452281836814569474

 50. https://github.com/search?q=sharp+cocoro API͕͋Ε͹ͳΜͱ͔ͳΔ ϑϩϯτ͸ࣗ෼Ͱॻ͜͏

 51. https://homebridge.io/ API͕͋Ε͹ͳΜͱ͔ͳΔ ϑϩϯτ͸ࣗ෼Ͱॻ͜͏

 52. ࢀߟࢿྉ • SwitchBotԹ࣪౓ܭ • https://www.switchbot.jp/products/switchbot-meter • https://qiita.com/warpzone/items/11ec9bef21f5b965bce3 • CO2ηϯαʔ •

  https://www.kk-custom.co.jp/emp/CO2-mini.html • https://www.meti.go.jp/covid-19/guideline.pdf • https://r-kurain.hatenablog.com/entry/2016/01/26/164648 • https://www.netatmo.com/en-gb/weather/weatherstation • https://www.getawair.com/
 53. ࢀߟࢿྉ • ిྗεϚʔτϝʔλʔ • https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/liberalization/smartmeter-broute.html • https://www.tessera.co.jp/rl7023stick-d_ips.html • https://www.chip1stop.com/view/dispDetail/DispDetail?partId=TSRA-0000042 •

  https://qiita.com/puma_46/items/1d1589583a0c6bef796c • https://qiita.com/puma_46/items/9dfc27323674641ed5b4 • https://nature.global/nature-remo-e/ • https://sumai.panasonic.jp/aiseg/hems/index.html
 54. ࢀߟࢿྉ • ࣌ܥྻDBɾϏδϡΞϥΠθʔγϣϯ • Mackerel (https://ja.mackerel.io/) • In fl uxDB

  (https://www.in fl uxdata.com/) • Grafana (https://grafana.com/) • Raspberry Piޓ׵ػ
 (https://ameblo.jp/electromagneticgadgetlab/entry-12634750472.html) • ༗ࢤͷํͷ࡞඼ • https://twitter.com/koizuka/status/1364473534852988928 • https://twitter.com/sumihiro/status/1374528756837085185 • https://twitter.com/_yyu_/status/1260935186717437952