$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Perl5の静的解析入門 / The static analysis of Perl5

mackee
January 26, 2019

Perl5の静的解析入門 / The static analysis of Perl5

Perl5の静的解析入門
機械と人間双方の歩み寄りによる平和編

YAPC::Tokyo 2019 Room1 14:00 -

mackee

January 26, 2019
Tweet

More Decks by mackee

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Perl5ͷ੩తղੳೖ໳
  ػցͱਓؒ૒ํͷาΈدΓʹΑΔฏ࿨ฤ
  YAPC::Tokyo 2019
  ໘ന๏ਓΧϠοΫ macopy a.k.a @mackee_w
  #yapcjapan #yapcjapanRoom1
  1

  View Slide

 2. ͜ͷεϥΠυ
  2

  View Slide

 3. ͜ͷτʔΫ
  ͷ಺༰
  3

  View Slide

 4. ಘΒΕΔ஌ࣝɾମݧ (1)
  •ਖ਼نදݱͰPerlίʔυΛύʔε͢ΔPPR.pm
  ͷ࢖͍ํ
  • ۀ຿Ͱͷ۩ମతͳ࢖༻ྫ
  •ਓؒͱػցʹ෼͔Γʹ͍͘ίʔυͱ௚͠ํ
  ͷఏҊ
  4

  View Slide

 5. ಘΒΕΔ஌ࣝɾମݧ (2)
  •Perlίʔυͷؔ਺ʹܕγάωνϟΛ෇͚Δ
  •ؔ਺ͷܕγάωνϟΛPPRͰൈ͖ग़͢
  5

  View Slide

 6. ࿩ͷྲྀΕ
  1. ੩తղੳͱ͸
  2. PPIΛ࢖͏ྫ
  3. PPRͷઆ໌ͱྫ
  4. ػցͱฏ࿨ͷ࿩
  5. ੩తܕ෇͚ͷೖΓޱ
  6

  View Slide

 7. ࢲͱ͸ɾɾɾʁ
  • ໘ന๏ਓΧϠοΫ ιʔγϟ
  ϧήʔϜࣄۀ෦
  • ࢓ࣄݴޠ͸Perl5ͱGo
  • झຯ͸3DϓϦϯλ࡞Γ
  • աڈͷτʔΫ: ήʔϜӡ༻ͷ
  ࿩ͱ͔Ϛελσʔλͷ࿩ͱ͔
  WebSocket
  7

  View Slide

 8. ΠϯλʔωοτͰ͸͜͏͍͏ΞΠ
  ίϯͰ͢
  8

  View Slide

 9. [Ad]͜ͷτʔΫ͸ۀ຿࣌ؒʹॻ͖·ͨ͠
  9

  View Slide

 10. ੩తղੳͱ͸Ұ
  ମɾɾɾʁ
  10

  View Slide

 11. static analysis
  ੩తղੳ
  11

  View Slide

 12. ίʔυΛͨͩͷ
  จࣈྻͱͯ͠ѻ͏
  12

  View Slide

 13. ΍Γํ 1
  ਖ਼نදݱͰҾֻ͚ͬͨΓී௨ͷςΩετͱͯ͠ѻ͏
  use Path::Tiny;
  my $target_package = "Example";
  my $script = path("$target_package.pm")->slurp;
  my $is_valid_package = $script =~ /\Apackage $target_package;/;
  13

  View Slide

 14. ͜͏͍͏ͷ͕ग़ͯ͘Δͱ؆୯ʹ٧Ή
  use
  Example;
  14

  View Slide

 15. ΑΓ࣮֬ͳ΍Γํ͸ͳ͍ͷ͔ʂ
  15

  View Slide

 16. ΍Γํ 2
  perl͕΍Δ͜ͱΛ్த·Ͱ΍ͬͯɺந৅ߏจ໦Λར༻͢Δ
  16

  View Slide

 17. ίϥϜ: ࠷ۙͷݴޠͩͱݴޠຊମͷASTΛར༻Ͱ͖Δ͜ͱ͕͋Δ
  •Goͷ go/parser go/token go/types go/ast
  • GoίϯύΠϥ΋͜ΕΒΛ࢖͍ͬͯΔ
  • ͦ͏Ͱ͸ͳ͍Β͍͠
  •Rubyͷ RubyVM::AST
  • 2.6.0͔Βར༻Մೳ
  17

  View Slide

 18. ੩తղੳͷϝϦοτ (1)
  •ίʔυͷݟͨ··Λѻ͑Δ
  • ந৅ߏจ໦ҎલͰ͋Ε͹ίϝϯτͷதΛ
  ѻ͑Δ͜ͱ΋
  •ݴޠػೳΛ௒͑ͨදݱྗ
  • ޙ͔Β੩తܕ෇͚ͱ͔
  18

  View Slide

 19. ࣮ߦग़དྷΔঢ়ଶʹͳΔʹͭΕͯιʔείʔυ্ͷ৘ใ͸ൈ͚མ͍ͪͯ͘
  19

  View Slide

 20. ࣮ߦ࣌ղੳͰ͸ར༻Ͱ͖ͳ͍৘ใ
  •ۭന, վߦ, ίϝϯτ
  • ಛघͳॻ͖ํͰར༻Ͱ͖Δ৔߹΋͋Δ
  (ྫ: Pythonͷdocstring)
  20

