$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

カヤックのゲーム開発・運用の「今」 力技と効率化の先に我々が目にしたものとは / YAPC Kansai 2017 Development of the Bokura No Koshien Pocket

mackee
March 04, 2017

カヤックのゲーム開発・運用の「今」 力技と効率化の先に我々が目にしたものとは / YAPC Kansai 2017 Development of the Bokura No Koshien Pocket

YAPC::Kansai OSAKA 2017
2017-03-04 #yapcjapan #yapcjapanB

mackee

March 04, 2017
Tweet

More Decks by mackee

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ΧϠοΫͷήʔϜ
  ։ൃɾӡ༻ͷʮࠓʯ
  ྗٕͱޮ཰Խͷઌʹ
  զʑ͕໨ʹͨ͠΋ͷͱ͸
  @mackee_w a.k.a macopy
  YAPC::Kansai 2017 OSAKA 2017-03-04

  View Slide

 2. ͓લ୭ʁʁʁʁʁ

  View Slide

 3. ͓લ୭ʁʁʁʁʁ
  ͓࢓ࣄιʔγϟϧήʔϜͷαʔ
  όαΠυͷ։ൃͱӡ༻ 1FSM

  HJUIVCNBDLFF
  UXJUUFS!NBDLFF@X
  1"64&."$01:
  ࢓ࣄ͸1FSM͕
  झຯ͸(P͕ ΄΅

  Α͘পʹؕΓ͕ͪ ࠷ۙ͸73

  View Slide

 4. ࠓ೔ͷ࿩:
  ʮ΅͘ΒͷߕࢠԂϙέοτʯͷ
  ӡ༻ͱ։ൃͷ࿩

  View Slide

 5. టष͍࿩Λ΍͍ͬͯͧ̇͘

  View Slide

 6. ΅͘ΒͷߕࢠԂϙέοτͱ͸ʁ

  View Slide

 7. ΅͘ΒͷߕࢠԂϙέοτͷಛ௃
  • 1೔4ճͷന೤ͨ͠ࢼ߹ʂɹ܅ͷεΩϧͱΤʔϧ
  ͕উഊΛ෼͚Δʂʂʂ
  -> 1೔4ճόοναʔό͕age㽉age㽉͢Δ
  • ͻ͖ͬΓͳ͠ʹ։࠵͞ΕΔ༷ʑͳϛχήʔϜΠϕ
  ϯτʂʂʂɹ໺ٿҎ֎΋ָ͠ΊΔͧʂ
  ɹ-> ຖ೔σϓϩΠຖ೔։ൃʘ(^o^)ʗ

  View Slide

 8. ΅͘ΒͷߕࢠԂϙέοτͷಛ௃
  • 1೔4ճͷന೤ͨ͠ࢼ߹ʂɹ܅ͷεΩϧͱΤʔϧ
  ͕উഊΛ෼͚Δʂʂʂ
  -> 1೔4ճόοναʔό͕age㽉age㽉͢Δ
  • ͻ͖ͬΓͳ͠ʹ։࠵͞ΕΔ༷ʑͳϛχήʔϜΠϕ
  ϯτʂʂʂɹ໺ٿҎ֎΋ָ͠ΊΔͧʂ
  ɹ-> ຖ೔σϓϩΠຖ೔։ൃʘ(^o^)ʗ

  View Slide

 9. ͱ͍͏ͷΛͲ͏৐Γ੾͍ͬͯΔ͔Λ
  ྺ࢙Λަ͑ͯ঺հ͠·͢

  View Slide

 10. ࠓ͔Β࿩͢͜ͱ
  1. ߏ੒ͷมભͱDBICͱDateTime.pm
  2.ΨϯΨϯ΍ͬͯ͘ΔΠϕϯτΛӈ͔Βࠨ΁΍ͬ
  ͍͖ͯ͢Δख๏ʹ͍ͭͯ
  3. 30ݸҎ্։ൃ༻ίϯςφཱ͕͍ͬͯͯ

