Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

pplog

40961ce2e3a7035867843b520000e5b3?s=47 Naoto Koshikawa
August 28, 2014
36

 pplog

40961ce2e3a7035867843b520000e5b3?s=128

Naoto Koshikawa

August 28, 2014
Tweet

Transcript

 1. None
 2. None
 3. Koshikawa Naoto ! ppworks " ppworks # ppworks.hatenablog.jp

 4. https://pplog.net

 5. Ͱ͖ͳ͍͜ͱ

 6. ͳΜͳͷ • ֤Ϣʔβʔ࠷৽ͷ1͚݅ͩදࣔ͞ΕΔblog • ࣗ෼͚ͩʹ͸աڈͷهࣄ͕ݟ͑Δ • ͸ͯͳελʔͷΑ͏ʹൣғΛબ୒ͯ͠ʮಡΜͩ Αʯग़དྷΔɻ • ϑΥϩʔͯ͠౤ߘ௨஌Λड͚औΕΔ


  ʢϑΥϩʔ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͸Θ͔Βͳ͍ʣ
 7. Team pplog @ppworks Ruby On RailsɺJavaScript @ken_c_lo ίϯηϓτσβΠϯɺσβΠϯ @satococoa iOS

  @fukayatsu Android @fakestarbaby ؅ཧը໘
 8. pplog͔ΒֶͿ WebαʔϏεͷ࡞Γํ

 9. Ϟνϕʔγϣϯ • ๞͖Δલʹ࡞Δ • খ͘͞࡞Δ • ࠷ॳ͸௅ઓΛ͠ͳ͍ • খ͘͞௅ઓ͢Δ

 10. ԿΛ࡞Δ͔ • αʔϏεͷREADME = POEM • ͍ͭͰ΋ͦ͜ʹཱͪฦΖ͏ • ൑அج४͸ͦ͜ •

  ϐϘοτ = ROEMΛ࣠ʹ • ࢥ͍͖ͭͷํ਑స׵͸ϐϘοτ͡Όͳ͍
 11. ࢥ͍Λจষʹ͢Δ lԶͨͪͷΏΔ;ΘΠϯλʔωοτʮQQMPHʯΛϦϦʔε͠·ͨ͠ʢͯ͠·ͨ͠ʣzΑΓ

 12. Ͳ͏࡞Δ͔ • ख׳Εͨಓ۩Λ༻͍ΔʢRailsɺherokuʣ • ͍ͭ΋ͷ΍ΓํͰ • ࢓ࣄͱಉ͡ΫΦϦςΟ • खΛൈ͔ͳ͍ʢςετॻ͘ɺfeature testʣ

  • ͳΜͳΒ࢓ࣄΑΓຊؾग़͢
 13. ͍ͭ΋ͷ΍ͭ • railsςϯϓϨʔτͰ͸ͳ࣮͘ࡍʹಈ͍ͭ͘΋ͷ ϕʔεΞϓϦΛ࡞͓ͬͯ͘ • https://github.com/ppworks/rails4base • herokuͳΒଈϦϦʔεͰ͖Δ • bootstrapͳΒ࠷ॳ͔ΒͦΕΆ͘ͳΔ

 14. ͍ͭ΋ͷ΍Γ͔ͨ • github flow • pull req։ൃ • WIPͳঢ়ଶͰ΋·ͣ͸pull req


  ʢੜࣽ͑ϓϧϦΫʣ • FIXME & FIXYOU
 15. 1೔Ͱ࡞Δ

 16. Ͳ͏࢖ͬͯ΋Β͏͔ • ࢖ͬͯ΋Β͏ͷͰ͸ͳ͘ɺ࢖͏ • ͋·ΓϢʔβʔͷ੠͸ฉ͔ͳ͍ʢpplogͷ৔߹ʣ • Ϣʔβʔ͸উखʹ૿͑Δ • αʔϏεͷཱࣗ

 17. Ͳ͏ҭͯΔ͔ • αʔϏεͷ੠Λฉ͘ • Ͳ͏ͳΓ͍͔ͨʁαʔϏεͷؾ࣋ͪʹͳͬͯߟ ͑Δ • ͜ͷࢠɺͲ͏ͯ͋͛͠Δͱخ͔͠ͳʁ • ࠷৽ͷgem࢖͍ͬͯΔͱتͿλΠϓʁ

 18. ༷ࢠΛݟΔ QQMPH ͯ͢ͱ

 19. αʔϏεͷٖਓԽ • TwitterͰαʔϏεͷதͷਓΞΧ΢ϯτΛ࡞Ζ͏ • தͷਓͷݸਓΞΧ΢ϯτͰதͷͻͱͿΒͳ͍ • ΤϯδχΞ͔Βͷෆ౎߹ใࠂʹΧοͱͳΒͳ͍ • ෆ౎߹͸͠Εͬͱ௚͢ •

  ো֐Ͱ߄ͯͳ͍
 20. @pplog_net • https://twitter.com/pplog_net • ϝϯςը໘ʹπΠʔτग़͓ͯ͘͠ͱศར

 21. GoodsΛ࡞Δ

 22. ޻෉͍ͯ͠Δ͜ͱ

 23. ը૾Ͱ͸ͳ͘WEB font

 24. heroku͸஗͍ʁ • ੩తϑΝΠϧΛCloud Frontʹ͓͘ • SQLʹؾΛ͚ͭΔ(Railsͱ͍͑Ͳ΋SQLಡ΋͏) • fragment cache(Railsͷcacheػೳ)

 25. heroku add-ons

 26. None
 27. https://twitter.com/ppworks/status/469732680431452161