$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Atomエディタの紹介

 Atomエディタの紹介

shigeru. nakajima

September 03, 2016
Tweet

More Decks by shigeru. nakajima

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Atom ΤσΟλͷ঺հ
  גࣜձࣾϥάβΠΞ தౡ ࣎
  @HTML5 Conference 2016/09/03

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • தౡ ࣎ a.k.a. ledsun
  • डୗ։ൃͰWebΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃ
  • ΫϥΠΞϯταΠυJavaScriptϓϩάϥϚ
  • 2014೥6݄͔ΒAtomΛ࢖༻

  View Slide

 3. Atomͱ͸
  • defunkt@Github࡞
  • Win/Mac/LinuxରԠ
  • ΧελϚΠζ͠΍͍͢
  • 2014೥5݄͔ΒOSSԽ

  View Slide

 4. ϚϧνϓϥοτϑΥʔϜ
  h"p:/
  /blog.atom.io/2016/05/06/two-years-open-
  source.html

  View Slide

 5. Ϣʔβʔ਺
  • 100ສϢʔβ
  • 1500ສμ΢ϯϩʔυ

  View Slide

 6. Atomͷඪ४ػೳ
  • ύοέʔδϚωʔδϟ
  • ϑΝΠϧγεςϜϒϥ΢β
  • ΢Πϯυ΢෼ׂ
  • γϯλοΫεϋΠϥΠτ
  • ΦʔτίϯϓϦʔτ
  • ݕࡧɾஔ׵

  View Slide

 7. ଟ͘ͷΧελϚΠζํ๏
  • ΤσΟλͷઃఆ
  • snippetͷઃఆ
  • ύοέʔδʢ4600Ҏ্ʣ
  • ςʔϚʢ1500Ҏ্ʣ

  View Slide

 8. ύοέʔδͷྫ
  • atom-beau*fy
  • ίʔυϑΥʔϚολʔ
  • 56ݴޠ
  • hyperclick
  • ؔ਺ɾม਺ఆٛ΁ͷδϟϯϓ
  • ݴޠຖͷαϒύοέʔδ ex: js-hyperclick

  View Slide

 9. DEMO
  AtomΛ࢖͍ͬͯͯॿ͔ͬͨ࿩ΛݩʹσϞ͠·͢

  View Slide

 10. Τϐιʔυ 1
  ϓϨθϯςʔγϣϯࢿྉͷΞ΢τϥΠϯΛ
  MarkdownͰॻ͖͍ͨ
  • markdown-preview
  • ඪ४ػೳ(ctrl-shift-m)
  • ෼ׂͨ͠΢Πϯυ΢ͰMarkdownϓϨϏϡʔ

  View Slide

 11. Τϐιʔυ 2
  RailsΞϓϦέʔγϣϯͷमਖ਼Λख఻͍ͬͯΔɻslim
  ه๏͕ॳΊͯͩ
  • language-slim ύοέʔδ
  • γϯλοΫεϋΠϥΠτͱεχϖοτΛ௥Ճ

  View Slide

 12. Τϐιʔυ 3
  htmlʹจষΛ૊ΈࠐΈ͍ͨɻސ٬͔Β௖͍ͨࢿྉ͸
  ӳ਺ࣈͷશ֯൒͕͍֯ࠞͬͯ͟Δɻ
  ൒֯ʹ౷Ұ͍ͨ͠ɻ
  • japan-u(l ύοέʔδ
  • બ୒ൣғͷจࣈΛશ֯ɺ൒֯ʹ૬ޓม׵

  View Slide

 13. ࠂ஌
  • NodeֶԂࡇ
  • 2016೥11݄12೔(౔) / 11݄13೔(೔)
  • Douglas Crockford (JavaScript: The Good Parts)
  • Cheng Zhao (Electoron)

  View Slide