$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

2018年の”JavaScript” 再入門/re-learning-about-js-in-2018

pastak
March 20, 2018
12k

2018年の”JavaScript” 再入門/re-learning-about-js-in-2018

KMC春合宿2018での発表資料です

pastak

March 20, 2018
Tweet

More Decks by pastak

Transcript

 1. 2018೥ͷ”JavaScript”
  ࠶ೖ໳
  Pasta-K
  at KMC SpringCamp 2018
  [email protected] / [email protected]

  View Slide

 2. @pastak

  View Slide

 3. • ژ౎େֶ޻ֶ෦৘ใֶՊ ܭࢉػՊֶίʔε5ճੜ
  • KMC ݩ޿ใ
  • Nota Inc Gyazo։ൃνʔϜ ΞϧόΠτ
  • JavaScript / React / Ruby on Rails
  • Browser Extension
  • גࣜձࣾ͸ͯͳ ΞϧόΠτ
  • TypeScript

  View Slide

 4. ໨࣍
  • JavaScriptͷྺ࢙
  • JavaScriptͱECMAScript
  • ECMAScriptͷḷ͖ͬͯͨಓͷΓ
  • babel / browserify / Webpack ...͸ԿͷͨΊʁ
  • ·ͱΊ

  View Slide

 5. ͜ͷτʔΫͷλʔήοτ
  • JavaScriptʹ͍ͭͯաڈʹ৮Εͨ͜ͱ͕͋Δ΋ͷͷɺ͜͜਺೥
  JavaScriptͷΤίγεςϜʹ৮Ε͍ͯͳ͍ਓ
  • ࠷ۙͷJavaScript͸ֶशίετ͕ߴ͍ͱײ͍ͯ͡Δਓ
  • JavaScriptʹ͍ͭͯೖ໳͍ͨ͠ͱߟ͍͑ͯΔਓ
  • ࠓޙJavaScriptΛ΍͍ͬͯ͘"Մೳੑ͕͋Δਓ

  View Slide

 6. ͜ͷτʔΫͷΰʔϧ
  • ʮ࠷ۙͷJavaScriptΛॻͨ͘Ίʹඞཁͳπʔϧ͕ଟֶͯ͘शίε
  τ͕ߴͯ͘ΫιʯΈ͍ͨͳ͜ͱΛಥવݴ͍ग़ͯ͠͠·Θͳ͍Α͏
  ʹ͢Δ
  • ͱ͜ΖͰԿނ͜Μͳʹ৭ʑπʔϧ΍Β࢓༷΍Β͕࿩୊ʹͳ͍ͬͯ
  Δͷ͔Λ੔ཧͯ͠ཧղ͢Δ
  • ͱ͜ΖͰͱ͜ΖͰɺ ʮ“JavaScript”ͬͯԿ??ʯΛ೺Ѳ͢Δ

  View Slide

 7. ࣍ͷ֤ߦͷίʔυ͸(ϒϥ΢β|NodeJS)Ͱಈ͘?

  View Slide

 8. ͜ͷτʔΫͰ͸࿩͞ͳ͍͜ͱ
  • JavaScriptͷจ๏΍ه๏ɺ࠷ۙ௥Ճ͞ΕͨECMAScriptͷ಺༰ʹ͍ͭͯ
  • JavaScriptΛ༻͍ͨΞϓϦέʔγϣϯߏஙςΫχοΫ
  • JSͷςΫχοΫ஌Γ͍ͨਓ͸ڈ೥ͷय़߹॓ͷࢿྉΛಡΜͰ͘Ε
  • WebΞϓϦέʔγϣϯͰ 60fpsΛ(ۃྗ)໨ࢦ͢ // Speaker Deck
  • https://speakerdeck.com/pastak/webahurikesiyonte-60fpswo-ji-li-mu-zhi-su

  View Slide

 9. JavaScriptͷྺ࢙Λ
  ৼΓฦͬͯΈΔ

  View Slide

 10. օ͞Μ͕Πϝʔδ͢ΔJavaScript͸ͲΕͰ͢?
  • WebϖʔδΛ೐΍͔ʹ͢Δ΍ͭ
  • Google Maps / Web 2.0 / Ajax
  • Twitter / Facebook / SPA / PWA
  • NodeJS

  View Slide

 11. ॳظͷϢʔεέʔε
  • WebαΠτΛ՚ඒʹ͢Δ
  • ͋Μ·Γศརͳ࢖ΘΕํ͕ͳ͔ͬͨ
  • ΫϦοΫͨ͠ΒalertΛग़͢
  • จࣈ͕νΧνΧ͢Δ
  • mouseoverͰcursorΛม͑Δ

  View Slide

 12. JavaScript҉ࠇ࣌୅
  • 2000೥୅લ൒͸JSͷ੬ऑੑΛͭ͘΢ΣϒαΠτ΋ଟ͘JavaScript
  ΛແޮԽ͍ͯ͠Δਓͨͪ΋ଟ͍ͨ͘
  • ϒϥΫϥ
  • Flashશ੝ظ

  View Slide

 13. 2005೥ Google Mapsര஀
  • Google Maps͸ແݶʹεΫϩʔϧͰ͖Δ஍ਤαΠτͩͬͨ
  • ྫ͑͹Yahoo!ͷ஍ਤ͸্ԼࠨӈʹҠಈ͢ΔϦϯΫΛԡͯ͠Ҡಈ͍ͯͨ͠
  • Google Maps͸͜ͷͱ͖XMLHttpRequestͳͲΛ࢖ͬͯμΠφϛοΫʹಡ
  ΈࠐΈ࢓૊ΈΛఏڙ͍ͯͨ͠
  • AjaxΞϓϦέʔγϣϯ͕ਓؾΛത͢Δ͖͔͚ͬʹͳͬͨ

  View Slide

 14. ਓʑ͸
  ؾ෇͍ͨ

  View Slide

 15. JavaScript
  ศར͡ΌΜ

  View Slide

 16. JavaScriptʹର͢ΔೝࣝͷมԽ
  • WebαΠτΛ૽͕͘͢͠Δ͚ͩͷअຐͳଘࡏͩͱࢥΘΕ͍ͯͨ
  • ࣮ࡍɺJavaScriptΛUXʹܨ͛ΔΑ͏ͳΞϓϦέʔγϣϯ͕ͳ͔ͬͨ
  • DynamicHTMLͷඇޓ׵໰୊΍ඇಉظ௨৴ΛNN͕ͳ͔ͳ͔࣮૷͠ͳ͔ͬ
  ͨ͜ͱ΋͋Δ͕ɾɾɾ
  • ࣮ྫͱͯ͠ͷGoogle Maps͸Ϣʔβʔ͚ͩͰͳ͘։ൃऀʹ΋େ͖ͳӨڹΛ༩
  ͑ͨ

