$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

某人気アプリのクローンをPerlで作る(予定

mackee
July 12, 2014

 某人気アプリのクローンをPerlで作る(予定

Yop - Yo private -
kuiperbelt + Amon2

mackee

July 12, 2014
Tweet

More Decks by mackee

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ๭༗໊ΞϓϦͷΫϩʔϯΛ
  PerlͰ࡞Δʢ༧ఆ
  @mackee_w Mishima.pm 2014-07-12

  View Slide


 2. • @mackee_w / Ϛίϐʔ / ϑΝογϣϯϙΤϜ
  • Yokohama.pm ෭Ϧʔμʔ
  • ๭໘ന๏ਓ ઌ೔GoΛ΍Δͱ͍͕ͬͨPerlΛ΍
  ΊΔͱݴ֮ͬͨ͑͸ͳ͍ͧͱ͍͏ࢥ͍

  View Slide

 3. ๭༗໊ΞϓϦͱ͸

  View Slide

 4. ͜Ε͔ͳʁ

  View Slide

 5. ͜Ε͔ͳʁ

  View Slide

 6. ͜Ε͔ͳʁ

  View Slide

 7. ͜ΕɾɾɾɾͰ͢

  View Slide

 8. Yoͱ͸
  ໊લΛࢦఆͯ͠ʮYoʯͱૹΕΔΞϓϦ
  ϋΠίϯςΩετ͔ͭάϩʔόϧͰΦϙνϡχςΟͳίϛϡχέʔ
  γϣϯΛ࣮ݱ͢ΔࠓϋΠτΡΤϯςΟٴͼौ୩ք۾ʹਓؾͷSNS
  ΞϓϦέʔγϣϯ
  ࠓ͔ΒpapixʹૹΓ·͢

  View Slide

 9. ͳͥYoΛͭ͘Δ͔
  • ๻ͷۈΊ͍ͯΔ໘ന๏ਓʹ͸ϓϥΠϕʔτ
  Gyazo΍ϓϥΠϕʔτGistͳͲطଘαʔϏεͷ
  ΦϯϓϨ൛ʢʁʣΈ͍ͨͳͷΛαΫοͱॻ͍
  ͯஔ͍͍ͯ·͢
  • YoͰίϛϡχέʔγϣϯऔΕΔͳΒΫϩʔζ
  υͳYo΋धཁ͕͋ΔͷͰ͸ʁ

  View Slide

 10. Yo private

  View Slide

 11. ུͯ͠Yop

  View Slide

 12. ·ͩදଆ࡞ͬͯΔͱ͜Ζ
  αʔόαΠυΛ঺հ

  View Slide

 13. Yoʹඞཁͳཁૉ
  • ໊લΛܾΊΔ(࠷ۙ͸ύεϫʔυ΋ೖͬͨ
  • ϓογϡ௨஌

  View Slide

 14. ໊લΛܾΊΔ
  • ͳΜ͔ೖྗͯ͠΋Β͍APIͳΓϑΥʔϜͳΓͰ
  ૹͬͯ΋Β͏
  • ૹ͖ͬͯͯ΋Β໊ͬͨલΛόϦσʔγϣϯ͠
  ͯDBʹಥͬࠐΉ
  • ͦΕΛΑ͠ͳʹҾ͚ΔΑ͏ʹ͢Δ

  View Slide

 15. ׳Ε͍ͯΔAmon2Ͱ
  ૊ΜͰΈΔ

  View Slide

 16. amon2-setup.pl Yop

  View Slide

 17. Yop::Web::Dispather

  View Slide

 18. Yop::Model::Member

  View Slide

 19. t/model/member.t

  View Slide

 20. ࢖͍ͬͯΔCPANϞδϡʔϧ
  • JSON::Types
  • Data::Validator
  • Time::Piece::Plus
  • Furl

  View Slide

 21. ςετͷ΄͏
  • Test::Time
  • Test::Fatal
  • Test::Mock::Guard
  • Path::Tiny

  View Slide

 22. PerlͰϓογϡ௨஌
  • Protocol::Websocket
  • Amon2ʹ΋WebSocketϓϥάΠϯ͸͋Δ
  • PocketIO
  • Socket.IOͷผ࣮૷

  View Slide

 23. Perl + ඇಉظ = AnyEvent
  • ίωΫγϣϯΛͭͳ͗ͬͺͳ͠ʹ͠ͳ͍ͱ͍
  ͚ͳ͍ͷͰඇಉظඞਢ
  • ͦ͜ͰAnyEvent
  • ͔͠͠AnyEventʹ͸᠘͕……

  View Slide

 24. ίʔϧόοΫ஍ࠈ
  • AΛ΍ͬͨΒBΛ΍ͬͯͦΕ͕͓ΘͬͨΒCΛ
  ΍ͬͯ……
  • ίʔϧόοΫ͕ωετ͍ͯͬͯ͠Α͘Θ͔Β
  ͳ͍͜ͱʹͳΔʂ
  • Promise::Defferedͱ͍͏ճආํ๏΋͋Δ

