$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Webアプリケーションのキャッシュ戦略とそのパターン / Pattern and Strategy of Web Application Caching

moznion
March 04, 2017

Webアプリケーションのキャッシュ戦略とそのパターン / Pattern and Strategy of Web Application Caching

YAPC::Kansai OSAKA 2017の資料です

moznion

March 04, 2017
Tweet

More Decks by moznion

Other Decks in Technology

Transcript

 1. WebΞϓϦέʔγϣϯͷ
  Ωϟογϡઓུͱ
  ͦͷύλʔϯ
  @moznion

  View Slide

 2. View Slide

 3. ໔੹
  ੈͷத৭ʑͳέʔε͕͋Γ·͔͢Β
  શͯΛΧόʔ͢Δ಺༰͸ແཧͰͨ͠
  ͜ͷ಺༰͸҃ΔҰྫͩͱࢥͬͯ
  ϦϥοΫεͯ͠ோΊ͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 4. @moznion
  Web application
  server side engineer
  Twitter: @moznion
  GitHub: moznion

  View Slide

 5. Ωϟογϡ

  View Slide

 6. ࠓճ࿩͢͜ͱ
  - WebΞϓϦέʔγϣϯʹ͓͚ΔΩϟογϡʹ͍ͭͯ
  - HTTPϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  - ΞϓϦέʔγϣϯϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  - ΩϟογϡΛ΍ΊΑ͏

  View Slide

 7. લఏ: ߴ଎ͳ (Web) ΞϓϦέʔγϣϯΛ
  ߏஙɾӡ༻͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 8. Ωϟογϡͱ͸ͳʹ͔ʁ

  View Slide

 9. Ωϟογϡʁ
  ʮΩϟογϡ: ෺ΛӅͨ͠Γ֨ೲͨ͠Γ͓ͯ͘͠ͷʹ҆શͳ৔ॴʯ
  ― Webster ৽ੈքถޠࣙయɼΧϨοδ൛ ୈ3൛
  ʮΩϟογϡͱ͸ௐ΂Δඞཁͷ͋Δ΋ͷΛஔ͍͓ͯ҆͘શͳ৔ॴͷ
  ͜ͱͰ͋ΔɽΩϟογϡͱ͍͏༻ޠ͸ɼ࠷ॳͷ঎༻ίϯϐϡʔλʹ
  ͓͍ͯɼϓϩηοαͱओهԱͱͷؒʹૠೖ͞ΕͨهԱ֊૚ϨϕϧΛ
  දͨ͢Ίʹ࢖༻͞Εͨɽ(தུ) ͜ͷ༻ޠ͸ࠓ೔Ͱ͸ࢀরͷہॴੑΛ
  ར༻͢ΔΑ͏ʹ؅ཧ͞Εͨ೚ҙͷهԱΛࢦͯ͠΋࢖༻͞ΕΔʯ
  ― σΠϏου A ύλʔιϯ, δϣϯ ̡ ϔωγʔ ஶ, ੒ా ޫজ ༁
  ίϯϐϡʔλͷߏ੒ͱઃܭɼୈ5൛ [Լ]


  View Slide

 10. ͳΔ΄Ͳ…

  View Slide

 11. લఏ: ߴ଎ͳ (Web) ΞϓϦέʔγϣϯΛ
  ߏஙɾӡ༻͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 12. લఏ: ߴ଎ͳ (Web) ΞϓϦέʔγϣϯΛ
  ߏஙɾӡ༻͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 13. Ωϟογϡʁ
  ʮΩϟογϡ: ෺ΛӅͨ͠Γ֨ೲͨ͠Γ͓ͯ͘͠ͷʹ҆શͳ৔ॴʯ
  ― Webster ৽ੈքถޠࣙయɼΧϨοδ൛ ୈ3൛
  ʮΩϟογϡͱ͸ௐ΂Δඞཁͷ͋Δ΋ͷΛஔ͍͓ͯ҆͘શͳ৔ॴͷ
  ͜ͱͰ͋ΔɽΩϟογϡͱ͍͏༻ޠ͸ɼ࠷ॳͷ঎༻ίϯϐϡʔλʹ
  ͓͍ͯɼϓϩηοαͱओهԱͱͷؒʹૠೖ͞ΕͨهԱ֊૚ϨϕϧΛ
  දͨ͢Ίʹ࢖༻͞Εͨɽ(தུ) ͜ͷ༻ޠ͸ࠓ೔Ͱ͸ࢀরͷہॴੑΛ
  ར༻͢ΔΑ͏ʹ؅ཧ͞Εͨ೚ҙͷهԱΛࢦͯ͠΋࢖༻͞ΕΔʯ
  ― σΠϏου A ύλʔιϯ, δϣϯ ̡ ϔωγʔ ஶ, ੒ా ޫজ ༁
  ίϯϐϡʔλͷߏ੒ͱઃܭɼୈ5൛ [Լ]


  View Slide

 14. Ωϟογϡʁ
  ʮΩϟογϡ: ෺ΛӅͨ͠Γ֨ೲͨ͠Γ͓ͯ͘͠ͷʹ҆શͳ৔ॴʯ
  ― Webster ৽ੈքถޠࣙయɼΧϨοδ൛ ୈ3൛
  ʮΩϟογϡͱ͸ௐ΂Δඞཁͷ͋Δ΋ͷΛஔ͍͓ͯ҆͘શͳ৔ॴͷ
  ͜ͱͰ͋ΔɽΩϟογϡͱ͍͏༻ޠ͸ɼ࠷ॳͷ঎༻ίϯϐϡʔλʹ
  ͓͍ͯɼϓϩηοαͱओهԱͱͷؒʹૠೖ͞ΕͨهԱ֊૚ϨϕϧΛ
  දͨ͢Ίʹ࢖༻͞Εͨɽ(தུ) ͜ͷ༻ޠ͸ࠓ೔Ͱ͸ࢀরͷہॴੑΛ
  ར༻͢ΔΑ͏ʹ؅ཧ͞Εͨ೚ҙͷهԱΛࢦͯ͠΋࢖༻͞ΕΔʯ
  ― σΠϏου A ύλʔιϯ, δϣϯ ̡ ϔωγʔ ஶ, ੒ా ޫজ ༁
  ίϯϐϡʔλͷߏ੒ͱઃܭɼୈ5൛ [Լ]


  جຊతͳ֓೦ͱͯ͠͸ͦͷ௨Γ
  Ͱ΋͜Εϓϩηοαͷ࿩ͩʂ

  View Slide

 15. ࠓճ࿩͞ͳ͍͜ͱ
  - WebΞϓϦέʔγϣϯҎ֎ͷΩϟογϡʹ͍ͭͯ
  - e.g
  - ϓϩηοαͷΩϟογϡ
  - DNSΩϟογϡʹ͍ͭͯ΋ࠓճ͸͠·ͤΜ
  - ଞʹ΋৭ʑͳ࿩Λ͠·ͤΜ

  View Slide

 16. WebΞϓϦέʔγϣϯʹ͓͚Δ
  Ωϟογϡͱ͸ͳʹ͔ʁ

  View Slide

 17. WebΞϓϦέʔγϣϯʹ͓͚ΔΩϟογϡʁ
  αʔό͕ฦ͢΂͖ίϯςϯπʹ͍ͭͯ……
  - 1࣍ετϨʔδΑΓߴ଎ͳετϨʔδʹ

  ഑ஔ͓͍͔ͯͯͦ͜͠Βฦ͢
  - ΋͘͠͸ฦ͞ͳ͍

  View Slide

 18. WebΞϓϦέʔγϣϯʹ͓͚ΔΩϟογϡʁ
  ΞϓϦέʔγϣϯϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  ߴ଎ͳετϨʔδܦ༝Ͱฦ͢ํ
  HTTPϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  ϨεϙϯεΛฦ͞ͳ͍ํ

  View Slide

 19. WebΞϓϦέʔγϣϯʹ͓͚ΔΩϟογϡʁ
  ΞϓϦέʔγϣϯϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  ߴ଎ͳετϨʔδܦ༝Ͱฦ͢ํ
  HTTPϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  ϨεϙϯεΛฦ͞ͳ͍ํ

