$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

スマートコントラクトプログラミング / Smart Contract Programming

スマートコントラクトプログラミング / Smart Contract Programming

2022年10月31日(月)、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科「サービスデザインプロジェクト B」2022秋で使用したスライドです。

Kenji Saito
PRO

October 31, 2022
Tweet

More Decks by Kenji Saito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Service Design, generated by Stable Diffusion
  B 2022
  3
  ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.1/93

  View Slide

 2. https://speakerdeck.com/ks91
  ( )
  ( )
  Discord
  Discord ( / / )
  Zoom URL ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.2/93

  View Slide

 3. ( )
  1 10 17 •
  2 10 24 •
  3 10 31 •
  4 11 7
  5 11 14 1
  6 11 21 2
  7 11 28
  8 12 5
  Discord
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.3/93

  View Slide


 4. :
  : Ethereum
  ( )
  Ethereum
  (1)(2)(3) ( ← )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.4/93

  View Slide


 5. B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.5/93

  View Slide

 6. ެ։୆ா
  ެ։Ͱͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

  ʜ
  ຊਓ
  ɾૹۚه࿥
  ɾίʔυ
  ɾσʔλͷมԽ
  ɾ࣮ߦϩά
  ݕӾͰ͖Δୈࡾऀ
  ͜Εɺ
  ه࿥͍ͨ͠Μ͚ͩͲ
  ͋ͳͨ͸
  ॻ͍ͨΒμϝ
  ͜ͷ಺༰͸
  ॻ͍ͨΒμϝ
  ॻ͍ͪΌͬͨͷʁ
  ͜͏ॻ͖׵͑·͠ΐ͏
  ॻ͍ͯͳ͍ͷʁ
  ͜͏ॻ͔Εͨ͜ͱʹ
  ͠·͠ΐ͏
  ॻ͍ͪΌͬͨͷʁ
  ফ͠·͠ΐ͏
  %P4 ߈ܸͱ͔Ͱ
  ๦֐ͯ͠ࢭΊ·͠ΐ͏
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.6/93

  View Slide

 7. ( )
  ( )
  ( )

  ( ( ))
  (BP : Blockchain Property )
  BP-1 : ( )
  BP-2 : ( ( ) )
  BP-3 : ( )
  ( ) ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.7/93

  View Slide

 8. ( )
  (LIFO : Last In, First Out)
  ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.8/93

  View Slide

 9. ( ) ( )
  ( )
  (
  ) ( 16
  )
  SHA (Secure Hash Algorithm)
  ( ) 1bit
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.9/93

  View Slide

 10. ( ) ( )
  < , >
  ( )

  : < , >
  :
  : < , , >
  : OK ( 1 ) NG ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.10/93

  View Slide

 11. BP-1 ( ), BP-2 ( )
  BBc-1 f : → BP-3
  ( )
  ( )
  ( ) ← BP-2
  ← BP-3 ( ) (BP-2 )
  ( ) ← BP-3 (?)
  + ← BP-{1,2}
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.11/93

  View Slide

 12. [Lamport 1984][Schneider 1990]
  (1)
  (2)
  (3)
  (4) ( )


  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.12/93

  View Slide

 13. TX : transaction
  ( 4 TX )
  SMRP (State Machine Replication Problem)
  SMRP-1 ( )
  SMRP-2
  :
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.13/93

  View Slide

 14. ( ) ( )
  ϒϩοΫ൪߸O ϒϩοΫ൪߸O ϒϩοΫ൪߸O ϒϩοΫ൪߸O
  ϒϩοΫ൪߸O ϒϩοΫ൪߸O ϒϩοΫ൪߸O
  ϒϩοΫ൪߸O
  ͍ͪ͹Μه࿥ɾॻ͖׵͑ͷίετ͕ߴ͍ྺ࢙ ࠷΋վ͟Μ͠ʹ͍͘ྺ࢙
  ͕༗ޮ
  ͻͱͭखલͷϒϩοΫͷ
  ʮμΠδΣετʯ
  σδλϧॺ໊͞Εͨ
  ʮτϥϯβΫγϣϯ औҾ
  ʯ
  ϒϩοΫΛ࡞ΔͨΊʹ͸ɺͦͷʮμΠδΣετʯ͕͋Δ਺ҎԼͱ͍͏৚݅Λຬͨͨ͠Γ 1SPPGPG8PSL

