Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

[Brushup-UG #2]書籍執筆でBrushupを使いました!

C9093a6d7d518856ef676f2a93d60f05?s=47 mt8.biz
May 24, 2019
140

[Brushup-UG #2]書籍執筆でBrushupを使いました!

こちらのイベントで発表した内容です
https://brushup.connpass.com/event/130419/

C9093a6d7d518856ef676f2a93d60f05?s=128

mt8.biz

May 24, 2019
Tweet

Transcript

 1. None
 2. ॻ੶ࣥචͰ BrushupΛ ࢖͍·ͨ͠ʂ

 3. WHO AM I ? NAME JOB : KAZUTO TAKESHITA :

  PROGRAMMER
 4. None
 5. Core Contributor WordPress 3.8ɾ4.4ʙ4.9ɾ5.1

 6. Theme Contributor

 7. Plugin Developer

 8. ॻ੶ࣥචͰ BrushupΛ ࢖͍·ͨ͠ʂ

 9. ຊΛॻ͖·ͨ͠ʂ #WP΍͍͞͠ڭՊॻ #WPωίຊ 2019.5.21ൃചʂ https://www.amazon.co.jp/dp/4844368664/

 10. @mt8_bot_biz @nukaga @Toro_Unit @shima_x_o ࣥචϝϯόʔ

 11. ग़൛εέδϡʔϧ 2018೥12݄ 2019೥01݄1ि໨ 2019೥01݄2ि໨ ɿࣥචͷ͓༠͍ ɿاըҊఏग़ ɿاըঝೝ

 12. ग़൛εέδϡʔϧ 2019೥02݄1ि໨ ɿεέδϡʔϧܾఆ

 13. ग़൛εέδϡʔϧ 2019೥02݄2ि໨ 2019೥03݄1ि໨ 2019೥03݄3ि໨Ἤ ɿ1ষ෼ͷݪߘUP ɿશମͷ50% UP ɿ࢒Γશ෦UP

 14. ग़൛εέδϡʔϧ 2019೥03݄3຤ 2019೥04݄3ि 2019೥04݄25೔ ɿ׬શ୤ߘ ɿҹ࡮ೖߘ ɿߍྃ

 15. ग़൛εέδϡʔϧ 2019೥05݄13೔ 2019೥05݄17೔ 2019೥05݄21೔ ɿ੡ຊݟຊ ɿ഑ຊ ɿग़൛

 16. ͕࣌ؒ ͳ͍ʂʂʂ

 17. ͕࣌ؒͳ͍ʂ ϖʔδ਺240P ೥౓຤ʹ΋Ζ͔ͿΓ 4݄1ि໨͔Βཱྀߦ

 18. ༡ΜͰΔՋ͸ ͳ͍ʂʂ

 19. ϓϩδΣΫτ؅ཧ

 20. ࣥචͷྲྀΕ ஶऀɿMarkdownܗࣜͰࣥච ↓ ฤूࣾ͞Μɿࢴ໘ϨΠΞ΢τ ιʔε͸BacklogͷGitͰ؅ཧ

 21. ஶऀߍɾ৭ߍ ฤूࣾ͞Μɿ ʮ൛૊͕ऴΘͬͨPDFʹ ɹ੺ೖΕΛ͓ئ͍͠·͢ɻʯ

 22. PDF΁ͷ੺ೖΕ PDFϑΝΠϧʹίϝϯτॻ͖ࠐΈ ҹ࡮→੺ೖΕ→εΩϟϯ OR

 23. ͦͬͪʹ ߦͬͯ͸ ͍͚ͳ͍ʂʂ ※ ඞͣ͠΋͜ͷ΍Γํ͕ྑ͘ͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ͸ͳ͍Ͱ͢

 24. ࢦఠํ๏͕౷Ұ͞Εͳ͍ ࢦఠʹର͢Δ࣭໰͕ࠔ೉ मਖ਼ঢ়گ͕೺ѲͰ͖ͳ͍

 25. ͦ͜Ͱʂ

 26. ࢦఠํ๏Λ౷ҰͰ͖Δ ࢦఠʹίϝϯτͰ͖Δ मਖ਼ͷεςοϓ؅ཧ

 27. εϖʔεࡽ͠த

 28. Brushupͷ͍͍ͱ͜Ζ • ؆୯ͳαϯϓϧͰฤूࣾ͞Μ͕ಋೖOKͯ͘͠Εͨʢ௚ײతʣ • ஶऀਞͱฤूࣾ͞Μͷ΍ΓऔΓͷ౷Ұʢ࡞ۀͷڞ௨Խʣ • मਖ਼ঢ়گ͕೺Ѳ͠΍͍͢ʢਐḿ؅ཧʣ

 29. ͜͏ͳͬͨΒ ͍͍ͳ ϨϏϡʔը໘Ͱεςʔλεมߋ γϣʔτΧοτΩʔͰ֦େ/ॖখ ίϝϯτ಺ͷURLΛϦϯΫʹ

 30. ͜͏ͳͬͨΒ ͍͍ͳ ઃఆͨ͠ϥϕϧͷީิදࣔɾબ୒ ίϝϯτεϨουͷߦ͖ํʹ໎͏

 31. ·ͱΊ Brushup͕ͳ͔ͬͨΒ εϜʔζʹߍྃͰ͖ͳ͔ͬͨʂ

 32. THANKS !!