  View Slide

 20. ΞϓϦέʔγϣϯϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  Server
  Client
  Primary
  Storage
  Heavy
  Component
  OR

  View Slide

 21. ΞϓϦέʔγϣϯϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  Server
  Client
  Primary
  Storage
  i
  ii
  iii
  iv
  i. ϦΫΤετ
  ii. Ұ࣍ετϨʔδ໰͍߹Θͤ
  iii. ݁ՌΛฦ͢
  iv. Ϩεϙϯε

  View Slide

 22. ΞϓϦέʔγϣϯϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  Server
  Client
  Primary
  Storage
  i
  ii
  iii
  iv
  i. ϦΫΤετ
  ii. Ұ࣍ετϨʔδ໰͍߹Θͤ
  iii. ݁ՌΛฦ͢
  iv. Ϩεϙϯε
  ͕͜͜ωοΫ
  ͷ৔߹

  View Slide

 23. ΞϓϦέʔγϣϯϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  Server
  Client
  Primary
  Storage
  ii
  iii
  Cache
  Storage

  View Slide

 24. ΞϓϦέʔγϣϯϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  Server
  Client
  Primary
  Storage
  i
  ii
  iii
  iv
  i. ϦΫΤετ
  ii. Ωϟογϡ໰͍߹Θͤ
  iii. ݁ՌΛฦ͢
  iv. Ϩεϙϯε
  Cache
  Storage
  ii
  iii

  View Slide

 25. ΞϓϦέʔγϣϯϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  Server
  Client
  Primary
  Storage
  i
  ii
  iii
  iv
  i. ϦΫΤετ
  ii. Ωϟογϡ໰͍߹Θͤ
  iii. ݁ՌΛฦ͢
  iv. Ϩεϙϯε
  Cache
  Storage
  ii
  iii
  Ұ࣍ετϨʔδΑΓ
  Ωϟγϡ͕ߴ଎ͳΒ
  ૣ͘ฦͤΔ

  View Slide

 26. ΞϓϦέʔγϣϯϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  Server
  Client
  Primary
  Storage
  ii
  iii
  Ұ࣍ετϨʔδͱ
  ΩϟογϡετϨʔδ͸
  ͳΜΒ͔಺༰ͷ੔߹Λ
  औΔඞཁ͕͋Δ
  Cache
  Storage

  View Slide

 27. WebΞϓϦέʔγϣϯʹ͓͚ΔΩϟογϡʁ
  ΞϓϦέʔγϣϯϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  ߴ଎ͳετϨʔδܦ༝Ͱฦ͢ํ
  HTTPϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  ϨεϙϯεΛฦ͞ͳ͍ํ

  View Slide

 28. HTTPϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  Ωϟογϡͱ͸ɺϦιʔεͷ઱౓ʹج͍ͮͯɺҰ౓औಘͨ͠Ϧιʔ
  εΛΫϥΠΞϯτଆͰ࢖͍·Θ͢ํࣜͰ͢ɻ
  Ωϟογϡͷར఺͸ɺαʔόͱΫϥΠΞϯτؒͷ௨৴ΛݮΒ͢͜ͱ
  ͰωοτϫʔΫଳҬͷར༻΍ॲཧ࣌ؒΛॖখ͠ɺΑΓޮ཰తʹॲཧ
  Ͱ͖Δ͜ͱͰ͢ɻ
  ― ࢁຊ ཅฏ ஶ
  WebΛࢧ͑Δٕज़ - HTTPɺURIɺHTMLɺͦͯ͠REST (WEB+DB PRESS plus)

  View Slide

 29. HTTPϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  Server
  Client
  contents

  View Slide

 30. HTTPϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  Server
  Client
  i
  ii
  i. ίϯςϯπ͘Εʙ
  ii. ͸͍Αʙ
  contents

  View Slide

 31. HTTPϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  Server
  Client
  i
  ii
  i. ίϯςϯπ͘Εʙ
  ii. ͸͍Αʙ
  contents
  ίϯςϯπ͕ωοτϫʔΫʹ৐Δ
  (serverͷཪଆͰ͸ߋʹॏ͍ॲཧ͕૸͍ͬͯΔ͔΋)
  contents

  View Slide

 32. HTTPϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  Server
  Client
  contents
  contents
  ΫϥΠΞϯτଆͰίϯςϯπΛอ࣋

  View Slide

 33. HTTPϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  Server
  Client
  contents
  contents
  i
  ii
  i. ίϯςϯπ͘Εʙ
  ii. ΋͏࣋ͬͯ·͢Α

  View Slide

 34. HTTPϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  Server
  Client
  contents
  contents
  i
  ii
  i. ίϯςϯπ͘Εʙ
  ii. ΋͏࣋ͬͯ·͢Α
  ίϯςϯπ͸ωοτϫʔΫʹ৐Βͳ͍
  ʮ΋͏࣋ͬͯ·͢Αʯͱ͍͏৘ใ͕৐Δ

  View Slide

 35. HTTPϨΠϠͰͷΩϟογϡ
  ͨͩ͠ɺݹ͍ΩϟογϡΛར༻ͯ͠͠·͍ɺ৘ใͷ৴པੑ͕Լ͕Δ
  Մೳੑ΋͋Γ·͢ɻ
  ― ࢁຊ ཅฏ ஶ
  WebΛࢧ͑Δٕज़ - HTTPɺURIɺHTMLɺͦͯ͠REST (WEB+DB PRESS plus)

  View Slide

 36. ࠓճ͸ओʹΞϓϦέʔγϣϯϨΠϠͷ
  Ωϟογϡͷ࿩͕ଟ͍Ͱ͢
  (HTTPϨΠϠͷ࿩Ͱ΋ڞ௨͢Δ࿩୊͸͋Γ·͢)

  View Slide

 37. ͳͥΩϟογϡΛ࢖͏ͷ͔ʁ

  View Slide

 38. ͳͥΩϟογϡΛ࢖͏ͷ͔ʁ
  ϦΫΤετΛߴ଎ʹฦ٫͢ΔͨΊ
  Ϣʔβମݧͷ޲্
  ୯Ґ࣌ؒ͋ͨΓͷॲཧ਺Λ૿Ճͤ͞ΔͨΊ
  ܭࢉػϦιʔεͷར༻ޮ཰্ঢ
  ɹɹRequest per secondͷ૿Ճ
  ಛఆίϯϙʔωϯτ (e.g. RDBMS) ͷෛՙ௿ݮͷͨΊ
  γεςϜͷ҆ఆӡ༻ (͔͠͠৔߹ʹґΔ)

  View Slide

 39. ͳͥΩϟογϡΛ࢖͏ͷ͔ʁ
  ϦΫΤετΛߴ଎ʹฦ٫͢ΔͨΊ
  Ϣʔβମݧͷ޲্
  ୯Ґ࣌ؒ͋ͨΓͷॲཧ਺Λ૿Ճͤ͞ΔͨΊ
  ܭࢉػϦιʔεͷར༻ޮ཰্ঢ
  ɹɹRequest per secondͷ૿Ճ
  ಛఆίϯϙʔωϯτ (e.g. RDBMS) ͷෛՙ௿ݮͷͨΊ
  γεςϜͷ҆ఆӡ༻ (͔͠͠৔߹ʹґΔ)

  View Slide

 40. ϦΫΤετΛߴ଎ʹฦ٫͢Δ
  Server
  Client
  Cache
  Storage
  ߴ଎ʹฦ٫͢Δ͜ͱͰ
  ετϨε͕গͳ͘ͳΓ
  ϢʔβʔମݧΞοϓʂ
  ⚡⚡⚡

  View Slide

 41. ͳͥΩϟογϡΛ࢖͏ͷ͔ʁ
  ϦΫΤετΛߴ଎ʹฦ٫͢ΔͨΊ
  Ϣʔβମݧͷ޲্
  ୯Ґ࣌ؒ͋ͨΓͷॲཧ਺Λ૿Ճͤ͞ΔͨΊ
  ܭࢉػϦιʔεͷར༻ޮ཰্ঢ
  ɹɹRequest per secondͷ૿Ճ
  ಛఆίϯϙʔωϯτ (e.g. RDBMS) ͷෛՙ௿ݮͷͨΊ
  γεςϜͷ҆ఆӡ༻ (͔͠͠৔߹ʹґΔ)

  View Slide

 42. ୯Ґ࣌ؒ͋ͨΓͷॲཧ਺ͷ૿Ճ
  Server
  Client
  Cache
  Storage
  ୯Ґ࣌ؒ͋ͨΓͷॲཧ਺
  ૿ՃʹΑΓҰ౓ʹ
  ͨ͘͞ΜͷϦΫΤετΛ
  ͞͹͚Δ
  Client
  Client
  . . .