  View Slide

 21. ࣮ߦ࣌ղੳͰ͸ར༻Ͱ͖ͳ͍৘ใ
  •τʔΫϯͷҐஔ΍લޙͷτʔΫϯ
  • ར༻͞Ε͍ͯΔม਺͕࣮ࡍʹ͸Ͳ͜Ͱએ
  ݴ͞Ε͍ͯΔ͔ͱ͔
  • ؔ਺΍จͷҐஔͳͲ͸ελοΫτϨʔε
  Ͱར༻͢ΔͨΊʹ෇͍͍ͯΔ
  21

  View Slide

 22. ੩తղੳͷϝϦοτ (2)
  •࣮ߦͤͣʹίʔυΛѻ͑Δ
  • BEGINͰϠόΠ͜ͱ͍ͯͯ͠΋େৎ෉
  • ٯʹݴ͏ͱBEGINͰେࣄͳ͜ͱ͍ͯͯ͠
  ΋ݕ஌͸೉͍͠(ޙड़)
  22

  View Slide

 23. ੩తղੳͷϝϦοτ (3)
  •͢΂ͯͷ࣮ߦύεʹ͍ͭͯௐ΂্͛ΒΕΔ
  ৔߹͕͋Δ
  • ࣮ߦ࣌ʹܕόϦσʔγϣϯ͢Δ৔߹ɺ࣮
  ߦ͢Δ·Ͱ੒ޭ͢Δ͔Ͳ͏͔෼͔Βͳ͍
  23

  View Slide

 24. ੩తղੳͷσϝϦοτ
  •PerlͷύʔεΛࣗલ(Ϟδϡʔϧ࢖͏͕)Ͱ΍
  Βͳ͍ͱ͍͚ͳ͍͔Βେม
  •ͦ΋ͦ΋໦ߏ଄ΛಡΜͰ͍ͬͯͲ͏ʹ͔͢
  Δͷେม
  •perlͷؾ࣋ͪʹͳΒͳ͍ͱ͍͚ͳͯ͘େม
  24

  View Slide

 25. ࢲ͕੩తղੳ͍ͨ͠ಈػ
  ػցͷྗΛआΓͯ
  ؒҧ͍ͷͳ͍ίʔυΛ
  ॻ͖͍ͨʂ
  25

  View Slide

 26. Perl5Ͱ੩తղੳ
  ͢ΔͨΊͷπʔϧ
  26

  View Slide

 27. Perl5੩తղੳքͷୈҰਓऀ
  PPI
  27

  View Slide

 28. PPI
  Parse, Analyze and Manipulate Perl (without
  perl)
  •Pure Perl͚ͩͰPerlίʔυΛύʔεͯ͠੩
  తղੳͰར༻Ͱ͖Δܗʹ͢ΔϞδϡʔϧ
  28

  View Slide

 29. ࢖༻ྫ (1)
  use PPI;
  use PPI::Dumper;
  my $document = PPI::Document->new(\'my $v1 = $v2;');
  PPI::Dumper->new($document)->print;
  29

  View Slide

 30. ࢖༻ྫ (2)
  PPI::Document
  PPI::Statement::Variable
  PPI::Token::Word 'my'
  PPI::Token::Whitespace ' '
  PPI::Token::Symbol '$v1'
  PPI::Token::Whitespace ' '
  PPI::Token::Operator '='
  PPI::Token::Whitespace ' '
  PPI::Token::Symbol '$v2'
  PPI::Token::Structure ';'
  30

  View Slide

 31. ࢖༻ྫ (3)
  my ($stmt) = $document->children;
  my $op = $stmt->find_first("PPI::Token::Operator");
  $op->content; # => "="
  31

  View Slide

 32. PPIͷಛ௃ (1)
  •PDOM(ύʔεޙͷ໦ߏ଄ͷ͜ͱ)͔Βίʔυ
  ʹॻ͖໭͢͜ͱ͕ग़དྷΔ
  $document->prune("PPI::Token::Whitespace");
  $document->serialize; # => "my$v1=$v2;"
  32

  View Slide

 33. PPIͷಛ௃ (2)
  •ॻ͖໭ͨ͢ΊʹτʔΫϯ΍εϖʔεɺ;ͳͲ
  ͸อ࣋ͨ͠··
  •͋͘·Ͱղੳ͢ΔͨΊͷߏ଄Ͱ͋ͬͯɺ࣮
  ߦ͢ΔͨΊͷߏ଄Ͱ͸ͳ͍
  33

  View Slide

 34. PPIͷσϝϦοτ
  •݁ߏ஗͍
  • 1175ߦͷ࣮ࡍͷۀ຿ͷίʔυΛύʔε͠
  ͨ݁Ռ
  • 6.80/s1
  1 Macbook Pro 15inch mid 2015 Ͱܭଌ
  34

  View Slide

 35. ͦͷଞͷϞδϡʔϧ
  •Compiler::Lexer ಠࣗͷCݴޠͰॻ͔Εͨ
  τʔΧφΠβΛ࢖༻
  •Perl::Lexer perlຊମͷ಺෦APIΛୟ͍ͯτʔ
  ΫϯྻΛऔΓग़͢
  35