  View Slide

 17. JSͰϚογϡΞοϓ͢Δͷ͕ྲྀߦͬͨ
  • Google Maps Ajax APIΛ࢝Ίͱ͢ΔXMLΛఏڙ͢ΔAPI΍jsonpΛఏڙ͢
  ΔAPI͕৭ʑͱొ৔
  • ͜ΕΒΛ૊Έ߹ΘͤͯΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞ΔʰϚογϡΞοϓʱ͕ྲྀߦ
  • ͜ͷྲྀΕΛ௥ਵ͢ΔϦονͳWebΞϓϦέʔγϣϯ͕ొ৔࢝͠ΊΔ
  • ʰWeb 2.0ʱ

  View Slide

 18. ϒϥ΢βߴ଎Խ
  • 2008೥ Google Chromeͷొ৔
  • Googleۘ੡JSΤϯδϯ V8͕଎͔ͬͨ
  • ଞͷJSΤϯδϯ΋௥ਵͯ͠ߴ଎Խͷಓ΁
  • ͜Μͳʹ଎͘Ͱ͖ΔͳΒ΋ͬͱΞϓϦέʔγϣϯͷػೳΛدͤΕΔ
  ͧ

  View Slide

 19. NodeJSొ৔
  • 2009೥ V8Λར༻ͨ͠αʔόʔαΠυ্ͷJavaScript࣮ߦ؀ڥͱͯ͠ొ৔
  • ΠϕϯτۦಈܕʹΑΔϊϯϒϩοΩϯάIOͳͲʹ஫໨͕ू·ͬͨ
  • ʰΫϥΠΞϯτ1ສ୆໰୊ʱ͕ى͖ͳ͍
  • ͔͜͜ΒҰؾʹJS͸ϒϥ΢β্Ҏ֎Ͱ΋ಈ͘ϓϩάϥϛϯάݴޠʹ
  • ͦΕҎલ΋ಈ͔͢؀ڥ͸͕͋ͬͨ͋·ΓϝδϟʔʹͳΒͳ͔ͬͨ
  • ࠓ͸αʔόʔαΠυ͸΋ͪΖΜɺCLI༻ͷεΫϦϓτ΍πʔϧΛॻͨ͘Ίʹଟ͘ར༻͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 20. ݱࡏͷJavaScriptΞϓϦέʔγϣϯ
  • Angular΍ReactɺVueͳͲΛ࢖ͬͨSPAΞϓϦέʔγϣϯ
  • pushStateʹΑΔཤྺॻ͖ࠐΈ + XHR/fetchʹΑΔσʔλऔಘ
  • Progressive Web Application
  • ϞόΠϧϒϥ΢βͰ΋σεΫτοϓϒϥ΢βͰ΋͍͍ײ͡ʹಈ͘
  • ΦϑϥΠϯΩϟογϡɾϩʔΧϧετϨʔδ

  View Slide

 21. JavaScriptͱECMAScript

  View Slide

 22. ECMAScriptͱ͸Կ͔

  View Slide

 23. ·ͣ͸”ECMAScript”Λͬ͘͟Γͱ
  • JavaScriptͷඪ४࢓༷ͷ໊শ
  • Ecma Internationalͷtc39Ͱٞ࿦͞Ε͍ͯΔ
  • ݱࡏ͸Living StandardͷܗͰͲΜͲΜ࢓༷͕௥Ճ͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 24. JavaScriptॳظ
  • 1995೥ NetScapeʹ৐ͤΔͨΊʹ։ൃ͞ΕΔ
  • Java͕ྲྀߦ͍ͬͯͨͷͰɺ໊લΛआΓ͖ͯͯJavaScriptʹ
  • 1996೥ IE3.0ʹ৐ͤΑ͏ͱ͢Δ΋ަবࣦഊ
  • Microsoft͕ಠࣗͷJScriptͱͯ͠։ൃ

  View Slide

 25. JavaScriptඪ४Խ
  • 1997೥ JavaScriptͱJScriptͷ྆ํ͕͋Δঢ়گΛͳΜͱ͔͠Α͏ͱ͍͏
  Ϟνϕʔγϣϯ͕Netscapeʹ͋ͬͨ
  • ͜ͷJavaScriptͷඪ४ԽΛECMAΠϯλʔφγϣφϧʹґཔ
  • ECMA-262ͷॳ൛͕ग़དྷΔ
  • “JavaScript”͸঎ඪͷ౎߹Ͱ࢖͑ͳ͍ͷͰɺ”ECMAScript”ʹ

  View Slide

 26. ECMAScriptඪ४Խͷܥේ
  • 1998೥ ECMA-262 ୈ2൛
  • 1999೥ ECMA-262 ୈ3൛
  • ͜͜·Ͱ͸ॱௐͩͬͨɾɾɾ

  View Slide

 27. ECMAScriptඪ४Խͷܥේ
  • 1998೥ ECMA-262 ୈ2൛
  • 1999೥ ECMA-262 ୈ3൛
  • ͜͜·Ͱ͸ॱௐͩͬͨɾɾɾ
  • ECMA-262 ୈ4൛Ͱࣄ݅͸ىͬͨ͜!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  View Slide

 28. ECMAScript 4Ͱͷग़དྷࣄ
  • ਪਐ೿
  • Adobe, Mozilla(چNetscape Navigationࣾ), Opera, Google
  • ଟ͘ͷ৽ػೳΛऔΓࠐΈJavaScriptΛେ෯ʹมߋ͢Δ
  • ൓ର೿
  • Microsoft & Yahoo
  • ES3Λϕʔεʹػೳ௥Ճ΍όάमਖ਼ΛؚΜͩES3.1ͱͯ͠ެ։͢Δ

  View Slide

 29. ECMAScript4ͱ͸ͳΜͩͬͨͷ͔
  • ߏ੒ཁૉᶃ
  • ActionScript 3.0(Adobe͕FlashΞϓϦέʔγϣϯͷͨΊʹ։ൃ͠
  ͍ͯͨϓϩάϥϛϯάݴޠ)͔ΒऔΓࠐΜͩػೳ
  • class, interface, ܕ, ໊લۭؒ, package ͳͲ