  View Slide

 43. ͳͥΩϟογϡΛ࢖͏ͷ͔ʁ
  ϦΫΤετΛߴ଎ʹฦ٫͢ΔͨΊ
  Ϣʔβମݧͷ޲্
  ୯Ґ࣌ؒ͋ͨΓͷॲཧ਺Λ૿Ճͤ͞ΔͨΊ
  ܭࢉػϦιʔεͷར༻ޮ཰্ঢ
  ɹɹRequest per secondͷ૿Ճ
  ಛఆίϯϙʔωϯτ (e.g. RDBMS) ͷෛՙ௿ݮͷͨΊ
  γεςϜͷ҆ఆӡ༻ (͔͠͠৔߹ʹґΔ)

  View Slide

 44. ಛఆίϯϙʔωϯτͷෛՙܰݮ
  Server
  Client
  Client
  . . .
  Storage
  (৭ʑͳࣄ͕͋Γ)
  ετϨʔδʹෛՙ͕ूத͍ͯ͠Δʂ

  View Slide

 45. ಛఆίϯϙʔωϯτͷෛՙܰݮ
  Server
  Client
  Client
  . . .
  Storage
  Cache
  Storage

  View Slide

 46. ಛఆίϯϙʔωϯτͷෛՙܰݮ
  Server
  Client
  Client
  . . .
  Storage
  Cache
  Storage
  Ωϟογϡʹಀ͕ͯ͠
  ΍Δ͜ͱͰ
  աෛՙίϯϙʔωϯτͷ
  ෛՙΛܰݮ͢Δ

  View Slide

 47. ಛఆίϯϙʔωϯτͷෛՙܰݮ
  Server
  Client
  Client
  . . .
  Storage
  Cache
  Storage
  ͔͠͠Ωϟογϡίϯϙʔωϯτ͕
  ૿͑Δ͜ͱͰγεςϜͱͯ͠ͷ
  ނোՄೳੑ͸૿Ճ͢Δʂ

  View Slide

 48. ͳͥΩϟογϡΛ࢖͏ͷ͔ʁ
  ϦΫΤετΛߴ଎ʹฦ٫͢ΔͨΊ
  Ϣʔβମݧͷ޲্
  ୯Ґ࣌ؒ͋ͨΓͷॲཧ਺Λ૿Ճͤ͞ΔͨΊ
  ܭࢉػϦιʔεͷར༻ޮ཰্ঢ
  ɹɹRequest per secondͷ૿Ճ
  ಛఆίϯϙʔωϯτ (e.g. RDBMS) ͷෛՙ௿ݮͷͨΊ
  γεςϜͷ҆ఆӡ༻ (͔͠͠৔߹ʹґΔ)

  View Slide

 49. ͳͥΩϟογϡΛ࢖͏ͷ͔ʁ
  ϦΫΤετΛߴ଎ʹฦ٫͢ΔͨΊ
  Ϣʔβମݧͷ޲্
  ୯Ґ࣌ؒ͋ͨΓͷॲཧ਺Λ૿Ճͤ͞ΔͨΊ
  ܭࢉػϦιʔεͷར༻ޮ཰্ঢ
  ɹɹRequest per secondͷ૿Ճ
  ಛఆίϯϙʔωϯτ (e.g. RDBMS) ͷෛՙ௿ݮͷͨΊ
  γεςϜͷ҆ఆӡ༻ (͔͠͠৔߹ʹґΔ)
  ͭ·ΓΧω΍ʂʂʂ

  View Slide

 50. ͳͥΩϟογϡΛ࢖͏ͷ͔ʁ
  ϦΫΤετΛߴ଎ʹฦ٫͢ΔͨΊ
  Ϣʔβମݧͷ޲্
  ୯Ґ࣌ؒ͋ͨΓͷॲཧ਺Λ૿Ճͤ͞ΔͨΊ
  ܭࢉػϦιʔεͷར༻ޮ཰্ঢ
  ɹɹRequest per secondͷ૿Ճ
  ಛఆίϯϙʔωϯτ (e.g. RDBMS) ͷෛՙ௿ݮͷͨΊ
  γεςϜͷ҆ఆӡ༻ (͔͠͠৔߹ʹґΔ)
  ͭ·ΓΧω΍ʂʂʂ

  View Slide

 51. ͳͥΩϟογϡΛ࢖͏ͷ͔ʁ
  ϦΫΤετΛߴ଎ʹฦ٫͢ΔͨΊ
  Ϣʔβମݧͷ޲্
  ୯Ґ࣌ؒ͋ͨΓͷॲཧ਺Λ૿Ճͤ͞ΔͨΊ
  ܭࢉػϦιʔεͷར༻ޮ཰্ঢ
  ɹɹRequest per secondͷ૿Ճ
  ಛఆίϯϙʔωϯτ (e.g. RDBMS) ͷෛՙ௿ݮͷͨΊ
  γεςϜͷ҆ఆӡ༻ (͔͠͠৔߹ʹґΔ)
  ͭ·ΓΧω΍ʂʂʂ
  Ωϟογϡ͔ʂʁ

  View Slide

 52. ͸͍

  View Slide

 53. ΩϟογϡΛͲͷΑ͏ͳ࣌ʹ࢖͏͔

  View Slide

 54. ΩϟογϡΛͲͷΑ͏ͳ࣌ʹ࢖͏͔
  - Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍ (৭ʑͳ͜ͱ͕͋Δ)
  - ৭ʑͳཧ༝ͰৗيΛҳͨ͠ྔͷΞΫηε͕͋Δ
  - ৭ʑ͋ͬͯ֎෦αʔϏεʹґଘ͍ͯ͠Δ
  - ͳͲͳͲ

  View Slide

 55. ΩϟογϡΛͲͷΑ͏ͳ࣌ʹ࢖͏͔
  - Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍ (৭ʑͳ͜ͱ͕͋Δ)
  - ৭ʑͳཧ༝ͰৗيΛҳͨ͠ྔͷΞΫηε͕͋Δ
  - ৭ʑ͋ͬͯ֎෦αʔϏεʹґଘ͍ͯ͠Δ
  - ͳͲͳͲ

  View Slide

 56. Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍
  Server
  Client
  Client
  . . .
  RDBMS
  Slow Query

  View Slide

 57. Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍
  Server
  Client
  Client
  . . .
  RDBMS
  Slow Query.

  View Slide

 58. Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍
  Server
  Client
  Client
  . . .
  RDBMS
  Slow Query..

  View Slide

 59. Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍
  Server
  Client
  Client
  . . .
  RDBMS
  Slow Query…

  View Slide

 60. Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍
  Server
  Client
  Client
  . . .
  RDBMS
  Slow Query…
  ͜͜ͰαʔϏε͕٧·Δ
  (աෛՙͰDB͕μ΢ϯ͢Δ͔΋ʁ)

  View Slide

 61. Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍
  Server
  Client
  Client
  . . .
  RDBMS
  Cache

  View Slide

 62. Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍
  Server
  Client
  Client
  . . .
  RDBMS
  Cache
  Ωϟογϡʹಀ͕͢͜ͱͰ
  ݱ࣮తͳ࣌ؒͰฦ͢
  (ෛՙ΋෼ࢄͤ͞Δ)

  View Slide

 63. ΩϟογϡΛͲͷΑ͏ͳ࣌ʹ࢖͏͔
  - Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍ (৭ʑͳ͜ͱ͕͋Δ)
  - ৭ʑͳཧ༝ͰৗيΛҳͨ͠ྔͷΞΫηε͕͋Δ
  - ৭ʑ͋ͬͯ֎෦αʔϏεʹґଘ͍ͯ͠Δ
  - ͳͲͳͲ

  View Slide

 64. ৗيΛҳͨ͠ྔͷΞΫηε͕͋Δ
  Server
  . . .
  Storage
  Not slow request

  View Slide

 65. ৗيΛҳͨ͠ྔͷΞΫηε͕͋Δ
  Server
  . . .
  Storage
  Not slow request!!!!!!