  View Slide

 36. PPRͷ঺հͱ࢖
  ͍ํ
  36

  View Slide

 37. PPR
  Pattern-based Perl Recognizer
  •PerlίʔυͷύλʔϯΛఆٛͯ͠ݕ஌Ͱ͖
  Δਖ਼نදݱΛ࡞ΕΔϞδϡʔϧ
  37

  View Slide

 38. ࢖༻ྫ
  # my $hoge = "fuga"; ͷม਺໊ΛҾֻ͚ͬΔʹ͸
  my $matcher = qr{
  my (?&PerlOWS)
  ((?&PerlVariableScalar)) (?&PerlOWS)
  (?&PerlAssignmentOperator) (?&PerlOWS)
  (?&PerlString) (?&PerlOWS) ;
  $PPR::GRAMMAR
  }x
  38

  View Slide

 39. ࢖༻ྫ
  my ($var) =
  grep { defined } $script =~ $matcher;
  ͜ΕͰ $var ʹ "$hoge" ͕ೖΔ
  39

  View Slide

 40. ศརʂʂʂ
  40

  View Slide

 41. ʮΘʔʂ͍͖ͳΓ
  ϠόΠਖ਼نදݱ͕
  ग़͖ͯͨͧʂʂʯ
  41

  View Slide

 42. ଴͍ͬͯͩ͘͞
  ղઆ͠·͢
  42

  View Slide

 43. PPR͸PerlίʔυͷτʔΫϯʹϚον͢Δਖ਼نදݱͷύλʔϯू
  Perlίʔυྫ PPRͷύλʔϯ
  my (?&PerlBuiltinFunction)
  $var (?&PerlVariableScalar)
  = (?&PerlAssignmentOperator)
  "hogehoge" (?&PerlString)
  43

  View Slide

 44. සग़ύλʔϯ
  •(?&PerlOWS)
  • θϩจࣈҎ্ͷPerl্ͷۭനจࣈ
  • ۭന΍վߦΛؚΉ
  44

  View Slide

 45. ࣮༻ྫ
  45

  View Slide

 46. ฐࣾͩͱ͜͏͍͏όϦσʔγϣϯΛΑ͘΍͍ͬͯΔ͚ΕͲ
  sub do_something {
  my $self = shift;
  state $rule = Data::Validator->new(
  a1 => "Str",
  b1 => "UInt",
  );
  my $args = $rule->validate(@_);
  my ($a1, $b1) = $args->{qw/a1 b1/};
  # do something...
  }
  46

  View Slide

 47. ϓϥΠϕʔτϝιου
  ͡Όͳ͔ͬͨΒ
  ͪΌΜͱόϦσʔγϣϯ
  ͯ͠ΔΑͶνΣοΫ
  47

  View Slide

 48. εΫϦϓτ͔Βؔ਺ఆٛΛൈ͖ग़͢
  my $script = ...;
  my $sub_matcher = qr{
  ((?&PerlSubroutineDeclaration))
  $PPR::GRAMMAR
  }x;
  my @decls = grep { defined } $script =~ m{$sub_matcher}gx;
  48

  View Slide

 49. ؔ਺ఆ͔ٛΒؔ਺໊ͱϒϩοΫΛൈ͖ग़͢
  my $subname_matcher = qr{
  \Asub (?&PerlOWS)
  ((?&PerlQualifiedIdentifier)) (?&PerlOWS)
  ((?&PerlBlock))
  $PPR::GRAMMAR
  }x;
  for my $decl (@decls) {
  my ($subname, $block) =
  grep { defined } $decl =~ $subname_matcher;
  49

  View Slide

 50. ؔ਺໊͕ΞϯμʔείΞ࢝·ΓͳΒεΩοϓ͢Δ
  for my $decl (@decls) {
  my ($subname, $block) =
  grep { defined } $decl =~ $subname_matcher;
  next if $subname =~ /\A_/;
  50

  View Slide

 51. validatorͷఆٛ
  my $validator_matcher = qr{
  (
  (state) (?&PerlOWS)
  (?&PerlVariableScalar) (?&PerlOWS)
  (?&PerlAssignmentOperator) (?&PerlOWS)
  Data::Validator->new (?&PerlOWS)
  (?&PerlParenthesesList) (?&PerlOWS)
  )
  $PPR::GRAMMAR
  }x;
  51

  View Slide

 52. validatorͷఆ͕ٛ͋Δ͔Λௐ΂Δ
  for my $decl (@decls) {
  ...
  next if $subname =~ /\A_/;
  my ($validator) =
  grep { defined } $block =~ $validator_matcher;
  52

  View Slide

 53. ͋ͱ͸ࣽΔͳΓম͘ͳΓ
  # warningΛग़͢ͳΓ
  if (!defined $validator) {
  warn "$subname Ͱ Data::Validator ͕࢖ΘΕͯͳ͍Αʂ";
  }
  # ςετͰ͚ͤ͜͞ΔͳΓ
  use Test::More;
  fail "$subname Ͱ Data::Validator ͕࢖ΘΕͯͳ͍Αʂ";
  53

