Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

入門 SwiftUI Alignment Guide / iOSDC2022

monoqlo
September 11, 2022

入門 SwiftUI Alignment Guide / iOSDC2022

iOSDC Japan 2022 2022/09/11

monoqlo

September 11, 2022
Tweet

More Decks by monoqlo

Other Decks in Technology

Transcript

 1. @monoqloʢ΋ͷ͘Ζʣ
  ೖ໳SwiftUI Alignment Guide
  iOSDC Japan 2022

  View full-size slide

 2. • ʮೖ໳ʯͱ͋ΔΑ͏ʹϝΠϯλʔήοτ͸SwiftUIॳ৺ऀͰ͢


  • ۩ମతʹ͸ŋŋŋ


  • alignmentGuide(_:computeValue:) ࢖ͬͨ͜ͱͳ͍


  • Custom Alignment Guide࢖ͬͨ͜ͱͳ͍


  • ࢖ͬͨ͜ͱ͋Δ͚ͲΑ͘Θ͔Βͳ͔ͬͨ
  ॳ৺ऀ޲͚ͷτʔΫͰ͢

  View full-size slide

 3. • 2,3೥લ͸͔ͬ͢Β͔ΜͩͬͨެࣜυΩϡϝϯτ…


  • ͍ͭͷ·ʹ͔େॆ࣮


  • ࠷ֶۙͼ࢝Ίͨਓ͸ٯʹΑ͘஌͍ͬͯΔՄೳੑ😇


  • ਖ਼௚͜ͷτʔΫͷඞཁੑΛٙ͏΄ͲΊͪΌͪ͘Όྑ͍ࢿྉ


  • ͔͍ͭ·ΜͰҾ༻ͭͭ͠ղઆ


  • εϥΠυͷ࠷ޙʹࢀߟจݙͱͯ͠URLهࡌ
  ࠷ۙͷެࣜυΩϡϝϯτ͸େॆ࣮

  View full-size slide

 4. ୈষ
  Alignment Guideͱ͸

  View full-size slide

 5. HStack {


  VStack {


  Rectangle()


  .fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Blue Bar")


  .font(.title)


  }


  VStack {


  Rectangle()


  .fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar")


  .font(.title)


  Text("iOSDC 2022 sample code #1")


  .font(.caption)


  }


  }

  View full-size slide

 6. HStack {


  VStack {


  Rectangle()


  .fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Blue Bar")


  .font(.title)


  }


  VStack {


  Rectangle()


  .fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar")


  .font(.title)


  Text("iOSDC 2022 sample code #1")


  .font(.caption)


  }


  }

  View full-size slide

 7. HStack(alignment: .bottom) {


  VStack {


  Rectangle()


  .fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Blue Bar")


  .font(.title)


  }


  VStack {


  Rectangle()


  .fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar")


  .font(.title)


  Text("iOSDC 2022 sample code #1")


  .font(.caption)


  }


  }

  View full-size slide

 8. VStack {


  Text("Hello,")


  Text("😺🐶🐢🐰🐳")


  Text("Animals!")


  }

  View full-size slide

 9. VStack {


  Text("Hello,")


  Text("😺🐶🐢🐰🐳")


  Text("Animals!")


  }

  View full-size slide

 10. VStack {


  Color.white.frame(width: 1)


  Text("Hello,")


  Text("😺🐶🐢🐰🐳")


  Text(“Animals!")


  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 11. VStack(alignment: .center) {


  Color.white.frame(width: 1)


  Text("Hello,")


  Text("😺🐶🐢🐰🐳")


  Text(“Animals!")


  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 12. VStack(alignment: .leading) {


  Color.white.frame(width: 1)


  Text("Hello,")


  Text("😺🐶🐢🐰🐳")


  Text(“Animals!")


  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 13. VStack(alignment: .leading) {


  Color.white.frame(width: 1)


  Text("Hello,")


  Text("😺🐶🐢🐰🐳")


  Text(“Animals!")


  Color.white.frame(width: 1)


  }


  .environment(\.layoutDirection, .rightToLeft)

  View full-size slide

 14. Built-in Alignment Guides

  View full-size slide

 15. HorizontalAlignment


  • leading


  • center


  • trailing


  • listRowSeparatorLeading


  • listRowSeparatorTrailing
  Built-in Alignment Guides
  VerticalAlignment


  • top


  • center


  • bottom  fi
  rstTextBaseline


  • lastTextBaseline

  View full-size slide

 16. HorizontalAlignment


  • leading


  • center


  • trailing


  • (listRowSeparatorLeading)


  • (listRowSeparatorTrailing)
  Built-in Alignment Guides

  View full-size slide

 17. VerticalAlignment


  • top


  • center


  • bottom  fi
  rstTextBaseline


  • lastTextBaseline
  Built-in Alignment Guides

  View full-size slide

 18. Alignment


  HorizontalAlignment


  ×


  VerticalAlignment
  Built-in Alignment Guides
  https://developer.apple.com/documentation/swiftui/alignment

  View full-size slide

 19. Built-in Alignment Guides

  View full-size slide

 20. Custom Alignment Guide

  View full-size slide

 21. ୈষ
  alignmentGuide(_:computeValue:)

  View full-size slide

 22. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)


  ForEach(["Dog",


  "Crocodile",


  "Horse",


  "Rhinoceros"],


  id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  Color.white.frame(width: 1)


  }


  View full-size slide

 23. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)


  ForEach(["Dog", "Crocodile", “Horse",
  "Rhinoceros"], id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 24. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)
  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",
  "Rhinoceros"], id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  context.width * 2


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 25. alignmentGuide(_:computeValue:)

