$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

カスタム・プロパティと cssnext #csstalk

matsuo
January 28, 2017

カスタム・プロパティと cssnext #csstalk

CSS Talk Vol.2 発表資料です (2017.01.28 @ TAM)
https://taminc.doorkeeper.jp/events/54947

matsuo

January 28, 2017
Tweet

More Decks by matsuo

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ΧελϜɾϓϩύςΟͱ cssnext
  CSS Talk vol.2

  2017.01.28 matsuo @ TAM

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • দඌߒࢤ
  • TAM inc. CTOɾΤϯδχΞɾςΫχΧϧσΟϨΫλ

  ΋ͱ΋ͱαʔόʔαΠυΤϯδχΞɺݱࡏͷϝΠϯݴޠ͸ PHP + JS
  • PHPΧϯϑΝϨϯεؔ੢ ελοϑ ΄͔
  • TAM ͸ डୗத৺ͷWEB੍࡞ϓϩμΫγϣϯ

  େࡕɾ౦ژɾγϯΨϙʔϧɾϩϯυϯ

  View Slide

 3. ࠓ೔ͷ಺༰
  • CSSͷΧελϜɾϓϩύςΟͱɺcssnext ͕

  ݸਓతʹؾʹͳͬͨͷͰௐ΂ͯΈ·ͨ͠
  • ݱ࣌఺Ͱ͸ʮ͏ʙΜʯͱࢥͬͨ఺΋͋Γɺ

  ·ͩ͜Ε͔Βͱ͍ͬͨҹ৅΋…

  View Slide

 4. (1) CSS ͷ ΧελϜɾϓϩύςΟ

  View Slide

 5. ͬͯͳʹ https://drafts.csswg.org/css-variables/

  View Slide

 6. ༁͢ͱ
  CSS Custom Properties for Cascading Variables
  ܧঝͰ͖Δม਺
  ͷͨΊͷ
  ΧελϜ͢ΔϓϩύςΟ
  ͏ΜɺΑ͘Θ͔ΒΜ

  View Slide

 7. ࣮ࡍͷίʔυ͸γϯϓϧ
  • ϋΠϑϯ2͔ͭΒ࢝·Δ

  ϓϩύςΟͱ஋Λɺ

  ࣗ෼ͰఆٛͰ͖Δ
  • ͦΕΛ var() Ͱར༻Ͱ͖Δ
  :root {

  --main-color: #06c;

  --accent-color: #006;

  }


  .foo {

  color: var(--main-color);

  }

  View Slide

 8. Ϟμϯϒϥ΢β͸͢Ͱʹ࣮૷ࡁΈ
  IE → × Edge → 15 ͔Β?
  http://caniuse.com/#search=custom%20properties

  View Slide

 9. ͦΕͬͯ

  Sass ͷม਺ͱͲ͏ҧ͏ͷʁ

  View Slide

 10. CSSΒ͘͠ɺܧঝͰ͖Δ
  :root { --col: black; }
  .info { --col: blue; }
  #warn { --col: red; }
  p {
  color: var(--col);
  }

  black


  blue


  red

  View Slide

 11. CSSΒ͘͠ɺৄࡉ౓͕͋Δ
  :root { --col: black; }
  .info { --col: blue; }
  #warn { --col: red; }
  .safe {
  --col: green !important;
  }
  p {
  color: var(--col);
  }

  red


  green

  View Slide

 12. • ΧελϜϓϩύςΟͷ஋ΛɺJS͔ΒࢀরɾઃఆͰ͖Δ


  • ΧελϜϓϩύςΟΛܦ༝͠ɺ1ߦͰҰؾʹݟͨ໨Λม͑ΒΕΔ
  • αϯϓϧ http://codepen.io/pen/KavvvJ
  JavaScript ͔Β஋ΛࢀরɾઃఆͰ͖Δ
  value = getComputedStyle(elm).getPropertyValue('--foo');
  elm.style.setProperty('--bar', value);

  View Slide

 13. Custom Properties

  for

  Cascading Variables
  ܧঝͰ͖Δม਺ͷͨΊͷ

  ࣗલϓϩύςΟ

  View Slide


 14. ʙ ୈ1෦ ׬ ʙ

  Ϟμϯϒϥ΢βͳΒɺ͙͢ʹͰ΋࢖͑Δ

  IEܥ͸Ͳ͏͢Δ? → ୈ2෦ʹͭͮ͘

  View Slide

 15. (2) PostCSS / cssnext

  View Slide

 16. PostCSS
  • CSSΛม׵͢ΔͨΊͷ node.js੡πʔϧ
  • ຊମ͸ػೳΛ΋ͨͣɺϓϥάΠϯͰ֦ு͍ͯ͘͠
  • ͪͳΈʹ Autoprefixer ͸ PostCSS ͷϓϥάΠϯ
  • ϓϥάΠϯΛࣗ࡞Ͱ͖ΔͳͲΧελϚΠζੑ͕ߴ͍

