Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

pplog

Naoto Koshikawa
August 28, 2014
40

 pplog

Naoto Koshikawa

August 28, 2014
Tweet

Transcript

 1. View Slide

 2. View Slide

 3. Koshikawa Naoto
  ! ppworks
  " ppworks
  # ppworks.hatenablog.jp

  View Slide

 4. https://pplog.net

  View Slide

 5. Ͱ͖ͳ͍͜ͱ

  View Slide

 6. ͳΜͳͷ
  • ֤Ϣʔβʔ࠷৽ͷ1͚݅ͩදࣔ͞ΕΔblog
  • ࣗ෼͚ͩʹ͸աڈͷهࣄ͕ݟ͑Δ
  • ͸ͯͳελʔͷΑ͏ʹൣғΛબ୒ͯ͠ʮಡΜͩ
  Αʯग़དྷΔɻ
  • ϑΥϩʔͯ͠౤ߘ௨஌Λड͚औΕΔ

  ʢϑΥϩʔ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͸Θ͔Βͳ͍ʣ

  View Slide

 7. Team pplog
  @ppworks Ruby On RailsɺJavaScript
  @ken_c_lo ίϯηϓτσβΠϯɺσβΠϯ
  @satococoa iOS
  @fukayatsu Android
  @fakestarbaby ؅ཧը໘

  View Slide

 8. pplog͔ΒֶͿ
  WebαʔϏεͷ࡞Γํ

  View Slide

 9. Ϟνϕʔγϣϯ
  • ๞͖Δલʹ࡞Δ
  • খ͘͞࡞Δ
  • ࠷ॳ͸௅ઓΛ͠ͳ͍
  • খ͘͞௅ઓ͢Δ

  View Slide

 10. ԿΛ࡞Δ͔
  • αʔϏεͷREADME = POEM
  • ͍ͭͰ΋ͦ͜ʹཱͪฦΖ͏
  • ൑அج४͸ͦ͜
  • ϐϘοτ = ROEMΛ࣠ʹ
  • ࢥ͍͖ͭͷํ਑స׵͸ϐϘοτ͡Όͳ͍

  View Slide

 11. ࢥ͍Λจষʹ͢Δ
  lԶͨͪͷΏΔ;ΘΠϯλʔωοτʮQQMPHʯΛϦϦʔε͠·ͨ͠ʢͯ͠·ͨ͠ʣzΑΓ

  View Slide

 12. Ͳ͏࡞Δ͔
  • ख׳Εͨಓ۩Λ༻͍ΔʢRailsɺherokuʣ
  • ͍ͭ΋ͷ΍ΓํͰ
  • ࢓ࣄͱಉ͡ΫΦϦςΟ
  • खΛൈ͔ͳ͍ʢςετॻ͘ɺfeature testʣ
  • ͳΜͳΒ࢓ࣄΑΓຊؾग़͢

  View Slide

 13. ͍ͭ΋ͷ΍ͭ
  • railsςϯϓϨʔτͰ͸ͳ࣮͘ࡍʹಈ͍ͭ͘΋ͷ
  ϕʔεΞϓϦΛ࡞͓ͬͯ͘
  • https://github.com/ppworks/rails4base
  • herokuͳΒଈϦϦʔεͰ͖Δ
  • bootstrapͳΒ࠷ॳ͔ΒͦΕΆ͘ͳΔ

  View Slide

 14. ͍ͭ΋ͷ΍Γ͔ͨ
  • github flow
  • pull req։ൃ
  • WIPͳঢ়ଶͰ΋·ͣ͸pull req

  ʢੜࣽ͑ϓϧϦΫʣ
  • FIXME & FIXYOU

  View Slide

 15. 1೔Ͱ࡞Δ

  View Slide

 16. Ͳ͏࢖ͬͯ΋Β͏͔
  • ࢖ͬͯ΋Β͏ͷͰ͸ͳ͘ɺ࢖͏
  • ͋·ΓϢʔβʔͷ੠͸ฉ͔ͳ͍ʢpplogͷ৔߹ʣ
  • Ϣʔβʔ͸উखʹ૿͑Δ
  • αʔϏεͷཱࣗ

  View Slide

 17. Ͳ͏ҭͯΔ͔
  • αʔϏεͷ੠Λฉ͘
  • Ͳ͏ͳΓ͍͔ͨʁαʔϏεͷؾ࣋ͪʹͳͬͯߟ
  ͑Δ
  • ͜ͷࢠɺͲ͏ͯ͋͛͠Δͱخ͔͠ͳʁ
  • ࠷৽ͷgem࢖͍ͬͯΔͱتͿλΠϓʁ

  View Slide

 18. ༷ࢠΛݟΔ
  QQMPH
  ͯ͢ͱ

  View Slide

 19. αʔϏεͷٖਓԽ
  • TwitterͰαʔϏεͷதͷਓΞΧ΢ϯτΛ࡞Ζ͏
  • தͷਓͷݸਓΞΧ΢ϯτͰதͷͻͱͿΒͳ͍
  • ΤϯδχΞ͔Βͷෆ౎߹ใࠂʹΧοͱͳΒͳ͍
  • ෆ౎߹͸͠Εͬͱ௚͢
  • ো֐Ͱ߄ͯͳ͍

  View Slide

 20. @pplog_net
  • https://twitter.com/pplog_net
  • ϝϯςը໘ʹπΠʔτग़͓ͯ͘͠ͱศར

  View Slide

 21. GoodsΛ࡞Δ

  View Slide

 22. ޻෉͍ͯ͠Δ͜ͱ

  View Slide

 23. ը૾Ͱ͸ͳ͘WEB font

  View Slide

 24. heroku͸஗͍ʁ
  • ੩తϑΝΠϧΛCloud Frontʹ͓͘
  • SQLʹؾΛ͚ͭΔ(Railsͱ͍͑Ͳ΋SQLಡ΋͏)
  • fragment cache(Railsͷcacheػೳ)

  View Slide

 25. heroku add-ons

  View Slide

 26. View Slide

 27. https://twitter.com/ppworks/status/469732680431452161

  View Slide