  View Slide

 30. ECMAScript4ͱ͸ͳΜͩͬͨͷ͔
  • ߏ੒ཁૉᶄ
  • JavaScript 1.7(NN΍Firefoxʹࡌ͍ͬͯͨJS͸౰࣌JavaScript 1.X
  ͱ͍͏όʔδϣϯ൪߸͕߱ΒΕ͍ͯͨ)͔ΒऔΓࠐΜͩػೳ
  • let, ෼ׂ୅ೖ, δΣωϨʔλʔ ͳͲ

  View Slide

 31. ECMAScript4ͱ͸ͳΜͩͬͨͷ͔
  • ߏ੒ཁૉᶅ
  • ͦͷଞʹ΋਺ଟ͘ͷ৽ͨͳػೳΛऔΓࠐΉ͜ͱ͕ըࡦ͞Ε͍ͯͨ
  • ྫ͑͹ɾɾɾ

  View Slide

 32. ςϯϓϨʔτ
  • C#Ͱ͸Genericͱݺ͹ΕͯΔ΍ͭ
  http://tech.nitoyon.com/ja/blog/2007/10/30/es4-overview/ ΑΓ

  View Slide

 33. ԋࢉࢠΦʔόʔϩʔυ
  http://tech.nitoyon.com/ja/blog/2007/10/30/es4-overview/ ΑΓ

  View Slide

 34. ECMAScript4ʹؔ͢Δܾண
  • ݁Ռͱͯ͠͸ES3.1 (aka ES Harmony)Λ΍͍ͬͯ͘͜ͱʹऩଋ (2008೥8݄)
  • ES4͸͜Ε·ͰͷESʹରͯ͠มߋ͕େ͖͗͢ΔͷͰԺ౰ʹ΍Γ͍ͨ
  • จ๏ͷޓ׵ੑͷ໰୊ͳͲ͔ΒաڈͷWebͷࢿ࢈ʹӨڹΛ༩͑ͯ͠·͍͔Ͷͳ͍
  • ໊લۭؒ΍ύοέʔδͳͲ͸Webʹ͙ͦΘͳ͍ͷͰɺES3.1ͷٞ࿦ͷ্Ͱ͸Ұ੾ѻ
  Θͳ͍
  • ͦΕҎ֎ͷػೳʹ͍ͭͯ͸ٞ࿦ͷର৅ͱͯ͠ѻ͏

  View Slide

 35. ECMAScript5ϦϦʔε
  • ES Harmonyͱͯ͠ਐΊΒΕ͍ͯͨ࡞ۀ͸਱ʹ2009೥ɺES5ͱͯ͠Ϧ
  Ϧʔε͞Εͨ
  • ϝδϟʔόʔδϣϯ͕2্͕͍ͭͬͯΔ͕࣮ଶ͸3.0͔Β3.1΁ͷϚΠ
  φʔόʔδϣϯΞοϓ
  • Mozilla͕ਐΊ͍ͯͨJavaScript 1.X → 2.0΁ͷ࡞ۀ΋ESʹ४ڌ͢Δํ
  ޲ʹͳΓɺ͜ͷόʔδϣϯݺশ΋ߦΘΕͳ͘ͳͬͨ

  View Slide

 36. ECMAScript 5ͷ৽ػೳ
  • JSON.parse, JSON.stringify ͷ௥Ճ
  • Array΁ͷϝιουͷ௥Ճ forEach, filter, map, reduce, indexOf
  • String΁ͷϝιουͷ௥Ճ trim
  • StrictϞʔυͷ௥Ճ
  ͳͲ

  View Slide

 37. ׻تͷECMAScript6ϦϦʔε
  • 2015೥ϦϦʔε
  • ਺ଟ͘ͷັྗతͳػೳ͕࢓༷ʹͳͬͨ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Θ͍Θ͍

  View Slide

 38. arrow function
  • () => {} Ͱؔ਺ࣜΛॻ͚Δ
  • this͕ͦͷએݴ࣌ͷίϯςΩετͷthisʹଋറ͞ΕΔ

  View Slide

 39. enhanced object literals / destructuring
  • Objectͷkey͕ม਺໊ͱಉ࣌͡ʹলུՄೳ
  • ArrayͱObjectͰ෼ׂ୅ೖ͕Մೳʹ

  View Slide

 40. Promise
  • JSͷίʔϧόοΫ஍ࠈ͔ΒਓʑΛղ์
  • ͦΕ·Ͱਓʑ͸jQuery.defferͱ͔ʢyieldͱ͔ʣͰࣃΛ৯͍͠͹ͬ
  ͍ͯͨͷ͡Ό

  View Slide

 41. Class
  • ͦΕ·Ͱਓʑ͸prototypeΛར༻ͯ͠΍͍͍ͬͯͬͯͨ

  View Slide

 42. Class
  • ES6Ͱ͸Classߏจ͕௥Ճ͞Εͨ

  View Slide

 43. ͦͷଞ
  • Symbol
  • Number.isNaN
  • Array.from / Array.find
  • String.includes / String.repeat
  • Object.assign
  • ຤ඌ࠶ؼ࠷దԽ

  View Slide

 44. ES6➜ES2015…ͦͯͦ͠ͷઌ΁
  • ES6͸ES2015ʹվশɻҎ߱͸Living Standardํࣜʹ
  • ECMAScriptͷ࢓༷ॻͷυϥϑτ͸Github্ͷtc39/ecma262Ͱ؅ཧ͞Ε͍ͯΔ
  • ࠷৽ͷECMAScript࢓༷͸ https://tc39.github.io/ecma262/
  • ຖ೥۠੾ΓΛ෇͚ͯҎ߱͸ES2016, ES2017ͱTagΛ෇͚Δ
  • ͜ͷλΠϛϯάͰStage4ʹೖ͍ͬͯΔ࢓༷Λର৅ʹ͢Δ

  View Slide

 45. http://azu.github.io/slide/2018/node/ecmascript39.html ΑΓ

  View Slide

 46. ࠓͷECMAScript
  • ͦΕ·Ͱ͸શͯͷ࢓༷͕߹ҙ͞ΕͨޙʹϦϦʔε͞Ε͍͕ͯͨɺݱ
  ࡏͷES͸߹ҙ͕औΕͨ࢓༷͔Βॱ࣍ϦϦʔε͞Ε͍ͯΔ
  • ྫ͑͹ɺES4ͷ߹ҙܗ੒ͷࣦഊʹΑΓES3͔Β࣍ظόʔδϣϯͰ͋
  ΔES5·Ͱʹ10೥ʢES4ࣗମʹ΋2.5೥͘Β͍ͷϦιʔε͕͔͔ͬ
  ͍ͯͨͱݴΘΕ͍ͯΔ)͕͔͔ͬͨ