  View Slide

 66. ৗيΛҳͨ͠ྔͷΞΫηε͕͋Δ
  Server
  . . .
  Storage
  Not slow request!!!!!!
  ܾͯ͠஗͍ϦΫΤετͰ͸ͳ͍͕
  ϦΫΤετ͕ଟ͗ͯ͢ࡹ͖͖Εͳ͍

  View Slide

 67. ৗيΛҳͨ͠ྔͷΞΫηε͕͋Δ
  Server
  . . .
  Storage
  Cache

  View Slide

 68. ৗيΛҳͨ͠ྔͷΞΫηε͕͋Δ
  Server
  . . .
  Storage
  Cache
  ΋ͬͱߴ଎ͳετϨʔδͰ
  ରԠͯ͠ͳΜͱ͔͢Δ (๫ྗ)

  View Slide

 69. ৗيΛҳͨ͠ྔͷΞΫηε͕͋Δ
  Server
  . . .
  Storage
  Cache

  View Slide

 70. ৗيΛҳͨ͠ྔͷΞΫηε͕͋Δ
  Server
  . . .
  Storage
  Cache
  ͦ΋ͦ΋ωοτϫʔΫͰ
  ٧·ΔՄೳੑ͕͋Δ

  View Slide

 71. ৗيΛҳͨ͠ྔͷΞΫηε͕͋Δ
  Server
  . . .
  Storage
  Cache
  HTTPϨΠϠͷΩϟογϡΛ࢖ͬͯ
  ʮฦ͞ͳ͍ʯඞཁ͕͋Δ͔΋

  View Slide

 72. ΩϟογϡΛͲͷΑ͏ͳ࣌ʹ࢖͏͔
  - Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍ (৭ʑͳ͜ͱ͕͋Δ)
  - ৭ʑͳཧ༝ͰৗيΛҳͨ͠ྔͷΞΫηε͕͋Δ
  - ৭ʑ͋ͬͯ֎෦αʔϏεʹґଘ͍ͯ͠Δ
  - ͳͲͳͲ

  View Slide

 73. ֎෦αʔϏεʹґଘ͍ͯ͠Δ
  Server
  Client
  Client
  . . .
  Outer
  Service
  Request (via HTTP)

  View Slide

 74. ֎෦αʔϏεʹґଘ͍ͯ͠Δ
  Server
  Client
  Client
  . . .
  Outer
  Service
  Request (via HTTP)
  ֎෦αʔϏεʹ౎౓ϦΫΤετΛ
  ඈ͹͍ͯͯ͠͸஗͍

  View Slide

 75. ֎෦αʔϏεʹґଘ͍ͯ͠Δ
  Server
  Client
  Client
  . . .
  Outer
  Service
  Cache

  View Slide

 76. ֎෦αʔϏεʹґଘ͍ͯ͠Δ
  Server
  Client
  Client
  . . .
  Outer
  Service
  Cache
  ΩϟογϡΛ஥հ͢Δ͜ͱͰ
  ߴ଎ʹ݁ՌΛಘΔͱͱ΋ʹ
  ෆཁͳϦΫΤετΛ࡟ݮ͢Δ

  View Slide

 77. ΩϟογϡΛͲͷΑ͏ͳ࣌ʹ࢖͏͔
  - Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍ (৭ʑͳ͜ͱ͕͋Δ)
  - ৭ʑͳཧ༝ͰৗيΛҳͨ͠ྔͷΞΫηε͕͋Δ
  - ৭ʑ͋ͬͯ֎෦αʔϏεʹґଘ͍ͯ͠Δ
  - ͳͲͳͲ

  View Slide

 78. ΩϟογϡΛͲͷΑ͏ͳ࣌ʹ࢖͏͔
  - Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍ (৭ʑͳ͜ͱ͕͋Δ)
  - ৭ʑͳཧ༝ͰৗيΛҳͨ͠ྔͷΞΫηε͕͋Δ
  - ৭ʑ͋ͬͯ֎෦αʔϏεʹґଘ͍ͯ͠Δ
  - ͳͲͳͲ
  ৭ʑͳ͜ͱ͕͋Δɼ৭ʑͳ͜ͱ͕……

  View Slide

 79. ΩϟογϡΛͲͷΑ͏ͳ࣌ʹ࢖͏͔
  - Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍ (৭ʑͳ͜ͱ͕͋Δ)
  - ৭ʑͳཧ༝ͰৗيΛҳͨ͠ྔͷΞΫηε͕͋Δ
  - ৭ʑ͋ͬͯ֎෦αʔϏεʹґଘ͍ͯ͠Δ
  - ͳͲͳͲ
  ৭ʑͳ͜ͱ͕͋Δɼ৭ʑͳ͜ͱ͕……
  ͔͠͠ຊ౰ʹΩϟογϡ͕ඞཁͳͷ͔͸ख़ߟ͢΂͖ɽޙड़

  View Slide

 80. ΩϟογϡετϨʔδ

  View Slide

 81. ΩϟογϡετϨʔδ֓؍
  - memcached
  - memcachedϓϩτίϧΛ஻Δ஥ؒ
  - Redis
  - BerkeleyDB
  - mmap (!)
  - ΞϓϦͷϓϩηε಺ʹ࣋ͭ
  - ͳͲͳͲ

  View Slide

 82. ͦͷଞͷΩϟογϡϛυϧ΢ΣΞ

  View Slide

 83. Ωϟογϡϛυϧ΢ΣΞ֓؍
  - Squid
  - Varnish
  - ͳͲͳͲ

  View Slide

 84. Ωϟογϡϛυϧ΢ΣΞ֓؍
  - Squid
  - Varnish
  - ͳͲͳͲ
  HTTPϨΠϠͰͷΩϟογϡΛओʹߦ͏ܥ

  View Slide

 85. ϛυϧ΢ΣΞબఆͷ࿩͸
  ࣌ؒ༨ͬͨΒ΍Γ·͢

  View Slide

 86. Ωϟογϡઓུ

  View Slide

 87. Ωϟογϡઓུ

  View Slide

 88. Ωϟογϡઓུ
  ͱʹ͔͘ߴ଎ʹฦ͢

  View Slide

 89. Ωϟογϡઓུ
  ͱʹ͔͘ߴ଎ʹฦ͢
  ߴ଎ʹฦ[ͤ͞]ͳ͍Ωϟογϡ͸ແҙຯ

  View Slide

 90. Ωϟογϡઓུ
  ΞϓϦΛյ͞ͳ͍

  View Slide

 91. Ωϟογϡઓུ
  ΞϓϦΛյ͞ͳ͍
  ΞϓϦΛͿͬյ͢Ωϟογϡ͸ແҙຯ

  View Slide

 92. Ωϟογϡઓུ
  - ߴ଎ʹฦ͢
  - ΞϓϦΛͿͬյ͞ͳ͍
  - ґଘίϯϙʔωϯτΛগͳ͘อͭ
  - লϝϞϦ
  - Ωϟογϡ͕ͿͬյΕͯ΋ٽ͔ͳ͍
  - (ͳΔ΂ۚ͘Λ͔͚ͳ͍)

  View Slide

 93. Ωϟογϡઓུ
  - ߴ଎ʹฦ͢
  - ΞϓϦΛͿͬյ͞ͳ͍
  - ґଘίϯϙʔωϯτΛগͳ͘อͭ
  - লϝϞϦ
  - Ωϟογϡ͕ͿͬյΕͯ΋ٽ͔ͳ͍
  - (ͳΔ΂ۚ͘Λ͔͚ͳ͍)