  View full-size slide

 26. func alignmentGuide(
  _ g: HorizontalAlignment,
  computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat
  ) -> some View
  alignmentGuide(_:computeValue:)
  func alignmentGuide(
  _ g: VerticalAlignment,
  computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat
  ) -> some View
  https://developer.apple.com/documentation/swiftui/view/alignmentguide(_:computevalue:)-6y3u2
  https://developer.apple.com/documentation/swiftui/view/alignmentguide(_:computevalue:)-9mdoh

  View full-size slide

 27. func alignmentGuide(
  _ g: HorizontalAlignment,
  computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat
  ) -> some View
  alignmentGuide(_:computeValue:)
  • ج४ͱͳΔAlignment͔ΒͷҐஔΛௐ੔Ͱ͖ΔViewModi
  fi
  er

  View full-size slide

 28. func alignmentGuide(
  _ g: HorizontalAlignment,
  computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat
  ) -> some View
  alignmentGuide(_:computeValue:)
  • ج४ͱͳΔAlignment͔ΒͷҐஔΛௐ੔Ͱ͖ΔViewModi
  fi
  er


  • ୈ1Ҿ਺͕ج४ͱͳΔAlignment


  e.g. VStack(alignment: .leading) ͷதʹೖ͍ͬͯΔViewΛௐ੔
  ͍ͨ͠ͳΒ .leading Λࢦఆ

  View full-size slide

 29. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)
  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",
  "Rhinoceros"], id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  context.width * 2


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 30. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)
  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",
  "Rhinoceros"], id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  context.width * 2


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 31. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)
  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",
  "Rhinoceros"], id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  context.width * 2


  }


  Circle()


  .fill(Color.green)


  .frame(width: 50, height: 50)
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 32. func alignmentGuide(
  _ g: HorizontalAlignment,
  computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat
  ) -> some View
  alignmentGuide(_:computeValue:)
  • ୈ2Ҿ਺ͷclosure


  • ௐ੔͢Δ஋ʢج४Ґஔ͔ΒͲΕ͘Β͍ͣΒ͔͢ʣΛฦ͢

  View full-size slide

 33. func alignmentGuide(
  _ g: HorizontalAlignment,
  computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat
  ) -> some View
  alignmentGuide(_:computeValue:)
  • ୈ2Ҿ਺ͷclosure


  • ௐ੔͢Δ஋ʢج४Ґஔ͔ΒͲΕ͘Β͍ͣΒ͔͢ʣΛฦ͢


  • Ҿ਺ͷViewDimensions͔Βར༻Ͱ͖Δ΋ͷ

  View full-size slide

 34. func alignmentGuide(
  _ g: HorizontalAlignment,
  computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat
  ) -> some View
  alignmentGuide(_:computeValue:)
  • ୈ2Ҿ਺ͷclosure


  • ௐ੔͢Δ஋ʢج४Ґஔ͔ΒͲΕ͘Β͍ͣΒ͔͢ʣΛฦ͢


  • Ҿ਺ͷViewDimensions͔Βར༻Ͱ͖Δ΋ͷ


  • Viewͷwidth, height


  • ֤Alignment GuideҐஔʢoffset஋ʣ

  View full-size slide

 35. func alignmentGuide(
  _ g: HorizontalAlignment,
  computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat
  ) -> some View
  alignmentGuide(_:computeValue:)
  • ୈ2Ҿ਺ͷclosure


  • ௐ੔͢Δ஋ʢج४Ґஔ͔ΒͲΕ͘Β͍ͣΒ͔͢ʣΛฦ͢


  • Ҿ਺ͷViewDimensions͔Βར༻Ͱ͖Δ΋ͷ


  • Viewͷwidth, height


  • ֤Alignment GuideҐஔʢoffset஋ʣ

  View full-size slide

 36. func alignmentGuide(
  _ g: HorizontalAlignment,
  computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat
  ) -> some View
  alignmentGuide(_:computeValue:)
  • ୈ2Ҿ਺ͷclosure


  • ௐ੔͢Δ஋ʢج४Ґஔ͔ΒͲΕ͘Β͍ͣΒ͔͢ʣΛฦ͢


  • Ҿ਺ͷViewDimensions͔Βར༻Ͱ͖Δ΋ͷ


  • Viewͷwidth, height


  • ֤Alignment GuideҐஔʢoffset஋ʣ

  View full-size slide

 37. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)
  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",
  "Rhinoceros"], id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 38. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)
  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",
  "Rhinoceros"], id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 39. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)
  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",
  "Rhinoceros"], id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  context.width * 2


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 40. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)
  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",
  "Rhinoceros"], id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  context.width * 2


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 41. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)
  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",
  "Rhinoceros"], id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  context.width * 2


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }
  🤔* 2ʁ

  View full-size slide

 42. func alignmentGuide(
  _ g: HorizontalAlignment,
  computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat
  ) -> some View
  alignmentGuide(_:computeValue:)
  • ୈ2Ҿ਺ͷclosure


  • ௐ੔͢Δ஋ʢج४Ґஔ͔ΒͲΕ͘Β͍ͣΒ͔͢ʣΛฦ͢

  View full-size slide

 43. func alignmentGuide(
  _ g: HorizontalAlignment,
  computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat
  ) -> some View
  alignmentGuide(_:computeValue:)
  • ୈ2Ҿ਺ͷclosure


  • ௐ੔͢Δ஋ʢج४Ґஔ͔ΒͲΕ͘Β͍ͣΒ͔͢ʣΛฦ͢
  طଘ஋ͷ୅ΘΓʹ

  View full-size slide

 44. ϓϨʔϯͳঢ়ଶ == 0
  VStack(alignment:
  .trailing)
  ˞Πϝʔδ

  View full-size slide

 45. .trailingͷσϑΥϧτ஋
  ϓϨʔϯͳঢ়ଶ == 0
  VStack(alignment:
  .trailing)
  ˞Πϝʔδ

  View full-size slide

 46. .trailingͷσϑΥϧτ஋
  .alignmentGuide(.trailing)


