Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Training for New Graduates in Cookpad (Shitei Todan 2015)

Shimpei Makimoto
December 06, 2015
6k

Training for New Graduates in Cookpad (Shitei Todan 2015)

クックパッドの新卒研修, 師弟登壇2015
6 Dec., 2015

Shimpei Makimoto

December 06, 2015
Tweet

Transcript

 1. ΫοΫύουͷ৽ଔݚम
  ࢣఋొஃ2015
  ΫοΫύουגࣜձࣾ ٕज़෦
  ຀ຊ৻ฏ (@makimoto)

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  4 ຀ຊ ৻ฏ
  4 ΫοΫύουגࣜձࣾ ٕज़෦ ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ
  4 2010೥ʹΫοΫύουʹೖࣾ
  4 GitHub/Twitter: @makimoto
  4 ΫοΫύουͷ2015೥৽ଔݚमͰ͸ҎԼͷ͜ͱʹؔΘͬͨ
  4 ݚमશମͷઃܭ
  4 ٕज़ྖҬɾαʔϏε։ൃྖҬͷݚमͷاըɾӡ༻
  4 ૯߹৬޲͚ͷٕज़ݚमͷߨࢣ

  View Slide

 3. ͳͥ৽ଔ࠾༻Λ͢Δͷ͔
  4 ΫοΫύουͷاۀจԽͷܧঝ
  4 কདྷͷΫοΫύουͷ౔୆ͱͳΔਓ෺Λ૿΍͢
  4 ࣾ಺ʹਓΛҭͯΔҙࣝ΍ܦݧΛ΋ͨΒ͢

  View Slide

 4. ΫοΫύουͷ৽ଔݚम2015 - ΫοΫύου։ൃऀϒϩά

  View Slide

 5. ૯߹৬޲͚ٕज़ݚम
  4 ٕज़తͳഎܠʹج͍ͮͨҙࢥܾఆΛͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔͨΊ
  ͷ஌ࣝͷࡧҾΛ࡞Δ
  4 ٕज़΍ٕज़ऀͱ৮Ε߹͏ͨΊͷڞ௨ݴޠΛ࣋ͬͯ΋Β͏
  4 ͲΜͳߟ͑ํ͕͋ͬͯͲ͏͍͏ΩʔϫʔυͰௐ΂Ε͹৘ใ
  ͕ݟ͔ͭΔ͔͕෼͔Δɺ͕ΰʔϧ

  View Slide

 6. ٕज़৬޲͚ݚम
  4 ΫοΫύουͰ׆༂Ͱ͖ΔΤϯδχΞʹͳΔ
  4 ϓϩάϥϛϯάͦͷ΋ͷʹ͍ͭͯ͸ѻΘͳ͍
  4 ࠓ೥ͷ৽ଔΤϯδχΞ͸શһ৘ใܥग़਎Ͱɺ͔ͭιϑτ΢ΣΞ։ൃܦ
  ݧ͕͋ͬͨͷͰ
  4 ݸਓͷ։ൃͰ͸ମݧͰ͖ͳ͍͜ͱʹϑΥʔΧεͨ͠
  4 ΠϯϑϥɺڊେͳίʔυϕʔεͷௐࠪɺνʔϜ։ൃ
  4 ྫ͑͹ɺʮroot Λ౉ͯ͠ΫοΫύουͷαʔόߏ੒Λௐࠪ͢Δʯ
  ʮSentry ΛݟͯΞϓϦ͔Βग़ͨྫ֎Λௐࠪͯ͠ղফ͢ΔʯͳͲ

  View Slide

 7. αʔϏε։ൃݚम
  4 ΤϯδχΞɾ૯߹৬ͲͪΒ΋ࢀՃ
  4 ΫοΫύουͷ։ൃϑϩʔΛ௨ͯ͡ɺ՝୊ͷൃݟɺԾઆͷ
  ཱҊɺϓϩτλΠϐϯάɺԾઆͷݕূɺৼΓฦΓͷ΍Γํ
  ΛֶͿ
  4 ٕज़ݚमͱಉ͘͡Β͍ͷ΢ΣΠτ

  View Slide

 8. αʔϏε։ൃ࣮ફݚम
  4 ΤϯδχΞɾ૯߹৬ͲͪΒ΋ࢀՃ
  4 Ϣʔβʔͷ՝୊Λݟ͚ͭɺͦΕΛղܾ͢ΔαʔϏεΛ։ൃ
  ͢Δ
  4 ʮԿΛ࡞Δ͔ʯͰ͸ͳ͘ɺͦ΋ͦ΋ʮԿ͕՝୊͔ʯ͕ઌ
  ߦ͢Δ
  4 ର৅ͱͳΔϢʔβʔΛࣾ಺ʹஔ͘͜ͱͰɺϢʔβʔςετ
  ΍ΠϯλϏϡʔΛͰ͖Δ؀ڥΛઃఆ͢Δ

  View Slide

 9. View Slide

 10. ͳͥ৽ଔ࠾༻Λ͢Δͷ͔ (࠶ܝ)
  4 ΫοΫύουͷاۀจԽͷܧঝ
  4 কདྷͷΫοΫύουͷ౔୆ͱͳΔਓ෺Λ૿΍͢
  4 ࣾ಺ʹਓΛҭͯΔҙࣝ΍ܦݧΛ΋ͨΒ͢