  View Slide

 94. ґଘίϯϙʔωϯτΛগͳ͘อͭ
  - ґଘίϯϙʔωϯτ͕૿͑Δ = ো֐఺͕૿͑Δ
  - ো֐఺͸গͳ͍ํ͕ྑ͍
  - ҆қʹϛυϧ΢ΣΞΛ૿΍͞ͳ͍
  - ʮ࢖ͬͯΈ͔͔ͨͬͨΒʯΛؾܰʹ΍Δͱ

  ͲΜͲΜट͕క·Δ

  View Slide

 95. Ωϟογϡઓུ
  - ߴ଎ʹฦ͢
  - ΞϓϦΛͿͬյ͞ͳ͍
  - ґଘίϯϙʔωϯτΛগͳ͘อͭ
  - লϝϞϦ
  - Ωϟογϡ͕ͿͬյΕͯ΋ٽ͔ͳ͍
  - (ͳΔ΂ۚ͘Λ͔͚ͳ͍)

  View Slide

 96. লϝϞϦ
  - ϝϞϦΛϞϦϞϦ৯͏ઃܭΛආ͚Δ
  - ࠷ॳ͸ྑ͍͔΋͠Εͳ͍͕͋Δ೔ಥવ

  ো֐͕ى͖ͨΓ͢Δ
  - (؂ࢹ͠Ζͱ͍͏࿩Ͱ͸͋Δ͕……)
  - جຊతʹΩϟογϡ͢ΔΞΠςϜʹ͸

  ExpireΛ෇͚Δ (= ӬଓతʹσʔλΛ࣋ͨͳ͍)

  View Slide

 97. Ωϟογϡઓུ
  - ߴ଎ʹฦ͢
  - ΞϓϦΛͿͬյ͞ͳ͍
  - ґଘίϯϙʔωϯτΛগͳ͘อͭ
  - লϝϞϦ
  - Ωϟογϡ͕ͿͬյΕͯ΋ٽ͔ͳ͍
  - (ͳΔ΂ۚ͘Λ͔͚ͳ͍)

  View Slide

 98. Ωϟογϡ͕ͿͬյΕͯ΋ٽ͔ͳ͍
  - Ωϟογϡ͸յΕΔ΋ͷͱͯ͠ӡ༻ͨ͠΄͏͕޾ͤ
  - Ωϟογϡ͕ͿͬյΕͨΒ·ͨ࡞Ε͹ྑ͍
  - Let it crash
  - ͨͩɼͿͬյΕͨλΠϛϯάͰٸܹʹෛՙ্͕͕Δ

  Α͏ͳঢ়گʹ͚ͩͳΒͳ͍Α͏޻෉͢΂͖

  View Slide

 99. Ωϟογϡઓུ
  - ߴ଎ʹฦ͢
  - ΞϓϦΛͿͬյ͞ͳ͍
  - ґଘίϯϙʔωϯτΛগͳ͘อͭ
  - লϝϞϦ
  - Ωϟογϡ͕ͿͬյΕͯ΋ٽ͔ͳ͍
  - (ͳΔ΂ۚ͘Λ͔͚ͳ͍)

  View Slide

 100. ͳΔ΂ۚ͘Λ͔͚ͳ͍
  - ͸͍

  View Slide

 101. Ωϟογϡύλʔϯ

  View Slide

 102. ύλʔϯʁ
  ʮͦΕͧΕͷύλʔϯ͸զʑͷ਎ͷ·ΘΓͰԿճ΋ى͖Δ໰୊ɺ͓
  ΑͼɺͦΕͧΕͷ໰୊ʹର͢Δղ๏ͷϙΠϯτΛهड़͍ͯ͠Δɻͦ
  ͜Ͱզʑ͸ɺ͜ΕΒͷղ๏ΛԿສճͰ΋࢖͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɻಉ͡໰
  ୊ʹର͢Δಉ͡ղ๏ΛԿ౓΋Կ౓΋࠷ॳ͔Βߟ͑௚ͣ͞ʹࡁΉͱ͍
  ͏Θ͚ͩʯ
  ― Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides ஶ, ຊҐా ਅҰ, ٢ా࿨थ ؂༁
  σβΠϯύλʔϯɼվగ൛

  View Slide

 103. ύλʔϯԽ͢Δར఺ͱ͸
  ʮύλʔϯʹ໊લΛ෇͚Δ͜ͱͰɺઃܭͷ͓͚Δ༻ޠͷޠኮΛ૿΍
  ͢͜ͱʹͳΔɻͦΕʹΑͬͯߴ͍ந৅ϨϕϧͰઃܭ͢Δ͜ͱ͕Մೳ
  ͱͳΔɻύλʔϯʹؔ͢Δޠኮ͕૿͑Ε͹ɺಉ྅ͱٞ࿦ͨ͠Γɺจ
  ॻʹه࿥ͨ͠Γɺࣗ෼ࣗ਎Ͱߟ͑Λ੔ཧ͢Δͷʹ΋໾ཱͭɻઃܭʹ
  ؔͯ͠ݕ౼ͨ͠Γɺઃܭ্ͷτϨʔυΦϑΛਓʹ఻͑Δ͜ͱ΋༰қ
  ʹͳΔʯ
  ― Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides ஶ, ຊҐా ਅҰ, ٢ా࿨थ ؂༁
  σβΠϯύλʔϯɼվగ൛

  View Slide

 104. ύλʔϯԽ͢Δར఺ͱ͸
  ʮҰ౓໊લΛݺͿ͜ͱ͕Ͱ͖Ε͹ɺ͋ͳͨ͸ͦΕΛҙࣝ͠ɺͦΕΛ
  ࢧ഑͠ɺͦΕΛॴ༗͠ɺͦΕΛίϯτϩʔϧͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔͷͰ
  ͢ʯ
  ― Robin Williams ஶ, ٢઒యल ༁ɹ
  ϊϯσβΠφʔζɾσβΠϯϒοΫ

  View Slide

 105. Ωϟογϡͷύλʔϯ
  - Ωϟογϡʹ͍ͭͯͷύλʔϯɼΈ͍ͨͳ࿩Λ͋·Γ
  ฉ͔ͳ͍
  - ݁Ռͱͯ͠ʮ✕✕✕͕˓˓˓Ͱ˚˚˚ʹͳΔ΍ͭͰ͢ʯ
  Έ͍ͨͳৄࡉͳจষͰίϛϡχέʔγϣϯ͢Δ͜ͱ

  ʹͳΔ => ͨΔ͍

  View Slide

 106. Ωϟογϡͷύλʔϯ
  - ͱ͍͏Θ͚ͰύλʔϯͰ͢ʂʂ
  - উखʹ෇໊͚ͨલͳΜͰ΋͏طʹผͷ໊લ͕͋Δ͔΋

  View Slide

 107. (ݸਓతʹ) Α͘࢖͏
  ύλʔϯΛ͝঺հʂ

  View Slide

 108. Brokerύλʔϯ
  - Ωϟογϡʹ͋ͬͨΒΩϟογϡ͔Βฦ͢
  - Ωϟογϡʹແ͔ͬͨΒҰ࣍ετϨʔδʹ໰͍߹Θ
  ͤͯͦͷ݁ՌΛฦͭͭ͠ΩϟογϡʹೖΕΔ
  ϦΫΤετͯ͠……
  ϦϙδτϦύλʔϯͷѥछͱݴ͑ͦ͏

  View Slide

 109. Server
  Client
  Primary
  Storage
  ii
  iii
  Cache
  Storage
  Brokerύλʔϯ
  i
  ii
  iii
  iv
  i. ϦΫΤετ
  ii. Ωϟογϡ໰͍߹Θͤ
  iii. ώοτͨ͠ͷͰ݁ՌΛฦ͢
  iv. Ϩεϙϯε

  View Slide

 110. Server
  Client
  Primary
  Storage
  ii
  iii
  Cache
  Storage
  Brokerύλʔϯ
  i
  ii
  iii
  iv
  v
  vi
  i. ϦΫΤετ
  ii. Ωϟογϡ໰͍߹Θͤ
  iii. Ωϟογϡʹແ͍ͷͰ

