Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JavaScriptビルド概論

 JavaScriptビルド概論

上越TechMeetup #3で喋りました。なんでJavaScriptにビルドが必要なんじゃ!という方向けです。

Yukiya Nakagawa

April 13, 2019
Tweet

More Decks by Yukiya Nakagawa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. JavaScriptϏϧυ֓࿦
  2019.4.13 @Nkzn / Yukiya Nakagawa
  Joetsu Tech Meetup

  View Slide

 2. whoami
  • Yukiya Nakagawa / @Nkzn ʢ32ࡀʣ

  ্ӽࢢग़਎
  • ΢Υʔλʔηϧגࣜձࣾ@৽ׁࢢ

  ೶ۀ޲͚αʔϏεʮΞάϦϊʔτʯ
  • AndroidΤϯδχΞˠϞόΠϧدΓJSΤϯδχΞ
  • ໌೔͸ٕज़ॻయͰຊചͬͯ·͢

  View Slide

 3. ޷ධൃץத

  View Slide

 4. ࠓ೔͸
  JSͷϏϧυͷ࿩Λ͠·͢

  View Slide

 5. Target
  • JavaScriptʹͲ͏ͯ͠Ϗϧυ͕ඞཁʹͳ͍ͬͯ
  Δͷ͔ͬ͘͠Γདྷ͍ͯͳ͍ํ

  View Slide

 6. ࠷ۙͷJavaScript

  View Slide

 7. ϞδϡʔϧػߏͬͯେࣄͰ͢ΑͶ
  • ϑΝΠϧ͝ͱʹ໊લۭؒΛ෼͚ΒΕΔ
  • େ͖ͳΞϓϦέʔγϣϯΛখ͞ͳػೳͷू߹
  ͱͯ͠࡞Γ΍͘͢ͳΔ
  ಥવͰ͕͢

  View Slide
 8. Plain Old JavaScript (ES5)
  // app.js
  Greeter.greet('Bob');
  // greeter.js
  var Greeter = {
  greet: function(name) {
  alert("Hello, " + name + "!");
  }
  };
  • ϑΝΠϧؒͰ

  ໊લۭؒΛڞ༗
  • ؔ਺಺ʹ͔͠

  είʔϓ͕ͳ͍
  • ΈΜͳͰ໊લͷ

  औΓ߹͍

  View Slide

 9. 2017೥9݄
  • Chrome 61ͰϞδϡʔϧػߏ͕ϦϦʔε

  View Slide

 10. ES6 Modules


  // greeter.js
  const greet = (name) => {
  alert(`Hello, ${name}!`);
  }
  export const Greeter = {
  greet,
  };
  // app.js
  import {Greeter} from './greeter.js';
  Greeter.greet("hoge");
  (SFFUFS͔͠ެ։͞Εͳ͍
  ʢHSFFUؔ਺͸Ӆṭ͞ΕΔʣ
  JNQPSUͨ͠ϞδϡʔϧΛ૊Έ߹Θͤͯ
  ػೳΛ࡞ΕΔ

  View Slide

 11. େମͷ࠷৽ϒϥ΢βͰಈ͘
  https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/import

  View Slide

 12. ΊͰͨ͠ʂ

  View Slide

 13. Ͱ͸ͳͯ͘

  View Slide

 14. օ͞Μͷखݩͷϒϥ΢βͰ͸
  import/exportಈ͖·͔͢ʁ

  View Slide

 15. ͨͿΜಈ͖·͢ΑͶ

  View Slide

 16. օ͞Μͷ
  ͓٬͞Μͷϒϥ΢βͰ͸
  import/exportಈ͖·͔͢ʁ

  View Slide


 17. https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/import

  View Slide

 18. ES201xͷ
  ͋ͷจ๏΍͜ͷจ๏
  ͓٬͞Μͷϒϥ΢βͰ
  ಈ͖·͔͢ʁ

  View Slide

 19. const greet = (name) => {
  alert(`Hello, ${name}!`);
  }
  export const Greeter = {
  greet,
  };
  "SSPX'VODUJPOT
  5FNQMBUF-JUFSBMT
  4IPSUIBOEQSPQFSUZOBNFT

  View Slide

 20. Arrow Functions
  https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions/Arrow_functions

  View Slide

 21. Template Literals

  View Slide

 22. Shorthand property names
  https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Object_initializer

  View Slide

 23. IE11͕΍͹͍
  ʢEdgeͱSafari΋ͪΐͬͱ΍͹͍ʣ

  View Slide

 24. WebΞϓϦέʔγϣϯ͕
  Ͳͷϒϥ΢β͔Β
  ΞΫηε͞ΕΔ͔Λ
  ੍ݶ͢Δ͜ͱ͸೉͍͠
  ʢ͋Δఔ౓͸Ͱ͖Δ͚Ͳମݧ͕ѱ͍ʣ

  View Slide

 25. Ͳ͏͠Α͏
  • ͔ͤͬ͘ྑ͍ݴޠ࢓༷ʹͳ͖ͬͯͨͷʹɺݹ͍ϒϥ΢
  βͰಈ͔ͨ͢Ίʹݹ͍JavaScriptͰॻ͘ͷ͸ݏ
  • WebΞϓϦ͸ෳࡶͳϏδωεϩδοΫΛ࣋ͭ΋ͷ΋ଟ
  ͍
  • Ϟδϡʔϧػߏ΍async/awaitແ͠ͰෳࡶͳϏδωεϩ
  δοΫΛίʔυ্ʹදݱ͢Δͷ͸ɺ։ൃޮ཰΍อकੑ
  ͷ໘Ͱ΋ΑΖ͘͠ͳ͍