  View Slide

 47. ࠓͷECMAScript
  • Github্ͷେ͖ͳϓϩδΣΫτͱ͍͏ܗͰਐΊ͍ͯΔ
  • ϑΟʔυόοΫΛΑΓड͚΍͍͢؀ڥʹ
  • ϒϥ΢βϕϯμʔ͚ͩͰͳ͘JavaScriptΛར༻͢Δ։ൃऀ͔Β΋
  ϑΟʔυόοΫΛΑΓड͚ΔͨΊʹ
  • ϓϩηεͷಁ໌Խ
  • ϛʔςΟϯάϊʔτ΋શͯGithub্Ͱެ։͞Ε͍ͯΔ

  View Slide

 48. ECMAScriptͷݱࡏͷࡦఆखॱ
  • ͦΕͧΕͷػೳʹ͍ͭͯݸผͷϓϩϙʔαϧͱͯ͠ਐΊΔ
  • ͜ͷϓϩϙʔαϧ΋ٞ࿦ͷͨΊʹ࠷େ࠷খݶͷܗͷ΋ͷ͕૿͑ͨ
  • ੹೚ऀ(νϟϯϐΦϯ)ͱstage0ʙ4͕͋Γɺstage4ʹͳΔͱ
  ECMAScriptͷ࢓༷ʹmergeՄೳʹͳΔ

  View Slide

 49. ECMAScriptϓϩϙʔαϧͷStageʹ͍ͭͯ
  http://azu.github.io/slide/2018/node/ecmascript39.html ΑΓ

  View Slide

 50. ECMAScriptϓϩϙʔαϧͷStageʹ͍ͭͯ
  stage3͔Βstage4ʹ͸
  ʲ2ͭҎ্ͷ࣮૷*ʳ͕ඞཁ
  * flag෇͖࣮૷Ͱ΋OK

  View Slide

 51. Transpiler΍Polyfillʹ͍ͭͯ
  • Transpiler: ৽͍͠ߏจΛطଘͷػೳͰ࠶ݱͰ͖ΔΑ͏ʹιʔείʔυΛม
  ׵͢Δπʔϧ
  • ex: Babel
  • Polyfill: ϓϩϙʔβϧͰ௥Ճ͞Εͨ৽͍͠ϝιου΍ؔ਺ͳͲΛ࣮૷Λఏ
  ڙ͢ΔϥΠϒϥϦ
  • ex: babel-polyfill, whatwg-fetch

  View Slide

 52. Transpiler΍Polyfillʹ͍ͭͯ
  • Transpiler΍Polyfill͸৽͍͠ߏจ΍ϝιουͳͲͷ࠶ݱΛࢼΈ͍ͯ
  Δ͚ͩͰɺ಺෦తͳৼΔ෣͍΍࣮ߦ଎౓ʹ͍ͭͯ͸࣮ࡍͷϒϥ΢β
  ࣮૷ͱ͸ҟͳΔͷͰ஫ҙ
  • ϒϥ΢βຊମ΁ͷ࣮૷Λ଴ͨͣͯ͠ઌߦͯ͠ࢼ͢͜ͱ͕ग़དྷΔͷͰɺ
  ϓϩϙʔαϧ΁ͷϑΟʔυόοΫ͕༰қʹͳͬͨ

  View Slide

 53. ECMAScriptݱঢ়·ͱΊ
  • ES5·Ͱ͸શ࢓༷ʹ͍ͭͯಉҙͷ্ͰϦϦʔε͍ͯͨ͠
  • ES6 (= ES2015)Ҏ߱͸࢓༷ຖʹಉҙ͕ͳ͞ΕΔͱϦϦʔε
  • ࣮૷͕2ͭҎ্ଘࡏ͍ͯ͠Δɾςετ͕͋Δ
  • tc39ٕज़ҕһձͰͷঝೝ
  • ຖ೥6݄ࠒʹESXXXXͱศٓతͳ໊લ(λά)͕෇͚ΒΕΔ

  View Slide

 54. JavaScriptͱECMAScript

  View Slide

 55. “JavaScript”ͱ”ECMAScript"

  View Slide

 56. “JavaScript”ͱ”ECMAScript"
  ͔͜͜Β͕ຊ୊!!!!!!!!!!

  View Slide

 57. JavaScriptͷॲཧܥ
  • ϒϥ΢βʹࡌ͍ͬͯΔΤϯδϯͨͪ
  • Chrome: V8, Safari: JavaScriptCore, Firefox: SpiderMonkey ͳͲ
  • CLI্ͳͲͰར༻Ͱ͖Δॲཧܥ
  • NodeJS

  View Slide

 58. օ͞Μͷॻ͍͍ͯΔ”JavaScript”͸ʁ

  View Slide

 59. օ͞Μͷॻ͍͍ͯΔ”JavaScript”͸ʁ
  Perl????

  View Slide

 60. օ͞Μͷॻ͍͍ͯΔ”JavaScript”͸ʁ
  ES5
  strict mode

  View Slide

 61. "use strict" / Opt-in Strict mode
  • JavaScript͸جຊతʹޙํޓ׵ੑΛഁյ͠ͳ͍Α͏ʹ։ൃ͕ਐΊΒΕͯ
  ͖ͨ
  • ES5ͷStrict mode͸աڈͷJSͷෛ࠴ͷฦ٫ɺকདྷͷJS΁ͷ౤ࢿͷͨΊ
  • ߏจ΍ϥϯλΠϜͷৼΔ෣͍ʹରͯ͠มߋΛՃ͑Δ
  • ϑΝΠϧͷઌ಄·ͨ͸ؔ਺ͷઌ಄Ͱ

  View Slide

 62. "use strict" / Opt-in Strict mode
  • JavaScript͸جຊతʹޙํޓ׵ੑΛഁյ͠ͳ͍Α͏ʹ։ൃ͕ਐΊΒΕͯ
  ͖ͨ
  • ES5ͷStrict mode͸աڈͷJSͷෛ࠴ͷฦ٫ɺকདྷͷJS΁ͷ౤ࢿͷͨΊ
  • ߏจ΍ϥϯλΠϜͷৼΔ෣͍ʹରͯ͠มߋΛՃ͑Δ
  • ϑΝΠϧͷઌ಄·ͨ͸ؔ਺ͷઌ಄Ͱ
  ߏจΛ௥Ճ͢ΔͷͰ͸ͳ͘จࣈྻΛࣝผ
  ʹར༻͢Δ͜ͱͰඇରԠͷ؀ڥͰ΋ͦΕ
  ͳΓʹಈ͘Α͏ʹͳ͍ͬͯΔ
  (ͨͩ͠ৼΔ෣͍͕ҟͳΔͷͰҙਤ௨Γ
  ʹಈ͔ͳ͍͜ͱ͕ଟ͍ͷͰ஫ҙ)