  ͍ͭ΋ɹ͕ɹ͍ͬͯΔ࿩
  +FOLJOTMPHPCZ+FOLJOT1SPKFDUIUUQTKFOLJOTJP

  View Slide

 11. ߏ੒ͷมભͱDBICͱ
  DateTime.pm

  View Slide

 12. Πϯϑϥʹ͍ͭͯ͸ͪ͜Β͕ৄ͍͠
  IUUQTTQFBLFSEFDLDPNULVDIJLJOJBOKJBOZVOZPOHTJUFJSVTPTJZBSVHFNVGBMTFTBCBHPVDIFOHGBMTFCJBORJBO

  View Slide

 13. ݱࡏͷΠϯϑϥߏ੒

  View Slide

 14. ϦϦʔε౰ॳͷΠϯϑϥߏ੒
  • உؾ͋;ΕΔγϯάϧϚελʔɾϊʔεϨʔϒ
  • ؅ཧը໘͸εϨʔϒ
  • RDS for MySQL(5.6)
  • ElastiCache RedisͰ͸ͳ͘Redis SentinelͰӡ༻
  • WebAppͱBatchपΓ͸ߏ੒ʹมԽͳ͠
  • deploy͕Archer͔Βstretcherʹͳͬͨ͘Β͍
  • ϩάͷྲྀΕ͸͍ͩͿมΘ͍ͬͯΔ

  View Slide

 15. ϦϦʔε౰ॳͷ໰୊:
  ࢼ߹͕ॏ͍

  View Slide

 16. ݱࡏͷ͋Δ೔ͷreq/sec

  View Slide

 17. ݱࡏͷ͋Δ೔ͷreq/sec
  ϩʔΧϧϓογϡͰ௚લͷഒͰۦ্͚͕Δ

  View Slide

 18. ͜Ε͕1೔4ճ㽉㽉㽉㽉

  View Slide

 19. ىͬͨ͜͜ͱ
  • όοναʔό͕ॏ͘ࢼ߹ਐߦ͕͔͔Γ͗͢Δ
  • DBͷෛՙͰଞͷAPI΋஗Ԇ࢝͠ΊΔ
  • ࢼ߹த͸εϨʔϒ஗ԆͰ؅ཧը໘͕10෼஗Ε
  ͱ͔ʹͳΔ
  • Redisͷసૹྔʘ(^o^)ʗ

  View Slide

 20. ΍ͬͨ͜ͱ
  • ໷ͷࢼ߹Λ੢೔ຊͱ౦೔ຊͰ2෼ׂʹ͢Δ
  • ήʔϜ಺ͷνʔϜ͸஍ҬʹΑͬͯ෼ׂ͞Εͯ
  ͍Δ
  • 18࣌ͱ22࣌ͩͬͨͷΛ18/19࣌ͱ22/23࣌ʹ

  View Slide

 21. 1೔4ճ㽉㽉㽉㽉

  1೔6ճ㽉㽉㽉㽉㽉㽉

  View Slide

 22. ϚελDBͷΫΤϦൃߦ਺

  View Slide

 23. ͦͷଞ
  • DBICͰͷPrefetchͷ׆༻
  • N + 1ΫΤϦΛpt-query-digestͱ͔Ͱݟ͚ͭͯҰͭͷ
  ΫΤϦʹ·ͱΊΔ
  • RedisʹΩϟογϡ͍ͯ͠Δࢼ߹σʔλΛlz4Ͱѹॖͯ͠
  ऩΊΔ
  • WebAppαʔό͸ԣʹฒ΂ΒΕΔ͔ΒগʑͷCPUίε
  τ͸෷͏

