Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

IoT_X_Art.pdf

micot
August 03, 2018
320

 IoT_X_Art.pdf

micot

August 03, 2018
Tweet

Transcript

 1. ̏Dج൘ͰΞʔτ͠Α͏
  2

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  Micot ͱݺΜͰ͍ͩ͘͞ɻ
  ͍ͭ΋͸σεΫϫʔΫͯ͠·͢
  ཱྀߦ޷͖ͩͬͨΓɺඒज़ؗ޷͖ͩͬͨΓͯ͠·͕ͨ͠ɺ
  ຊೳͷෝ͘··ϑϥϑϥͯͨ͠Βɺ
  ͪ͜ΒʹͨͲΓண͍ͨײ͡Ͱ͢ɻ
  ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ
  1

  View Slide

 3. Iot͸
  ͦ͢͝͏ͳͷʹ
  ిࢠ޻࡞ͬͯͳΜͰ
  ஍ຯͳΠϝʔδͳͷʁ
  3

  View Slide

 4. ج൘ͬͯ
  ΋ͬͱ
  ৭΍ܗ͕
  ͍͍͋ͬͯΑͶ
  5

  View Slide

 5. Ͳ͏ͨ͠Β͍͍ͷʁ
  6

  View Slide

 6. ͦ͏ͩʂ
  ج൘Λ࡞Ε͹͍͍Μͩʂ
  7

  View Slide

 7. ৭ʑ΍ͬͨΑ
  8

  View Slide

 8. ৭ʑ࡞ͬͨ

  View Slide

 9. finally
  3D printed
  10

  View Slide

 10. Έͳ͞Μ
  KAWAIIج൘
  ͲΜͳ͜ͱʹ࢖͍͍ͨ
  Ͱ͔͢ʁ
  11

  View Slide

 11. ൢചͰ͖ΔΑ͏
  ؤுΓ·͢ʂ
  12
  ͝ҙݟ͓ฉ͔͍ͤͩ͘͞ɻ
  ͓҆͘ఏڙͰ͖ΔΑ͏ؤுΓ·͢

  View Slide

 12. 3D substrate
  Project
  ฏ໘ج൘͚ͩͰ͸෺଍Γͳ͍ɻ
  ฏ໘͔Βཱମ΁ج൘ΛਐԽͤ͞·͢ɻ
  13

  View Slide

 13. ϒϩοΫΛ૊Έཱͯ·͢

  View Slide

 14. 15

  View Slide

 15. 16

  View Slide

 16. View Slide

 17. ถࠃಛڐऔಘ
  18

  View Slide

 18. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  ࣭͝໰΍͜Μͳ͜ͱʹ࢖ͬͯΈ͍ͨͳͲ
  ͓੠Λͥͻ͔͚͍ͯͩ͘͞

  View Slide