  View Slide

 63. Strict modeͰมΘΔ͜ͱ
  • ۮൃతͳάϧʔόϧม਺΁ͷ୅ೖΛΤϥʔʹ
  • ͍͔ͭ͘ͷ৔߹ʹTypeError ྫ֎͕ൃੜ͢ΔΑ͏ʹʢҎԼ͸ͦͷྫʣ
  • NaN ΁ͷ୅ೖ
  • JSͰ͸ NaN ͸ΩʔϫʔυͰ͸ͳ͘άϧʔόϧม਺
  • getterϓϩύςΟ΁ͷ୅ೖ
  • ΦϒδΣΫτʹॏෳͨ͠ϓϩύςΟΛઃఆ͢Δ

  View Slide

 64. Strict modeͰมΘΔ͜ͱ
  • implementsɺinterfaceɺletɺpackageɺprivateɺprotectedɺpublicɺstaticɺyield
  Λ༧໿ޠʹ௥Ճ
  • with Λ࢖͏ͱSyntax Errorʹ
  • thisͷৼΔ෣͍ͷมߋ
  • τοϓϨϕϧ·ͨ͸ؔ਺಺Ҏ֎Ͱͷؔ਺એݴΛΤϥʔʹ
  ͳͲ

  View Slide

 65. this in JS
  • JavaScriptͷthis͸ͦΕ͚ͩͰ1࡭ͷຊ͕ॻ͚Δ͘Β͍৭ʑͳ࿩୊͕
  ͋Δ

  View Slide

 66. this in JS
  • JavaScriptͷthis͸ͦΕ͚ͩͰ1࡭ͷຊ͕ॻ͚Δ͘Β͍৭ʑͳ࿩୊͕
  ͋Δ
  From http://efcl.info/2018/01/04/what-is-this/

  View Slide

 67. this in JS
  • JavaScriptͷthis͸ͦΕ͚ͩͰ1࡭ͷຊ͕ॻ͚Δ͘Β͍৭ʑͳ࿩୊͕
  ͋Δ
  From http://efcl.info/2018/01/04/what-is-this/

  View Slide

 68. this in JS
  • JavaScriptͷthis͸ͦΕ͚ͩͰ1࡭ͷຊ͕ॻ͚Δ͘Β͍৭ʑͳ࿩୊͕
  ͋Δ
  • JSΛॻ͍͍ͯΔͱͱʹ͔͘thisͰϋϚΔɻ͜ΕͰ΋͔ͱϋϚΔɻ
  • ࠷ۙ͸Ξϩʔؔ਺ͳͲͷ͓ӄͰϚγʹ͸ͳͬͨ

  View Slide

 69. օ͞Μͷॻ͍͍ͯΔ”JavaScript”͸ʁ
  ES6
  spread parameter

  View Slide

 70. օ͞Μͷॻ͍͍ͯΔ”JavaScript”͸ʁ
  jQuery

  View Slide

 71. jQuery
  • ΈΜͳେ޷͖jQuery
  • JS͸jQueryΛ༻͍ͨ΋ͷ͔͠ॻ͍ͨ͜ͱͳ͍ਓ΋ଟ͍͔΋?
  • $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

  View Slide

 72. jQueryͱJavaScript
  • JS͕DOMૢ࡞ʹΑΔUIߏஙͳͲͷϋʔυϧ͕ҰؾʹԼ͕ͬͨ
  • ϝιουνΣʔϯͰॻ͚Δͷ΋ਓؾͩͬͨ
  • jQueryϓϥάΠϯΛར༻ͨ͠Ξχϝʔγϣϯ΍৭ʑͳύʔπ(ྫ͑͹lightbox)Λར༻
  ͨ͠WebαΠτ͕രൃతʹ૿͑ͨ
  • jQuery mobileͱ͍͏ϞόΠϧରԠͤ͞Δͷ΋͋ͬͨ
  • WebαΠτͰෳ਺ͷϓϥάΠϯΛ࢖ͬͨΓɺUIຖʹ৭ʑͳίʔυΛॻ͍ͯఏڙ͢Δͱ
  ͍͏͜ͱ΋Ұൠతʹͳͬͨ

  View Slide

 73. ͦͷଞͷஶ໊ͳJavaScriptϥΠϒϥϦ
  • Backbone.js
  • prototype.js
  • YUI Library
  • AngularJS
  • React
  • VueJS

  View Slide

 74. 2009೥:AngularJS
  2005೥: prototype
  2006೥: jQuery
  2014೥:Vue
  2010೥:Backbone
  2013೥:React

  View Slide

 75. օ͞Μͷॻ͍͍ͯΔ”JavaScript”͸ʁ
  DOM API

  View Slide

 76. DOM APIͬͯԿʁ
  • DOM(Document Object Model)͸XML, HTML, SVGυΩϡϝϯτΛ
  ϓϩάϥϛϯάݴޠͰར༻͢ΔͨΊʹϞσϧԽͨ͠΋ͷ
  • จॻΛ໦ߏ଄Ͱදݱ͍ͯ͠Δ
  • ϊʔυ͸͞ΒʹΠϕϯτϋϯυϥΛ͍࣋ͬͯΔ
  • ଟ͘͸JavaScriptͰར༻͞ΕΔ͕ɺDOM͸ECMAScriptͷ࢓༷ͷҰ
  ෦Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 77. DOM APIͬͯԿʁ
  • Q: DOM APIʹ͍ͭͯͷ࢓༷͸ͲͷஂମʹΑͬͯࡦఆ͞Ε͍ͯΔʁ

  View Slide

 78. DOM APIͬͯԿʁ
  • Q: DOM APIʹ͍ͭͯͷ࢓༷͸ͲͷஂମʹΑͬͯࡦఆ͞Ε͍ͯΔʁ
  • A: W3C, WHATWG

  View Slide

 79. DOM APIͬͯԿʁ
  • Q: DOM APIʹ͍ͭͯͷ࢓༷͸ͲͷஂମʹΑͬͯࡦఆ͞Ε͍ͯΔʁ
  • A: W3C, WHATWG
  • HTMLͷ࢓༷ࡦఆͷํ਑ͷҧ͍ͰᦻΛ෼͔ͭ͜ͱʹͳͬͨ2ͭͷஂ
  ମ͕ͦΕͧΕ࢓༷Λ༗͍ͯ͠Δ
  • WHATWGͰ͸DOM Standard, W3CͰ͸DOM 4
  • جຊతʹ͸ಉ͕ͩ͡Ұ෦ࠩ෼͕͋Δ