  Ұ࣍ετϨʔδ໰͍߹Θͤ
  iv. ݁ՌΛΩϟογϡʹೖΕΔ
  v. ݁ՌΛฦ͢
  vi. Ϩεϙϯε

  View Slide

 111. Brokerύλʔϯ
  Pros
  - ΞΫηεස౓ͷߴ͍ίϯςϯπ͸Ωϟογϡʹ৐Γ

  ௿͍ίϯςϯπ͸Ωϟογϡʹ৐Βͳ͍

  লϝϞϦ
  - σʔλͷ੔߹ੑΛอͪ΍͍͢ (Ωϟογϡ͕৽઱)
  Cons
  - ࠷ॳʹίϯςϯπʹདྷͨਓ͕ॏ͘ͳΔ
  - Ωϟογϡʹ৐͍ͬͯͳ͍࣌ʹେྔʹΞΫηε͕དྷΔͱ

  ෳ਺ͷϦΫΤετ͕Ұ࣍ετϨʔδʹૹΒΕΔ

  Cache Thundering Herd ໰୊ (ޙड़)

  View Slide

 112. Inventoryύλʔϯ
  - Ωϟογϡʹ͋ͬͨΒΩϟογϡ͔Βฦ͢
  - Ωϟογϡʹແ͔ͬͨΒσϑΥϧτ஋Λฦͭͭ͠ɼ
  ඇಉظͰҰ࣍ετϨʔδ͔Β஋Λऔ͖ͬͯͯ

  Ωϟογϡ͢ΔΑ͏ʹ͢Δ
  ϦΫΤετͯ͠……

  View Slide

 113. Inventoryύλʔϯ
  Server
  Client
  Primary
  Storage
  ii
  iii
  Cache
  Storage
  i
  ii
  iii
  iv
  i. ϦΫΤετ
  ii. Ωϟογϡ໰͍߹Θͤ
  iii. ώοτͨ͠ͷͰ݁ՌΛฦ͢
  iv. Ϩεϙϯε

  View Slide

 114. Inventoryύλʔϯ
  Server
  Client
  Primary
  Storage
  ii
  iii
  Cache
  Storage
  i
  ii
  iii
  iv
  i. ϦΫΤετ
  ii. Ωϟογϡ໰͍߹Θͤ
  iii. Ωϟογϡʹແ͍
  iv. σϑΥϧτ஋Λฦ͢
  (ඇಉظͰ)
  iv’. Ұ࣍ετϨʔδ໰͍߹Θͤ
  v’. ݁ՌΛΩϟογϡ
  iv’
  v’

  View Slide

 115. Inventoryύλʔϯ
  Pros
  - Brokerύλʔϯͱ΄΅ಉ͡Pros͕͋Δ
  - ࠷ॳʹίϯςϯπʹདྷͨਓʹରͯ͠΋ϨεϙϯελΠϜ͕ѱԽ

  ͠ͳ͍
  Cons
  - ࠷ॳʹίϯςϯπʹདྷͨਓ͕ਖ਼͍͠ίϯςϯπΛऔΕͳ͍
  - σϑΥϧτ஋ͷϋϯυϦϯάΛͲ͏͢Δ͔
  - Cache Thundering Herd ໰୊ʹ͍ͭͯ΋ղܾ͍ͯ͠ͳ͍

  View Slide

 116. Warmerύλʔϯ
  - ͦͷίϯςϯπΛΩϟογϡʹ৐ͤΔ
  - ΫϥΠΞϯτ͸ͦͷΩϟογϡΛࢀর͢Δ
  ίϯςϯπੜ੒࣌ʹ……
  ϥϯΩϯάͱ͔ʹ࢖͑Δ

  View Slide

 117. Warmerύλʔϯ
  Server
  Client
  Cache
  Storage
  i
  ii
  iii
  iv
  contents
  contents
  v i. ίϯςϯπੜ੒࣌ʹ

  ίϯςϯπΛΩϟογϡ
  ii. ϦΫΤετ
  iii. Ωϟογϡ໰͍߹Θͤ
  iv. ίϯςϯπฦ͢
  v. Ϩεϙϯε

  View Slide

 118. Warmerύλʔϯ
  Pros
  - ࠷ॳ͔ΒΩϟογϡܦ༝ͰίϯςϯπΛฦͤΔ
  - Cache Thundering Herd ໰୊ͷҰղܾ
  Cons
  - ίϯςϯπ͕ੜ੒͞ΕΔܥ͡Όͳ͍ͱ࢖͑ͳ͍
  - ϥΠϑαΠΫϧͷ؅ཧ͕൥ࡶʹͳΔ (ಉظͱ͔)
  - ϝϞϦΊͬͪΌ৯͏৔߹͕͋Δ
  - Ωϟογϡ͕شൃͨ࣌͠ʹͲ͏͢Δͷ͔ʁ

  View Slide

 119. Pool & Flushύλʔϯ
  POSTϦΫΤετܥʹ࢖͏ɽ
  ϦΫΤετ͕དྷͨ࣌ʹΩϟογϡʹͦͷ಺༰ΛཷΊɼ
  ͋ΔλΠϛϯάͰӬଓετϨʔδʹॻ͖ग़͢

  View Slide

 120. Pool & Flushύλʔϯ
  Server
  Client
  Primary
  Storage
  ii
  iii
  Cache
  Storage
  i
  ii
  iii
  i. ϦΫΤετ
  ii. ΩϟογϡʹཷΊΔ
  iii. Ϩεϙϯε
  (͋ΔλΠϛϯάͰ)
  x. ӬଓετϨʔδʹॻ͖ग़͠
  x

  View Slide

 121. Pool & Flushύλʔϯ
  Pros
  - ߴ଎ʹߋ৽ܥΛॲཧͰ͖Δ
  Cons
  - ϓʔϧ͕ͿͬյΕͨ࣌ʹσʔλ͕ফ໓͢Δ
  - σʔλͷҰ؏ੑΛอͭ࿑ྗ͕͔͔Δ

  View Slide

 122. ΫϥΠΞϯταΠυΩϟογϡ

  View Slide

 123. HTTP HeaderΛ༻͍ͨΩϟογϡ
  Server
  Client
  i
  ii
  i. ϦΫΤετ
  ii. ϔομ෇͚ͯฦ͢
  - Expires
  - Cache-Control
  - Last-Modified
  - ETag
  contents

  View Slide

 124. HTTP HeaderΛ༻͍ͨΩϟογϡ
  Server
  Client
  i
  ii
  i. ৚݅ͷϔομ෇͚ͯ

  ϦΫΤετ
  - If-Modified-Since
  - If-None-Match
  ii. ৚݅ʹैͬͯฦ͢
  contents
  contents

  View Slide

 125. HTTP HeaderΛ༻͍ͨΩϟογϡ
  Server
  Client
  i
  ii
  i. ৚݅ͷϔομ෇͚ͯ

  ϦΫΤετ
  - If-Modified-Since
  - If-None-Match
  ii. ৚݅ʹैͬͯฦ͢
  contents
  contents
  ແବʹίϯςϯπΛฦ͢ඞཁ͕ແ͘ͳΔ

  View Slide

 126. ϩʔΧϧͷ؀ڥ಺Ͱ׬݁ͤ͞Δ
  - ΋͸΍ΩϟογϡͲ͜ΖͰ͸ͳ͍
  - ྫ:
  - ӾཡཤྺΛΫϥΠΞϯτͰ࣋ͬͯ΋Β͏
  - λΠϜϥΠϯ࣮૷ΛΫϥΠΞϯτͷετϨʔδʹ
  ࣋ͬͯ΋Β͏

