Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

入門 SwiftUI Alignment Guide / iOSDC2022

monoqlo
September 11, 2022

入門 SwiftUI Alignment Guide / iOSDC2022

iOSDC Japan 2022 2022/09/11

monoqlo

September 11, 2022
Tweet

More Decks by monoqlo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. @monoqloʢ΋ͷ͘Ζʣ ೖ໳SwiftUI Alignment Guide iOSDC Japan 2022

 2. ͸͡Ίʹ

 3. • ʮೖ໳ʯͱ͋ΔΑ͏ʹϝΠϯλʔήοτ͸SwiftUIॳ৺ऀͰ͢ • ۩ମతʹ͸ŋŋŋ • alignmentGuide(_:computeValue:) ࢖ͬͨ͜ͱͳ͍ • Custom Alignment

  Guide࢖ͬͨ͜ͱͳ͍ • ࢖ͬͨ͜ͱ͋Δ͚ͲΑ͘Θ͔Βͳ͔ͬͨ ॳ৺ऀ޲͚ͷτʔΫͰ͢
 4. • 2,3೥લ͸͔ͬ͢Β͔ΜͩͬͨެࣜυΩϡϝϯτ… • ͍ͭͷ·ʹ͔େॆ࣮ • ࠷ֶۙͼ࢝Ίͨਓ͸ٯʹΑ͘஌͍ͬͯΔՄೳੑ😇 • ਖ਼௚͜ͷτʔΫͷඞཁੑΛٙ͏΄ͲΊͪΌͪ͘Όྑ͍ࢿྉ • ͔͍ͭ·ΜͰҾ༻ͭͭ͠ղઆ

  • εϥΠυͷ࠷ޙʹࢀߟจݙͱͯ͠URLهࡌ ࠷ۙͷެࣜυΩϡϝϯτ͸େॆ࣮
 5. ୈষ Alignment Guideͱ͸

 6. ྫ୊

 7. HStack { VStack { Rectangle() .fill(.blue) .frame(width: 100, height: 400)

  Text("Long Blue Bar") .font(.title) } VStack { Rectangle() .fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar") .font(.title) Text("iOSDC 2022 sample code #1") .font(.caption) } }
 8. None
 9. ղ౴ྫ

 10. HStack { VStack { Rectangle() .fill(.blue) .frame(width: 100, height: 400)

  Text("Long Blue Bar") .font(.title) } VStack { Rectangle() .fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar") .font(.title) Text("iOSDC 2022 sample code #1") .font(.caption) } }
 11. HStack(alignment: .bottom) { VStack { Rectangle() .fill(.blue) .frame(width: 100, height:

  400) Text("Long Blue Bar") .font(.title) } VStack { Rectangle() .fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar") .font(.title) Text("iOSDC 2022 sample code #1") .font(.caption) } }
 12. ղઆ

 13. VStack { Text("Hello,") Text("😺🐶🐢🐰🐳") Text("Animals!") }

 14. VStack { Text("Hello,") Text("😺🐶🐢🐰🐳") Text("Animals!") }

 15. VStack { Color.white.frame(width: 1) Text("Hello,") Text("😺🐶🐢🐰🐳") Text(“Animals!") Color.white.frame(width: 1) }

 16. VStack(alignment: .center) { Color.white.frame(width: 1) Text("Hello,") Text("😺🐶🐢🐰🐳") Text(“Animals!") Color.white.frame(width: 1)

  }
 17. VStack(alignment: .leading) { Color.white.frame(width: 1) Text("Hello,") Text("😺🐶🐢🐰🐳") Text(“Animals!") Color.white.frame(width: 1)

  }
 18. VStack(alignment: .leading) { Color.white.frame(width: 1) Text("Hello,") Text("😺🐶🐢🐰🐳") Text(“Animals!") Color.white.frame(width: 1)

  } .environment(\.layoutDirection, .rightToLeft)
 19. Built-in Alignment Guides

 20. HorizontalAlignment • leading • center • trailing • listRowSeparatorLeading •

  listRowSeparatorTrailing Built-in Alignment Guides VerticalAlignment • top • center • bottom • fi rstTextBaseline • lastTextBaseline
 21. HorizontalAlignment • leading • center • trailing • (listRowSeparatorLeading) •

  (listRowSeparatorTrailing) Built-in Alignment Guides
 22. VerticalAlignment • top • center • bottom • fi rstTextBaseline

  • lastTextBaseline Built-in Alignment Guides
 23. Alignment HorizontalAlignment × VerticalAlignment Built-in Alignment Guides https://developer.apple.com/documentation/swiftui/alignment

 24. Built-in Alignment Guides

 25. Custom Alignment Guide

 26. ୈষ alignmentGuide(_:computeValue:)

 27. ྫ୊

 28. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } Color.white.frame(width: 1) }
 29. None
 30. None
 31. ղ౴ྫ

 32. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", “Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } Color.white.frame(width: 1) }
 33. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } .alignmentGuide(.trailing) { context in context.width * 2 } Color.white.frame(width: 1) }
 34. ղઆ

 35. alignmentGuide(_:computeValue:)