  View Slide

 80. ༨ஊ: W3CͱWHATWG
  • 1999೥ͷHTML4.01קࠂҎ߱ɺ௕೥HTMLͷΞοϓσʔτ͕ࢭ·͍ͬͯͨ
  • 2004೥ Apple, Opera, MozillaͰWHATWGઃཱ
  • 2007೥ ྆ऀ͕ڠྗମ੍ΛऔΔW3C HTML Working GroupΛઃཱ
  • 2012೥ קࠂΛઃཱ͍ͨ͠W3Cͱ։ൃͷܧଓΛॏࢹ͢ΔWHATWG͕ᦻΛ෼͔ͭ͜ͱʹ
  ͳΓɺ྆૊৫͕ผʑʹࡦఆ࡞ۀΛਐΊ͍ͯ͘͜ͱʹ
  • 2014೥ W3C HTML 5קࠂ͕ൃߦ

  View Slide

 81. ༨ஊ: W3CͱWHATWG
  • WHATWGͷDOM (Living) Standard
  • ϒϥ΢βϕϯμʔ͸WHATWGͷվగʹूத͍ͯ͠Δ
  • W3C͸͜ΕΒΛίϐʔ͢Δ͚ͩͰͳ͘Ұ෦ՃචΛͯ͠ဃ཭Λ࢈ΜͩΓ͍ͯ͠Δ
  ͜ͱʹରͯ͠൷൑͕͋Δ
  • ͨͩW3Cͷจॻ͸ϩΠϠϦςΟʔϑϦʔ͕໌ه͞Ε͍ͯͨΓɺઐ໳ՈʹΑΔϫ
  ΠυϨϏϡʔ͕ͳ͞Ε͍ͯΔ(ͱ͍͏ͷ͕ओுͰ͋Δ)

  View Slide

 82. ಉ͘͡ECMAScriptͷ࢓༷ʹؚ·Εͳ͍΋ͷ
  • window
  • window.navigator
  • window.location
  • window.history
  • XMLHttpRequest
  • HTML Canvas 2D Context
  • WebStorage
  ...etc
  HTML Living Standardʹ
  ؚ·Ε͍ͯΔ

  View Slide

 83. օ͞Μͷॻ͍͍ͯΔ”JavaScript”͸ʁ
  ES module

  View Slide

 84. JavaScriptͰ֎෦ϥΠϒϥϦΛಡΈࠐΉ
  • ఻౷తͳJavaScriptͷϥΠϒϥϦͷಡΈࠐΈํ

  View Slide

 85. JavaScriptͰ֎෦ϥΠϒϥϦΛಡΈࠐΉ
  • scriptλάͰಡΈࠐΉख๏ͷ໰୊఺
  • window(άϩʔόϧ)Λհͯؔ͠਺Λڞ༗͢Δඞཁ͕͋Δ
  • άϩʔόϧྖҬͷԚછ
  • ར༻ॱΛߟ͑ͯɺॱ൪ʹλάΛهड़͢Δඞཁ͕͋Δ
  • ෳ਺ͷϑΝΠϧΛಡΈࠐΉඞཁ͕͋Δ
  • ಉҰΦϦδϯͷಉ࣌઀ଓ਺੍ݶ

  View Slide

 86. ֎෦ϥΠϒϥϦಡΈࠐΈ໰୊ͱ޲͖߹͏
  • JSͷߏจͱͯ͠֎෦ϥΠϒϥϦΛಡΈࠐΉํ๏Λఏڙ͢Δ͜ͱͰ
  άϩʔόϧ؀ڥΛར༻ͨؔ͠਺ͷڞ༗ΛࢭΊΔ
  • ࣄલʹͦΕΒͷϥΠϒϥϦΛؚΜͩঢ়ଶͰ1ͭͷϑΝΠϧʹίϯύ
  Πϧ͢Δ͜ͱͰ઀ଓ਺΍ϑΝΠϧαΠζͷ໰୊Λղܾ͢Δ

  View Slide

 87. JavaScriptͱpackage maneger
  • ֎෦ͷϥΠϒϥϦΛޮ཰Α͘؅ཧ͢ΔͨΊʹ͸ύοέʔδϚωʔδϟ
  ͕ඞཁͰ͋ͬͨ
  • ͦͷͨΊʹొ৔ͨ͠ͷ͕
  • bower
  • npm

  View Slide

 88. JavaScriptͱpackage maneger
  • JavaScriptͷpackage manager
  • bower
  • ϒϥ΢β޲͚ͷϥΠϒϥϦΛఏڙ͍ͯͨ͠
  • 2014೥ޙ൒͘Β͍͔ΒJSք۾͔Β͸ෛ࠴ͱͯ͠ೝࣝ͞Ε͍ͯͨ
  • npm
  • Node޲͚ͷϥΠϒϥϦΛఏڙ͍͕ͯͨ͠ɺϒϥ΢β޲͚ͷϥΠϒϥϦ΋ѻ
  ͏Α͏ʹͳͬͨ
  • 2014೥7݄ʹ͸jQuery͕npmͷΈͰbowerͷαϙʔτΛऴྃͨ͠
  • https://github.com/jquery/jquery/pull/1620

  View Slide

 89. require vs import
  • CommonJS
  • module.exportsʹ୅ೖ͢Δ͜ͱͰॻ͖ग़͠
  • require()Λར༻ͯ͠ಡΈࠐΈ
  • ECMAScript
  • exportࣜΛར༻ͯ͠ॻ͖ग़͠
  • importࣜΛར༻ͯ͠ಡΈࠐΈ

  View Slide

 90. #

  View Slide

 91. ͋Εʁզʑ͸
  ECMAScriptܗࣜ
  ͡Όͳ͍ͷΛ
  ͣͬͱ࢖ͬͯͨͷʁ

  View Slide

 92. ͳͥ require ͕࢖ΘΕ͍ͯͨͷ͔
  • ES2015ͷͱ͖ʹ͸γϯλοΫεͷΈΛܾΊ͍ͯͨ
  • ࣮ࡍʹॲཧܥ͕ͲͷΑ͏ʹϞδϡʔϧͷಡΈࠐΈΛߦ͏͔ʹ͍ͭͯ͸ECMAScriptͰఆٛ͞
  Ε͍ͯͳ͔ͬͨ
  ➜ NodeJS: NodeJSਞӦ
  ➜ϒϥ΢β: WHATWG
  • ͲͷΑ͏ͳৼΔ෣͍Ͱ࣮૷͢Δ͔Λ֤ਞӦ͕ܾఆ͢Δඞཁ͕͋ͬͨͷͰɺ࢓༷ʹΑͬͯ
  શͯ

