Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Adobe XD ファーストインパクト/xd-first-impact 

60424662787735ef0fa08846201b77b0?s=47 matsueri
January 28, 2018

Adobe XD ファーストインパクト/xd-first-impact 

・ツキアカリMeet-up#01 勉強会「Adobe XD ファーストインパクト」
http://tsukiakari.design/meetup01_xd/

・ツキアカリMeet-up
https://www.facebook.com/tsukiakari.meetup/

60424662787735ef0fa08846201b77b0?s=128

matsueri

January 28, 2018
Tweet

Transcript

 1. ϑΝʔετΠϯύΫτ πΩΞ ΧϦ MEET UP ұ

 2. ࣌ʹɺ ੢ྐྵ೥

 3. ొ৔ਓ෺

 4. 01 02 00 σΟϨΫλʔ σβΠφʔ σϕϩούʔ

 5. 01 ϓϨθϯ͕Μ͹Δͧʙ

 6. None
 7. ΫϥΠΞϯτ

 8. 01 αΠτϚοϓͱϫΠϠʔϑϨʔϜͰ͢

 9. 01 ɾɾɾ͔·ΘΜɻ

 10. ঝೝɻ

 11. 00 00 02 ͍ͨͩ·ʙ

 12. 02 01 ΫϥΠΞϯτ͞Μʹঝೝ΋ΒͬͨΑʙ

 13. 02 01 ΍Δ͡Όͳ͍ʂ͡Ό͋σβΠϯ͢ΔΘͶ

 14. ਺೔ޙ

 15. 02 01 Ͱ͖ͨʂ͜Μͳͷ͓஡ͷࢠ͍͍͞͞Αʙ

 16. None
 17. 01 σβΠϯͪ͜ΒͰ͍͔͕Ͱ͠ΐ͏

 18. 01 ɾɾɾ͔·ΘΜɻ

 19. ঝೝɻ

 20. 01 Ͱ͸͜ͷ··ϓϩάϥϜʹೖͬͯ΋ʁ

 21. 01 ɾɾɾ໰୊ͳ͍ɻ

 22. ঝೝɻ

 23. 00 00 02 ͍ͨͩ·ʙ

 24. 01 0,ग़ͨͷͰϓϩάϥϜ͓ئ͍͠·͢ʙ 00

 25. 01 ɾɾɾͦ͏ɻ෼͔ͬͨɻ 00

 26. ਺೔ޙ

 27. 01 ɾɾɾͰ͖ͨɻ 00

 28. 01 00 ͍ͭʹೲ඼ͩʂ

 29. None
 30. 01 ׬੒͠·ͨ͠ʂ

 31. NERV ɾɾɾɻ

 32. NERV ͓લʹ͸ࣦ๬ͨ͠ɻ

 33. 01

 34. ͑ͬɾɾɾ

 35. ঝೝͷՁ஋͸ ׬

 36. Կ͕໰୊ͩͬͨͷ͔

 37. ྑ࣭ͳϑΟʔυόοΫ͕ ΋Β͍͑ͯͳ͔ͬͨ

 38. ϓϩτλΠϐϯά ੡඼ɾαʔϏεͷ ϓϩτλΠϓʢࢼ࡞඼ʣΛ࡞Γɺ ϑΟʔυόοΫΛ΋Βͬͯվળ͢Δ͜ͱɻ

 39. σβΠϯ ϓϩτλΠϓ ڞ ༗

 40. DEMO

 41. #FGPSF

 42. ΫϥΠΞϯτ༷ʹɺ ͱݴΘΕͨ ʷϘλϯͰ͍͍ͪͪ ด͡Δͷ͕໘౗ “ “

 43. ϖʔδૹΓϘλϯΛ௥Ճ

 44. ϖʔδؒͷભҠΛ௥Ճ

 45. ϑΟʔυόοΫΛ ͙͢ʹ൓өͰ͖Δ

 46. "GUFS

 47. HANDS-ON

 48. #FGPSF

 49. "GUFS

 50. 01 9%͕͋Ε͹

 51. 01 00 ྑ࣭ͳϑΟʔυόοΫ͕΋Β͑Δ

 52. ༳Δ͗ͳ͍ঝೝ͕΋Β͑Δ

 53. ɾɾɾɻ

 54. APPROVAL ঝೝ

 55. Α͘΍ͬͨͳɻ

 56. 01

 57. 01

 58. ͓ΊͰͱ͏

 59. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ 00 02 01