  View Slide

 24. ͦͷଞ
  • εϨʔϒ஗Ԇ͸IOPS͕଍Γͳ͔ͬͨͷͰIOPS
  Λ૿΍͢
  • ͓ۚ͸͔͔Δ
  • ؅ཧը໘ʹ࢖͍ͬͯͨεϨʔϒʹ޲͚Δ࢓૊
  ΈΛຊ൪ΞϓϦʹ΋ద༻ͯ͠Ϛελ΁ͷෛՙ
  Λ࡟ݮ͢Δ

  View Slide

 25. ͍͍ͩͨDBͰࠔ͍ͬͯΔ
  • RedisͰͷΩϟογϡ͸Ͱ͖Δ͚ͩ࢖Θͳ͍ํ਑
  • ύʔςΟγϣϯʹΑΔ࣮ߦܭըͷ༳Ε
  • TEXTͷΧϥϜʹΊͪΌͰ͔͍JSONಥͬࠐΜͰ
  సૹྔ௓ͶΔ
  • RDSͷϝϯςφϯε

  View Slide

 26. Perlͷ࿩

  View Slide

 27. WebAppͰ࢖͍ͬͯΔ΍ͭ
  • Perl 5.16.3 EOLͳͷͰ͍͋͛ͨ
  • Ark + DBIx::Class + DateTime.pm…
  • ΫϥεϏϧμ͸MouseΛଟ༻͍ͯ͠Δ

  View Slide

 28. ʮAPI͸΍͍͓ͨ͘͠ʙʯ
  • DBIC͸ศརɺ͔͠͠஗͍
  • ҎલDevel::NYTProfΛ͔͚ͨΒ΄΅DBICͱ͍͏݁Ռ͕ग़ͨ
  ͜ͱ΋

  View Slide

 29. DateTime.pm
  • DateTime.pm͸ඇৗʹଟػೳ͕ͩੜ੒ίετ
  ͕ߴ͍
  • $row->created_atͰऔΔͱDateTimeʹͳͬ
  ͪΌ͏ͷͰ$row->get_column(“created_at”)
  Ͱऔͬͯeq΍Βlt/gtͰൺֱ͢ΔςΫ΋͋Δ
  • (Θ͔Γʹ͍͘)

  View Slide

 30. DateTime.pmͱ͏Δ͏ඵ
  • Perl ͷ DateTime ར༻্ͷ஫ҙ఺
  • https://shogo82148.github.io/blog/2015/12/09/perl-datetime/
  • ςετதͷϩάʹ08:59:60ͱ͍͏จࣈΛݟ͚ͭͯɺͦͷ࣌ʹݪҼෆ
  ໌ͩͬͨ࣍ͷ0࣌ͪΐ͏Ͳʹࢼ߹ΛಥͬࠐΉσόοά͕ΤϥʔͰࢮΜ
  Ͱ͍ͨͷ͕͏Δ͏ඵͱ෼Γमਖ਼ΛࢼΈΔ
  • ͔͠͠ίϯύΠϧ࣌ʹ͏Δ͏ඵΛຒΊࠐΜͰ͍ΔͷͰզʑϢʔβʹ
  ͸Ͳ͏͢Δ͜ͱ΋ग़དྷͶ͑
  • ͏Δ͏ඵΛ஌Βͳ͍όʔδϣϯʹμ΢ϯάϨʔυͯ͠ରԠorz

  View Slide

 31. ͠Ύͬ͠Ύʔ໰୊

  View Slide

 32. ͠Ύͬ͠Ύʔ໰୊
  • ʮͳ͔ͬͨΒINSERT͍ͨ͠͠ɺ͋ΔͳΒϩοΫऔ
  Γ͍ͨ΍Μ?ʯ
  • http://ichirin2501.hatenablog.com/entry/
  2015/08/23/191500
  • INSERT͠Α͏ͱ͢Δͱdupͬͯɺ͡Ό͋͋Δ΍
  ΜͬͯSELECT͠Α͏ͱ͢ΔͱREPEATABLE
  READͷ᠘Ͱݟ͑ͳ͍ɻҰମͲ͏͢Ε͹

