$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Wordpress vs. Expression Engine

Wordpress vs. Expression Engine

Wordcamp Greece 2010

More Decks by Yiannis Konstantakopoulos

Other Decks in Design

Transcript

 1. Design ÛÙÔ Wordpress: ÎÏ€‚ÔÓÙ·˜ Ï›ÁË ·fi ÙË ¯¿ÚË ÙÔ˘ Expression

  Engine
 2. °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ el.porcupine.gr @yiannis_k

 3. Expression Engine Pro Network http://expressionengine.com/professionals/browse/category/greece/

 4. Design

 5. ÃÚ‹ÛÙ˘ ™‡ÛÙËμ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ∞ÏÏ·Á‹ Software - ÃÚ‹ÛÙ˘

 6. ∞ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™˘ÛÙ‹μ·ÙÔ˜ Δ˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÃÚfiÓÔ˜ ∂Îμ¿ıËÛ˘

 7. Δ˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙÔ design Δ˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÃÚfiÓÔ˜ ∂Îμ¿ıËÛ˘

 8. ¶ÔÈÔ˜ ÓÈοÂÈ;

 9. Showcase

 10. None
 11. None
 12. None
 13. Showcase Blogs Magazines

 14. Showcase

 15. None
 16. None
 17. None
 18. None
 19. None
 20. None
 21. Showcase √Ùȉ‹ÔÙÂ!

 22. 3 ‰È·ÊÔÚ€˜ µ·Ú‡ÙËÙ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ™‡ÛÙËμ· ÛÙÔÓ designer ∂˘ÂÏÈÍ›·

  templating system ™˘μ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜
 23. µ·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ design

 24. µ·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ design

 25. µ·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ design

 26. µ·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ design

 27. µ·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ design

 28. µ·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ design

 29. µ·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ design

 30. µ·Ú‡ÙËÙ· ÛÙÔ design

 31. Templating System

 32. Templating System ∞گ›· Editor Website

 33. Templating System

 34. Templating System ™ÂÈÚȷ΋ ‰È·‰Ô¯‹ templates ΔÔμ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Â˘ÓÔ› ÂÈÚ·μ·ÙÈÛμÔ‡˜

  ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο blogging machine
 35. Templating System

 36. Templating System Editor Website Template Groups Templates

 37. Templating System Events ∫·ÏÏÈÙ€¯Ó˜ Online shop ™¯ÂÙÈο Website ™˘Ó·˘ÏÈÒÓ ∏μÂÚÔμËӛ˜

 38. Templating System

 39. Templating System

 40. Templating System

 41. Templating System

 42. Templating System

 43. Templating System Template Groups Templates ∂χıÂÚË ‰Ôμ‹ ¶Ú·ÎÙÈο ¿ÂÈÚÔÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛμÔ›

 44. Community

 45. Community

 46. Community

 47. Community

 48. Community 27 official themes Œ¯Ô˘Ó Ó· ·Ó·ÂˆıÔ‡Ó ¯ÚfiÓÈ·!

 49. µ·Ú‡ÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹μ·ÙÔ˜ ÛÙÔ design ™˘Û¯ÂÙÈÛμÔ› templates ∂·ÁÁÂÏμ·ÙÈ΋ ÚÔÛ€ÁÁÈÛË æ˘¯ÔÏÔÁ›·

 50. Credits http://thedarkknight.warnerbros.com/dvdsite/ http://www2.warnerbros.com/batmanbegins/flash/index.html?b=1 http://spiderman.sonypictures.com/

 51. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