  View Slide

 93. ۩ମతʹͲ͏͍͏໰୊͕͋ͬͨͷ͔
  • ϩʔυ࣌ʹͦͷϑΝΠϧ͕ESM͔Ͳ͏͔Λ஌Δඞཁ͕͋Δ
  • ࣝผࢠ(URI)ΛͲͷΑ͏ʹղܾ͢Δ͔
  • طଘͷCommonJSͱͷޓ׵ੑΛͲ͏͢Δ͔(NodeJS)

  View Slide

 94. ۩ମతʹͲ͏͍͏໰୊͕͋ͬͨͷ͔
  https://teppeis.hatenablog.com/entry/2017/08/es-modules-in-nodejs ΑΓ

  View Slide

 95. ES Modulesͷݱঢ়
  • ϒϥ΢β͸ChromeͱFirefox͸ରԠࡁΈ
  • NodeJS͸֦ுࢠΛmjsͱ࣮ͯ͠ߦ͢Δ͜ͱͰରԠ
  • Strict mode͕ڧ੍͞ΕɺτοϓϨϕϧthis͸undefinedʹ
  • __dirnameͳͲ΋࢖͑ͳ͘ͳ͍ͬͯΔͷͰ஫ҙ

  View Slide

 96. ͜͜ʹͳ͍ʁ

  View Slide

 97. ΋͔ͯ͠͠ʁ

  View Slide

 98. ΋͔ͯ͠͠ʁ
  CoffeeScript

  View Slide

 99. CoffeeScript
  • Alt JSͷ1ͭɻRubyͳͲ͔ΒӨڹΛड͚ͨγϯλοΫεγϡΨʔ΍͍͔ͭ͘
  ͷػೳͳػೳ͕ਓؾͩͬͨ
  • Ruby on Rails 3.1Ҏ߱Ͱެࣜʹαϙʔτ͞Ε͍ͯͨ
  • Atom΋ϦϦʔε࣌͸֤छϓϥάΠϯͳͲ͕CoffeeScriptͰॻ͔Ε͍ͯͨ
  • JavaScriptͷੜΈͷ਌Ͱ͋ΔϒϨϯμϯɾΞΠΫ΋ʮJavaScriptͷະདྷʯʹ
  ӨڹΛ༩͑ͨͱ໌ݴ͍ͯ͠Δ
  • ͪͳΈʹࠓ΋ܧଓతʹΞοϓσʔτ͞Ε͍ͯͯɺݱࡏ͸2ܥ͕࠷৽൛

  View Slide

 100. CoffeeScriptͷه๏;Γ͔͑Γ
  Ruby෩ʹ
  ObjectϦςϥϧͷ{}Λলུ

  View Slide

 101. CoffeeScriptͷه๏;Γ͔͑Γ
  this.ͷγϯλοΫεγϡΨʔ

  View Slide

 102. CoffeeScriptͷه๏;Γ͔͑Γ
  ޙஔͷif/unless

  View Slide

 103. arrow function

  View Slide

 104. arrow function

  View Slide

 105. arrow function
  fat arrow͸thisΛଋറ

  View Slide

 106. arrow function
  ͜Ε͕ޙʹES2015Ͱ
  arrow functionΛಋೖ͢ΔͨΊͷ͖͔͚ͬʹ
  ͳͬͨ

  View Slide

 107. 2010೥ CoffeeScriptొ৔

  View Slide

 108. JSͱESͷҧ͍ͷ੔ཧ
  • "ECMAScript"
  • JavaScriptݴޠͷ࢓༷͕ऩΊΒΕ͍ͯΔ
  • ࣮ࡍͷϒϥ΢β্Ͱѻ͑ΔAPI͸ผ్HTMLͷ࢓༷΍DOMͷ࢓༷ͱ
  ͯ͠ࡦఆ͞Ε͍ͯΔ
  • ্هશͯΛؚΊͯ೔ৗతʹ͸"JavaScript"ͱݺশ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 109. babel / browserify / Webpack ...etc
  ͸ͦΕͧΕԿͷͨΊʁ

  View Slide

 110. Babel

  View Slide

 111. Babel
  • Babel (چ: 6to5) ͸ES2015Ҏ߱ͷه๏Λ֤छϒϥ΢βͰಈ͘ES5
  Ҏલͷදݱʹม׵͢ΔTranspiler
  • ։ൃऀ͸ES2015Ҏ߱ͷه๏Ͱهड़ՄೳʹͳΓͭͭ΋ɺϢʔβʔ
  ʹରͯ͠͸ޙํޓ׵ੑΛ୲อͯ͠αʔϏεΛఏڙͰ͖Δ

  View Slide

 112. Babel
  • babel-plugin
  • ECMAScriptͷ1ͭͷ࢓༷ʹରԠͨ͠ม׵͕ϓϥάΠϯʹͳ͍ͬͯΔ
  • babel-preset
  • babel-pluginͷू߹ɻbabel-preset-2015͸ES2015ʹؚ·ΕΔ΋ͷ
  ͷू߹ɻbabel-preset-stage0, babel-preset-latest, babel-preset-
  envͳͲɻ

  View Slide

 113. Babel
  • babel-register
  • NodeJSͰrequire͢ΔࡍʹઌಡΈͯ͠BabelͰcompile͢ΔΑ͏ʹ͠
  ͯ͘ΕΔ
  • babel-polyfill
  • globalείʔϓ΁ͷ௥Ճ͕ඞཁͳPromise΍Weakmap΍static
  methodͰ͋ΔArray.formͳͲΛར༻Մೳʹ͢Δ

  View Slide

 114. Browserify

  View Slide

 115. Browserify
  • CommonJSܗࣜͷmoduleͷղܾΛ͢Δπʔϧ
  • BrowserifyΛར༻͢Δ͜ͱͰCJS moduleΛར༻ͨ͠ϑΝΠϧ
  Λϒϥ΢βͰ΋ಡΊΔܗʹม׵Ͱ͖Δ
  • NodeJS޲͚ʹॻ͔ΕͨCJSܗࣜͷϥΠϒϥϦͳͲΛϒϥ΢βͰ
  ΋࢖༻Մೳʹ