  View Slide

 33. ͠Ύͬ͠Ύʔ໰୊͕ى͜Δͱ
  • Α͘Πϕϯτ։࢝࣌ʹى͜Γ͕ͪ
  • Πϕϯτ༻ͷνʔϜ಺ڞ௨ϢʔβσʔλΛΠ
  ϕϯτͷγʔϯʹೖͬͨ࣌ʹ࡞Δͱ͔΍Δ
  • σʔλΛࣄલ౤ೖ͢Δͷ΋ޮՌత
  • ͔͠͠ޙ͔Β࡞ΒΕͨϢʔβ΍νʔϜʹ͸ޮ
  Ռ͕ͳ͍

  View Slide

 34. ࠓͷͱ͜Ζͷରࡦํ๏
  • τϥϯβΫγϣϯ֎(ίϯτϩʔϥͷ௚Լ͔Β
  ಡΜͩผͷϞσϧͷϝιουͳͲ)ͰॳظԽ͞
  ΕͨߦΛ౤ೖ͢Δ
  • ͦͷޙͷຊମͷϝιουͰ͸ͦͷߦͷϩοΫ
  Λऔͬͯߦ͕͔ͳΒͣ͋ΔલఏͰॲཧΛଓ͚Δ
  • ͢ΔͱϩοΫऔΕΔ͠޾ͤ

  View Slide

 35. ΨϯΨϯ΍ͬͯ͘ΔΠϕϯτΛ
  ӈ͔Βࠨ΁΍͍͖͍ͬͯͯ͘͠
  ख๏ʹ͍ͭͯ
  1IPUPCZ$BUXBMLIUUQTqJDLSQ(87V

  View Slide

 36. ͋ΔҰिؒͷ։ൃ

  View Slide

 37. ͋ΔҰिؒͷ։ൃ
  ݟʹ͍͘ͷͰ
  ਅͬೋͭʹ͠
  ·͚ͨ͠ΕͲ
  ຊ౰͸͜Μͳ
  ײ͡Ͱ͢
  ݄Րਫ໦ۚ

  View Slide

 38. ͜ͷύΠϓϥΠϯΛ
  ଺Γͳ͘εϜʔζʹ΍͍͖ͬͯ
  ग़དྷΔΑ͏ʹ͢Δͷ΋
  ΤϯδχΞͷ࢓ࣄ

  View Slide

 39. ࠓ೔օ͞Μʹ
  ֮͑ͯ΄͍͜͠ͱ:
  ֮ޛͱؾ߹

  View Slide

 40. ֮ޛ:
  αʔόʹσϓϩΠ͞ΕΔ΋ͷ͸
  શͯαʔόΤϯδχΞ͕໨Λ௨͢

  View Slide

 41. ͳͥͳΒ
  ͳΜ͔τϥϒͬͨͱ͖͸
  αʔόΤϯδχΞ͕΍Δ͔Β

  View Slide

 42. αʔόʹσϓϩΠ͞ΕΔ΋ͷ
  • Perlͷίʔυ
  • CSVͰಥͬࠐΉϚελσʔλ
  • Unity͕ಡΉAsset Bundle
  • chefͷrecipe

  View Slide

 43. αʔόʹσϓϩΠ͞ΕΔ΋ͷ
  • Perlͷίʔυ
  • CSVͰಥͬࠐΉϚελσʔλ
  • Unity͕ಡΉAsset Bundle
  • chefͷrecipe
  ͜ΕΒશͯΛ
  αʔόΤϯδχΞ͕
  ೺Ѳ͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 44. ΋͘͠͸୭͕஌͍ͬͯΔ͔Λ
  ೺Ѳ͍ͯ͠Δඞཁ͕͋Δ
  -> ॿ͚Λݺ΂Δ

