Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ビジュアライゼーションと数学 〜 すうがくむかしばなし 負の数・複素数編 〜 / Visualization-and-mathematics-OSH2022

ビジュアライゼーションと数学 〜 すうがくむかしばなし 負の数・複素数編 〜 / Visualization-and-mathematics-OSH2022

ビジュアライゼーションと数学 〜 すうがくむかしばなし 負の数・複素数編 〜
オープンセミナー2022@広島
2022/06/25(土)
#OSH2022

北䑓如法

June 26, 2022
Tweet

More Decks by 北䑓如法

Other Decks in Science

Transcript

 1. ϏδϡΞϥΠθʔγϣϯͱ਺ֶ
  Φʔϓϯηϛφʔ2022@޿ౡ 2022/06/25(౔) ๺㝳೗๏ (͖͍ͨͩΏ͖ͷΓ)
  ʙ͢͏͕͘Ή͔͠͹ͳ͠ෛͷ਺ɾෳૉ਺ฤʙ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. View Slide

 4. ͋Μͨ͊୭ͳΜ?
  • ๺㝳೗๏ (͖͍ͨͩΏ͖ͷΓ)


  • (ʮ೗๏ʯΛԻಡΈͯ͠) ʹΐ΄͏, Nyoho


  • ೔༵ϓϩάϥϚ


  • ਺ֶ (޿ౡେֶେֶӃਓؒࣾձՊֶݚڀՊ)


  • ϋΠύɾϝσΟΞɾτϥϯεϨʔλ


  • ޿ౡหਧ͖ସ͑γϦʔζ

  View Slide

 5. ݕࡧ
  ৄ͘͠͸
  iPad ޿ౡห

  View Slide

 6. ʮ͜Μͳײ͡ͷ͕ग़͖ͯ·͢ɻʯ

  View Slide

 7. ݕࡧ
  ࠷ۙ͸
  ؟ڸࢢ৔ ޿ౡݶఆCM

  View Slide

 8. ޿ౡΧʔϓ


  ಊྛᠳଠબख

  View Slide

 9. ࠓ೔:


  ϏδϡΞϥΠθʔγϣϯͱ਺ֶ

  View Slide

 10. ಥવͰ͕͢

  View Slide

 11. ݟ͑ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱ = ՄࢹԽ

  = visualization

  View Slide

 12. Visualization
  • visual (ϏδϡΞϧ, ܗ༰ࢺ) ໨ʹݟ͑Δɺࢹ֮ͷ


  • visualize (ϏδϡΞϥΠζ, ಈࢺ) ໨ʹݟ͑ΔΑ͏ʹ͢Δɺࢹ֮Խ͢Δ


  • visualization (ϏδϡΞϥΠθʔγϣϯ, ໊ࢺ) ໨ʹݟ͑ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱ

  View Slide

 13. visualization

  View Slide

 14. visualization

  /vìʒuəlaizéiʃən/

  [ͼ͡Ύ͋Β͍͍ͥ͠ΐΜ]

  View Slide

 15. ՄࢹԽ

  View Slide

 16. ࠓճ͸୯ͳΔϏδϡΞϥΠθʔ
  γϣϯͰ͸ͳ͘

  View Slide

 17. ਺ֶͱ

  ϏδϡΞϥΠθʔγϣϯͱͷ࿩

  View Slide

 18. ਺ͷࢢຽݖ֫ಘͱ

  ϏδϡΞϥΠθʔγϣϯ

  View Slide

 19. ෛͷ਺
  ෳૉ਺
  ຊ೔ͷϝχϡʔ

  View Slide

 20. View Slide

 21. ϏδϡΞϥΠθʔγϣϯͱ


  ෛͷ਺

  View Slide

 22. ෛͷ਺
  • ํఔࣜͷʮ܎਺ʯͱͯ͠΋ʮղʯͱͯ͠΋ͳ͔ͳ͔ड͚ೖΕΒΕͳ͔ͬͨɻ


  • ܭࢉํ๏͸஌ΒΕ͍ͯͨͷʹɻ

  View Slide

 23. ෛͷ਺ͷܭࢉ
  • ݱ୅Ͱ΋ɺ;ͱʮ͸ͯʯͱࢥ͏͜ͱ΋ɻ


  • (࣮͸͜͜΋໘ന͍ (ࠓ೔͸লུ))
  ( 1) ( 1) = +1

  View Slide

 24. 3ੈل͝Ζ Τδϓτ
  • σΟΦϑΝϯτε 200–284


  • ਖ਼ͷ༗ཧ਺ͷΈΛղͱͯ͠ೝΊΔɻ


  • ଞ͸ࣺͯΔɻ

  View Slide

 25. 7ੈلɾ12ੈل Πϯυ
  • 7ੈل


  • ਖ਼ͷ਺Λࢿ࢈ɺෛͷ਺ΛआۚΛද͢ͷʹ࢖͏ɻ


  • (आۚʹ͸࢖ΘΕ͍ͯͨ!)