  { context in


  context.width * 2


  }

  View full-size slide

 47. .trailingͷσϑΥϧτ஋
  .alignmentGuide(.trailing)


  { context in


  context.width * 2


  }
  طଘ஋Λஔ͖׵͑Δ

  View full-size slide

 48. .trailingͷσϑΥϧτ஋
  .alignmentGuide(.trailing)


  { context in


  context.width * 2


  }
  طଘ஋Λஔ͖׵͑Δ
  .trailingͷσϑΥϧτ஋


  ͷҐஔ͔Β


  Ҡಈ͢Δ༁Ͱ͸ͳ͍

  View full-size slide

 49. ϓϨʔϯͳঢ়ଶ == 0
  .alignmentGuide(.trailing)


  { context in


  context.width * 2


  }
  ˞Πϝʔδ

  View full-size slide

 50. context.width * 2
  ϓϨʔϯͳঢ়ଶ == 0
  .alignmentGuide(.trailing)


  { context in


  context.width * 2


  }
  ˞Πϝʔδ

  View full-size slide

 51. 🙅 .trailingͷσϑΥϧτ஋ ͔Β context.width * 2 ͣΒ͢
  .alignmentGuide(.trailing)


  { context in


  context.width * 2


  }
  🙆 .trailingͷσϑΥϧτ஋ ͔Β context.width * 2 ʹஔ͖׵͑Δ
  VStack(alignment:
  .trailing)

  View full-size slide

 52. func alignmentGuide(
  _ g: HorizontalAlignment,
  computeValue: @escaping (ViewDimensions) -> CGFloat
  ) -> some View
  alignmentGuide(_:computeValue:)
  • ୈ2Ҿ਺ͷclosure


  • ௐ੔ͨ͠஋ʢج४Ґஔ͔ΒͲΕ͘Β͍ͣΒ͔͢ʣΛฦ͢


  • Ҿ਺ͷViewDimensions͔Βར༻Ͱ͖Δ΋ͷ


  • Viewͷwidth, height


  • ֤Alignment GuideҐஔʢoffset஋ʣ

  View full-size slide

 53. subscript(guide: VerticalAlignment) -> CGFloat { get }
  subscript(guide: HorizontalAlignment) -> CGFloat { get }
  ViewDimensions
  https://developer.apple.com/documentation/swiftui/viewdimensions
  subscript(explicit guide: VerticalAlignment) -> CGFloat? { get }
  subscript(explicit guide: HorizontalAlignment) -> CGFloat? { get }

  View full-size slide

 54. subscript(guide: VerticalAlignment) -> CGFloat { get }
  subscript(guide: HorizontalAlignment) -> CGFloat { get }
  ViewDimensions
  https://developer.apple.com/documentation/swiftui/viewdimensions
  subscript(explicit guide: VerticalAlignment) -> CGFloat? { get }
  subscript(explicit guide: HorizontalAlignment) -> CGFloat? { get }

  View full-size slide

 55. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)
  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse", "Rhinoceros"],
  id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[.leading]


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 56. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)
  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse", "Rhinoceros"],
  id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[.leading]


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 57. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)
  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse", "Rhinoceros"],
  id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[.leading]


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 58. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)
  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse", "Rhinoceros"],
  id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[.leading]


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }
  == 0
  == context.width

  View full-size slide

 59. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)


  // লུ


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[.leading]


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 60. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)


  // লུ


  .alignmentGuide(.leading) { _ in


  100


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[.leading]


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }
  ˞ VStackͰ.leading͕ࢦఆ͞Ε͍ͯͳ͍ͷͰɺ
  ͜Ε୯ମͰ͸ϨΠΞ΢τʹӨڹ͸ͳ͍

  View full-size slide

 61. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)


  // লུ


  .alignmentGuide(.leading) { _ in


  100


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[.leading]


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 62. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)


  // লུ


  .alignmentGuide(.leading) { _ in


  100


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[.leading]


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }
  != 0

  View full-size slide

 63. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)


  // লུ


  .alignmentGuide(.leading) { _ in


  100


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[.leading]


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }
  == 100

  View full-size slide

 64. subscript(guide: VerticalAlignment) -> CGFloat { get }
  subscript(guide: HorizontalAlignment) -> CGFloat { get }
  ViewDimensions
  https://developer.apple.com/documentation/swiftui/viewdimensions
  subscript(explicit guide: VerticalAlignment) -> CGFloat? { get }
  subscript(explicit guide: HorizontalAlignment) -> CGFloat? { get }

  View full-size slide

 65. subscript(guide: VerticalAlignment) -> CGFloat { get }
  subscript(guide: HorizontalAlignment) -> CGFloat { get }
  ViewDimensions
  https://developer.apple.com/documentation/swiftui/viewdimensions
  subscript(explicit guide: VerticalAlignment) -> CGFloat? { get }
  subscript(explicit guide: HorizontalAlignment) -> CGFloat? { get }

  View full-size slide

 66. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)


  // লུ


  .alignmentGuide(.leading) { _ in


  100


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[.leading]


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 67. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)


  // লུ


  .alignmentGuide(.leading) { _ in


  100


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[explicit: .leading]


  ?? -50


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 68. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)


  // লུ


  .alignmentGuide(.leading) { _ in


  100


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[explicit: .leading]


  ?? -50


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }
  มԽͳ͠

  View full-size slide

 69. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)


  // লུ


  .alignmentGuide(.leading) { _ in


  100


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[explicit: .leading]