  View Slide

 26. ES201xͰॻ͍ͨίʔυΛ
  ES5͔͠ಈ͔ͳ͍ϒϥ΢βͰ
  ಈ͔͍ͨ͠

  View Slide

 27. ϓϩάϥϚʔ͕ॻ͍ͨ
  ϑΝΠϧͷݴޠ࢓༷ͱ
  ࣮ࡍʹಈ͘ϑΝΠϧͷ
  ݴޠ࢓༷Λผʹ͍ͨ͠

  View Slide

 28. ͋ΔϓϩάϥϜϑΝΠϧΛ
  ϥϯλΠϜϑΝΠϧʹ
  ม׵͍ͨ͠

  View Slide

 29. ͜Ε͸ίϯύΠϧ΍Ϗϧυͱ
  ݺ͹ΕΔ΋ͷͰ͸ʁ
  JavaScriptΛ
  Ϗϧυ͢Δͧʂʂ

  View Slide

 30. JavaScriptͷϏϧυ

  View Slide

 31. JavaScriptͷ3ͭͷΞϓϩʔν
  • τϥϯεύΠϧ
  • ґଘੑղܾ
  • ϙϦϑΟϧ

  View Slide

 32. τϥϯεύΠϧ
  • ʮಈ͘จ๏ʹ͢ΔʯʹಛԽͨ͠෼໺
  • ͕͜͜ಘҙͳͷ͕Babelʢ͋ͱTypeScriptʣ
  • ϑΝΠϧ͸όϥόϥͷ··ʢimportߏจ͸
  ͪΐͬͱܗ͕มΘΔఔ౓ʣ

  View Slide

 33. https://babeljs.io/repl
  Babel(presets-es2015)ʹΑΔม׵
  Ṗͷάϩʔόϧม਺ʹม׵͞Εͨ
  ʢ$PNNPO+4࢓༷ͷFYQPSUػߏʣ
  #FGPSF "GUFS

  View Slide

 34. https://babeljs.io/repl
  Babel(presets-es2015)ʹΑΔม׵
  #FGPSF "GUFS
  Ṗͷάϩʔόϧؔ਺ʹม׵͞Εͨ
  ʢ$PNNPO+4࢓༷ͷJNQPSUػߏʣ

  View Slide

 35. https://babeljs.io/repl
  Babel(presets-es2017)ʹΑΔม׵
  ϒϥ΢βʹશ෯ͷ৴པΛஔ͘৔߹͸͜ΕͰ΋͍͍
  #FGPSF "GUFS

  View Slide

 36. https://babeljs.io/repl
  Babel(presets-es2017)ʹΑΔม׵
  #FGPSF "GUFS
  es2017؀ڥͰasync/awaitΛಈ͔͍ͨ͠৔߹͸
  ΍͸Γม׵͕ೖΔ
  BTZODؔ਺Λ
  ͔ͭͬͯΈͨ

  View Slide

 37. TypeScript(tsc)ʹΑΔม׵
  #FGPSF
  "GUFS
  ※ ઃఆͰม׵ઌͷϞδϡʔϧ࢓༷ʢCommonJS, AMDʣΛબ୒Ͱ͖Δ
  https://www.typescriptlang.org/play/

  View Slide

 38. ґଘੑղܾ
  • importߏจ΍requireؔ਺ͷ࣮ݱ
  • ΤϯτϦʔϙΠϯτʢindex.jsʣ͔Βimport΍requireͰ
  ܨ͕ͬͨϞδϡʔϧΛɺຊ౰ʹ࣮ߦͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ
  • ࣮ߦ࣌ʹܨ͛Δ΍ͭɿRequireJSʢAMDܗࣜΛಈ͔
  ͢ʣ
  • Ϗϧυ࣌ʹܨ͛Δ΍ͭɿWebpack/Browserify/Rollup