 36. func alignmentGuide( _ g: HorizontalAlignment, computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat

  ) -> some View alignmentGuide(_:computeValue:) func alignmentGuide( _ g: VerticalAlignment, computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat ) -> some View https://developer.apple.com/documentation/swiftui/view/alignmentguide(_:computevalue:)-6y3u2 https://developer.apple.com/documentation/swiftui/view/alignmentguide(_:computevalue:)-9mdoh
 37. func alignmentGuide( _ g: HorizontalAlignment, computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat

  ) -> some View alignmentGuide(_:computeValue:) • ج४ͱͳΔAlignment͔ΒͷҐஔΛௐ੔Ͱ͖ΔViewModi fi er
 38. func alignmentGuide( _ g: HorizontalAlignment, computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat

  ) -> some View alignmentGuide(_:computeValue:) • ج४ͱͳΔAlignment͔ΒͷҐஔΛௐ੔Ͱ͖ΔViewModi fi er • ୈ1Ҿ਺͕ج४ͱͳΔAlignment e.g. VStack(alignment: .leading) ͷதʹೖ͍ͬͯΔViewΛௐ੔ ͍ͨ͠ͳΒ .leading Λࢦఆ
 39. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } .alignmentGuide(.trailing) { context in context.width * 2 } Color.white.frame(width: 1) }
 40. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } .alignmentGuide(.trailing) { context in context.width * 2 } Color.white.frame(width: 1) }
 41. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } .alignmentGuide(.trailing) { context in context.width * 2 } Circle() .fill(Color.green) .frame(width: 50, height: 50) Color.white.frame(width: 1) }
 42. func alignmentGuide( _ g: HorizontalAlignment, computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat

  ) -> some View alignmentGuide(_:computeValue:) • ୈ2Ҿ਺ͷclosure • ௐ੔͢Δ஋ʢج४Ґஔ͔ΒͲΕ͘Β͍ͣΒ͔͢ʣΛฦ͢
 43. func alignmentGuide( _ g: HorizontalAlignment, computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat

  ) -> some View alignmentGuide(_:computeValue:) • ୈ2Ҿ਺ͷclosure • ௐ੔͢Δ஋ʢج४Ґஔ͔ΒͲΕ͘Β͍ͣΒ͔͢ʣΛฦ͢ • Ҿ਺ͷViewDimensions͔Βར༻Ͱ͖Δ΋ͷ
 44. func alignmentGuide( _ g: HorizontalAlignment, computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat

  ) -> some View alignmentGuide(_:computeValue:) • ୈ2Ҿ਺ͷclosure • ௐ੔͢Δ஋ʢج४Ґஔ͔ΒͲΕ͘Β͍ͣΒ͔͢ʣΛฦ͢ • Ҿ਺ͷViewDimensions͔Βར༻Ͱ͖Δ΋ͷ • Viewͷwidth, height • ֤Alignment GuideҐஔʢoffset஋ʣ
 45. func alignmentGuide( _ g: HorizontalAlignment, computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat

  ) -> some View alignmentGuide(_:computeValue:) • ୈ2Ҿ਺ͷclosure • ௐ੔͢Δ஋ʢج४Ґஔ͔ΒͲΕ͘Β͍ͣΒ͔͢ʣΛฦ͢ • Ҿ਺ͷViewDimensions͔Βར༻Ͱ͖Δ΋ͷ • Viewͷwidth, height • ֤Alignment GuideҐஔʢoffset஋ʣ
 46. func alignmentGuide( _ g: HorizontalAlignment, computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat

  ) -> some View alignmentGuide(_:computeValue:) • ୈ2Ҿ਺ͷclosure • ௐ੔͢Δ஋ʢج४Ґஔ͔ΒͲΕ͘Β͍ͣΒ͔͢ʣΛฦ͢ • Ҿ਺ͷViewDimensions͔Βར༻Ͱ͖Δ΋ͷ • Viewͷwidth, height • ֤Alignment GuideҐஔʢoffset஋ʣ
 47. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } Color.white.frame(width: 1) }
 48. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } Color.white.frame(width: 1) }
 49. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } .alignmentGuide(.trailing) { context in context.width * 2 } Color.white.frame(width: 1) }
 50. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } .alignmentGuide(.trailing) { context in context.width * 2 } Color.white.frame(width: 1) }
 51. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } .alignmentGuide(.trailing) { context in context.width * 2 } Color.white.frame(width: 1) } 🤔* 2ʁ
 52. 🤔* 2ʁ

 53. func alignmentGuide( _ g: HorizontalAlignment, computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat

  ) -> some View alignmentGuide(_:computeValue:) • ୈ2Ҿ਺ͷclosure • ௐ੔͢Δ஋ʢج४Ґஔ͔ΒͲΕ͘Β͍ͣΒ͔͢ʣΛฦ͢
 54. func alignmentGuide( _ g: HorizontalAlignment, computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat

  ) -> some View alignmentGuide(_:computeValue:) • ୈ2Ҿ਺ͷclosure • ௐ੔͢Δ஋ʢج४Ґஔ͔ΒͲΕ͘Β͍ͣΒ͔͢ʣΛฦ͢ طଘ஋ͷ୅ΘΓʹ
 55. ϓϨʔϯͳঢ়ଶ == 0 VStack(alignment: .trailing) ˞Πϝʔδ

 56. .trailingͷσϑΥϧτ஋ ϓϨʔϯͳঢ়ଶ == 0 VStack(alignment: .trailing) ˞Πϝʔδ

 57. .trailingͷσϑΥϧτ஋ .alignmentGuide(.trailing) { context in context.width * 2 }

 58. .trailingͷσϑΥϧτ஋ .alignmentGuide(.trailing) { context in context.width * 2 } طଘ஋Λஔ͖׵͑Δ

 59. .trailingͷσϑΥϧτ஋ .alignmentGuide(.trailing) { context in context.width * 2 } طଘ஋Λஔ͖׵͑Δ

  .trailingͷσϑΥϧτ஋ ͷҐஔ͔Β Ҡಈ͢Δ༁Ͱ͸ͳ͍
 60. ϓϨʔϯͳঢ়ଶ == 0 .alignmentGuide(.trailing) { context in context.width * 2

  } ˞Πϝʔδ
 61. context.width * 2 ϓϨʔϯͳঢ়ଶ == 0 .alignmentGuide(.trailing) { context in

  context.width * 2 } ˞Πϝʔδ
 62. 🙅 .trailingͷσϑΥϧτ஋ ͔Β context.width * 2 ͣΒ͢ .alignmentGuide(.trailing) { context

  in context.width * 2 } 🙆 .trailingͷσϑΥϧτ஋ ͔Β context.width * 2 ʹஔ͖׵͑Δ VStack(alignment: .trailing)
 63. func alignmentGuide( _ g: HorizontalAlignment, computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat

  ) -> some View alignmentGuide(_:computeValue:) • ୈ2Ҿ਺ͷclosure • ௐ੔ͨ͠஋ʢج४Ґஔ͔ΒͲΕ͘Β͍ͣΒ͔͢ʣΛฦ͢ • Ҿ਺ͷViewDimensions͔Βར༻Ͱ͖Δ΋ͷ • Viewͷwidth, height • ֤Alignment GuideҐஔʢoffset஋ʣ
 64. subscript(guide: VerticalAlignment) -> CGFloat { get } subscript(guide: HorizontalAlignment) ->

  CGFloat { get } ViewDimensions https://developer.apple.com/documentation/swiftui/viewdimensions subscript(explicit guide: VerticalAlignment) -> CGFloat? { get } subscript(explicit guide: HorizontalAlignment) -> CGFloat? { get }
 65. subscript(guide: VerticalAlignment) -> CGFloat { get } subscript(guide: HorizontalAlignment) ->

  CGFloat { get } ViewDimensions https://developer.apple.com/documentation/swiftui/viewdimensions subscript(explicit guide: VerticalAlignment) -> CGFloat? { get } subscript(explicit guide: HorizontalAlignment) -> CGFloat? { get }
 66. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } .alignmentGuide(.trailing) { context in if context.width < 120 { return context[.leading] } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) }
 67. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } .alignmentGuide(.trailing) { context in if context.width < 120 { return context[.leading] } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) }
 68. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } .alignmentGuide(.trailing) { context in if context.width < 120 { return context[.leading] } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) }
 69. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } .alignmentGuide(.trailing) { context in if context.width < 120 { return context[.leading] } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) } == 0 == context.width
 70. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) // লུ .alignmentGuide(.trailing)

  { context in if context.width < 120 { return context[.leading] } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) }
 71. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) // লུ .alignmentGuide(.leading)

  { _ in 100 } .alignmentGuide(.trailing) { context in if context.width < 120 { return context[.leading] } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) } ˞ VStackͰ.leading͕ࢦఆ͞Ε͍ͯͳ͍ͷͰɺ ͜Ε୯ମͰ͸ϨΠΞ΢τʹӨڹ͸ͳ͍
 72. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) // লུ .alignmentGuide(.leading)

  { _ in 100 } .alignmentGuide(.trailing) { context in if context.width < 120 { return context[.leading] } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) }
 73. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) // লུ .alignmentGuide(.leading)

  { _ in 100 } .alignmentGuide(.trailing) { context in if context.width < 120 { return context[.leading] } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) } != 0
 74. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) // লུ .alignmentGuide(.leading)

  { _ in 100 } .alignmentGuide(.trailing) { context in if context.width < 120 { return context[.leading] } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) } == 100
 75. subscript(guide: VerticalAlignment) -> CGFloat { get } subscript(guide: HorizontalAlignment) ->

  CGFloat { get } ViewDimensions https://developer.apple.com/documentation/swiftui/viewdimensions subscript(explicit guide: VerticalAlignment) -> CGFloat? { get } subscript(explicit guide: HorizontalAlignment) -> CGFloat? { get }
 76. subscript(guide: VerticalAlignment) -> CGFloat { get } subscript(guide: HorizontalAlignment) ->