  ?? -50


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }
  มԽͳ͠
  != nil


  == 100

  View full-size slide

 70. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)


  // লུ


  // .alignmentGuide(.leading) { _ in


  // 100


  // }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[explicit: .leading]


  ?? -50


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 71. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)


  // লུ


  // .alignmentGuide(.leading) { _ in


  // 100


  // }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[explicit: .leading]


  ?? -50


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 72. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)


  // লུ


  // .alignmentGuide(.leading) { _ in


  // 100


  // }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[explicit: .leading]


  ?? -50


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 73. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)


  // লུ


  // .alignmentGuide(.leading) { _ in


  // 100


  // }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  if context.width < 120 {


  return context[explicit: .leading]


  ?? -50


  } else if context.width < 180 {


  return context[.trailing]


  } else {


  return -50


  }


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }
  == nil

  View full-size slide

 74. subscript(guide: VerticalAlignment) -> CGFloat { get }
  subscript(guide: HorizontalAlignment) -> CGFloat { get }
  ViewDimensions
  https://developer.apple.com/documentation/swiftui/viewdimensions
  subscript(explicit guide: VerticalAlignment) -> CGFloat? { get }
  subscript(explicit guide: HorizontalAlignment) -> CGFloat? { get }
  σϑΥϧτ஋ɾஔ͖׵͑ΒΕͨ஋Λऔಘ
  ஔ͖׵͑ΒΕͨ஋Λऔಘʢஔ͖׵͑ΒΕ͍ͯͳ͍৔߹͸ nilʣ

  View full-size slide

 75. cf. https://developer.apple.com/documentation/swiftui/view/alignmentguide(_:computevalue:)-9mdoh
  Changing the alignment of one view may have effects
  on surrounding views.

  View full-size slide

 76. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)


  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",
  "Rhinoceros"], id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  // লུ


  }


  Color.white.frame(width: 1)


  }


  .frame(maxHeight: 500)


  .border(.white)

  View full-size slide

 77. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.red.frame(width: 1)


  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",
  "Rhinoceros"], id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  // লུ


  }


  Color.red.frame(width: 1)


  }


  .frame(maxHeight: 500)


  .border(.white)

  View full-size slide

 78. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.red.frame(width: 1)


  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",
  "Rhinoceros"], id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  // লུ


  }


  Color.red.frame(width: 1)


  }


  .frame(maxHeight: 500)


  .border(.white)

  View full-size slide

 79. ֎ଆͷStackͷframe͕มԽ͠͏Δ

  View full-size slide

 80. ☕ offset(x:y:)

  View full-size slide

 81. func offset(
  x: CGFloat = 0,
  y: CGFloat = 0
  ) -> some View
  offset(x:y:)
  https://developer.apple.com/documentation/swiftui/view/offset(x:y:)
  • ViewΛਫฏ/ਨ௚ํ޲ʹҠಈ͢ΔViewModi
  fi
  er

  View full-size slide

 82. VStack {


  Text("🐶")


  Text("🐱")


  Text("🐰")


  }


  View full-size slide

 83. VStack {


  Text("🐶")


  Text("🐱")


  .offset(x: 50, y: 100)


  Text("🐰")


  }


  View full-size slide

 84. cf. https://developer.apple.com/documentation/swiftui/view/offset(x:y:)
  Use offset(x:y:) to shift the displayed contents by the
  amount speci
  fi
  ed in the x and y parameters.


  The original dimensions of the view aren’t changed
  by offsetting the contents.

  View full-size slide

 85. VStack(spacing: 20) {


  Text("🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰")


  Text("Offset by passing horizontal & vertical distance")


  .border(Color.green)


  .padding()


  }


  .border(.red)


  offset(x:y:)

  View full-size slide

 86. VStack(spacing: 20) {


  Text("🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰")


  Text("Offset by passing horizontal & vertical distance")


  .border(Color.green)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.gray)


  .padding()


  }


  .border(.red)


  offset(x:y:)

  View full-size slide

 87. VStack(spacing: 20) {


  Text("🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰")


  Text("Offset by passing horizontal & vertical distance")


  .border(Color.green)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.gray)


  .padding()


  }


  .border(.red)


  offset(x:y:)

  View full-size slide

 88. VStack(spacing: 20) {


  Text("🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰")


  Text("Offset by passing horizontal & vertical distance")


  .border(Color.green)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.gray)


  .padding()


  }


  .border(.red)


  offset(x:y:)

  View full-size slide

 89. VStack(spacing: 20) {


  Text("🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰")


  Text("Offset by passing horizontal & vertical distance")


  .border(Color.green)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.gray)


  .padding()


  }


  .border(.red)


  offset(x:y:)

  View full-size slide

 90. alignmentGuide(_:computeValue:)


  vs.


  offset(x:y:)

  View full-size slide

 91. alignmentGuide(_:computeValue:)

  View full-size slide

 92. alignmentGuide(_:computeValue:) offset(x:y:)

  View full-size slide

 93. Text("Offset by passing horizontal & vertical distance")


  .border(Color.green)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.gray)

  View full-size slide

 94. Text("Offset by passing horizontal & vertical distance")


  .border(Color.green)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.gray)

  View full-size slide

 95. Text("Offset by passing horizontal & vertical distance")


  .border(Color.green)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.gray)

  View full-size slide

 96. Text("Offset by passing horizontal & vertical distance")


  .border(Color.green)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.orange)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.pink)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.gray)

  View full-size slide

 97. Text("Offset by passing horizontal & vertical distance")


  .border(Color.green)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.orange)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.pink)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.gray)

  View full-size slide

 98. Text("Offset by passing horizontal & vertical distance")


  .border(Color.green)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.orange)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.pink)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.gray)