  Ծ૝௨՟ͷ࣋ͪ෼ʹԠͨ͡ݖརΛ࢖ͬͨ౤ථͰউͬͨΓ 1SPPGPG4UBLF
  ͢Δඞཁ͕͋Δ ίετ͕͔͔Δ

  ϒϩοΫΛ࡞Δਓ͸ͦͷதʹࣗ෼ʹѼͯͨ
  Ծ૝௨՟ͰͷใुΛॻ͖ࠐΉ͜ͱ͕Ͱ͖ɺ
  ͦͷϒϩοΫ͕༗ޮͳྺ࢙ͷதʹ͋Δ৔߹ʹ
  ݶΓใु΋༗ޮͱͳΔ
  τϥϯβΫγϣϯͷଘࡏΛ֬ೝ͢Δ
  ͨΊͷޮ཰తͳํ๏͕ఏڙ͞ΕΔ
  ਖ਼౰ੑ ଘࡏੑ
  །Ұੑ
  Proof of Work ( )
  . . . →
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.14/93

  View Slide

 15. (BP-3 ) ( : )
  (BP-3 ) ( : )
  ← NFT
  BP-{1,2,3}
  BP-{1, 2}

  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.15/93

  View Slide

 16. (Confidentiality)
  BP-{1,2,3}

  ( = )
  (Integrity)
  BP-3
  (Availability)
  BP-2
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.16/93

  View Slide

 17. 2009

  13
  ( 5 )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.17/93

  View Slide

 18. ( )
  ADR (Active (space) Debris Removal)
  : https://doi.org/10.1109/TCSS.2018.2890655
  (1930 )
  ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.18/93

  View Slide

 19. ( )
  ( )
  ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.19/93

  View Slide

 20. ( )
  ( - )
  : https://doi.org/10.1016/j.future.2019.05.019
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.20/93

  View Slide

 21. ( )
  ( )
  ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.21/93

  View Slide

 22. ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.22/93

  View Slide

 23. / ( )
  ( )
  ( )
  ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.23/93

  View Slide

 24. ( )
  ( )
  ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.24/93

  View Slide

 25. ( )
  : https://www.lij.jp/html/jli/jli_2017/
  2017summer_p018.pdf
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.25/93

  View Slide

 26. ( )
  ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.26/93

  View Slide

 27. B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.27/93

  View Slide

 28. with
  ( )
  ( )
  : https://doi.org/10.1016/j.icte.2021.08.012
  ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.28/93

  View Slide

 29. DNS
  : https://ieeexplore.ieee.org/document/9686409 ( )
  IP
  AS
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.29/93

  View Slide

 30. ( )
  ( )
  :
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9686409
  ( )
  : https://doi.org/10.1016/j.icte.2021.08.012
  (web )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.30/93

  View Slide

 31. ( )
  ( )
  ( )
  : https://doi.org/10.1016/j.icte.2021.08.012
  ( )
  ( )
  ( )
  :
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9686409
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.31/93

  View Slide

 32. ( )
  ( )
  :
  https://ieeexplore.ieee.org/document/9686409
  3D
  : https://arxiv.org/abs/2203.03119
  ( )
  :
  HACCP ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.32/93

  View Slide


 33. τʔΫϯ
  ୅ସ՟ฎ

  εϚʔτίϯτϥΫτ
  ݕূՄೳͳঢ়ଶϚγϯ

  ϓϩϏφϯε
  དྷྺূ໌

  ୅ସՄೳ
  ঈؐෆೳ
  ୅ସՄೳ
  ঈؐՄೳ
  ୅ସෆೳ
  ঈؐՄೳ
  ୅ସෆೳ
  ঈؐෆೳ
  ূ໌͢Δ
  ಉఆ͢Δ
  ࢧ෷͍౳
  ࠷ॳͷԠ༻
  *%Χʔυ౳
  ηΩϡϦςΟ
  τʔΫϯ ূ݊