  View Slide

 54. ͜ͷνΣοΫͰൈ͚͍ͯΔͱ͜Ζ
  •Ҿ਺ΛऔΒͳ͍ؔ਺Λޡݕ஌
  •Attribute΍Subroutine signature
  •Ҿ਺όϦσʔγϣϯҎ֎ͷvalidator
  54

  View Slide

 55. ׬ᘳΛ໨ࢦͣ͞ʹࣗ෼ͷ࣋ͭίʔυ͚ͩͰ௨Ε͹ྑ͍
  ͋Δఔ౓͸αϘΔ
  55

  View Slide

 56. ͞ΒʹԠ༻Ҋ
  •Smart::Args Λ࢖͏Α͏ʹஔ׵͢Δ
  • όϦσʔλͷதͷݸʑͷఆٛ·Ͱόϥ͠
  ͯൈ͖ग़ͤΔ
  •LSPͳͲͰҾ਺ϦετΛग़͢
  56

  View Slide

 57. PPR͸ਖ਼نදݱͰίʔυ
  ͷҰ෦Λൈ͖ग़ͯ͠
  ݕࠪ΍ஔ׵ʹ࢖͑Δ
  57

  View Slide

 58. ͦ͏͍͏໨తͷطଘͷϞδϡʔϧ
  •Perl::Critic
  • PPIΛ࢖ͬͨνΣοΧʔ
  •Perl::Lint
  • Compiler::LexerΛ࢖ͬͨνΣοΧʔ
  58

  View Slide

 59. ੩తղੳͰ
  ίʔυͷ࣏҆Λ
  Α͍ͯ͘͘͠ʹ͸ʁ
  59

  View Slide

 60. ػցͱਓؒʹྑ͍
  ίʔυͱ
  ཆ੒Ϊϓεͱͯ͠
  ͷ੩తղੳ
  60

  View Slide

 61. perl͸ೲಘ͕Ͱ͖Δڍಈ΋͢Δ͠
  ڻ͖MAXͷڍಈΛى͜͢͜ͱ΋͋Δ
  61

  View Slide

 62. Only perl can parse Perl (1)
  •Only perl can parse Perl ͳ෦෼
  •PPIͷυΩϡϝϯτΑΓ
  @result = (dothis $foo, $bar);
  # Which of the following is it equivalent to?
  @result = (dothis($foo), $bar);
  @result = dothis($foo, $bar);
  62

  View Slide

 63. Only perl can parse Perl (2)
  $ perl -MO=Deparse -e '@result = (dothis $foo, $bar);'
  @result = ($foo->dothis, $bar);
  -e syntax OK
  $ perl -MO=Deparse -e 'sub dothis {} @result = (dothis $foo, $bar);'
  sub dothis {
  }
  @result = dothis($foo, $bar);
  -e syntax OK
  63

  View Slide

 64. ΍Γ͍ͨํʹ໌ࣔ͢Δʂʂʂ
  @result = dothis($foo, $bar);
  •͍ΖΜͳॻ͖ํ͕Ͱ͖Δݴޠ͔ͩΒͦ͜ɺ
  ΍Γ͍ͨ͜ͱΛओு͢Δ
  64

  View Slide

 65. Only perl can parse Perl (3)
  sub hoge { "hoge" }
  sub f {
  {
  hoge() => "fuga"
  }
  }
  # hashref or list ?
  my @result = f();
  65

  View Slide

 66. Only perl can parse Perl (4)
  use DDP; p @result;
  # [
  # [0] "hoge",
  # [1] "fuga"
  # ]
  ϦετʹͳΔͷ͕ਖ਼ղ
  66

  View Slide

 67. Only perl can parse Perl (5)
  hashrefʹ͢Δʹ͸ʁ
  •return Λ෇͚Δ
  •ϑΝοτΧϯϚͷࠨล஋Λจࣈྻʹ͢Δ
  •+{} ʹ͢Δ
  67

  View Slide

 68. ͭ·ΓͪΌΜͱreturnॻ͚͹ղܾ͢Δ
  sub hoge { "hoge" }
  sub f {
  return {
  hoge() => "fuga"
  };
  }
  # hashref desu!!!
  my @result = f();
  68

  View Slide

 69. Only perl can parse Perl (6)
  •1ͭͷه߸͕ෳ਺ͷҙຯʹ࢖ΘΕ͍ͯͯ೉
  ͍͠
  • είʔϓͱϋογϡϦϑΝϨϯεͷ {}
  • আࢉͱਖ਼نදݱͷ /
  69

  View Slide

 70. ʮ͜Ε͔ͩΒPerl͸ʂʯ
  70

  View Slide

 71. !
  ͚ΕͲ
  ίʔυͷ໎͍͸ࢥߟͷ໎͍
  Ұݺٵ͓͍ͯɺ΋͏গ͠ߟ͑Α͏
  71

  View Slide

 72. άϨούϏϦςΟ
  greppability
  72

  View Slide

 73. greppability
  •ૂͬͨίʔυΛgrepͰݕ஌Ͱ͖Δ͔Ͳ͏͔
  • ΄͔ͷఆ͕ٛ͋ͬͨΒڭ͍͑ͯͩ͘͞
  $ hw 'Greeter->say_hello' lib | \
  xargs perl -pie 's/Greeter->say_hello/Greeter->send_hello'
  73