  • 12ੈل όʔεΧϥ


  • ਖ਼ͷ਺ͷฏํࠜʹ͸ϓϥεϚΠφε྆ํ͋Δͱؾ෇͘


  • ʮෛͷ਺ͷղ͸ෆద੾ɻղͱͯ͠࠾୒͞Εͳ͍ɻਓʑ͸ෛͷ਺ͷղΛೝΊ
  ͳ͍ɻʯ

  View Slide

 26. 9ੈل Ξϥϒ
  • Πϯυ਺ֶͷෛͷ਺ͷԋࢉنଇ͸ਫ਼௨͍ͯͨ͠ɻ


  • ͔͠͠ɺෛͷ਺Λड͚ೖΕͳ͔ͬͨɻ

  View Slide

 27. 17ੈل σΧϧτ
  René Descartes (1596—1650)
  • Ҽ਺ఆཧͰଟ߲ࣜͷ࣍਺ΛԼ͛ΔͨΊʹෛͷղ΋ར༻


  • ͔͠͠ෛͷ਺ͷղ͸ false root (ؒҧͬͨղ) ͱ͢Δ

  View Slide

 28. 17ੈل ύεΧϧ
  Blaise Pascal (1623—1662)
  • ʮ0 ͔Β 4 ΛҾ͘ͳΜͯφϯηϯεͩʯ
  0 4 = 4

  View Slide

 29. Ξʔϊϧυ(ύεΧϧͷ༑ୡ)
  • ʮൺʯΛߟ͑ͯΈΔͱ


  • ʮେ͖͍਺ : খ͍͞਺ʯͱ͍͏ൺͱʮখ͍͞਺ : େ͖͍਺ʯͱ͍͏ൺ͕౳͍͠
  ͳΜ͓͔͍ͯ͠ by ύεΧϧ
  1 : 1 = 1 : 1

  View Slide

 30. ͳ͔ͳ͔ղͱͯ͠ೝΊΒΕͳ͍

  View Slide

 31. ͦΜͳத……

  View Slide

 32. 16ੈل຤ εςϏϯ
  Simon Stevin (1548–1620)
  • ෛͷ਺΋܎਺ͱͯ͠࢖͏


  • ෛͷ਺ͷղ΋ड͚ೖΕΔ


  • ʮฏํࠜɺແཧ਺ɺෛͷ਺ͳͲ΋͢΂ͯʮ਺ʯͱͯ۠͠ผͤͣѻΘΕΔ΂
  ͖ʯ

  View Slide

 33. 17ੈل δϥʔϧ
  Albert Girard (1595 — 1632)
  • ෛͷ਺͸ʮޙΖʹ໭Δ͜ͱʯΛද͢ɻ


  • ʮϓϥεه߸Ͱલਐ͢Δͱ͖ɺϚΠφεه߸Ͱ͸໭Δɻʯ


  • ෛͷ਺ͷزԿֶతͳղऍ


  • ͭ·Γෛͷ਺ͷϏδϡΞϥΠθʔγϣϯ


  View Slide

 34. δϥʔϧ
  • ͨͿΜ͜͏ݴͬͨ
  Μ͡Όͳ͍͔ܶ৔

  View Slide

 35. ͔ͦ͠͠ͷޙ΋

  View Slide

 36. 19ੈل υŋϞϧΨϯ
  Augustus De Morgan (1806–1871)
  • ෕͕56ࡀɺଉࢠ29ࡀɻԿ೥ޙʹ2ഒʹ?


  • (2೥લ!)


  • υŋϞϧΨϯʮෆ߹ཧͩ!ʯ
  56 + x = 2(29 + x)
  x = 2

  View Slide

 37. 19ੈل υŋϞϧΨϯ
  • ෕͕56ࡀɺଉࢠ29ࡀɻԿ೥લʹ2ഒʹ?


  • υŋϞϧΨϯʮ͜ΕͳΒOKʯ
  56 x = 2(29 x)
  x = 2

  View Slide

 38. 17ੈل δϥʔϧ
  Albert Girard (1595 — 1632)
  • ෛͷ਺͸ʮޙΖʹ໭Δ͜ͱʯΛද͢


  • ෛͷ਺ͷزԿֶతͳղऍ


  • ͭ·Γෛͷ਺ͷϏδϡΞϥΠθʔγϣϯ


  View Slide

 39. ෛͷ਺
  ෳૉ਺
  ຊ೔ͷϝχϡʔ

  View Slide

 40. ෛͷ਺
  ෳૉ਺
  ຊ೔ͷϝχϡʔ

  View Slide

 41. View Slide

 42. ϏδϡΞϥΠθʔγϣϯͱ


  ෳૉ਺

  View Slide

 43. ෳૉ਺ͱ͸?

  View Slide

 44. ෳૉ਺
  i2 = 1
  i
  ڏ਺୯Ґ
  x2 = 1 (x2 + 1 = 0) ͷղ
  Λ࣮਺ʹ෇͚Ճ͑ͨ਺ମܥ
  i ͸

  View Slide

 45. 2৐ͯ͠ϚΠφε1??
  • Ͳ͏΋͓͔͠ͳ਺ͩͳɻ


  • ͜ͷੈͷ΋ͷͰ͸ͳ͍ͳɻ


  • ͦΜͳ਺ߟ͍͍͑ͯͷ?