  ηϯαʔ౳
  ෺ྲྀɾ
  Ҩݴॻ౳
  อݥਃ੥౳
  ௥੻͢Δ ײ஌͢Δ
  தԝۜߦ
  σδλϧ௨՟౳
  ҭ੒ήʔϜ౳
  ൿີ伴Λ࢖͑Δ͔Βຊਓʁ
  ෛ࠴ Ξηοτͷ
  ਺஋දݱΛҠసͰ͖Δʁ
  ొ࿥͞Εͨίʔυͱ
  ͦͷ࣮ߦϩάͱ݁Ռͷ
  ਅਖ਼ੑΛ୲อͰ͖Δʁ
  ݖҖ͕

  Կ͔ͷ಺༰Λূ໌͢Δʁ
  ࣋ଓ͢Δଘࡏʹ͍ͭͯ
  ه࿥ΛΞοϓσʔτՄʁ ओମ͕͍ͳ͘ͳͬͯ΋
  աڈͷσʔλ͸༗ޮʁ
  /'5
  Ұൠతͳ
  ೝࣝ
  ػೳͷ
  ෼ੳ݁Ռ
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.33/93

  View Slide

 34. Ethereum
  macOS (Monterey 12.6) + Homebrew
  Linux (Ubuntu 22.04) (x86/AMD64 and ARM)
  Windows 10/11 + Windows Subsystem for Linux (Ubuntu )
  Ethereum solidity brownie
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.34/93

  View Slide

 35. Solidity
  Ethereum ( )
  http://solidity.readthedocs.io/en/latest/installing-solidity.html
  Linux (on Windows) “sudo apt”, macOS “brew”
  Linux ARM
  git clone dependencies
  solc 0.8.16 (9/6 )
  $ solc --version
  brownie py-solc-x
  solc (dependencies) ( solc py-solc-x )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.35/93

  View Slide

 36. Ganache
  Ethereum RPC
  npm ( )
  macOS
  https://qiita.com/kyosuke5_20/items/c5f68fc9d89b84c0df09
  Linux
  https://qiita.com/seibe/items/36cef7df85fe2cefa3ea
  npm Ganache
  $ sudo npm install -g ganache
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.36/93

  View Slide

 37. Python3
  macOS
  $ brew install python3
  Python
  3.8
  Homebrew
  $ brew uninstall --ignore-dependencies [email protected]
  $ brew install [email protected]
  /usr/local/opt/[email protected]/bin/python3
  Linux
  $ sudo apt update
  $ sudo apt install python3.8 python3.8-dev python3.8-venv python3.8-tk
  16.10 python3(.8) apt (PPA )
  python3
  python3-dev python3-venv python3-tk
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.37/93

  View Slide

 38. macOS : . . .
  macOS wget brew
  dyld: Library not loaded: /usr/local/opt/gettext/lib/libintl.8.dylib
  $ brew uninstall --force gettext
  $ brew install gettext
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.38/93

  View Slide

 39. Python (venv)
  macOS (Linux python3 ) ‘python3.8’ ‘python3’
  $ python3.8 -m venv bbc1env
  $ source bbc1env/bin/activate
  (bbc1env) $ pip install -U pip
  (bbc1env) $ pip install wheel
  bbc1env ( BBc-1 )
  ( )
  (bbc1env) $ deactivate
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.39/93

  View Slide

 40. Brownie
  Python Ethereum
  https://eth-brownie.readthedocs.io
  Brownie
  $ pip install eth-brownie
  version 1.19.1 (9/6 )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.40/93

