$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Atomエディタの紹介

 Atomエディタの紹介

shigeru. nakajima

September 03, 2016
Tweet

More Decks by shigeru. nakajima

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Atom ΤσΟλͷ঺հ גࣜձࣾϥάβΠΞ தౡ ࣎ @HTML5 Conference 2016/09/03

 2. ࣗݾ঺հ • தౡ ࣎ a.k.a. ledsun • डୗ։ൃͰWebΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃ • ΫϥΠΞϯταΠυJavaScriptϓϩάϥϚ

  • 2014೥6݄͔ΒAtomΛ࢖༻
 3. Atomͱ͸ • defunkt@Github࡞ • Win/Mac/LinuxରԠ • ΧελϚΠζ͠΍͍͢ • 2014೥5݄͔ΒOSSԽ

 4. ϚϧνϓϥοτϑΥʔϜ h"p:/ /blog.atom.io/2016/05/06/two-years-open- source.html

 5. Ϣʔβʔ਺ • 100ສϢʔβ • 1500ສμ΢ϯϩʔυ

 6. Atomͷඪ४ػೳ • ύοέʔδϚωʔδϟ • ϑΝΠϧγεςϜϒϥ΢β • ΢Πϯυ΢෼ׂ • γϯλοΫεϋΠϥΠτ •

  ΦʔτίϯϓϦʔτ • ݕࡧɾஔ׵
 7. ଟ͘ͷΧελϚΠζํ๏ • ΤσΟλͷઃఆ • snippetͷઃఆ • ύοέʔδʢ4600Ҏ্ʣ • ςʔϚʢ1500Ҏ্ʣ

 8. ύοέʔδͷྫ • atom-beau*fy • ίʔυϑΥʔϚολʔ • 56ݴޠ • hyperclick •

  ؔ਺ɾม਺ఆٛ΁ͷδϟϯϓ • ݴޠຖͷαϒύοέʔδ ex: js-hyperclick
 9. DEMO AtomΛ࢖͍ͬͯͯॿ͔ͬͨ࿩ΛݩʹσϞ͠·͢

 10. Τϐιʔυ 1 ϓϨθϯςʔγϣϯࢿྉͷΞ΢τϥΠϯΛ MarkdownͰॻ͖͍ͨ • markdown-preview • ඪ४ػೳ(ctrl-shift-m) • ෼ׂͨ͠΢Πϯυ΢ͰMarkdownϓϨϏϡʔ

 11. Τϐιʔυ 2 RailsΞϓϦέʔγϣϯͷमਖ਼Λख఻͍ͬͯΔɻslim ه๏͕ॳΊͯͩ • language-slim ύοέʔδ • γϯλοΫεϋΠϥΠτͱεχϖοτΛ௥Ճ

 12. Τϐιʔυ 3 htmlʹจষΛ૊ΈࠐΈ͍ͨɻސ٬͔Β௖͍ͨࢿྉ͸ ӳ਺ࣈͷશ֯൒͕͍֯ࠞͬͯ͟Δɻ ൒֯ʹ౷Ұ͍ͨ͠ɻ • japan-u(l ύοέʔδ • બ୒ൣғͷจࣈΛશ֯ɺ൒֯ʹ૬ޓม׵

 13. ࠂ஌ • NodeֶԂࡇ • 2016೥11݄12೔(౔) / 11݄13೔(೔) • Douglas Crockford

  (JavaScript: The Good Parts) • Cheng Zhao (Electoron)