  View full-size slide

 99. Text("Offset by passing horizontal & vertical distance")


  .border(Color.green)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.orange)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.pink)


  .offset(x: -20, y: 50)


  .border(Color.gray)

  View full-size slide

 100. Text("Offset by passing horizontal & vertical distance")


  .border(Color.green)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.orange)


  .offset(x: 20, y: 50)


  .border(Color.pink)


  .offset(x: -20, y: 50)


  .border(Color.gray)

  View full-size slide

 101. ୈষ
  Custom Alignment Guide

  View full-size slide

 102. HStack(alignment: .bottom) {


  Color.white.frame(height: 1)
  VStack {


  Rectangle()


  .fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar")


  .font(.title)


  }


  VStack {


  Text(“🐰🐢")


  .font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”)


  .font(.title)


  Text("iOSDC 2022 sample code #1")


  .font(.caption)


  }


  Text(“Side\nText")


  .font(.title)
  Color.white.frame(height: 1)


  }

  View full-size slide

 103. extension VerticalAlignment {


  private struct BlueBarTitleAlignment: AlignmentID {


  static func defaultValue(in context: ViewDimensions) -> CGFloat {


  context[.bottom]


  }


  }
  static let blueBarTitleAlignment = VerticalAlignment(


  BlueBarTitleAlignment.self


  )


  }

  View full-size slide

 104. HStack(alignment: .bottom) {


  Color.white.frame(height: 1)
  VStack {


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar")


  .font(.title)


  }


  VStack {


  Text(“🐰🐢").font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”).font(.title)


  Text("iOSDC 2022 sample code #1")


  .font(.caption)


  }


  Text(“Side\nText").font(.title)
  Color.white.frame(height: 1)


  }

  View full-size slide

 105. HStack(alignment: .blueBarTitleAlignment) {


  Color.white.frame(height: 1)


  VStack {


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar")


  .font(.title)


  }


  VStack {


  Text("🐰🐢").font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”).font(.title)


  Text("iOSDC 2022 sample code #1")


  .font(.caption)


  }


  Text("Side\nText").font(.title)


  Color.white.frame(height: 1)


  }

  View full-size slide

 106. HStack(alignment: .blueBarTitleAlignment) {


  Color.white.frame(height: 1)


  VStack {


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar")


  .font(.title)


  .alignmentGuide(.blueBarTitleAlignment) { context in


  context[.firstTextBaseline]


  }


  }


  VStack {


  Text("🐰🐢").font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar").font(.title)


  .alignmentGuide(.blueBarTitleAlignment) { context in


  context[.firstTextBaseline]


  }


  Text("iOSDC 2022 sample code #1")


  .font(.caption)


  }


  Text("Side\nText").font(.title)


  Color.white.frame(height: 1)


  }

  View full-size slide

 107. Built-in Alignment Guides

  View full-size slide

 108. HStack(alignment: .bottom) {


  Color.white.frame(height: 1)
  VStack {


  Rectangle()


  .fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar")


  .font(.title)


  }


  VStack {


  Text(“🐰🐢")


  .font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”)


  .font(.title)


  Text("iOSDC 2022 sample code #1")


  .font(.caption)


  }


  Text(“Side\nText")


  .font(.title)
  Color.white.frame(height: 1)


  }

  View full-size slide

 109. HStack(alignment: .firstTextBaseline) {


  Color.white.frame(height: 1)
  VStack {


  Rectangle()


  .fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar")


  .font(.title)


  }


  VStack {


  Text(“🐰🐢")


  .font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”)


  .font(.title)


  Text("iOSDC 2022 sample code #1")


  .font(.caption)


  }


  Text(“Side\nText")


  .font(.title)
  Color.white.frame(height: 1)


  }

  View full-size slide

 110. HStack(alignment: .firstTextBaseline) {


  Color.white.frame(height: 1)
  VStack {


  Rectangle()


  .fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar")


  .font(.title)


  }


  VStack {


  Text(“🐰🐢")


  .font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”)


  .font(.title)


  Text("iOSDC 2022 sample code #1")


  .font(.caption)


  }


  Text(“Side\nText")


  .font(.title)
  Color.white.frame(height: 1)


  }

  View full-size slide

 111. HStack(alignment: .firstTextBaseline) {


  Color.white.frame(height: 1)
  VStack {


  Rectangle()


  .fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar")


  .font(.title)


  }


  VStack {


  Text(“🐰🐢")


  .font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”)


  .font(.title)


  Text("iOSDC 2022 sample code #1")


  .font(.caption)


  }


  Text(“Side\nText")


  .font(.title)
  Color.white.frame(height: 1)


  }
  ࣮ݱ͍ͨ͠ϨΠΞ΢τ

  View full-size slide

 112. alignmentGuide(_:computeValue:)

  View full-size slide

 113. HStack(alignment: .bottom) {


  Color.white.frame(height: 1)
  VStack {


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar”).font(.title)


  }


  VStack {


  Text(“🐰🐢").font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”).font(.title)


  Text("iOSDC 2022 sample code #1").font(.caption)


  }


  Text(“Side\nText").font(.title)
  Color.white.frame(height: 1)


  }

  View full-size slide

 114. HStack(alignment: .bottom) {


  Color.white.frame(height: 1)
  VStack {


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar").font(.title)


  .alignmentGuide(.bottom) { context in


  context[.firstTextBaseline]


  }


  }


  VStack {


  Text(“🐰🐢").font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”).font(.title)


  .alignmentGuide(.bottom) { context in


  context[.firstTextBaseline]


  }


  Text("iOSDC 2022 sample code #1").font(.caption)


  }


  Text(“Side\nText").font(.title)
  Color.white.frame(height: 1)