  View Slide

 41. $ brownie init
  ( ERC-20 )
  $ brownie bake token
  $ cd token
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.41/93

  View Slide

 42. contracts
  (macOS Linux (x86/AMD64) )
  $ brownie compile
  Linux (ARM) (AMD64 )
  $ python #
  >>> import solcx
  >>> solcx.compile_solc(’0.6.12’) #
  >>> quit()
  /tmp ∼/.solcx/solc-v0.6.12
  ( )
  $ pytest tests
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.42/93

  View Slide

 43. Brownie
  $ brownie console
  Python
  >>> len(accounts)
  10
  >>> accounts[0].balance()
  100000000000000000000
  >>> quit()
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.43/93

  View Slide

 44. Ethereum Görli
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.44/93

  View Slide

 45. infura.io Brownie
  https://infura.io SIGN UP PROJECT ID
  infura Ethereum API
  infura . . .
  infura.io
  PROJECT ID
  WEB3_INFURA_PROJECT_ID
  PROJECT ID (∼/.bash_profile )
  $ export WEB3_INFURA_PROJECT_ID= PROJECT ID
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.45/93

  View Slide


 46. orli ETH
  brownie console Görli
  >>> network.disconnect()
  >>> network.connect(’goerli’)
  >>> len(accounts)
  0
  >>> accounts.add()

  >>> accounts[0].private_key
  16
  >>> quit()
  Görli Testnet ETH Faucet ETH
  https://goerlifaucet.com ( )
  ( )
  https://metamask.io/
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.46/93

  View Slide


 47. orli ETH
  brownie console Görli ETH
  >>> network.disconnect()
  >>> network.connect(’goerli’)
  >>> len(accounts)
  0
  >>> accounts.add( 16 )

  >>> accounts[0].balace()
  ETH
  >>> quit()
  ETH
  >>> accounts[0].transfer(accounts[1], "0.01 ether")
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.47/93

  View Slide

 48. Ethereum
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.48/93

  View Slide

 49. Ethereum
  Vitalik Buterin, “Ethereum White Paper: A NEXT GENERATION SMART
  CONTRACT & DECENTRALIZED APPLICATION PLATFORM”
  12
  (= )
  =


  Dapps ( / / )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.49/93

  View Slide

 50. ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.50/93

  View Slide

 51. . . .
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.51/93

  View Slide

 52. vs.
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.52/93

  View Slide

 53. = run
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.53/93

  View Slide

 54. Ether
  Ethereum
  EOA : Externally-Owned Account
  ( )
  Ether EVM
  EVM
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.54/93

  View Slide

 55. EVM : Ethereum Virtual Machine
  Gas ( EVM = ( burn))
  . . . B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.55/93

  View Slide

 56. EVM
  :
  : ←
  :
  Solidity — JavaScript
  LLL — Lisp
  Vyper — Python
  Fe — Vyper Rust ← NEW!
  Solidity
  Vyper Python
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.56/93

  View Slide

 57. Solidity ( )
  pragma solidityˆ0.7.0;
  contract IndivisibleAsset { /* */
  string public _name;
  string public _symbol;
  uint256 public _quantity;
  address public _owner;
  constructor(string memory name, string memory symbol, uint256 quantity) public {
  _name = name;
  _symbol = symbol;
  _quantity = quantity;
  _owner = msg.sender;
  }
  function transfer(address to) public returns (bool) {
  require (_owner == msg.sender);
  _owner = to;
  return true;
  }
  }
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.57/93

  View Slide

 58. ( , )
  (constructor)
  (deploy) =
  ( )
  ( )
  ETH
  Trusted Actor Model
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.58/93

  View Slide

 59. Ethereum
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.59/93

  View Slide

 60. (1) : ERC20
  $ brownie bake token
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.60/93

  View Slide

 61. Solidity
  JavaScript
  ( , )
  (constructor)
  ( )
  ( )
  Ether
  Ethereum
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.61/93