  View Slide

 11. ؾʹ͔͚ͨ͜ͱ

  View Slide

 12. ͍ͭ͜͠ৼΓฦΓ
  4 ೔ใΛຖ೔ॻ͍ͯ΋ΒͬͨΓɺઅ໨͝ͱʹৼΓฦΓ (KPT)
  ͷ࣌ؒΛઃఆ͠ɺࣗ෼ͷ΍ͬͨ͜ͱɺ΍Ζ͏ͱ͍ͯ͜͠ͱ
  ΛݴޠԽͯ͠΋Βͬͨ

  View Slide

 13. ͍Ζ͍ΖͳਓʹؔΘͬͯ΋Βͬͨ
  4 ৽ଔࣾһ͕ଟ͘ͷਓͨͪͱ஌Γ߹ͬͯ΋Β͏ͨΊɺݚमͰ
  ࿩ͯ͠΋ΒͬͨΓɺϢʔβʔςετʹࢀՃͯ͠΋ΒͬͨΓ
  ͢ΔػձΛଟΊʹͱͬͨ

  View Slide

 14. ৽ଔݚम2016ʹ޲͚ͯ

  View Slide

 15. 2015೥ͷ৽ଔΤϯδχΞ
  4 ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞͱͯ͠ܦݧͷ͋Δ৽ೖࣾһ
  4 ΫοΫύουͰΞϧόΠτܦݧ͕͋ΔਓɺOSS ׆ಈͯ͠
  ͍ͨਓɺίϛϡχςΟ׆ಈ͍ͯͨ͠ਓɺձࣾΛ΍͍ͬͯ
  ͨਓɺٕज़ॻΛॻ͍͍ͯͨਓ
  4 ͋Δҙຯࣅͨଐੑ (ΤϯδχΞͱͯ͠ͷઑΓํͱ͔) ͳͷ
  ͰɺΫοΫύουͷΤϯδχΞͱͯ͠׆༂Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳ
  Δ·ͰͷಓےΛ૝ఆ͠΍͍͢

  View Slide

 16. 2016೥ͷ৽ଔΤϯδχΞ
  4 ͞·͟·ͳόοΫάϥ΢ϯυͷ৽ೖࣾһ
  4 ΞϧόΠτͳͲͰΤϯδχΞͱͯ͠ܦݧͷ͋Δਓɺओʹݚ
  ڀࣨͰ͔͠ίʔυΛॻ͍ͯ͜ͳ͔ͬͨਓ
  4 ΢ΣϒΞϓϦΛॻ͍͖ͯͨਓɺϞόΠϧΞϓϦΛॻ͍͖ͯ
  ͨਓɺػցֶशͳͲͷݚڀͰεΫϦϓτΛॻ͍͖ͯͨਓ
  4 εΩϧ΋ڵຯ΋ଟछଟ༷ͳ৽ೖࣾһͨͪΛɺͦΕͧΕͷྑ͞
  Λੜ͔͠ͳ͕Β৳͹͍͔͕ͯ͘͠՝୊

  View Slide

 17. ٕज़ΛֶͿ࢓૊ΈΛͭ͘Δ
  4 ࣾ಺ͰਓΛҭͯΔ࢓૊ΈͷମܥԽΛ໨ࢦ͢
  4 ࠓޙͷ৽ଔݚमʹԠ༻Ͱ͖ΔνϟϨϯδΛ͍͍ͯͬͯ͠Δ

  View Slide

 18. ٕज़ΛֶͿ࢓૊ΈΛͭ͘Δ
  4 ٕज़ڭҭϓϩάϥϜ
  4 ৽ଔݚमऴྃޙɺΤϯδχΞʹͳΔҙࢤ͕͋Δ૯߹৬ࣾһʹ
  τϨʔχϯάΛ࣮ࢪͨ͠
  4 ࢦఆͨ͠ຊ΍ϥΠϒϥϦͷ಺༰Λઆ໌ͯ͠΋ΒͬͨΓɺ1ਓͰ
  ΢ΣϒΞϓϦΛॻ͍ͯຊ൪૬౰ͷ؀ڥʹσϓϩΠͨ͠ΓͳͲ
  4 ૯߹৬Ͱೖࣾͨ͠৽ଔ͕ΫοΫύουͰΤϯδχΞʹͳΔ·
  Ͱ - ΫοΫύου։ൃऀϒϩά

  View Slide

 19. ٕज़ΛֶͿ࢓૊ΈΛͭ͘Δ
  4 ՆͷΠϯλʔϯγοϓͰͷߨٛ
  4 ࣮຿ʹೖΔલʹɺ TDDɺGitɺRailsɺAndroidɺiOSɺ
  αʔϏε։ൃͳͲͳͲΛ1िؒͰֶͿऔΓ૊Έ
  4 Նͷٕज़৬Πϯλʔϯγοϓߨٛࢿྉެ։ - ΫοΫύο
  υ։ൃऀϒϩά

  View Slide

 20. ·ͱΊ
  4 ΫοΫύουͷ2015೥ͷ৽ଔݚमʹ͍ͭͯ঺հ͠·ͨ͠
  4 ͜Ε͔Βͷ৽ଔݚमͷͨΊͷऔΓ૊Έͱ΍͍ͬͯ͘ؾ࣋ͪ
  Λࣔ͠·ͨ͠

  View Slide

 21. એ఻
  4 2017೥৽ଔ࠾༻ͷืू͕͸͡·Γ·ͨ͠
  4 https://recruit.cookpad.com/2017

  View Slide