  ΦϨΦϨ؀ڥʹͳΓ΍͍͢ݒ೦΋…?
  http://postcss.org/

  View Slide

 17. cssnext
  • PostCSS ͷϓϥάΠϯू
  • W3C Ͱࡦఆ͕ਐΊΒΕ͍ͯΔ CSS ͷ৽͍͠ه๏Λɺ

  ઌऔΓͯ͠࢖͑ΔΑ͏ʹͨ͠΋ͷ
  • JS Ͱ͍͏ babel (ES6 → ES5 ม׵) ͷΠϝʔδʹ͍ۙ?
  • קࠂલͷ࢓༷Λઌߦ࣮૷͍ͯ͠ΔͷͰɺ࢓༷มߋͷՄೳੑ͸࢒Δ
  http://cssnext.io/
  Use tomorrow’s CSS syntax, today.

  View Slide

 18. Πϝʔδ
  foo.css
  PostCSS
  bar.css
  cssnext
  Ϟμϯͳจ๏ͷ CSS,

  ֦ுࢠ͸ .css

  (ϒϥ΢βରԠঢ়گʹ

  Αͬͯ͸ͦͷ··ಈ͘)
  PostCSS + cssnextϓϥάΠϯͰ

  τϥϯεύΠϧ
  IEͳͲͰ΋ಈ͘CSSΛग़ྗ

  View Slide

 19. PostCSS + cssnext ͰɺIEܥͰ΋
  ΧελϜɾϓϩύςΟ͕࢖͑Δ?

  ࢼͯ͠Έͨ

  View Slide

 20. ؀ڥߏங (ΘΓͱ؆୯)
  • npm Ͱ postcss-cli ͱ postcss-cssnext ΛΠϯετʔϧ
  • ઃఆϑΝΠϧΛ 1ͭ༻ҙ (.json)
  • `postcss -wc ઃఆϑΝΠϧ໊` Ͱ watch & ੜ੒
  • ؀ڥαϯϓϧ

  https://github.com/matsuoshi/cssnext-setup

  View Slide

 21. ͯͬͱΓૣ͘ࢼ͢ͳΒ
  • codepen Ͱ͸ PostCSS ΋

  cssnext ΋ରԠࡁΈɺ

  ϒϥ΢β্ͰࢼͤΔ
  • WebStorm / PhpStorm ΋

  ରԠͯ͠ΔΆ͍? (ະݕূ)
  http://codepen.io/

  View Slide

 22. PostCSS + cssnext Ͱม׵Λࢼ͢
  :root {
  --main-color: black;
  }
  .foo {
  color: var(--main-color);
  }
  .foo {
  color: black;
  }

  cssnext css

  View Slide

 23. ……ΉΉΉʁ
  :root {

  --main-color: black;
  }

  .bar {
  --main-color: red;
  }

  .foo, .bar {

  color: var(--main-color);

  }
  .bar {
  --main-color: red;
  }
  .foo, .bar {
  color: black;
  }

  ࢼ͢
  cssnext css

  View Slide

 24. ܧঝ͕Ͱ͖ͳ͍……!!!
  • cssnext ͷ੍ݶͰɺΧελϜɾϓϩύςΟ͸ :root ʹ͔͠ॻ͚ͳ͍
  • ͭ·Γܧঝ͢ΔΑ͏ͳ࢖͍ํ͸Ͱ͖ͳ͍
  • ܧঝʹରԠͨ͠ϒϥ΢βʹͱͬͯ͸ɺ

  cssnext Λ௨͢͜ͱͰɺ௨͢લͱ࣮ߦ݁Ռ͕มΘͬͯ͠·͏

  (Ωπ͍)

  View Slide

 25. ଞͷσϝϦοτ
  • τϥϯεύΠϧͯ͠ IEͰ΋ಈ͘Α͏ͳCSSʹ͍ͯ͠ΔͨΊɺ

  JavaScript ͔ΒΧελϜɾϓϩύςΟͷࢀরɾઃఆ΋ෆՄ
  • ࢓૊ΈΛߟ͑Δͱɺܧঝ΋JS͔Βͷૢ࡞΋ɺ

  ͓ͦΒ͘ cssnext ͷΈͰ͸ࠓޙ΋ରԠ͞Εͳ͍ͷͰ͸……

  (JS ϙϦϑΟϧͰͷ࣮ݱՄೳੑ͸͋Δ?)