  View Slide

 45. ؾ߹:
  పఈͨࣗ͠ಈԽ

  View Slide

 46. ։ൃ͸
  ͢΂ͯPull RequestͰ
  ճ͍ͬͯΔ

  View Slide

 47. ϒϥϯνΛ੾ΔBOT
  • ఆܗͷ໋໊نଇͱϒϥϯνπϦʔΛ࣋ͬͨ
  topicϒϥϯνΛࣗಈੜ੒͢ΔBOT
  • اըଆ͚ͩͰ࡞ۀΛ։࢝Ͱ͖Δ
  • hotfixϒϥϯν΋੾ΕΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔͷͰ
  मਖ਼ͯ͠։ൃ؀ڥσϓϩΠ·Ͱ͸ΤϯδχΞ
  Ҏ֎͕ग़དྷΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 48. ͔͠͠؆୯ʹPRΛ࡞ΕΔͱ
  • No description…
  • ԿΛ໨తʹ͜ͷPR͕࡞ΒΕͨͷ͔ॻ͔Εͣ
  ʹճ͖ͬͯͯࠔΔ

  View Slide

 49. ԿΛ͔ͨ͠:
  ϙΤϜΛॻ͍ͨ

  View Slide

 50. View Slide

 51. View Slide

 52. Τϥʔϝοηʔδ͸ 2W1H ͕͍͍Μ͡Όͳ͍͔
  - @bayashi Daily
  https://bayashi.net/diary/2016/0719
  2W1H
  What? Why? How?

  View Slide

 53. Pull Request΋2W1HͰ
  ͍͍Μ͡Όͳ͍͔ʁ
  ·ͩ΍ͬͯͳ͍͚ΕͲ13ͷςϯϓϨʹೖΕΔͷ΋ྑͦ͞͏

  View Slide

 54. اըͷਓ͕ԿΛ੍࡞͢Δͷ͔ʁ

  View Slide

 55. Ϛελʔσʔλ

  View Slide

 56. Ϛελσʔλ
  • DB΍੩తϦιʔε্ͷϢʔβʹมߋ͞Εͳ͍
  σʔλ
  • ରٛޠ͸Ϣʔβσʔλ
  • ϦϙδτϦ಺ʹ͸CSVͰσϓϩΠ࣌ʹDB΍Ϋ
  ϥΠΞϯτʹ౉͢όΠφϦʹͳͬͨΓ͢Δ

  View Slide

 57. Ϛελσʔλ
  • DBʹೖΔͷ͕େ൒ͳͷͰߗ͍εΩʔϚܗࣜ
  • CSVΛฤू͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͘Google
  SpreadsheetΛ༻͍͍ͯΔɻ͜ΕΛCSVԽ͢Δ
  -> BOT͕CSVʹམͱͯ͠Pull Requestʹͯ͘͠
  ΕΔ

  View Slide

 58. ԿނGoogle SpreadsheetͰ΍Δ͔:
  ͍͡Δਓ͕ίϯτϩʔϧͰ͖Δ

  View Slide

 59. ΤΫηϧతͳ΍ͭͷ͍͍ͱ͜Ζ
  • දܭࢉͷؔ਺͕࢖͑Δ
  • ؔ਺͸ΘΓ͔͠Θ͔Γ΍͍ࣗ͢ಈԽݴޠ
  • εΫϦϓτ͕࢖͑Δ
  • σΟϨΫλʔ͕Կਓ͔GASॻ͍ͯࣗಈԽ͠
  ͯΔ