  CGFloat { get } ViewDimensions https://developer.apple.com/documentation/swiftui/viewdimensions subscript(explicit guide: VerticalAlignment) -> CGFloat? { get } subscript(explicit guide: HorizontalAlignment) -> CGFloat? { get }
 77. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) // লུ .alignmentGuide(.leading)

  { _ in 100 } .alignmentGuide(.trailing) { context in if context.width < 120 { return context[.leading] } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) }
 78. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) // লུ .alignmentGuide(.leading)

  { _ in 100 } .alignmentGuide(.trailing) { context in if context.width < 120 { return context[explicit: .leading] ?? -50 } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) }
 79. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) // লུ .alignmentGuide(.leading)

  { _ in 100 } .alignmentGuide(.trailing) { context in if context.width < 120 { return context[explicit: .leading] ?? -50 } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) } มԽͳ͠
 80. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) // লུ .alignmentGuide(.leading)

  { _ in 100 } .alignmentGuide(.trailing) { context in if context.width < 120 { return context[explicit: .leading] ?? -50 } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) } มԽͳ͠ != nil == 100
 81. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) // লུ //

  .alignmentGuide(.leading) { _ in // 100 // } .alignmentGuide(.trailing) { context in if context.width < 120 { return context[explicit: .leading] ?? -50 } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) }
 82. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) // লུ //

  .alignmentGuide(.leading) { _ in // 100 // } .alignmentGuide(.trailing) { context in if context.width < 120 { return context[explicit: .leading] ?? -50 } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) }
 83. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) // লུ //

  .alignmentGuide(.leading) { _ in // 100 // } .alignmentGuide(.trailing) { context in if context.width < 120 { return context[explicit: .leading] ?? -50 } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) }
 84. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) // লུ //

  .alignmentGuide(.leading) { _ in // 100 // } .alignmentGuide(.trailing) { context in if context.width < 120 { return context[explicit: .leading] ?? -50 } else if context.width < 180 { return context[.trailing] } else { return -50 } } Color.white.frame(width: 1) } == nil
 85. subscript(guide: VerticalAlignment) -> CGFloat { get } subscript(guide: HorizontalAlignment) ->

  CGFloat { get } ViewDimensions https://developer.apple.com/documentation/swiftui/viewdimensions subscript(explicit guide: VerticalAlignment) -> CGFloat? { get } subscript(explicit guide: HorizontalAlignment) -> CGFloat? { get } σϑΥϧτ஋ɾஔ͖׵͑ΒΕͨ஋Λऔಘ ஔ͖׵͑ΒΕͨ஋Λऔಘʢஔ͖׵͑ΒΕ͍ͯͳ͍৔߹͸ nilʣ
 86. 💡tips

 87. cf. https://developer.apple.com/documentation/swiftui/view/alignmentguide(_:computevalue:)-9mdoh Changing the alignment of one view may have

  effects on surrounding views.
 88. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } .alignmentGuide(.trailing) { context in // লུ } Color.white.frame(width: 1) } .frame(maxHeight: 500) .border(.white)
 89. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.red.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } .alignmentGuide(.trailing) { context in // লུ } Color.red.frame(width: 1) } .frame(maxHeight: 500) .border(.white)
 90. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.red.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } .alignmentGuide(.trailing) { context in // লུ } Color.red.frame(width: 1) } .frame(maxHeight: 500) .border(.white)
 91. ֎ଆͷStackͷframe͕มԽ͠͏Δ

 92. ☕ offset(x:y:)

 93. func offset( x: CGFloat = 0, y: CGFloat = 0

  ) -> some View offset(x:y:) https://developer.apple.com/documentation/swiftui/view/offset(x:y:) • ViewΛਫฏ/ਨ௚ํ޲ʹҠಈ͢ΔViewModi fi er
 94. VStack { Text("🐶") Text("🐱") Text("🐰") }

 95. VStack { Text("🐶") Text("🐱") .offset(x: 50, y: 100) Text("🐰") }

 96. cf. https://developer.apple.com/documentation/swiftui/view/offset(x:y:) Use offset(x:y:) to shift the displayed contents by

  the amount speci fi ed in the x and y parameters. The original dimensions of the view aren’t changed by offsetting the contents.
 97. VStack(spacing: 20) { Text("🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰") Text("Offset by passing horizontal & vertical

  distance") .border(Color.green) .padding() } .border(.red) offset(x:y:)
 98. VStack(spacing: 20) { Text("🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰") Text("Offset by passing horizontal & vertical

  distance") .border(Color.green) .offset(x: 20, y: 50) .border(Color.gray) .padding() } .border(.red) offset(x:y:)
 99. VStack(spacing: 20) { Text("🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰") Text("Offset by passing horizontal & vertical

  distance") .border(Color.green) .offset(x: 20, y: 50) .border(Color.gray) .padding() } .border(.red) offset(x:y:)
 100. VStack(spacing: 20) { Text("🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰") Text("Offset by passing horizontal & vertical

  distance") .border(Color.green) .offset(x: 20, y: 50) .border(Color.gray) .padding() } .border(.red) offset(x:y:)
 101. VStack(spacing: 20) { Text("🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰") Text("Offset by passing horizontal & vertical

  distance") .border(Color.green) .offset(x: 20, y: 50) .border(Color.gray) .padding() } .border(.red) offset(x:y:)
 102. alignmentGuide(_:computeValue:) vs. offset(x:y:)