  View Slide

 25. AnyEvent + DBI = blocking…
  • DBIΛͦͷ··࢖͏ͱϒϩοΩϯάIOͳͷͰ
  ౰વΠϕϯτϧʔϓΛࢭΊΔ
  • WebSocketͩͱίωΫγϣϯҡ࣋Ͱ͖ͳ͔ͬ
  ͨΓ͢Δ
  • ࣮ࡍͦΜͳʹ໰୊ͳΒͳ͍આ΋͋Δ

  View Slide

 26. DBI on AnyEvent
  • AnyEvent::DBI
  • ͦͷ໊ͷ௨Γ
  • forkΛར༻ τϥϯβΫγϣϯ͕ࠞ͟Δ໰୊
  • AnyEvent::DBI::MySQL
  • MySQLઐ༻
  • txn࢖͑ͳ͍ؾ͕͢ΔΜͰ͚͢ΕͲͲ͏ͳΜͰ͠ΐ͏͔

  View Slide

 27. Gearmanͱ͔ʹ೚ͤΔ
  • Gearman δϣϒΩϡʔϫʔΧʔ
  • Gearman::Client͸ϒϩοΩϯάIO
  • AnyEvent::Gearman::Client͸Mooseͷґଘ࣋
  ͪͳͷͰ͋Μ·Γ࢖͍ͨ͘ͳ͍ײ͕͡க͠·
  ͢(࣋පͷMooseΞϨϧΪʔʁ

  View Slide

 28. ඇಉظ͸Perl͔Β௥͍ग़͢ʂ

  View Slide

 29. Kuiperbelt
  Asyncronous Protocol Proxy

  View Slide

 30. Kuiperbeltͱ͸
  • ಉظϞσϧ(preforkϞσϧ)ͷΞϓϦέʔγϣ
  ϯͱ࿈ܞ͢Δ͜ͱΛ૝ఆͨ͠ඇಉظϓϩτί
  ϧͷίωΫγϣϯϓʔϧ
  • ࠓͷͱ͜ΖHTTP Stream(Long polling/
  Comet)ͷΈରԠ
  • Golang੡ github.com/mackee/kuiperbelt

  View Slide

 31. ίωΫγϣϯ࣌

  View Slide

 32. kuiperbelt
  Yop(Amon2)
  PAPIX

  View Slide

 33. kuiperbelt
  Yop(Amon2)
  PAPIX ᶃTUSFBNDPOOFDU

  View Slide

 34. kuiperbelt
  Yop(Amon2)
  PAPIX ᶃTUSFBNDPOOFDU
  ᶄ66*%ΛؚΜͩ+40/

  View Slide

 35. kuiperbelt
  Yop(Amon2)
  PAPIX ᶃTUSFBNDPOOFDU
  ᶄ66*%ΛؚΜͩ+40/
  ᶅKPJOVVJE66*%OBNF1"1*9

  View Slide

 36. YopΛૹΔͱ͖

  View Slide

 37. kuiperbelt
  Yop(Amon2)
  PAPIX
  MOZNION

  View Slide

 38. kuiperbelt
  Yop(Amon2)
  PAPIX
  MOZNION
  ᶃTFOEUBSHFU@OBNF1"1*9

  View Slide

 39. kuiperbelt
  Yop(Amon2)
  PAPIX
  MOZNION
  ᶃTFOEUBSHFU@OBNF1"1*9
  ᶄTUSFBNTFOE66*%1"1*9ͷ66*%

  View Slide

 40. kuiperbelt
  Yop(Amon2)
  PAPIX
  MOZNION
  ᶃTFOEUBSHFU@OBNF1"1*9
  ᶄTUSFBNTFOE66*%1"1*9ͷ66*%
  ᶅDPOOFDUΛ࢖ͬͯNFTTBHF:PQΛૹ৴

  View Slide

 41. PerlͰॻ͖΍͍͢ͱ͜Ζ͸Perl
  ͦͷଞ͸ؙ౤͛

  View Slide

 42. σόοά؀ڥ
  • ҎԼͷ΋ͷΛProcletͰଋͶΔ
  • Yop(Starlet)
  • kuiperbelt
  • Ҏ্ͷ΋ͷΛҰͭͷϙʔτͰड͚ΔͨΊʹ
  Plack::App::Proxy(Twiggy)
  • ຊ൪؀ڥ͸nginxͰଋͶΔ͔ͳ͋
  • ଋͶΔͷ͸ΫϩεΦϦδϯରԠΊΜͲ͍ͷͰ

  View Slide

 43. ·ͱΊ
  • ϑϩϯτ͕શવ࡞Εͯͳ͍ͷͰؼͬͨΒຊؾ
  ग़͢
  • Component / Vue.js / Polymerͱ͔࢖͍͍ͨ
  • Amon2Ͱ͕͢࢓ࣄಉ͡Α͏ͳײ͡+๻ͷΞϨ
  ϯδͱݴ͏ײ͡Ͱ͢ɻڵຯ͕͋Ε͹Ͳ͏ͧɻ
  ͋ͱͰ্͛Δ

  View Slide