  View Slide

 60. ࣗಈԽΛ཰ઌͯ͠΍Δ͜ͱͰ
  ଞͷਓʹ΋ࣗಈԽΛଅ͢

  View Slide

 61. ྫ͑͹Next IDൃߦ܅

  View Slide

 62. ͖ͬ͞ͷ͜Ε
  ࡞ۀதͷ΋ͷ͕ฒྻ

  View Slide

 63. ͖ͬ͞ͷ͜Ε
  ࡞ۀதͷ΋ͷ͕ฒྻ
  ͦΕͧΕʹϚελ
  σʔλ͕ଘࡏ͢Δ

  View Slide

 64. ͳͷͰ

  View Slide

 65. શͯͷγʔτΛ·͍ͨͰͲͷIDʹ
  ͢΂͖͔Λڭ͑ͯ͘ΕΔ܅͕ඞཁ

  View Slide

 66. શͯͷγʔτʁʁʁ

  View Slide

 67. ͖ͬ͞ͷ͜Ε
  ࡞ۀதͷ΋ͷ͕ฒྻ
  ͦΕͧΕʹϚελ
  σʔλ͕ଘࡏ͢Δ

  View Slide

 68. ͖ͬ͞ͷ͜Ε
  ࡞ۀதͷ΋ͷ͕ฒྻ
  ͦΕͧΕʹಠཱͨ͠
  εϓϨουγʔτ͕
  ଘࡏ͢Δ

  View Slide

 69. ࣮ࡍʹCSVʹ͢Δͱ͖

  View Slide

 70. ࣮ࡍʹCSVʹ͢Δͱ͖
  ຊ൪ʹೖ͍ͬͯΔϚελͷ
  γʔτ

  View Slide

 71. ࣮ࡍʹCSVʹ͢Δͱ͖
  ຊ൪ʹೖ͍ͬͯΔϚελͷ
  γʔτ
  ΠϕϯτͰ࢖͍͍ͨ
  Ϛελσʔλͷγʔτ

  View Slide

 72. ࣮ࡍʹCSVʹ͢Δͱ͖

  View Slide

 73. ࣮ࡍʹCSVʹ͢Δͱ͖

  View Slide

 74. ࣮ࡍʹCSVʹ͢Δͱ͖
  ࠓσϓϩΠ͞ΕΔͱͲ͏ͳΔ͔$47

  View Slide

 75. ͭ·Γ
  εϓϨουγʔτͷ
  ϒϥϯν؅ཧ

  View Slide

 76. େྔͷΠϕϯτΛճͨ͢Ίʹ
  • పఈͨࣗ͠ಈԽ
  • PullRequestͱγʔτͰݟ͑ΔԽͱ͍͡ΕΔԽ
  Λ͢Δ
  • γʔτΛࠩ෼؅ཧͯ҆͠શʹ։ൃ
  • BOTͰ΍ͬͯ୭͕ԿΛ΍͍ͬͯΔ͔ΛSlackͰ
  ஌ΕΔ

  View Slide

 77. ͦΕͱେྔͷ։ൃ؀ڥ

  View Slide

 78. ։ൃ؀ڥͱ͸
  • ຊ൪ͱ͸ಠཱͨ͠ಛఆͷϒϥϯνͷίʔυͱϚ
  ελσʔλͱΞηοτ͕σϓϩΠ͞Εͨαʔό
  • ϗετ͕ৼΒΕͯ։ൃ൛ΞϓϦ͔Βܨ͛ΒΕΔ
  • ੲ͸ϩʔΧϧͰplackup͚ͯͨ͠ΕͲࠓͱͳͬ
  ͯ͸Perl؀ڥ͋Δਓ΋ϩʔΧϧ͡Όͳͯ͘։ൃ
  ؀ڥΛ্ཱͪ͛ͯ֬ೝ͢Δ͜ͱ͕ଟ͍

  View Slide

 79. ੲ(৽ن։ൃ౰ॳ)͸
  ʮmacopy: ϒϥϯνhogehogeΛݟΕΔΑ͏ʹ
  ͯ͠ʯ
  ʮ͸ʔ͍ʯ
  ͬͯ΍͔ͬͯΒdevelopmentαʔόʹϩάΠϯ
  ͯ͠ϒϥϯνΛ੾Γସ͑ͯεΩʔϚద༻ͯ͠Ϛ
  ελಥͬࠐΜͰWebAppΛ࠶ىಈͯ͠…