 103. alignmentGuide(_:computeValue:)

 104. alignmentGuide(_:computeValue:) offset(x:y:)

 105. Text("Offset by passing horizontal & vertical distance") .border(Color.green) .offset(x: 20,

  y: 50) .border(Color.gray)
 106. Text("Offset by passing horizontal & vertical distance") .border(Color.green) .offset(x: 20,

  y: 50) .border(Color.gray)
 107. Text("Offset by passing horizontal & vertical distance") .border(Color.green) .offset(x: 20,

  y: 50) .border(Color.gray)
 108. Text("Offset by passing horizontal & vertical distance") .border(Color.green) .offset(x: 20,

  y: 50) .border(Color.orange) .offset(x: 20, y: 50) .border(Color.pink) .offset(x: 20, y: 50) .border(Color.gray)
 109. Text("Offset by passing horizontal & vertical distance") .border(Color.green) .offset(x: 20,

  y: 50) .border(Color.orange) .offset(x: 20, y: 50) .border(Color.pink) .offset(x: 20, y: 50) .border(Color.gray)
 110. Text("Offset by passing horizontal & vertical distance") .border(Color.green) .offset(x: 20,

  y: 50) .border(Color.orange) .offset(x: 20, y: 50) .border(Color.pink) .offset(x: 20, y: 50) .border(Color.gray)
 111. Text("Offset by passing horizontal & vertical distance") .border(Color.green) .offset(x: 20,

  y: 50) .border(Color.orange) .offset(x: 20, y: 50) .border(Color.pink) .offset(x: -20, y: 50) .border(Color.gray)
 112. Text("Offset by passing horizontal & vertical distance") .border(Color.green) .offset(x: 20,

  y: 50) .border(Color.orange) .offset(x: 20, y: 50) .border(Color.pink) .offset(x: -20, y: 50) .border(Color.gray)
 113. ୈষ Custom Alignment Guide

 114. ྫ୊

 115. HStack(alignment: .bottom) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle() .fill(.blue) .frame(width:

  100, height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar") .font(.title) } VStack { Text(“🐰🐢") .font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”) .font(.title) Text("iOSDC 2022 sample code #1") .font(.caption) } Text(“Side\nText") .font(.title) Color.white.frame(height: 1) }
 116. None
 117. ղ౴ྫ

 118. extension VerticalAlignment { private struct BlueBarTitleAlignment: AlignmentID { static func

  defaultValue(in context: ViewDimensions) -> CGFloat { context[.bottom] } } static let blueBarTitleAlignment = VerticalAlignment( BlueBarTitleAlignment.self ) }
 119. HStack(alignment: .bottom) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 100,

  height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar") .font(.title) } VStack { Text(“🐰🐢").font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”).font(.title) Text("iOSDC 2022 sample code #1") .font(.caption) } Text(“Side\nText").font(.title) Color.white.frame(height: 1) }
 120. HStack(alignment: .blueBarTitleAlignment) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 100,

  height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar") .font(.title) } VStack { Text("🐰🐢").font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”).font(.title) Text("iOSDC 2022 sample code #1") .font(.caption) } Text("Side\nText").font(.title) Color.white.frame(height: 1) }
 121. HStack(alignment: .blueBarTitleAlignment) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 100,

  height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar") .font(.title) .alignmentGuide(.blueBarTitleAlignment) { context in context[.firstTextBaseline] } } VStack { Text("🐰🐢").font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar").font(.title) .alignmentGuide(.blueBarTitleAlignment) { context in context[.firstTextBaseline] } Text("iOSDC 2022 sample code #1") .font(.caption) } Text("Side\nText").font(.title) Color.white.frame(height: 1) }
 122. ղઆ

 123. Take 1

 124. Built-in Alignment Guides

 125. HStack(alignment: .bottom) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle() .fill(.blue) .frame(width:

  100, height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar") .font(.title) } VStack { Text(“🐰🐢") .font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”) .font(.title) Text("iOSDC 2022 sample code #1") .font(.caption) } Text(“Side\nText") .font(.title) Color.white.frame(height: 1) }
 126. HStack(alignment: .firstTextBaseline) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle() .fill(.blue) .frame(width:

  100, height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar") .font(.title) } VStack { Text(“🐰🐢") .font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”) .font(.title) Text("iOSDC 2022 sample code #1") .font(.caption) } Text(“Side\nText") .font(.title) Color.white.frame(height: 1) }
 127. HStack(alignment: .firstTextBaseline) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle() .fill(.blue) .frame(width:

  100, height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar") .font(.title) } VStack { Text(“🐰🐢") .font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”) .font(.title) Text("iOSDC 2022 sample code #1") .font(.caption) } Text(“Side\nText") .font(.title) Color.white.frame(height: 1) }
 128. HStack(alignment: .firstTextBaseline) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle() .fill(.blue) .frame(width:

  100, height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar") .font(.title) } VStack { Text(“🐰🐢") .font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”) .font(.title) Text("iOSDC 2022 sample code #1") .font(.caption) } Text(“Side\nText") .font(.title) Color.white.frame(height: 1) } ࣮ݱ͍ͨ͠ϨΠΞ΢τ
 129. Take 2

 130. alignmentGuide(_:computeValue:)

 131. HStack(alignment: .bottom) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 100,

  height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar”).font(.title) } VStack { Text(“🐰🐢").font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”).font(.title) Text("iOSDC 2022 sample code #1").font(.caption) } Text(“Side\nText").font(.title) Color.white.frame(height: 1) }
 132. HStack(alignment: .bottom) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 100,

  height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar").font(.title) .alignmentGuide(.bottom) { context in context[.firstTextBaseline] } } VStack { Text(“🐰🐢").font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”).font(.title) .alignmentGuide(.bottom) { context in context[.firstTextBaseline] } Text("iOSDC 2022 sample code #1").font(.caption) } Text(“Side\nText").font(.title) Color.white.frame(height: 1) }
 133. HStack(alignment: .bottom) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 100,

  height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar").font(.title) .alignmentGuide(.bottom) { context in context[.firstTextBaseline] } } VStack { Text(“🐰🐢").font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”).font(.title) .alignmentGuide(.bottom) { context in context[.firstTextBaseline] } Text("iOSDC 2022 sample code #1").font(.caption) } Text(“Side\nText").font(.title) Color.white.frame(height: 1) } มԽͳ͠
 134. HStack(alignment: .bottom) { Color.white.frame(height: 1) VStack(alignment: .center) { Rectangle().fill(.blue) .frame(width:

  100, height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar").font(.title) .alignmentGuide(.bottom) { context in context[.firstTextBaseline] } } VStack(alignment: .center) { Text(“🐰🐢").font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”).font(.title) .alignmentGuide(.bottom) { context in context[.firstTextBaseline] } Text("iOSDC 2022 sample code #1").font(.caption) } Text(“Side\nText").font(.title) Color.white.frame(height: 1) } มԽͳ͠
 135. HStack(alignment: .bottom) { Color.white.frame(height: 1) VStack(alignment: .center) { Rectangle().fill(.blue) .frame(width:

  100, height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar").font(.title) .alignmentGuide(.bottom) { context in context[.firstTextBaseline] } } VStack(alignment: .center) { Text(“🐰🐢").font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”).font(.title) .alignmentGuide(.bottom) { context in context[.firstTextBaseline] } Text("iOSDC 2022 sample code #1").font(.caption) } Text(“Side\nText").font(.title) Color.white.frame(height: 1) } มԽͳ͠
 136. Built-in Alignment Guides + alignmentGuide(_:computeValue:) StackΛ·͍ͨͰViewΛἧ͑Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍

 137. HStack(alignment: .bottom) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 100,

  height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar”).font(.title) } VStack { Text(“🐰🐢").font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”).font(.title) Text("iOSDC 2022 sample code #1").font(.caption) } Text(“Side\nText").font(.title) Color.white.frame(height: 1) }
 138. HStack(alignment: .bottom) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 100,

  height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar").font(.title) } .alignmentGuide(.bottom) { context in context[.firstTextBaseline] } VStack { Text(“🐰🐢").font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”).font(.title) Text("iOSDC 2022 sample code #1").font(.caption) } .alignmentGuide(.bottom) { context in context[.firstTextBaseline] } Text(“Side\nText").font(.title) Color.white.frame(height: 1) }
 139. HStack(alignment: .bottom) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 100,

  height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar").font(.title) } .alignmentGuide(.bottom) { context in context[.firstTextBaseline] } VStack { Text(“🐰🐢").font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”).font(.title) Text("iOSDC 2022 sample code #1").font(.caption) } .alignmentGuide(.bottom) { context in ???????????????? } Text(“Side\nText").font(.title) Color.white.frame(height: 1) } ̎ͭ໨ͷςΩετʹἧ͑Δͪΐ͏Ͳྑ͍஋ΛฦͤΔ…ʁ
 140. Take 3

 141. Custom Alignment Guide

 142. protocol AlignmentID

 143. public protocol AlignmentID { static func defaultValue(in context: ViewDimensions) ->

  CGFloat }
 144. public protocol AlignmentID { static func defaultValue(in context: ViewDimensions) ->

  CGFloat } HStackͳͲͰࢦఆͨ͠ࡍͷσϑΥϧτ஋
 145. private struct BlueBarTitleAlignment: AlignmentID { static func defaultValue(in context: ViewDimensions)