  View Slide

 26. ʙ ୈ2෦ ׬ ʙ

  View Slide

 27. ؾΛͱΓͳ͓ͯ͠

  cssnext ͷφΠεͳ࢓༷ͨͪΛ

  ঺հ͠·͢!!!!!!!
  http://cssnext.io/features/

  View Slide

 28. Autoprefixer
  .foo {
  image-rendering: pixelated;
  }
  .foo {
  -ms-interpolation-mode: nearest-neighbor;
  image-rendering: -webkit-optimize-contrast;
  image-rendering: -moz-crisp-edges;
  image-rendering: pixelate
  }
  Έͳ͞Μ͓ͳ͡Έfallbackͷ୅ද֨

  View Slide

 29. nesting
  a {
  color: red;
  & span {
  color: white;
  }
  @nest span & {
  color: blue;
  }
  }
  a {
  color: red
  }
  a span {
  color: white
  }
  span a {
  color: blue
  }

  ωετɺඞͣ & Λ͚ͭͯॻ͘
  cssnext css

  View Slide

 30. @apply
  :root {
  --danger-theme: {
  color: white;
  background-color: red;
  };
  }
  .danger {
  @apply --danger-theme;
  }
  .danger {
  color: white;
  background-color: red;
  }

  mixinతͳɺͨͩ͠Ҿ਺͸ͳͦ͛͞

  View Slide

 31. custom media queries
  @custom-media --screen-md (width >= 500px) and (width <= 1200px);
  @media (--screen-md) {
  color: red;
  }
  @media (min-width: 500px) and (max-width: 1200px) {
  color: red;
  }
  ϝσΟΞΫΤϦΛָʹॻ͚Δ

  View Slide

 32. custom selectors
  @custom-selector :--heading h1, h2, h3, h4, h5, h6;
  :--heading {
  font-weight: normal;
  }
  h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
  font-weight: normal;
  }
  ෳ਺ηϨΫλΛ·ͱΊΔ

  View Slide

 33. color
  a {
  color: color(red alpha(-10%));
  &:hover {
  color: color(red blackness(80%));
  }
  }
  a {
  color: rgba(255, 0, 0, 0.9)
  }
  a:hover {
  color: rgb(51, 0, 0)
  }
  SassͳͲͰ΋Α͋͘Δ৭ͷؔ਺

  View Slide

 34. :matches, :not
  .foo table :matches(td, th) {
  color: red;
  }
  p:not(:first-child, .bar) {
  color: red;
  }
  .foo table td,
  .foo table th {
  color: red;
  }
  p:not(:first-child):not(.bar)
  {
  color: red;
  }

  ΧϯϚ۠੾ΓͰෳ਺ηϨΫλΛ

  View Slide

 35. ͜ΕΒ͸ݱࡏɺ

  W3C Ͱࡦఆதͷ࢓༷

  View Slide

 36. ϝϦοτ͸ɺকདྷతʹಈ͘CSSͰ͋Δ͜ͱ
  • cssnext ༻ʹ֮͑Δه๏͸ɺಠࣗ࢓༷Ͱ͸ͳ͘

  ͜Ε͔Βͷ CSS ͷඪ४࢓༷ʹͳ͍ͬͯ͘ (͸ͣ)
  • Sass / Stylus ͳͲͷಠࣗߏจ altCSS ͱͷҧ͍͸͜͜
  • ֮͑ͨ͜ͱ͕কདྷແବʹͳΒͳ͍͜ͱΛظ଴…!?

  View Slide

 37. ݱ࣌఺Ͱͷ࣮༻ੑ͸ɺͲΜͳ΋Μ͔
  • ΧελϜɾϓϩύςΟ͸ɺܧঝ΍ɺJS͔Βͷૢ࡞͕Ͱ͖ͳ͍
  • @apply ͸Ҿ਺ͳ͠
  • ϑΝΠϧͷ @import ͕Ͱ͖ͳ͍
  • PostCSS ͷ postcss-import ϓϥάΠϯͰɺผ్ରԠՄೳ
  • ࡦఆதͷ࢓༷͕มΘΔϦεΫ
  • ݱ࣌఺Ͱ͸ɺ͜ͷ͋ͨΓΛڐ༰Ͱ͖Δ͔Ͳ͏͔͕෼͔Ε໨

  View Slide

 38. ·ͱΊ

  View Slide

 39. ·ͱΊ
  • ΧελϜɾϓϩύςΟศརͦ͏ɺϞμϯϒϥ΢β͸ରԠࡁΈ
  • cssnext Λ͍·౿ΈࠐΜͰ࢖͍͔ͬͯ͘͸֤ࣗ͝൑அΛ…

  ͱ͍͏ײ૝ͱɺকདྷੑ΋େ͍ʹ
  • ৽͍͠ CSS ͸͔͜͜Β਎ۙʹ޿͕͍͖ͬͯͦ͏ɺ

  ͞ΘͬͯΈΑ͏

  View Slide