  View Slide

 80. ؾ͍ͮͨΒͣͬͱϒϥϯνσ
  ϓϩΠ৬ਓʹͳ͍ͬͯͨ

  View Slide

 81. ΞΧϯͷͰBOTʹ΍ΒͤΔ
  • ಉ͜͡ͱΛBOTʹ΍ΒͤΔ
  • UnazuSanͱ͍͏ϞδϡʔϧΛ࢖༻ͯ͠IRC͔
  ΒҰ࿈ͷσϓϩΠίϚϯυΛ࣮ߦ͢ΔΑ͏ʹ
  ͨ͠
  • ͜ΕͰίʔυ͕ॻ͚ΔΑ͏ʹͳͬͯϋοϐʔ

  View Slide

 82. ͔͜͠͠͏ͳͬͯ͘Δͱ

  View Slide

 83. ಉ࣌ʹෳ਺ͷਓ͕ผʑͷ
  ؀ڥΛݟ͍ͨͱ͍͏ཁ๬͕

  View Slide

 84. ͠Ό͋ͳ͍ͷͰෳ਺؀ڥΛ࡞Δ
  • devφϯτΧ͍ͬͯ͏αʔό͚ͩͩͬͨͷ͕ɺ
  dev01, dev02, dev03ͱ૿͑Δ
  • ͔͠͠࢖͍ͬͯΔͷʹଞਓ͕࢖͓͏ͱͯ͠ফ
  ͢
  • εϓϨουγʔτ΍ΒϗϫΠτϘʔυͰ؅ཧ
  ࢝͠ΊΔ

  View Slide

 85. ͳ͓ಉ͡ঢ়گʹஔ͔Εͨ
  ผͷνʔϜ͸
  ࢖͍ͬͯΔਓͷ্ʹ෩ધ
  ͕͋Δͱ͍͏Ṗͷӡ༻Λ
  ͍ͯͨ͠Β͍͠
  IUUQUFDICMPHLBZBDDPN@NJSBHF@JO@EPDLFSIUNM

  View Slide

 86. ͠ΐ͏͕ͳ͍ͷͰ؀ڥΛ૿΍͢
  • ʮ؀ڥμϒͬͯ΋͏͠ΜͲ͍ͷͰͳΜͱ͔ͳΓ·
  ͤΜ͔ʯ
  • ʮ͠ΐ͏͕ͳ͍૿΍͔͢……ʯ
  Ұϲ݄ޙ
  ʮdev14·Ͱ࡞ΔͨΊʹdevͰchefճ͠·͢ʯ
  ΠϯϑϥʮͳΜͰͦΜͳ͜ͱʹʂʁʯ

  View Slide

 87. ૿΍ͯ͠΋ॴḨ͸༗ݶͳͷͰ͢

  View Slide

 88. ͋”͋”
  ແݶʹ։ൃ؀ڥΆ͜Ά͜
  ཱ͍͓ͯͨʙ

  View Slide

 89. + mirage

  View Slide

 90. (Ϧιʔε͕ڐ͢ݶΓͷ)
  ແݶͷ։ൃ؀ڥ
  • Docker಺Ͱϒϥϯν੾Γସ͑ͱcarton installͱDBϚ
  ΠάϨʔγϣϯΛߦͬͯplackup
  • Procletศར(ࢼ߹༻ʹgearmanͳͲ΋ཱͬͯΔ)
  • DBͱRedis͸લ͸ίϯςφ಺ʹཱ͍͕ͯͯͨɺϝϞϦ
  ͱσΟεΫ৯͏ͷͱίϯςφམͱ͢ͱશͯͳ͘ͳΔͷ
  ͰɺϗετʹRedisཱͯͯDB͸AuroraͰσʔλϕʔε
  Λ෼͚ͯಉډ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 91. (Ϧιʔε͕ڐ͢ݶΓͷ)

  View Slide

 92. BOTͰ؀ڥΛ্ཱͪ͛ΕΔ
  ཪͰ͸Jenkins͕mirageͷAPIΛୟ͍ͯίϯςφ
  ىಈ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 93. ͢ΔͱΈͳ͞Μ
  ޷͖์୊ͳ͞ΕΔ