  -> CGFloat { context[.bottom] } }
 146. extension VerticalAlignment { private struct BlueBarTitleAlignment: AlignmentID { static func

  defaultValue(in context: ViewDimensions) -> CGFloat { context[.bottom] } } static let blueBarTitleAlignment = VerticalAlignment( BlueBarTitleAlignment.self ) }
 147. HStack(alignment: .bottom) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 100,

  height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar") .font(.title) } VStack { Text("🐰🐢").font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”).font(.title) Text("iOSDC 2022 sample code #1”) .font(.caption) } Text("Side\nText").font(.title) Color.white.frame(height: 1) }
 148. HStack(alignment: .blueBarTitleAlignment) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 100,

  height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar") .font(.title) } VStack { Text("🐰🐢").font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar”).font(.title) Text("iOSDC 2022 sample code #1") .font(.caption) } Text("Side\nText").font(.title) Color.white.frame(height: 1) }
 149. HStack(alignment: .blueBarTitleAlignment) { Color.white.frame(height: 1) VStack { Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 100,

  height: 400) Text("Long Long Long Blue Bar") .font(.title) .alignmentGuide(.blueBarTitleAlignment) { context in context[.firstTextBaseline] } } VStack { Text("🐰🐢").font(.title) Rectangle().fill(.blue) .frame(width: 150, height: 200) Text("Short Blue Bar").font(.title) .alignmentGuide(.blueBarTitleAlignment) { context in context[.firstTextBaseline] } Text("iOSDC 2022 sample code #1") .font(.caption) } Text("Side\nText").font(.title) Color.white.frame(height: 1) }
 150. • StackΛލ͍ͰViewΛἧ͍͑ͨ Custom Alignment Guide ͷ࢖͍ॴ

 151. • StackΛލ͍ͰViewΛἧ͍͑ͨ • alignmentGuide(_:computeValue:) Λ࢖͍ճ͍ͨ͠ • ViewDimentionsͷ஋͚ͩͰܭࢉͰ͖Δ৔߹ Custom Alignment Guide

  ͷ࢖͍ॴ
 152. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) { Color.white.frame(width: 1) ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",

  "Rhinoceros"], id: \.self) { Text($0) .font(.largeTitle) .padding() .background(Color.green) } .alignmentGuide(.trailing) { context in context.width * 2 } Color.white.frame(width: 1) }
 153. Stack × Custom Alignment Guide ͷ ੍໿

 154. None
 155. ̎ϲॴἧ͑

 156. ۠੾Γઢ

 157. None
 158. VStack(alignment: .profileListRowTextAlignment, spacing: 8) { // লུ HStack(spacing: 24) {

  Text("ϫΠϯΤΩεύʔτೝఆ൪߸") .font(.caption) Text("1234567890") .font(.caption) } // লུ }
 159. VStack(alignment: .profileListRowTextAlignment, spacing: 8) { // লུ HStack(spacing: 24) {

  Text("ϫΠϯΤΩεύʔτೝఆ൪߸") .font(.caption) Text("1234567890") .font(.caption) .alignmentGuide(.profileListRowTextAlignment) { $0[.leading] - 30 } } // লུʢଞͷTextʹ΋alignmentGuideΛ෇༩ʣ }
 160. VStack(alignment: .profileListRowTextAlignment, spacing: 8) { // লུ HStack(spacing: 24) {

  Text("ϫΠϯΤΩεύʔτೝఆ൪߸") .font(.caption) Text("1234567890") .font(.caption) .alignmentGuide(.profileListRowTextAlignment) { $0[.leading] - 30 } } // লུʢଞͷTextʹ΋alignmentGuideΛ෇༩ʣ }
 161. VStack(alignment: .profileListRowTextAlignment, spacing: 8) { // লུ HStack(spacing: 24) {

  Text("ϫΠϯΤΩεύʔτೝఆ൪߸") .font(.caption) .alignmentGuide(.profileListRowTextAlignment) { $0[.leading] } Text("1234567890") .font(.caption) .alignmentGuide(.profileListRowTextAlignment) { $0[.leading] - 30 } } // লུʢଞͷTextʹ΋alignmentGuideΛ෇༩ʣ }
 162. VStack(alignment: .profileListRowTextAlignment, spacing: 8) { // লུ HStack(spacing: 24) {

  Text("ϫΠϯΤΩεύʔτೝఆ൪߸") .font(.caption) .alignmentGuide(.profileListRowTextAlignment) { $0[.leading] } Text("1234567890") .font(.caption) .alignmentGuide(.profileListRowTextAlignment) { $0[.leading] - 30 } } // লུʢଞͷTextʹ΋alignmentGuideΛ෇༩ʣ } ͦΕͧΕ͕HStack͝ͱҠಈͤ͞ΔͷͰἧΘͳ͍…
 163. • ಉ͡Stack಺ͷෳ਺ͷViewΛἧ͑ΒΕͳ͍ • ج४ͱͳΔ1ͭͷAlignmentʹରͯ͠ର৅ͷViewΛؚΉStack શମͷҐஔΛௐ੔͢Δ࢓૊ΈͷͨΊ Stack × Custom Alignment Guide