  View Slide

 74. greppability͕௿͍ίʔυ
  •ϝιου໊Λಈతʹ૊Έཱ͍ͯͯΔ
  my @params = qr/str vit dex int/;
  my $total = sum(
  map {
  my $method = $_ . "_factor";
  $person->$method;
  } @params
  );
  74

  View Slide

 75. ϝιου໊Λಈతʹ૊Έཱͯͨͱ͖ͷฐ֐
  •ʮ͜ͷϝιουͲ͜Ͱ࢖͍ͬͯΔʁʯ͕೉
  ͘͠ͳΔ
  •ϝιουݺͼग़͠Λ੩తղੳͰநग़͢Δͱ
  ͖ʹ൑ఆͰ͖ͳ͘ͳΔ
  ͱʹ͔͘ػցʹ༏͘͠ͳ͍ʂʂʂ
  75

  View Slide

 76. ͤΊͯจࣈྻ࿈݁Λ΍ΊΔ
  my @methods = qr/
  str_factor
  vit_factor
  dex_factor
  int_factor
  /;
  my $total = sum(map { $person->$_ } @methods);
  •ϝιου໊͕ϢχʔΫͰ͋Ε͹grepʹҾͬ
  ͔͔ͬͯ͘Δ
  76

  View Slide

 77. ಈతܕ෇͚ݴޠͰ΋৺ʹ੩తܕ෇͚ίϯύΠϥΛ࣋ͭ
  •ίʔυΛॻ͍ͯܕ͕੩తʹܾఆ͢Δ͔Λߟ
  ͑Δ
  •Πϛϡʔλϒϧม਺ͳͲϞμϯݴޠʹ͋Δ
  ػೳ΍੍ݶΛಋೖ͢Δͱྑ͍
  77

  View Slide

 78. ͦͷଞ੩తղੳͰࠔΔ΋ͷ
  •࣮ߦ࣌ʹuse͢Δ΋ͷ͕ܾ·Δͱ͔ BEGIN
  ಈ͔͞ͳ͍ͱ֬ఆ͠ͳ͍ͱ͔
  •Mo+([uo]se)? ͷ has ΍ method ͸ͦΕΛղऍ
  ͢Δ΋ͷΛ࡞Ε͹·ͩܕͷ੩తղܾ͕Ͱ͖
  Δ৔߹͕͋Δ
  78

  View Slide

 79. ػցʹ༏͚͠Ε͹ಡΉਓؒʹ΋͍͍ͩͨ༏͍͠
  •ॻ͘ਓؒʹ͸ݫ͘͠ͳΔ͜ͱ͕͋Δ
  • ॻ͘ͷ͸Ұճ͔ͭҰਓɺಡΉͷ͸n(n>=1)
  ճ͔ͭmਓ
  •ػցʹ༏͚͠Ε͹ػցͷࢧԉΛड͚Δ͜ͱ
  ͕ग़དྷΔ
  79

  View Slide

 80. ػցʹ΋ਓؒʹ΋༏͍͠Perlίʔυ͸PerlͷαϒηοτʹͳΔ
  => ੩తղੳͰྑ͘ͳ͍ίʔυΛݕ஌Ͱ͖Δ
  80

  View Slide

 81. ਓؒʹ͸ཉ΍ࡶ೦͕͋ΔͨΊɺࣗݾΛ཯͢Δͷ͸೉͍͠
  •ʮλΠϓ਺ଟ͘ͳΔ͔ΒखΛൈ͜͏ʯͬͯ
  ͳΔ͜ͱ͕͋Δ
  •ػցʹ஫ҙͯ͠΋Β͏
  • returnෆ଍ݕ஌ͷϙϦγʔ͸ Perl::Critic
  ʹ͋Δ
  81

  View Slide

 82. ϋ΢εϧʔϧ
  •Rubyͷࣄྫ Querly
  •ʮ͜͏͍͏ॻ͖ํ͏ͪͩͱڻ͖͕͍ͬͺ͍
  ͔ͩΒνΣοΫ͍ͨ͠ΑͶʯ
  •PerlͰ΋PPRͰݕ஌Մೳ
  82

  View Slide

 83. ͦͷଞϋ΢εϧʔϧͷྫ
  •Plack::RequestͰ $c->req->param(...)͸࢖Θ
  ͳ͍
  •DBIx::Class Ͱ ResultSet->search Λ arrayί
  ϯςΩετͰड͚ͳ͍
  ͳͲͳͲ
  83

  View Slide

 84. Ұ୴࣭໰λΠϜ
  84

  View Slide

 85. ͔͜͜Β͸͍࣌ؒͬͺ͍·Ͱ
  ૸Γൈ͚·͢
  85

  View Slide

 86. PPRΛ࢖͍ͬͯͨ͘Ίʹ
  PPRΛ΋ͬͱਂ͘஌Ζ
  ͏ʂ
  86

  View Slide

 87. PPRͷυΩϡϝϯτʹ͸࢖͑Δਖ਼نදݱͷϧʔϧ͕ྻڍ͞Ε͍ͯΔ͕...
  87

  View Slide

 88. υΩϡϝϯτಡΜͰ΋
  ۩ମతʹԿʹϚον
  ͢Δ͔Θ͔ΒΜͱ͜ΖΛ
  ίʔυͰಡΜͰΈΔ
  88

  View Slide

 89. $PPR::GRAMMAR ΛݟͯΈΔ
  my $stmt_matcher = qr{
  \G (?&PerlOWS)
  ((?&PerlStatement))
  $PPR::GRAMMAR # <= ίϨ
  }x;
  my @stmts = grep { defined } $script =~ m{$stmt_matcher}gcx;
  89