  View Slide

 94. ίϯςφେരൃ

  View Slide

 95. ίϯςφ΍Πϝʔδ࡟আͱ͔͸
  සൟʹ΍͍ͬͯΔ͕0%ʹͳͬͯdev͕ࢮ๢ͨ͠
  ͜ͱ͸Կ౓΋͋Δ
  σΟεΫ͸༗ݶ

  View Slide

 96. ͱΓ͋͑ͣσΟεΫΛ
  εέʔϧΞοϓͨ͠ͷͱ
  ίϯςφͷμΠΤοτ

  View Slide

 97. ͋ͱࣥࣄౖ͕Δ
  ͜ΕݟͯΈΜͳʮ͋ʙ࢖ͬͯͳ͍ͷ͋ͬͨΘʯͬͯݴͬͯ
  མͱ࢝͠ΊΔͷͰศར
  ͋ͱ࣌ؒΞΫηε͕ͳ͚Ε͹མͱ͢ͱ͔
  ݄༵ேʹશ෦མͱ͢ िӽ͠ͷίϯςφ͸࣋ͨͳ͍
  ͱ͔
  ΍ͬͯΔ
  +FOLJOTMPHPCZ+FOLJOT1SPKFDUIUUQTKFOLJOTJP

  View Slide

 98. ϝϞϦͱCPU΋༗ݶ

  View Slide

 99. ݪҼ͸σόοά༻εΫϦϓτ͕
  ϝϞϦόΧ৯͍͔ͭฒྻ࣮ߦ
  • QAͳͲͰ࢖͑ΔΑ͏ʹεΫϦϓτΛ࣮ߦ͢Δ
  WebUIΛ༻ҙ͍ͯ͠Δ͕ɺͦͷҰͭʹര஄͕
  ͋ͬͨ
  • ͍ΘΏΔμϛʔσʔλ࡞Δܥɻ͜͏͍͏ͷ͸
  ίʔυϨϏϡʔ͕ૄ͔ʹͳΓ͕ͪͩ͠ɺຊ൪
  ͱ͸ҧ͏ෛՙʹͳΓ͕ͪ

  View Slide

 100. ͦΜͳ͜ΜͳͰେྔʹ؀ڥΛཱͯΕ
  Δ͜ͱʹΑͬͯ
  ਺ेฒྻͷ։ൃ͕Մೳʹͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 101. ·ͱΊ
  • Perl͸ݱ໾Ͱಈ͍͍ͯ·͋͢ɻӡ༻͍ͯ͠·͋͢ɻ
  • ։ൃύΠϓϥΠϯΛਂͯ͘͠εέʔϧͤ͞Δͱαʔ
  Ϗεͷӡ༻ͷ෯͕޿͕Γ·͢
  • ͦΜͳΘ͚ͰوॏͳPerlΤϯδχΞ΍߈Ίӡ༻͢
  ΔͨΊʹύΠϓϥΠϯ૊Έ͍ͨΤϯδχΞ͞Μ͍
  ·ͤΜ͔ʔʔʔʔʔʂʂʂʂ[Ad]↓

  View Slide

 102. ͦͷଞൃද͖͠Εͳ͔ͬͨ΍ͭ
  • ͋ͱ͔ΒϚϧνςφϯτʹ͢Δͱ͖ͷۤ࿑
  • σϓϩΠʹ͍ͭͯ(papix͕௚લʹ͍Ζ͍Ζ΍ͬͯ
  ͍ΔΜ͡Όͳ͍͔ʁ)
  • ௕͍͜ͱ΍͍ͬͯΔͱϞδϡʔϧͷޙํޓ׵ഁյ
  ʹ೰·͞ΕΔ͕ΞάϨογϒʹ্͛Δ
  • ςετ͕20෼͔͔ΔͷͰۚͰԥΔ༧ఆͷ࿩

  View Slide