  ͷ੍໿
 164. ☕ Grid

 165. VStack { SpeakerHeader() Grid(alignment: .leading, verticalSpacing: 8) { Divider() GridRow

  { Text("ϫΠϯΤΩεύʔτೝఆ൪߸") .lineLimit(1) .font(.caption) Text("1234567890") .font(.caption) } Divider() GridRow { Text("໊લ") .font(.caption) Text("monoqlo") .font(.caption) } GridRow { Text("ి࿩൪߸") .font(.caption) Text("XXX-XXXX-XXXXX") .font(.caption) } } } .padding() .overlay( RoundedRectangle(cornerRadius: 8) .stroke(.gray) ) https://developer.apple.com/documentation/swiftui/grid
 166. ☕ • frame(width:height:alignment:) • frame(minWidth:idealWidth:maxWidth:minHeight:ide alHeight:maxHeight:alignment:)

 167. HStack { Image("monoqloIcon") .resizable() .frame(width: 50, height: 50) .clipShape(Circle()) HStack

  { VStack(alignment: .leading) { Text("monoqlo") .font(.headline) Text("iOSDC 2022") .font(.body) } } .border(.gray) Image(systemName: "heart") .foregroundColor(.pink) .padding() .border(.gray) } .frame(width: 300) .padding() .border(.green)
 168. HStack { Image("monoqloIcon") .resizable() .frame(width: 50, height: 50) .clipShape(Circle()) HStack

  { VStack(alignment: .leading) { Text("monoqlo") .font(.headline) Text("iOSDC 2022") .font(.body) } .frame(maxWidth: .infinity, alignment: .leading) } .border(.gray) Image(systemName: "heart") .foregroundColor(.pink) .padding() .border(.gray) } .frame(width: 300) .padding() .border(.green)
 169. Text(""" ⭐ monoqlo ⭐ ⭐ iOSDC 2022 ⭐ """) .border(.red)

 170. Text(""" ⭐ monoqlo ⭐ ⭐ iOSDC 2022 ⭐ """) .border(.red)

  .frame(alignment: .bottom)) .border(.white)
 171. Text(""" ⭐ monoqlo ⭐ ⭐ iOSDC 2022 ⭐ """) .border(.red)

  .alignmentGuide(.bottom) { $0[.firstTextBaseline] } .frame(alignment: .bottom)) .border(.white)
 172. VStack { Text("top") Text(""" ⭐ monoqlo ⭐ ⭐ iOSDC 2022

  ⭐ """) .border(.red) Text("bottom") }
 173. VStack { Text("top") Text(""" ⭐ monoqlo ⭐ ⭐ iOSDC 2022

  ⭐ """) .border(.red) Text("bottom") } .frame(height: 200, alignment: .init(horizontal: .center, vertical: .frameTextAlignment)) .border(.white)
 174. VStack { Text("top") Text(""" ⭐ monoqlo ⭐ ⭐ iOSDC 2022

  ⭐ """) .border(.red) Text("bottom") } .frame(height: 200, alignment: .init(horizontal: .center, vertical: .frameTextAlignment)) .border(.white) private extension VerticalAlignment { struct FrameTextAlignment: AlignmentID { static func defaultValue(in context: ViewDimensions) -> CGFloat { context[.bottom] } } static let frameTextAlignment = VerticalAlignment( FrameTextAlignment.self ) }
 175. VStack { Text("top") Text(""" ⭐ monoqlo ⭐ ⭐ iOSDC 2022

  ⭐ """) .border(.red) Text("bottom") } .frame(height: 200, alignment: .init(horizontal: .center, vertical: .frameTextAlignment)) .border(.white)
 176. VStack { Text("top") Text(""" ⭐ monoqlo ⭐ ⭐ iOSDC 2022

  ⭐ """) .border(.red) .alignmentGuide(.frameTextAlignment) { $0[.firstTextBaseline] } Text("bottom") } .frame(height: 200, alignment: .init(horizontal: .center, vertical: .frameTextAlignment)) .border(.white)
 177. 🤔 alignmentGuide(_:computeValue:) vs. offset(x:y:)

 178. alignmentGuide(_:computeValue:) offset(x:y:)

 179. alignmentGuide(_:computeValue:) offset(x:y:) ※ Stackͷalignmentʹରͯ͠࢖ͬͨ࣌

 180. • frame(alignment:) • frame(minWidth:idealWidth:maxWidth:minHeight:idealHeight: maxHeight:alignment:) + alignmentGuide(_:computeValue:)

 181. Alignment Guide ೖ໳Ͱ͖ͨͰ͠ΐ͏͔ʁ

 182. ࣗݾ঺հ

 183. @monoqloʢ΋ͷ͘Ζʣ • 2೥લ͔ΒϦΫϧʔτͷਓ • ελσΟαϓϦENGLISH୲౰

 184. None
 185. None
 186. None
 187. Appendix

 188. • Alignment • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/alignment • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/verticalalignment • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/horizontalalignment • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/aligning-views-within-a-stack

  • alignmentguide(_:computevalue:) • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/view/alignmentguide(_:computevalue:)-9mdoh • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/view/alignmentguide(_:computevalue:)-6y3u2 • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/viewdimensions Appendix
 189. • Custom Alignment Guide • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/aligning-views-across-stacks • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/alignmentid • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/verticalalignment/init(_:)

  • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/horizontalalignment/init(_:) • offset(x:y:) • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/view/offset(x:y:) Appendix
 190. • Grid • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/grid • Debug • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/inspecting-view-layout Appendix