  View Slide

 90. 90

  View Slide

 91. !
  1761ߦ
  ໨ͱ೴ʹ௚઀μϝʔδ͕དྷΔߦͷਖ਼نදݱ
  91

  View Slide

 92. ਖ਼نදݱ͓͹͚
  !
  ʹཱͪ޲͔͏
  92

  View Slide

 93. ಡΈํ (1)
  •(? ... ) ϧʔϧఆٛ
  •(?&PerlStatementSequence) ϧʔϧݺͼग़͠
  93

  View Slide

 94. ಡΈํ (2)
  (?
  \x{FEFF}?+ # Optional BOM marker
  (?&PerlStatementSequence)
  ) # End of rule
  Ͷɺ؆୯Ͱ͠ΐʁ
  94

  View Slide

 95. ಡΈํ (3)
  ͱ͖Ͳ͖͜͏͍͏পʹग़͘Θ͚͢ΕͲ
  (?
  # Optimized to match any Perl builtin name, without backtracking...
  (?=[^\W\d]) # Skip if possible
  (?>
  s(?>e(?>t(?>(?>(?>(?>hos|ne)t|gr)en|s(?>erven|ockop))t|p(?>r(?>iority|otoent)|went|grp))
  | g(?>et(?>p(?>r(?>oto(?>byn(?>umber|ame)|ent)|iority)|w(?>ent|nam|uid)|eername|grp|pid)|
  | r(?>e(?>ad(?>lin[ek]|pipe|dir)?|(?>quir|vers|nam)e|winddir|turn|set|cv|do|f)|index|mdir
  | c(?>h(?>o(?>m?p|wn)|r(?>oot)?|dir|mod)|o(?>n(?>tinue|nect)|s)|lose(?>dir)?|aller|rypt)
  | e(?>nd(?>(?>hos|ne)t|p(?>roto|w)|serv|gr)ent|x(?>i(?>sts|t)|ec|p)|ach|val(?>bytes)?+|of
  | l(?>o(?>c(?>al(?>time)?|k)|g)|i(?>sten|nk)|(?>sta|as)t|c(?>first)?|ength)
  | u(?>n(?>(?>lin|pac)k|shift|def|tie)|c(?>first)?|mask|time)
  | p(?>r(?>ototype|intf?)|ack(?>age)?|o[ps]|ipe|ush)
  | d(?>bm(?>close|open)|e(?>fined|lete)|ump|ie|o)
  | f(?>or(?>m(?>line|at)|k)|ileno|cntl|c|lock)
  | t(?>i(?>mes?|ed?)|ell(?>dir)?|runcate)
  95

  View Slide

 96. Regexp::OptimizerͰੜ੒͞ΕͯΔΈ͍͔ͨͩ
  Βେৎ෉ʂ
  96

  View Slide

 97. ͍͍ײ͡ͷࢹ֮ԽΛ͢Δ
  •ఆ͕ٛผͷͲΕΛࢀর͍ͯ͠Δ͔
  • (?&PerlVariable) ͸
  • (?&PerlScalarAccess) ͱ
  • (?&PerlHashAccess) ͱ
  • (?&PerlArrayAccess) ͷ OR ͩΑ Έ͍ͨͳ
  97

  View Slide

 98. ͍͍ײ͡ͷՄࢹԽ (1)
  •PPRͷਖ਼نදݱͷจࣈྻΛൈ͖ग़͢
  • ਖ਼نදݱϦϑΝϨϯεͩͱ͍Ζ͍Ζͬ͘
  ͍ͭͯ͘ΔͷͰίʔυ্ͷςΩετͦͷ
  ··͕΄͍͠
  • PPRͰൈ͖ग़͢
  98

  View Slide

 99. our $GRAMMAR = qr{ ... };
  # ίί ^^^^^^^^^
  99

  View Slide

 100. ͍͍ײ͡ͷՄࢹԽ (2)
  my $stmt_regexp = qr{
  our (?&PerlOWS) \$GRAMMAR (?&PerlOWS) = (?&PerlOWS) ((?&PerlRegex))
  $PPR::GRAMMAR
  }x;
  my ($regexp) = grep { defined } $ppr_script =~ /$stmt_regexp/gcx;
  # => "qr{ ... }"
  100

  View Slide

 101. ͍͍ײ͡ͷՄࢹԽ (3)
  •PPIx::Regexp Ͱ ਖ਼نදݱͷந৅ߏจ໦ʹ͢
  Δ
  use PPIx::Regexp;
  my $tree = PPIx::Regexp->new($regexp);
  101