  View Slide

 62. pragma solidity ˆ0.6.0; /* 0.8.x */
  contract Token {
  ( )
  :
  (EVM )
  :
  constructor (...) public { /* */
  :
  }
  function balanceOf(...) { /* ( ) */
  :
  }
  :
  }
  constructor
  C (/* */ // )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.62/93

  View Slide

 63. ERC20
  ERC (Ethereum Request for Comment) 20
  https://github.com/ethereum/EIPs/blob/master/EIPS/eip-20.md
  contract ERC20 {
  function totalSupply() constant returns (uint totalSupply);
  function balanceOf(address _owner) constant returns (uint balance);
  function transfer(address _to, uint _value) returns (bool success);
  function transferFrom(address _from, address _to, uint _value) returns (bool success);
  function approve(address _spender, uint _value) returns (bool success);
  function allowance(address _owner, address _spender) constant returns (uint remaining);
  event Transfer(address indexed _from, address indexed _to, uint _value);
  event Approval(address indexed _owner, address indexed _spender, uint _value);
  }
  name/ , symbol/ , decimals/
  approve allowance
  ERC-777 ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.63/93

  View Slide

 64. ERC20
  ERC20
  ( )
  ⇒ ERC20
  ( ERC20 )
  ERC20

  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.64/93

  View Slide

 65. (fungible)
  ERC-20 → ERC-223 (draft) or ERC-777 ( )( )
  (non-fungible)
  ERC-721
  ( )
  ERC-1155 ( )
  ERC-3525 (SLOT )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.65/93

  View Slide

 66. Token ( )
  string public symbol;
  string public name;
  uint256 public decimals;
  uint256 public totalSupply;
  mapping(address => uint256) balances;
  .
  .
  .
  name, symbol
  decimals
  : 2 100 1.00
  mapping balances
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.66/93

  View Slide

 67. Token ( )
  event Transfer(address from, address to, uint256 value);
  Token function emit Transfer() ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.67/93

  View Slide

 68. Token ( )
  constructor(
  string memory _symbol,
  string memory _name,
  uint256 _decimals,
  uint256 _totalSupply
  )
  public
  {
  symbol = _symbol;
  name = _name;
  decimals = _decimals;
  totalSupply = _totalSupply;
  balances[msg.sender] = _totalSupply;
  }
  msg.sender
  _totalSupply
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.68/93

  View Slide

 69. Token balanceOf()
  function balanceOf(address _owner) public view returns (uint256) {
  return balances[_owner];
  }
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.69/93

  View Slide

 70. Token transfer()
  function transfer(address _to, uint256 _value) public returns (bool) {
  balances[msg.sender] = balances[msg.sender].sub(_value);
  balances[_to] = balances[_to].add(_value);
  emit Transfer(msg.sender, _to, _value);
  return true;
  }
  ( ↑ )
  OpenZeppelin
  https://openzeppelin.org
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.70/93

  View Slide

 71. (2) :
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.71/93

  View Slide

 72. GitHub git clone
  $ git clone https://github.com/ks91/sample-smart-contracts.git
  sample-smart-contracts contracts, scripts
  tests token
  Token
  Solidity 0.5 0.6/0.7
  (Token )
  Solidity
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.72/93

  View Slide

 73. (m2 )
  1 1
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.73/93

  View Slide

 74. IndivisibleAsset
  string public _name_;
  string public _symbol_;
  uint256 public _quantity_;
  address public _owner_;
  _name_ ( )
  _symbol_ _quantity_ (m2 )
  _owner_
  ‘_’ Solidity . . .
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.74/93

  View Slide

 75. IndivisibleAsset
  event Transfer(address indexed from, address indexed to);
  from to
  indexed
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.75/93

  View Slide

 76. IndivisibleAsset
  constructor (string name, string symbol, uint256 quantity) public {
  _name_ = name;
  _symbol_ = symbol;
  _quantity_ = quantity;
  _owner_ = msg.sender;
  }
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.76/93