  View Slide

 127. αʔό͔Βฦ͞ͳ͍ͷ͕
  ݁ہ͍ͪ͹Μʂʂʂ

  View Slide

 128. Ωϟογϡʹ·ͭΘΔॾ໰୊

  View Slide

 129. Cache Thundering Herd
  ௨ৗɺΩϟογϡʹ֨ೲ͞ΕΔσʔλ͸ɺͦΕͧΕ୯Ұͷੜଘ࣌ؒ
  Λ΋͍ͬͯ·͢ɻ໰୊͸ɺසൟʹΞΫηε͞ΕΔΩϟογϡσʔλ
  ͕ΤΫεύΠΞͨ͠ࡍʹൃੜ͠·͢ɻσʔλ͕ΤΫεύΠϠͨ͠ॠؒ
  ͔Βɺฒߦʹ૸Δෳ਺ͷΞϓϦέʔγϣϯϩδοΫ͕ϛεώοτΛ
  ݕ஌͠ɺ͍ͣΕ͔ͷϓϩηε͕ΩϟογϡσʔλΛ֨ೲ͢Δ·Ͱͷ
  ؒɺಉҰͷϦΫΤετ͕ଟ਺ɺόοΫΤϯυʹඈΜͰ͠·͏ͷͰ͢ɻ
  ―ΩϟογϡγεςϜͷ Thundering Herd ໰୊ (Kazuho@Cybozu Labs)
  http://labs.cybozu.co.jp/blog/kazuho/archives/2007/09/cache_and_thundering_herd.php

  View Slide

 130. Cache Thundering Herd
  - ΤϯτϦ͝ͱʹExpireͷपظΛόϥ͢ͱ͔
  - ಉҰ಺༰ͷΤϯτϦΛ2ॏʹ༻ҙ͓͍ͯͯ͠ɼ

  ͲͪΒ͔ҰํΛૣ͘ (΋͘͠͸஗͘) Expireͤ͞Δͱ͔
  ͦ͏͍͏ରࡦɾ޻෉͕ඞཁͱͳΔ

  View Slide

 131. ಉظ
  Ωϟογϡͷ಺༰ͱӬଓετϨʔδͷ಺༰ͷ

  ಉظͲ͏͢ΔΜ͡Ό໰୊

  View Slide

 132. ಉظ
  - ΞϓϦέʔγϣϯ͸جຊతʹӬଓετϨʔδʹର
  ͯ͠ߋ৽ΛՃ͍͑ͯ͘

  Ωϟογϡ͸࣮͸ݹ͍ίϯςϯπ͔΋
  - ͪΌΜͱ಺༰Λಉظͤ͞Α͏ͱ͢Δͱେม
  - Ωϟογϡ͕ਧ͖ඈͿͱӬଓԽ͞Εͳ͍ɼ

  ͳΜ͍ͯ͏໰୊΋͋Γ͑Δ

  View Slide

 133. ಉظ
  ORMΛ࢖ͬͯDBͱΩϟογϡΛಁաతʹѻ͏ͱ͍͏
  ख๏͕͋Δʹ͸͋Δ͕஍ࠈײ

  View Slide

 134. ಉظ
  ࣃΛ৯͍͠͹ͬͯ΍Δ͔͠ͳ͍ͷ͔……

  View Slide

 135. ෆ۩߹ى͖ͨͱ͖ͷσόοά͕௒͠ʹ͍͘
  ʮ͋Εɼ͜ΕΩϟογϡ౰ͨͬͯΔΜͰ͔͢ʯ
  ʮ͍΍ɼDB͔Βऔ͖ͬͯͯΔΜ͡Όͳ͍ʯ
  ʮͳΜ͔஋͕ͣΕͯΔΜͰ͢ΑͶʯ
  ʮΤοɼ͜ΕͲ͏ͳͬͯΜͩʁʯ

  View Slide

 136. ෆ۩߹ى͖ͨͱ͖ͷσόοά͕௒͠ʹ͍͘
  ʮ͋Εɼ͜ΕΩϟογϡ౰ͨͬͯΔΜͰ͔͢ʯ
  ʮ͍΍ɼDB͔Βऔ͖ͬͯͯΔΜ͡Όͳ͍ʯ
  ʮͳΜ͔஋͕ͣΕͯΔΜͰ͢ΑͶʯ
  ʮΤοɼ͜ΕͲ͏ͳͬͯΜͩʁʯ
  ͋Γ͕ͪʂʂʂʂʂʂ

  View Slide

 137. ෆ۩߹ى͖ͨͱ͖ͷσόοά͕௒͠ʹ͍͘
  ͜Ε͹͔ͬΓ͸΍Δ͔͠ͳ͍……

  View Slide

 138. ෆ۩߹ى͖ͨͱ͖ͷσόοά͕௒͠ʹ͍͘
  օ͞Μ΋ͦΕͧΕͷmemcachedͷҝͷπʔϧ΍
  RedisͷҝͷπʔϧΛ͍࣋ͬͯΔ͜ͱͰ͠ΐ͏
  (͋Δ͍͸ϓϩτίϧΛ஻ΕΔΑ͏ʹਐԽ͢Δ)

  View Slide

 139. ෆ۩߹ى͖ͨͱ͖ͷσόοά͕௒͠ʹ͍͘
  ͋ͱ͸ϩάΛϞϦϞϦ࢓ࠐΉΈ͍ͨͳ
  ݹࣜΏ͔͍͠ख๏ (஍ຯ͕ͩޮ͘)

  View Slide

 140. Ωϟογϡϛυϧ΢ΣΞ૿͑Δ໰୊
  Ωϟογϡͷҝʹϛυϧ΢ΣΞ͕૿͑Δ
  ୯७ʹো֐ཁҼ͕૿͑Δʂʂʂʂʂ

  View Slide

 141. Ωϟογϡϛυϧ΢ΣΞ૿͑Δ໰୊
  γεςϜΛ҆ఆͤ͞ΔͨΊʹಋೖͨ͠
  Ωϟογϡϛυϧ΢ΣΞ͕ෆ҆ఆͳ͹͔Γʹ
  ҎલΑΓ΋Քಇ཰͕Լ͕ͬͯ͠·͏ͱ͍͏஍ࠈ

  View Slide

 142. Ωϟογϡϛυϧ΢ΣΞ૿͑Δ໰୊
  - ΈͩΓʹϛυϧ΢ΣΞΛ૿΍͞ͳ͍ํ޲ͰؤுΔ
  - طଘͷίϯϙʔωϯτͰ୅༻͕Ͱ͖Δ͔΋ʁ

  View Slide

 143. Ͳ͏͍͏࣌ʹΩϟογϡΛ࢖Θͳ͍΂͖͔

  View Slide

 144. σʔλ͕ফ͑Δͱக໋తͳ৔߹
  - σʔλ͕ڏۭʹফ͑ΔͱഛঈʂʂɹΈ͍ͨͳ

  ͱ͜Ζʹ͸࢖͏΂͖Ͱ͸ͳ͍
  - Ωϟογϡͷσʔλ͸ফ͑Δ΋ͷͱߟ͑Δ

  View Slide

 145. σʔλ͕ফ͑Δͱக໋తͳ৔߹
  - σʔλ͕ڏۭʹফ͑ΔͱഛঈʂʂɹΈ͍ͨͳ

  ͱ͜Ζʹ͸࢖͏΂͖Ͱ͸ͳ͍
  - Ωϟογϡͷσʔλ͸ফ͑Δ΋ͷͱߟ͑Δ
  ͔͠͠αʔϏεӡ༻্ফ͑ͯ΋ྑ͍σʔλ
  ͳΜͯ΄ͱΜͲͳ͍ͧʂʂʂ

  View Slide

 146. ΩϟογϡΛ࠶ߏஙग़དྷͳ͍৔߹
  - Ωϟογϡͷσʔλ͸ͿͬյΕͯ΋࠶ߏங

  Ͱ͖Ε͹໰୊ͳ͍
  - όονͰDB͔ΒΩϟογϡ࠶ੜ੒ͱ͔Ͱ
  - ٯʹݴ͏ͱΩϟογϡΛ࠶ߏஙͰ͖ͳ͍৔߹͸

  ࢖͏΂͖Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 147. ଞʹ΋৭ʑ͋Δ……
  ݁ߏΩϟογϡΛ࢖͏΂͖Ͱ͸ͳ͍Օॴ͸
  ਎ۙʹᷓΕ͍ͯΔ