  View Slide

 102. ͍͍ײ͡ͷՄࢹԽ (4)
  •͋ͱ͸࠶ؼͰτʔΫϯΛऩू͍ͯ͘͠
  sub traverse {
  my ($tree, $bucket, $name) = @_;
  my $literal = "";
  for my $child ($tree->children) {
  if (ref $child eq "PPIx::Regexp::Token::Literal") {
  $literal .= $child->content;
  }
  elsif (ref $child eq "PPIx::Regexp::Token::Whitespace") {
  # skip
  }
  else {
  if (length($literal) > 1 && $literal ne '\n') {
  $bucket->{$name}->{'"' . $literal . '"'} = 1;
  }
  $literal = "";
  }
  102

  View Slide

 103. ͍͍ײ͡ͷՄࢹԽ (5)
  if (ref $child eq "PPIx::Regexp::Token::Recursion") {
  next if $child->name eq "PerlOWS";
  $bucket->{$name}->{$child->content} = 1;
  }
  if ($child->can("children")) {
  my $next_name = $name;
  if (ref $child eq "PPIx::Regexp::Structure::NamedCapture") {
  next if $child->name =~ /^PPR_/;
  $next_name = $name ? $name . " > (?&" . $child->name . ")" : "(?&" . $child->name . ")";
  #PPIx::Regexp::Dumper->new($child)->print;
  }
  traverse($child, $bucket, $next_name);
  }
  }
  }
  103

  View Slide

 104. ͍͍ײ͡ͷՄࢹԽ (6)
  (?&PerlPackageDeclaration)
  |-- "\}"
  |-- "package"
  |-- (?&PerlBlock)
  |-- (?&PerlNWS)
  |-- (?&PerlQualifiedIdentifier)
  `-- (?&PerlVersionNumber)
  (?&PerlParenthesesList)
  |-- "\("
  `-- (?&PerlExpression)
  (?&PerlPod)
  `-- "=cut"
  104

  View Slide

 105. ࣗ༝ࣗࡏʹτʔΫϯΛൈ͖ग़ͤΔʂ
  PPRͷத਎΋Θ͔ͬͨʂ
  105

  View Slide

 106. ͜͜·ͰདྷΔͱܕΛॻ͍ͯ
  ࢖͍ͨ͘ͳΓ·ͤΜ͔ʁ
  106

  View Slide

 107. ઴ਐత੩తܕ෇͚
  •ಈతܕ෇͚ݴޠʹ෦෼తʹ੩తܕ෇͚Λಋ
  ೖ͢Δ
  • TypeScript(JavaScript) ΍ Hack(PHP) ͳ
  Ͳ
  107

  View Slide

 108. •ޙ෇͢Δʹ͸ҎԼͷཁૉ͕ඞཁ
  • ܕ͕ॻ͚ΔΑ͏ʹͳΔ (PythonͷPEP
  484 Type Hints)
  • ੩తղੳͰܕΛௐ΂Δ͜ͱ͕ग़དྷΔ
  • ܕγεςϜΛ࣮૷͢Δ
  108

  View Slide

 109. ܕ͸͢Ͱʹॻ͚Δ
  package Greeter {
  use Function::Parameters;
  use Function::Return;
  use Types::Standard qw/Str Int Bool/;
  method say_hello(Str :$name, Int :$times) :Return(Bool) {
  say $self . ": Hello " . $name for 1..$times;
  return 1;
  }
  }
  Greeter->say_hello(name => "shinpei0213", times => 10);
  109

  View Slide

 110. ͜ͷؔ਺ͷ
  γάωνϟΛ
  PPRͰղੳ͢Δ
  110

  View Slide

 111. ίʔυͱͯ͠ಡΜͰ͍Ε͹͜͏ग़དྷΔ͚ΕͲ
  my $pinfo = Function::Parameters::info \&Greeter::say_hello;
  my $rinfo = Function::Return::info \&Greeter::say_hello;
  111

  View Slide

 112. ޙʑͷ͜ͱΛߟ͑Δͱ੩తղੳͰऔΓ͍ͨ
  112

  View Slide

 113. ΍ͬͯΈΑ͏ͱ͢Δ͕ͦ΋ͦ΋Perlͷίʔυͱͯ͠͏·͘
  ೝࣝͯ͘͠Εͳ͍
  my $doc_matcher = qr{
  \A (?&PerlDocument) \Z
  $PPR::GRAMMAR
  }x;
  say !!($script =~ $doc_matcher); # => ""(false)
  113

  View Slide

 114. ໰୊͸ keyword plugin
  method say_hello(Str :$name, Int :$times) :Return(Bool) {
  say $self . ": Hello " . $name for 1..$times;
  return 1;
  }
  keyword plugin ͸ perl 5.12.0 ͔Β࢖͑Δจ
  ๏֦ுػೳ
  114

  View Slide

 115. PPR͸ͦ͏͍͏ͷ΋ߟྀग़དྷΔ࡞Γʹͳ͍ͬͯΔ
  •ͦ΋ͦ΋keyword pluginΛ؆୯ʹॻ͚Δ
  Keyword::Declare ͷͨΊʹ࡞ΒΕͨϞ
  δϡʔϧ
  •keywordͷϧʔϧΛ֦ுͰ͖Δ
  115