  View Slide

 77. IndivisibleAsset getOwner()
  function getOwner() public view returns (address) {
  return (_owner_);
  }
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.77/93

  View Slide

 78. IndivisibleAsset transfer()
  function transfer(address to) public returns (bool) {
  require(_owner_ == msg.sender);
  _owner_ = to;
  emit Transfer(msg.sender, to);
  return true;
  }
  require (function )
  ( )
  $ brownie compile
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.78/93

  View Slide

 79. scripts/indivisible asset.py
  from brownie import *
  def main():
  accounts[0].deploy(IndivisibleAsset, "5322 Endo, Fujisawa", "mˆ2", 300)
  SFC (300m2 )
  ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.79/93

  View Slide

 80. from brownie import *
  import pytest
  def test_owner_and_transfer(IndivisibleAsset):
  asset = accounts[0].deploy(IndivisibleAsset, "5322 Endo", "mˆ2", 300)
  assert asset.getOwner() == accounts[0]
  asset.transfer(accounts[1], {’from’: accounts[0]})
  assert asset.getOwner() == accounts[1]
  try:
  asset.transfer(accounts[0], {’from’: accounts[0]})
  done = 1
  except:
  done = 0
  assert done == 0
  accounts[0] accounts[1]
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.80/93

  View Slide

 81. $ pytest tests/test_indivisible_asset.py
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.81/93

  View Slide

 82. (3) :
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.82/93

  View Slide

 83. transfer
  settle, retrieve asset, retrieve token 3
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.83/93

  View Slide

 84. 1. ( )
  2. ( )
  3. ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.84/93

  View Slide

 85. OneTimeEscrow settle()
  function settle() public returns (bool) {
  require(_token_.balanceOf(address(this)) >= _price_); /* this */
  require(_asset_.getOwner() == address(this));
  _token_.transfer(_seller_ , _price_);
  _asset_.transfer(_buyer_);
  emit Settled(); /* */
  return true;
  }
  settle()
  transfer
  ( / )
  $ brownie compile
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.85/93

  View Slide

 86. (1)
  from brownie import *
  import pytest
  def test_deploy_and_settle(Token, IndivisibleAsset, OneTimeEscrow):
  asset = accounts[0].deploy(IndivisibleAsset, "5322 Endo", "mˆ2", 300)
  token = accounts[0].deploy(Token, "Test Token", "TEST", 18, "1000 ether")
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.86/93

  View Slide

 87. (2)
  token.transfer(accounts[1], 300, {’from’: accounts[0]})
  escrow = accounts[0].deploy(OneTimeEscrow, token, accounts[1], asset, accounts[0], 300)
  accounts[0] accounts[1] 300
  300 TX
  accounts[1] accounts[0] 300
  bake Token
  300 ETH wei
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.87/93

  View Slide

 88. (3)
  token.transfer(escrow, 300, {’from’: accounts[1]})
  asset.transfer(escrow, {’from’: accounts[0]})
  assert token.balanceOf(accounts[0]) == 999999999999999999700
  assert token.balanceOf(accounts[1]) == 0
  assert token.balanceOf(escrow) == 300
  assert asset.getOwner() == escrow
  accounts[1] ( ) 300
  accounts[0] ( )
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.88/93

  View Slide

 89. (4)
  escrow.settle({’from’: accounts[0]})
  assert token.balanceOf(accounts[0]) == 1000000000000000000000
  assert token.balanceOf(accounts[1]) == 0
  assert token.balanceOf(escrow) == 0
  assert asset.getOwner() == accounts[1]
  settle()
  accounts[0] OK
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.89/93

  View Slide

 90. $ pytest tests/test_one_time_escrow.py
  :
  settle()
  ⇒ Discord
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.90/93

  View Slide

 91. B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.91/93

  View Slide

 92. 1.
  (1)
  (2) Ethereum
  2022 11 5 ( ) 23:59 JST
  B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.92/93

  View Slide

 93. B 2022 — 3 — 2022-10-31 – p.93/93

  View Slide