  View Slide

 148. Ωϟογϡ͸ຑༀ

  View Slide

 149. Ωϟογϡʹ·ͭΘΔॾ໰୊Λ͏͚ͯ
  ΩϟογϡϚδَ໳

  View Slide

 150. Ұ౓ΩϟογϡΛ࢖͏ͱ໭Εͳ͘ͳΔ
  - ҆қͳؾ࣋ͪͰΩϟογϡΛ࢖͏ͱ

  ͦͷ෦෼͕͏͔ͬΓ଎͘ͳͬͯ͠·͏
  - ଞͷ෦෼Ͱ΋ͦͷߴ଎͞ΛٻΊΒΕΔ

  ͠ΐ͏͕ͳ͍ͷͰΩϟογϡ࢖͍·͔͢……
  - Α͏ͦ͜Ωϟογϡপ΁

  View Slide

 151. Ұ౓ΩϟογϡΛ࢖͏ͱ໭Εͳ͘ͳΔ
  - Ωϟογϡ͸جຊతʹෳࡶͳػߏ
  - ೖΕΔͷ͸؆୯ɼൈ͘ͷ͕೉͍͠
  - ΩϟογϡͱҰੜ෇͖߹͍֮ͬͯ͘ޛ͕͋Δ͔

  View Slide

 152. Ωϟογϡ೴ͷڪාʂʂʂ
  ʮͳΜ͔͜ͷ෦෼஗͍ͬ͢Ͷ͑ʯ
  ʮDB٧·ͬͯΜ͡ΌΜʁɹΩϟογϡ͠Α͏ͥʯ
  ʮOKOKʯ

  View Slide

 153. Ωϟογϡ೴ͷڪාʂʂʂ
  ʮͳΜ͔͜ͷ෦෼஗͍ͬ͢Ͷ͑ʯ
  ʮDB٧·ͬͯΜ͡ΌΜʁɹΩϟογϡ͠Α͏ͥʯ
  ʮOKOKʯ
  OKͰ͸ͳ͍ʂʂʂʂʂ

  View Slide

 154. Ωϟογϡ೴ͷڪාʂʂʂ
  ஗͍ʂ
  ෲཱͭʂʂ
  Ωϟογϡ͢Δʂʂʂ

  View Slide

 155. ҆қͳΩϟογϡΛ
  ΍ΊΖʂʂʂʂ

  View Slide

 156. ͪΌΜͱઃܭΛ͢Δ

  View Slide

 157. ͪΌΜͱઃܭΛ͢Δ
  - ͪΌΜͱDB (σʔλϞσϧ) ͷઃܭΛ͢Δ
  - ΠϯσοΫεͱ͔΋ؚΊͯ
  - มͳΞʔΩςΫνϟΛ΍ΊΔ
  - ϘτϧωοΫʹͳΓ͕ͪ
  - ʮ౰ͨΓલͷ͜ͱΛ౰ͨΓલʹ΍Δʯ

  View Slide

 158. Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍
  Server
  Client
  Client
  . . .
  RDBMS
  Slow Query

  View Slide

 159. Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍
  Server
  Client
  Client
  . . .
  RDBMS
  Slow Query
  ΫΤϦ (͋Δ͍͸ςʔϒϧ)Λ௚ͤʂʂʂ
  ద੾ʹνϡʔχϯά͞ΕͨΫΤϦʹ͸

  ΩϟογϡͳͲෆཁ

  View Slide

 160. Ͳ͏΍ͬͯ΋ΫΤϦ͕஗͍
  Server
  Client
  Client
  . . .
  RDBMS
  Slow Query
  Slave
  Slave
  ΩϟογϡʹཔΒͣ
  SlaveΛฒ΂Δ΋Α͠

  View Slide

 161. ֎෦αʔϏεʹґଘ͍ͯ͠Δ
  Server
  Client
  Client
  . . .
  Outer
  Service
  Request (via HTTP)

  View Slide

 162. ֎෦αʔϏεʹґଘ͍ͯ͠Δ
  Server
  Client
  Client
  . . .
  Outer
  Service
  Request (via HTTP)
  ֎෦αʔϏεʹґଘ͠ͳ͍
  ํ๏Λߟ͑Δ

  View Slide

 163. ͪΌΜͱଌఆΛ͢Δ

  View Slide

 164. ͪΌΜͱଌఆΛ͢Δ
  - ΩϟογϡΛ༻͍Δ͜ͱͰຊ౰ʹޮ͍͍ͯΔͷ͔
  - ෛՙ͕Լ͕͍ͬͯΔʁ
  - ϨεϙϯελΠϜ͕վળ͍ͯ͠Δʁ
  - αʔϏεͷՄ༻ੑ্͕ঢ͍ͯ͠Δʁ

  View Slide

 165. ͪΌΜͱଌఆΛ͢Δ
  - ΩϟογϡΛ༻͍Δ͜ͱͰຊ౰ʹޮ͍͍ͯΔͷ͔
  - ෛՙ͕Լ͕͍ͬͯΔʁ
  - ϨεϙϯελΠϜ͕վળ͍ͯ͠Δʁ
  - αʔϏεͷՄ༻ੑ্͕ঢ͍ͯ͠Δʁ
  ΩϟογϡΛೖΕ͚ͨͩͰ

  تΜͰ͍ͯ͸ବ໨

  View Slide

 166. ͪΌΜͱଌఆΛ͢Δ
  - ΩϟογϡΛ༻͍Δ͜ͱͰຊ౰ʹޮ͍͍ͯΔͷ͔
  - େͯ͠ޮ͔͵ΩϟογϡͳΒೖΕΔ͚ͩෛ࠴

  View Slide

 167. Ωϟογϡ͸ຑༀ
  Ωϟογϡ͸࠷ऴฌث

  View Slide

 168. ຊ౰ʹඞཁͳ࣌ʹ͚ͩ
  ΩϟογϡΛ࢖͍·͠ΐ͏

  View Slide

 169. ࢖Θͳͯ͘ࡁΉͷͳΒ
  ΩϟογϡΛ΍ΊΑ͏ʂʂ

  View Slide

 170. Q?

  View Slide

 171. ͕࣌ؒ͋Ε͹ͷίʔφʔ

  View Slide

 172. Varnishͷ࿩Λ͍ͯ͠·ͤΜͶʁ

  View Slide

 173. Varnishͷ࿩Λ͍ͯ͠·ͤΜͶʁ
  - ͢Έ·ͤΜαʔϏεͰ࢖ͬͨ͜ͱͳ͍ͷͰ

  Ұ੾஻Ε·ͤΜ
  - ༗ӹͳ࿩͸Πϯλʔωοτ্ʹ͸ͨ͘͞Μ

  ࢿྉ͕͋Γ·͢ (YAPC 2011ͷmala͞ΜͷࢿྉͳͲ)
  - Πϯλʔωοτʹ͸ͳΜͰ΋͋Δ

  View Slide

 174. ΩϟογϡετϨʔδબఆ

  View Slide

 175. ΩϟογϡετϨʔδબఆ
  - ༻్
  - ෼ࢄ͢Δඞཁ͕͋Δ͔
  - ৑௕Խ͢Δඞཁ͕͋Δ͔
  - ࢖ͬͯΔΫϥ΢υϓϥοτϑΥʔϜͰαϙʔτ

  ͍ͯ͠Δ͔Ͳ͏͔
  - ετϨʔδʹৄ͍͠ਓ͕͍Ε͹ྑ͍

  View Slide

 176. ΩϟογϡετϨʔδબఆ

  View Slide

 177. ΩϟογϡετϨʔδͷ
  ৑௕Խߏ੒ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 178. ৑௕Խ
  - Redisͩͱsentinelͱ͔clusterͱ͔
  - memdͷ৔߹͸ܥΛෳ਺༻ҙ͢Δͱ͔
  - ࣗ෼ͰϧʔςΟϯάΛॻ͘ඞཁ͕͋Δ
  - ͍҃͸mcrouterͳͲ……
  - ຊ౰ʹ৑௕Խ͕ඞཁͳͷ͔Ͳ͏͔Λߟ͑Δ

  ඞཁ͸͋Δ

  View Slide