  View Slide

 39. Webpackͷ৔߹
  @@XFCQBDL@SFRVJSF@@
  ͱ͍͏ؔ਺͕ϞδϡʔϧղܾΛؤுΔ
  ͻͱͭPS͍͔ͭ͘ͷ
  +4ϑΝΠϧʹશϑΝΠϧΛ·ͱΊΔ

  View Slide

 40. Webpackͷ৔߹
  ˞ FWBMͳͷ͸σόοάதͷڍಈͰ

  ͋ͱͰͪΌΜͱͨ͠ίʔυʹͳΓ·͢
  ֎෦ϥΠϒϥϦ΍ϓϩμΫτίʔυ͕
  SFRVJSFՄೳͳܗͰऔΓࠐ·Ε͍ͯΔ

  View Slide

 41. NJOJGZVHMJGZͱ͔͍Ζ͍Ζೖͬͯ
  ϓϩμΫγϣϯ؀ڥͰ͸͜͏ͳΔ
  ʢ͜ͷྫ͸UXJUUFSDPNʣ

  View Slide

 42. ϙϦϑΟϧ
  • ଍Γͳ͍ඪ४ϥΠϒϥϦΛJS੡ͷ୅ସ࣮૷Ͱॆ౰ͯ͘͠ΕΔ
  • Promise΍Object.assign౳͕ແ͔ͬͨࠒͷϒϥ΢βͰ΋ɺಉ౳
  ͷಈ͖Λ͢Δಉ໊ͷؔ਺/Ϟδϡʔϧ͕ଘࡏ͢ΔΑ͏ʹؤுΔ
  • ϒϥ΢βଆʹຊ࣮૷͕͋Δ৔߹͸ຊ࣮૷ͷํΛ࢖͏
  • ͕͜͜ಘҙͳͷ͕core-js
  • @babel/preset-env Ͱྑ͍ײ͡ʹͳΔ͜ͱ͕ଟ͍

  View Slide

 43. Babel(presets-es2015)
  https://babeljs.io/repl
  #FGPSF "GUFS
  1SPNJTF͸ղܾ͞Εͳ͍

  View Slide

 44. https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise

  View Slide

 45. @babel/preset-env + core-js
  https://babeljs.io/repl
  1SPNJTFΛάϩʔόϧείʔϓʹ
  ొ࿥ͯ͘͠ΕΔ1PMZpMM
  !CBCFMQSFTFUFOWͷVTF#VJMU*OΦϓγϣϯΛ
  zVTBHFzʹ͢Δ͜ͱͰɺඞཁͳ1PMZpMM͕ೖΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 46. padStart΋࢖͑ΔΑ

  View Slide

 47. core-js/modules/es.string.pad-start.js
  'use strict';
  var internalStringPad = require('../internals/string-pad');
  var WEBKIT_BUG = require('../internals/webkit-string-pad-bug');
  // `String.prototype.padStart` method
  // https://tc39.github.io/ecma262/#sec-string.prototype.padstart
  require(‘../internals/export')
  ({ target: 'String', proto: true, forced: WEBKIT_BUG }, {
  padStart: function padStart(maxLength /* , fillString = ' ' */) {
  return internalStringPad(
  this,
  maxLength,
  arguments.length > 1 ? arguments[1] : undefined, true);
  }
  });
  https://github.com/zloirock/core-js/blob/e3b99db/packages/core-js/modules/es.string.pad-start.js

  View Slide

 48. 2019೥ͷJavaScriptϏϧυ
  • Babel / TypeScriptͰτϥϯεύΠϧ͢Δ
  • Webpack౳ͰґଘੑղܾΛߦ͏
  • @babel/preset-envͱ͔ͰϙϦϑΟϧΛೖΕΔ
  Ͳ͏΍ͬͯʁ
  ʢ@babel/preset-typescriptͰBabelͰ΋τϥϯεύΠϧͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨʣ

  View Slide

 49. தڃऀҎ্޲͚
  webpack.config.jsͱ
  babel.config.jsͷ
  ॻ͖ํΛ֮͑Δ

  View Slide


 50. Ϗϧυ৬ਓͷே͸ૣ͍

  View Slide

 51. ॳڃऀ޲͚ɿ

  ͜ͷล࢖ͬͯॳظԽ͢ΔͱউखʹೖΔ
  • Create React App

  https://facebook.github.io/create-react-app/
  • Angular CLI

  https://cli.angular.io/
  • Vue CLI

  https://cli.vuejs.org/
  τϥϯεύΠϧ͸
  5ZQF4DSJQUͰ࣮ݱ
  ઃఆϑΝΠϧΛ৮Βͤͯ΋Β͑ͳ͍έʔε΋͋Δ
  ৮Γͨ͘ͳͬͨΒεςοϓΞοϓͷλΠϛϯά

  View Slide

 52. ·ͱΊ
  • JavaScriptͷϏϧυ͸ॻ͘ݴޠͱಈ͘ݴޠͷဃ཭͔Β
  ੜ·Εͨ෼໺
  • ϊϯϏϧυϞμϯJS͸·ͩ·ͩ͜Ε͔Βʢϗϯτ
  ͔ʁʣ
  • ࠓ͙͢։ൃ͢ΔͳΒʮϏϧυ͢ΔJSʯʹ׳Ε͍ͯ͜͏
  • ͔͜͜Βઌ͸܅ͨͪͷ໨Ͱ͔֬Ίͯ͘Εʂ

  View Slide