  }

  View full-size slide

 115. HStack(alignment: .bottom) {


  Color.white.frame(height: 1)
  VStack {


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar").font(.title)


  .alignmentGuide(.bottom) { context in


  context[.firstTextBaseline]


  }


  }


  VStack {


  Text(“🐰🐢").font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”).font(.title)


  .alignmentGuide(.bottom) { context in


  context[.firstTextBaseline]


  }


  Text("iOSDC 2022 sample code #1").font(.caption)


  }


  Text(“Side\nText").font(.title)
  Color.white.frame(height: 1)


  }
  มԽͳ͠

  View full-size slide

 116. HStack(alignment: .bottom) {


  Color.white.frame(height: 1)
  VStack(alignment: .center) {


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar").font(.title)


  .alignmentGuide(.bottom) { context in


  context[.firstTextBaseline]


  }


  }


  VStack(alignment: .center) {


  Text(“🐰🐢").font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”).font(.title)


  .alignmentGuide(.bottom) { context in


  context[.firstTextBaseline]


  }


  Text("iOSDC 2022 sample code #1").font(.caption)


  }


  Text(“Side\nText").font(.title)
  Color.white.frame(height: 1)


  }
  มԽͳ͠

  View full-size slide

 117. HStack(alignment: .bottom) {


  Color.white.frame(height: 1)
  VStack(alignment: .center) {


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar").font(.title)


  .alignmentGuide(.bottom) { context in


  context[.firstTextBaseline]


  }


  }


  VStack(alignment: .center) {


  Text(“🐰🐢").font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”).font(.title)


  .alignmentGuide(.bottom) { context in


  context[.firstTextBaseline]


  }


  Text("iOSDC 2022 sample code #1").font(.caption)


  }


  Text(“Side\nText").font(.title)
  Color.white.frame(height: 1)


  }
  มԽͳ͠

  View full-size slide

 118. Built-in Alignment Guides


  +


  alignmentGuide(_:computeValue:)
  StackΛ·͍ͨͰViewΛἧ͑Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍

  View full-size slide

 119. HStack(alignment: .bottom) {


  Color.white.frame(height: 1)
  VStack {


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar”).font(.title)


  }
  VStack {


  Text(“🐰🐢").font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”).font(.title)


  Text("iOSDC 2022 sample code #1").font(.caption)


  }


  Text(“Side\nText").font(.title)
  Color.white.frame(height: 1)


  }

  View full-size slide

 120. HStack(alignment: .bottom) {


  Color.white.frame(height: 1)
  VStack {


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar").font(.title)


  }


  .alignmentGuide(.bottom) { context in


  context[.firstTextBaseline]


  }


  VStack {


  Text(“🐰🐢").font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”).font(.title)


  Text("iOSDC 2022 sample code #1").font(.caption)


  }


  .alignmentGuide(.bottom) { context in


  context[.firstTextBaseline]


  }


  Text(“Side\nText").font(.title)
  Color.white.frame(height: 1)


  }

  View full-size slide

 121. HStack(alignment: .bottom) {


  Color.white.frame(height: 1)
  VStack {


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar").font(.title)


  }


  .alignmentGuide(.bottom) { context in


  context[.firstTextBaseline]


  }


  VStack {


  Text(“🐰🐢").font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”).font(.title)


  Text("iOSDC 2022 sample code #1").font(.caption)


  }


  .alignmentGuide(.bottom) { context in


  ????????????????


  }


  Text(“Side\nText").font(.title)
  Color.white.frame(height: 1)


  }
  ̎ͭ໨ͷςΩετʹἧ͑Δͪΐ͏Ͳྑ͍஋ΛฦͤΔ…ʁ

  View full-size slide

 122. Custom Alignment Guide

  View full-size slide

 123. protocol AlignmentID

  View full-size slide

 124. public protocol AlignmentID {


  static func defaultValue(in context: ViewDimensions) -> CGFloat


  }

  View full-size slide

 125. public protocol AlignmentID {


  static func defaultValue(in context: ViewDimensions) -> CGFloat


  }
  HStackͳͲͰࢦఆͨ͠ࡍͷσϑΥϧτ஋

  View full-size slide

 126. private struct BlueBarTitleAlignment: AlignmentID {


  static func defaultValue(in context: ViewDimensions) -> CGFloat {


  context[.bottom]


  }


  }
  View full-size slide

 127. extension VerticalAlignment {


  private struct BlueBarTitleAlignment: AlignmentID {


  static func defaultValue(in context: ViewDimensions) -> CGFloat {


  context[.bottom]


  }


  }
  static let blueBarTitleAlignment = VerticalAlignment(


  BlueBarTitleAlignment.self


  )


  }

  View full-size slide

 128. HStack(alignment: .bottom) {


  Color.white.frame(height: 1)


  VStack {


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar")


  .font(.title)


  }


  VStack {


  Text("🐰🐢").font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”).font(.title)


  Text("iOSDC 2022 sample code #1”)


  .font(.caption)


  }


  Text("Side\nText").font(.title)


  Color.white.frame(height: 1)


  }

  View full-size slide

 129. HStack(alignment: .blueBarTitleAlignment) {


  Color.white.frame(height: 1)


  VStack {


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar")


  .font(.title)


  }


  VStack {


  Text("🐰🐢").font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar”).font(.title)


  Text("iOSDC 2022 sample code #1")


  .font(.caption)


  }


  Text("Side\nText").font(.title)


  Color.white.frame(height: 1)


  }

  View full-size slide

 130. HStack(alignment: .blueBarTitleAlignment) {


  Color.white.frame(height: 1)


  VStack {


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 100, height: 400)


  Text("Long Long Long Blue Bar")


  .font(.title)