  • ͦΜͳ਺ʮ͋Δʯͷ?


  • Ͳ͜ʹ͋Δͷ?


  • ܭࢉ͸Ͱ͖Δ͚Ͳ…
  i2 = 1

  View Slide

 46. ͦΜͳத……

  View Slide

 47. ΞϧΨϯ
  Jean Robert Argand (1768 — 1822)
  • ͜ͷෳૉ਺ͷҧ࿨ײΛݟࣄʹ෷১ɻ


  • ͦΕ·ͰͳΜ͔Α͘Θ͔Βͳ͍Ծ૝తͳ਺ͩͱࢥΘΕ͍ͯͨෳૉ਺͕Ұؾʹ
  ࢖ΘΕΔΑ͏ʹͳΔͷʹଟେͳӨڹΛ༩͑ͨɻ


  • ΞϧΨϯਤ (Argand diagram)

  View Slide

 48. ΞϧΨϯਤ
  Argand diagram
  • ෳૉ਺ͷϏδϡΞϥΠθʔγϣϯ

  View Slide

 49. View Slide

 50. View Slide

 51. View Slide

 52. View Slide

 53. View Slide

 54. View Slide

 55. View Slide

 56. View Slide

 57. View Slide

 58. View Slide

 59. View Slide

 60. View Slide

 61. View Slide

 62. View Slide

 63. ( 1)
  ※ ͜͜͸Ξχϝʔγϣϯ͍ͯͨ͠ɻ

  View Slide

 64. ( 1) ( 1)
  =1
  ͱ͍͏͜ͱ͸ʮϚΠφεഒʯͬͯ
  ౓ճసͬͯ͜ͱͳΜ͡Όʜ
  ※ ͜͜͸Ξχϝʔγϣϯ͍ͯͨ͠ɻ

  View Slide

 65. ͡Ό͋iഒͬͯʜ
  ·͔͞ʜ
  ( 1)
  =i2
  ※ ͜͜͸Ξχϝʔγϣϯ͍ͯͨ͠ɻ

  View Slide

 66. i
  ͟Θɾɾɾ
  ͟Θɾɾɾ
  ͟Θɾɾɾ
  ͟Θɾɾɾ
  ͡Ό͋iഒͬͯʜ
  ·͔͞ʜ
  ※ ͜͜͸Ξχϝʔγϣϯ͍ͯͨ͠ɻ

  View Slide

 67. i i
  = 1
  ͡Ό͋iഒͬͯʜ
  ·͔͞ʜ
  ※ ͜͜͸Ξχϝʔγϣϯ͍ͯͨ͠ɻ

  View Slide

 68. i ഒ = 90౓ճస

  View Slide

 69. ࠓ೔ͷ·ͱΊ
  • ਺ֶͷ֓೦ͷϏδϡΞϥΠθʔγϣϯ


  • ֓೦͕ड͚ೖΕΒΕΔ͔ɺࢢຽݖΛಘΔ͔


  • ७ਮͳ਺ֶͷੈքͰ͢Βɺ֓೦͕ʮड͚ೖΕΒΕΔʯ͜ͱʹϏδϡΞϥΠ
  θʔγϣϯɺՄࢹԽ͕ॏཁɻ


  • ʮΘ͔ͬͨؾ͕͢ΔʯʮΘ͔Δʯͱ͸Կ͔


  • ਺ֶͬͯʮ࿦ཧతʹਖ਼͍͠ʯ͚ͩͰ͸ͳ͍


  • ͕͕ͪͪͷ࿦ཧͰ͸ͳ͍਺ֶͷ࢟

  View Slide

 70. ࢀߟจݙ
  • ໦ଜढ़Ұ, ʰఱ࠽਺ֶऀ͸͜͏ղ͍
  ͨɺ͜͏ੜ͖ͨʱ, ߨஊࣾબॻϝν
  Τ, 2001


  • Morris Kline, Mathematical Thought
  from Ancient to Modern Times, Vol.
  1, Oxford University Press, 1990.


  • The MacTutor History of
  Mathematics archive, http://www-
  history.mcs.st-andrews.ac.uk/

  View Slide

 71. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʔ

  View Slide

 72. ࠓ೔ͷ·ͱΊ
  • ਺ֶͷ֓೦ͷϏδϡΞϥΠθʔγϣϯ


  • ֓೦͕ड͚ೖΕΒΕΔ͔ɺࢢຽݖΛಘΔ͔


  • ७ਮͳ਺ֶͷੈքͰ͢Βɺ֓೦͕ʮड͚ೖΕΒΕΔʯ͜ͱʹϏδϡΞϥΠ
  θʔγϣϯɺՄࢹԽ͕ॏཁɻ


  • ʮΘ͔ͬͨؾ͕͢ΔʯʮΘ͔Δʯͱ͸Կ͔


  • ਺ֶͬͯʮ࿦ཧతʹਖ਼͍͠ʯ͚ͩͰ͸ͳ͍


  • ͕͕ͪͪͷ࿦ཧͰ͸ͳ͍਺ֶͷ࢟

  View Slide