  View Slide

 116. Webpack

  View Slide

 117. Webpack
  • BrowserifyͷΑ͏ͳJSͷTranspiler΍gulpͷΑ͏ͳλεΫϥϯ
  φʔ͕ྲྀߦ͢ΔதɺͦΕΒΛΦʔϧΠϯϫϯతʹ૊Έ߹Θͤͨ
  πʔϧͱͯ͠ొ৔
  • JSϑΝΠϧͷόϯυϦϯά͚ͩͰͳ͘ɺCSS/LESSͳͲ΍ը૾
  ϑΝΠϧͳͲͷΞηοτ΋JSϑΝΠϧͱಉ༷ʹѻ͏͜ͱ͕ग़དྷ
  ͨͷͰਓؾ

  View Slide

 118. TypeScript

  View Slide

 119. TypeScript
  • MicrosoftʹΑͬͯJSʹܕΛ༩͑ΔͨΊͷAltJS/Transpilerͱͯ͠
  ։ൃ͞Εͨ
  • JavaScriptʹ੩తܕ෇͚ͳͲΛՃ͑ͨϓϩάϥϛϯάݴޠ
  • େن໛ΞϓϦέʔγϣϯͷ։ൃʹ΋଱͑͏ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯΔ(?)

  View Slide

 120. ͦͷଞͷπʔϧͨͪ
  • rollup
  • ES moduleܗࣜͷJSͷͨΊͷόϯυϦϯάπʔϧ
  • tree-shaking΋΍ͬͯ͘ΕΔͧ
  • flowtype
  • JSʹ੩తܕ෇͚ͷͨΊͷه๏Λ௥Ճ͢Δ
  • babelϓϥάΠϯͱͯ͠ಈ࡞͢ΔͷͰɺbabelͰॲཧ͢ΔࡍʹAST͔Βফͯ͘͠ΕΔ

  View Slide

 121. babel / browserify / Webpack ...etc
  ͸ͦΕͧΕԿͷͨΊʁ

  View Slide

 122. ͦΕͧΕԿͷͨΊʁ
  • Babel
  • ES2015Ҏ߱ͷදݱΛඇରԠͷϒϥ΢βͳͲͰ΋ಈ͘Α͏ʹม׵
  • Browserify
  • CommonJSܗࣜͷrequireΛղܾɻओʹrequireΛղܾͰ͖ͳ͍ϒϥ΢β޲͚
  • Webpack
  • JSͷόϯυϦϯά͚ͩͰͳ͘ɺCSS΍ը૾ͳͲ΋औΓѻ͏

  View Slide

 123. ·ͱΊ

  View Slide

 124. ࣍ͷ֤ߦͷίʔυ͸(ϒϥ΢β|NodeJS)Ͱಈ͘?

  View Slide

 125. ࣍ͷ֤ߦͷίʔυ͸(ϒϥ΢β|NodeJS)Ͱಈ͘?
  Έͳ͞Μ౴͑ΒΕ·͢ΑͶʁ

  View Slide

 126. ࣍ͷ֤ߦͷίʔυ͸(ϒϥ΢β|NodeJS)Ͱಈ͘?
  ղ౴͸օ͞Μͷࣗྗݚڀʹظ଴͠·͢

  View Slide

 127. ·ͱΊ
  • "JavaScript"ͷ࢓༷͸ECMAScript͚ͩͰͳ͘WHATWG HTML Living
  StandardͳͲ΋ؚΜͰ͍Δ
  • ͜͜ʹࢸΔ·Ͱʹ৭ʑͳܦҢ͕͋ͬͨ
  • JavaScriptͷݱࡏͷπʔϧͨͪ͸͜Ε·Ͱͷྺ࢙ͷෛ࠴ͱະདྷͷ౤ࢿͷͨ
  ΊͷؒΛܨ͍Ͱ͘Ε͍ͯΔ
  • ίϯςΩετΛཧղͯ͠దࡐదॴͰֶΜͩΓ࢖͍ͬͯ͜͏

  View Slide

 128. ࢀߟจݙ
  • [ThinkIT] ୈ2ճɿGoogle͸WebͷৗࣝΛృΓସ͑ͨ (1/4) https://thinkit.co.jp/free/article/0612/22/2/
  • GoogleΤϯδχΞɿʮGoogle Mapsͷެ։ͰAJAX΁ͷؔ৺͕ߴ·ͬͨʯ - ZDNet Japan https://japan.zdnet.com/article/20085943/
  • ECMAScript 4 ͷ Draft Λͬ͘͟ΓಡΜͰΈͨ - ͯͬࣽ͘ϒϩά http://tech.nitoyon.com/ja/blog/2007/10/30/es4-overview/
  • JavaScript - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/JavaScript
  • ECMAScript 4ͷඪ४Խ͕தࢭ͞ΕΔ | εϥυ σϕϩούʔ https://developers.srad.jp/story/08/08/19/0714251/
  • JavaScript 1.7 ͷ৽ػೳ: Days on the Moon http://nanto.asablo.jp/blog/2006/08/12/481381#js17-block-scope
  • JavaScript ୈ6൛, David Flanagan ஶɺଜ্ ྻ ༁, ΦϥΠϦʔδϟύϯ
  • JavaScript 2.0͸ECMAScript 3.1ϕʔεʹɺECMAScript 4͸ৡา | ϚΠφϏχϡʔε https://news.mynavi.jp/article/20080818-a027/
  • ECMAScript 5ϦϦʔε https://www.infoq.com/jp/news/2009/12/ecmascript5
  • ECMAScript6ͷ৽ػೳ - Qiita https://qiita.com/rana_kualu/items/1f98c1a642102f48aa78
  • ECMAScriptͷ࢖͍ํ http://azu.github.io/slide/2018/node/ecmascript39.html
  • ES6ͷ৽ػೳʮclassߏจʯ – جૅฤ – | ES6ͷ͋Δ੕ʹੜ·Εͯ https://liginc.co.jp/266587
  • Node.jsͷES Modulesαϙʔτͷݱঢ়֬ೝͱඋ͑ - teppeis blog https://teppeis.hatenablog.com/entry/2017/08/es-modules-in-nodejs
  • Strict Ϟʔυ - JavaScript | MDN https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/JavaScript/Strict_mode
  • WHATWG൛ͱW3C൛͕͋Δ࢓༷ͨͪ - Unreviewed http://takenspc.hatenablog.com/entry/2015/12/03/235927
  • ͓ͬ͞ΜES6/ES2015,React.jsΛֶͿ https://www.slideshare.net/dcubeio/es6es2015reactjs

  View Slide