  .alignmentGuide(.blueBarTitleAlignment) { context in


  context[.firstTextBaseline]


  }


  }


  VStack {


  Text("🐰🐢").font(.title)


  Rectangle().fill(.blue)


  .frame(width: 150, height: 200)


  Text("Short Blue Bar").font(.title)


  .alignmentGuide(.blueBarTitleAlignment) { context in


  context[.firstTextBaseline]


  }


  Text("iOSDC 2022 sample code #1")


  .font(.caption)


  }


  Text("Side\nText").font(.title)


  Color.white.frame(height: 1)


  }

  View full-size slide

 131. • StackΛލ͍ͰViewΛἧ͍͑ͨ
  Custom Alignment Guide ͷ࢖͍ॴ

  View full-size slide

 132. • StackΛލ͍ͰViewΛἧ͍͑ͨ


  • alignmentGuide(_:computeValue:) Λ࢖͍ճ͍ͨ͠


  • ViewDimentionsͷ஋͚ͩͰܭࢉͰ͖Δ৔߹
  Custom Alignment Guide ͷ࢖͍ॴ

  View full-size slide

 133. VStack(alignment: .trailing, spacing: 20) {


  Color.white.frame(width: 1)
  ForEach(["Dog", "Crocodile", "Horse",
  "Rhinoceros"], id: \.self) {


  Text($0)


  .font(.largeTitle)


  .padding()


  .background(Color.green)


  }


  .alignmentGuide(.trailing) { context in


  context.width * 2


  }
  Color.white.frame(width: 1)


  }

  View full-size slide

 134. Stack × Custom Alignment Guide


  ͷ ੍໿

  View full-size slide

 135. ̎ϲॴἧ͑

  View full-size slide

 136. VStack(alignment: .profileListRowTextAlignment, spacing: 8) {


  // লུ


  HStack(spacing: 24) {


  Text("ϫΠϯΤΩεύʔτೝఆ൪߸")


  .font(.caption)


  Text("1234567890")


  .font(.caption)


  }


  // লུ


  }


  View full-size slide

 137. VStack(alignment: .profileListRowTextAlignment, spacing: 8) {


  // লུ


  HStack(spacing: 24) {


  Text("ϫΠϯΤΩεύʔτೝఆ൪߸")


  .font(.caption)


  Text("1234567890")


  .font(.caption)


  .alignmentGuide(.profileListRowTextAlignment) {


  $0[.leading] - 30


  }


  }


  // লུʢଞͷTextʹ΋alignmentGuideΛ෇༩ʣ


  }


  View full-size slide

 138. VStack(alignment: .profileListRowTextAlignment, spacing: 8) {


  // লུ


  HStack(spacing: 24) {


  Text("ϫΠϯΤΩεύʔτೝఆ൪߸")


  .font(.caption)


  Text("1234567890")


  .font(.caption)


  .alignmentGuide(.profileListRowTextAlignment) {


  $0[.leading] - 30


  }


  }


  // লུʢଞͷTextʹ΋alignmentGuideΛ෇༩ʣ


  }


  View full-size slide

 139. VStack(alignment: .profileListRowTextAlignment, spacing: 8) {


  // লུ


  HStack(spacing: 24) {


  Text("ϫΠϯΤΩεύʔτೝఆ൪߸")


  .font(.caption)


  .alignmentGuide(.profileListRowTextAlignment) {


  $0[.leading]


  }


  Text("1234567890")


  .font(.caption)


  .alignmentGuide(.profileListRowTextAlignment) {


  $0[.leading] - 30


  }


  }


  // লུʢଞͷTextʹ΋alignmentGuideΛ෇༩ʣ


  }


  View full-size slide

 140. VStack(alignment: .profileListRowTextAlignment, spacing: 8) {


  // লུ


  HStack(spacing: 24) {


  Text("ϫΠϯΤΩεύʔτೝఆ൪߸")


  .font(.caption)


  .alignmentGuide(.profileListRowTextAlignment) {


  $0[.leading]


  }


  Text("1234567890")


  .font(.caption)


  .alignmentGuide(.profileListRowTextAlignment) {


  $0[.leading] - 30


  }


  }


  // লུʢଞͷTextʹ΋alignmentGuideΛ෇༩ʣ


  }


  ͦΕͧΕ͕HStack͝ͱҠಈͤ͞ΔͷͰἧΘͳ͍…

  View full-size slide

 141. • ಉ͡Stack಺ͷෳ਺ͷViewΛἧ͑ΒΕͳ͍


  • ج४ͱͳΔ1ͭͷAlignmentʹରͯ͠ର৅ͷViewΛؚΉStack
  શମͷҐஔΛௐ੔͢Δ࢓૊ΈͷͨΊ
  Stack × Custom Alignment Guide ͷ੍໿

  View full-size slide

 142. VStack {


  SpeakerHeader()


  Grid(alignment: .leading, verticalSpacing: 8) {


  Divider()


  GridRow {


  Text("ϫΠϯΤΩεύʔτೝఆ൪߸")


  .lineLimit(1)


  .font(.caption)


  Text("1234567890")


  .font(.caption)


  }


  Divider()


  GridRow {


  Text("໊લ")


  .font(.caption)


  Text("monoqlo")


  .font(.caption)


  }


  GridRow {


  Text("ి࿩൪߸")


  .font(.caption)


  Text("XXX-XXXX-XXXXX")


  .font(.caption)


  }


  }


  }


  .padding()


  .overlay(


  RoundedRectangle(cornerRadius: 8)


  .stroke(.gray)


  )
  https://developer.apple.com/documentation/swiftui/grid

  View full-size slide
 143. • frame(width:height:alignment:)


  • frame(minWidth:idealWidth:maxWidth:minHeight:ide
  alHeight:maxHeight:alignment:)