  View Slide

 116. Function::ParametersʹରԠ͢Δ (1)
  my $FP_GRAMMAR = qr{
  (?(DEFINE)
  (?
  method (?&PerlOWS)
  (?&PerlIdentifier) (?&PerlOWS) # => say_hello
  (?&kw_balanced_parens) (?&PerlOWS) # => (Str :$name, Int :$times)
  (?:
  (?&PerlAttributes) (?&PerlOWS) # => :Return(Bool)
  )?+
  (?&PerlBlock) # => { ... }
  )
  (?
  (?&PerlFunctionParametersMethod)
  )
  (?
  \( (?: [^()]++ | (?&kw_balanced_parens) )*+ \)
  )
  )
  $PPR::GRAMMAR
  }x;
  116

  View Slide

 117. Function::ParametersʹରԠ͢Δ (2)
  qr{
  (?
  method (?&PerlOWS)
  (?&PerlIdentifier) (?&PerlOWS) # => say_hello
  (?&kw_balanced_parens) (?&PerlOWS) # => (Str :$name, Int :$times)
  (?:
  (?&PerlAttributes) (?&PerlOWS) # => :Return(Bool)
  )?+
  (?&PerlBlock) # => { ... }
  )
  }
  117

  View Slide

 118. Function::ParametersʹରԠ͢Δ (3)
  qr{
  (? # <= keyword֦ுͱͯ͠ొ࿥
  (?&PerlFunctionParametersMethod)
  )
  (?
  \( (?: [^()]++ | (?&kw_balanced_parens) )*+ \)
  )
  }
  118

  View Slide

 119. Function::ParametersʹରԠ͢Δ (4)
  my $doc_matcher = qr{
  \A (?&PerlDocument) \Z
  $FP_GRAMMAR
  }x;
  say !!($script =~ $doc_matcher); # => 1
  Perlίʔυͱͯ͠ೝࣝͯ͘͠Εͨʂ ͜ΕͰউ
  ͭΔʂ
  119

  View Slide

 120. DEMO
  120

  View Slide

 121. ܕ͕ݟΕͨ͋ͱͷ࢖͍Έͪ
  •ܕγεςϜΛ࣮૷ͯ͠઴ਐత੩తܕ෇͚
  •Language Server Protocolʹར༻͢Δ
  • ΤσΟλ/IDEͰิ׬΍ϝιου৘ใ͕ར
  ༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ
  121

  View Slide

 122. PPI౳ͱPPRͷ࢖͍෼͚
  •ίʔυͷ͢΂ͯΛར༻͢ΔͳΒPPI
  •ίʔυͷҰ෦෼Λൈ͖ग़ͨ͠Γ༗Δແ͠Λ
  ݟΔͳΒPPR
  • ਖ਼نදݱͳͷͰϦϑΝΫλϦϯάʹ΋ར
  ༻Մೳ
  122

  View Slide

 123. ·ͱΊ
  •Perl5͸े෼ʹ੩తղੳ͕Ͱ͖Δ͜ͱΛࣔ͠
  ·ͨ͠
  •۩ମతͳ΍Γํ΍࢖͍ಓʹ͍ͭͯ࿩͠·͠
  ͨ
  •ػցͱਓؒͷڞଘʹ͍ͭͯ࿩͠·ͨ͠
  123

  View Slide

 124. Any Questions?
  124

  View Slide

 125. Q: ࣏҆Λྑ͘͢ΔͨΊͷίʔυ͕࣏͕҆ѱ͍
  •A1: ਖ਼نදݱ͸ίʔυͷ࣏͕҆ѱ͘ͳΔҰ
  ͭͷཁૉͰ͕͢ɺίϝϯτ΍ϧʔϧΛ׆༻
  ͠·͠ΐ͏
  125

  View Slide

 126. Q: ࣏҆Λྑ͘͢ΔͨΊͷίʔυ͕࣏͕҆ѱ͍
  my $matcher = qr{
  # ͜͜ʹίϝϯτ͕ॻ͚·͢
  (?(DEFINE)
  (?
  # ͜͜ʹ޷͖ͳύλʔϯΛ࡞ͬͯύλʔϯʹ໊લΛ͚ͭΑ͏!
  )
  )
  }x;
  126

  View Slide

 127. Q: ͳΜͰͦ͜·Ͱͯ͠PerlΛ࢖͏ΜͰ͔͢ (1)
  •A1: 10ສߦҎ্͋ΔPerlίʔυ͕͋Γɺࠓ
  ͪΌΜͱಈ͍͍ͯͯɺͪΌΜͱอक΋͞Ε
  ͍ͯΔ৔߹ʹଞͷݴޠʹஔ͖׵͑Δ͔Ͳ͏
  ͔
  • ଞͷݴޠͷ઴ਐతܕ෇͚ͷ࣮૷͢Δಈػ
  127

  View Slide

 128. Q: ͳΜͰͦ͜·Ͱͯ͠PerlΛ࢖͏ΜͰ͔͢ (2)
  •A2: Perl5͸͔ͳΓջͷਂ͍ݴޠ
  • hackable
  • จ๏͕͔ͳΓࣗ༝ͰɺϞμϯͬΆ͍ॻ͖
  ํ͕Ͱ͖Δ
  • keyword plugin
  128

  View Slide