  View full-size slide

 144. HStack {


  Image("monoqloIcon")


  .resizable()


  .frame(width: 50, height: 50)


  .clipShape(Circle())


  HStack {


  VStack(alignment: .leading) {


  Text("monoqlo")


  .font(.headline)


  Text("iOSDC 2022")


  .font(.body)


  }


  }


  .border(.gray)
  Image(systemName: "heart")


  .foregroundColor(.pink)


  .padding()


  .border(.gray)


  }


  .frame(width: 300)


  .padding()


  .border(.green)

  View full-size slide

 145. HStack {


  Image("monoqloIcon")


  .resizable()


  .frame(width: 50, height: 50)


  .clipShape(Circle())


  HStack {


  VStack(alignment: .leading) {


  Text("monoqlo")


  .font(.headline)


  Text("iOSDC 2022")


  .font(.body)


  }


  .frame(maxWidth: .infinity, alignment: .leading)


  }


  .border(.gray)
  Image(systemName: "heart")


  .foregroundColor(.pink)


  .padding()


  .border(.gray)


  }


  .frame(width: 300)


  .padding()


  .border(.green)

  View full-size slide

 146. Text("""


  ⭐ monoqlo ⭐


  ⭐ iOSDC 2022 ⭐


  """)


  .border(.red)


  View full-size slide

 147. Text("""


  ⭐ monoqlo ⭐


  ⭐ iOSDC 2022 ⭐


  """)


  .border(.red)


  .frame(alignment: .bottom))


  .border(.white)

  View full-size slide

 148. Text("""


  ⭐ monoqlo ⭐


  ⭐ iOSDC 2022 ⭐


  """)


  .border(.red)


  .alignmentGuide(.bottom) {


  $0[.firstTextBaseline]


  }


  .frame(alignment: .bottom))


  .border(.white)

  View full-size slide

 149. VStack {


  Text("top")


  Text("""


  ⭐ monoqlo ⭐


  ⭐ iOSDC 2022 ⭐


  """)


  .border(.red)


  Text("bottom")


  }


  View full-size slide

 150. VStack {


  Text("top")


  Text("""


  ⭐ monoqlo ⭐


  ⭐ iOSDC 2022 ⭐


  """)


  .border(.red)


  Text("bottom")


  }


  .frame(height: 200,


  alignment: .init(horizontal: .center,


  vertical: .frameTextAlignment))


  .border(.white)

  View full-size slide

 151. VStack {


  Text("top")


  Text("""


  ⭐ monoqlo ⭐


  ⭐ iOSDC 2022 ⭐


  """)


  .border(.red)


  Text("bottom")


  }


  .frame(height: 200,


  alignment: .init(horizontal: .center,


  vertical: .frameTextAlignment))


  .border(.white)
  private extension VerticalAlignment {


  struct FrameTextAlignment: AlignmentID {


  static func defaultValue(in context: ViewDimensions) -> CGFloat {


  context[.bottom]


  }


  }


  static let frameTextAlignment = VerticalAlignment(


  FrameTextAlignment.self


  )


  }

  View full-size slide

 152. VStack {


  Text("top")


  Text("""


  ⭐ monoqlo ⭐


  ⭐ iOSDC 2022 ⭐


  """)


  .border(.red)


  Text("bottom")


  }


  .frame(height: 200,


  alignment: .init(horizontal: .center,


  vertical: .frameTextAlignment))


  .border(.white)

  View full-size slide

 153. VStack {


  Text("top")


  Text("""


  ⭐ monoqlo ⭐


  ⭐ iOSDC 2022 ⭐


  """)


  .border(.red)


  .alignmentGuide(.frameTextAlignment) {


  $0[.firstTextBaseline]


  }


  Text("bottom")


  }


  .frame(height: 200,


  alignment: .init(horizontal: .center,


  vertical: .frameTextAlignment))


  .border(.white)

  View full-size slide

 154. 🤔
  alignmentGuide(_:computeValue:)


  vs.


  offset(x:y:)

  View full-size slide

 155. alignmentGuide(_:computeValue:) offset(x:y:)

  View full-size slide

 156. alignmentGuide(_:computeValue:) offset(x:y:)
  ※ Stackͷalignmentʹରͯ͠࢖ͬͨ࣌

  View full-size slide

 157. • frame(alignment:)


  • frame(minWidth:idealWidth:maxWidth:minHeight:idealHeight:
  maxHeight:alignment:)


  +


  alignmentGuide(_:computeValue:)

  View full-size slide

 158. Alignment Guide


  ೖ໳Ͱ͖ͨͰ͠ΐ͏͔ʁ

  View full-size slide

 159. @monoqloʢ΋ͷ͘Ζʣ
  • 2೥લ͔ΒϦΫϧʔτͷਓ


  • ελσΟαϓϦENGLISH୲౰

  View full-size slide

 160. • Alignment


  • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/alignment


  • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/verticalalignment


  • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/horizontalalignment


  • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/aligning-views-within-a-stack


  • alignmentguide(_:computevalue:)


  • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/view/alignmentguide(_:computevalue:)-9mdoh


  • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/view/alignmentguide(_:computevalue:)-6y3u2


  • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/viewdimensions
  Appendix

  View full-size slide

 161. • Custom Alignment Guide


  • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/aligning-views-across-stacks


  • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/alignmentid


  • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/verticalalignment/init(_:)


  • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/horizontalalignment/init(_:)


  • offset(x:y:)


  • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/view/offset(x:y:)
  Appendix

  View full-size slide

 162. • Grid


  • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/grid


  • Debug


  • https://developer.apple.com/documentation/swiftui/inspecting-view-layout
  Appendix

  View full-size slide