Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

おれおれWebサービスの開発~運用

 おれおれWebサービスの開発~運用

Naoto Koshikawa

November 16, 2014
Tweet

More Decks by Naoto Koshikawa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ͓Ε͓ΕWebαʔϏ
  εͷ։ൃʙӡ༻

  View Slide

 2. Koshikawa Naoto
  ! ppworks
  " ppworks
  # pblog
  $ p4d, sendagaya.rb

  View Slide

 3. &YDFM7#"
  1FSM 1)1 "4
  1FSM "4
  1)1 "4
  1)1 "4
  3VCZ 0CK$
  3VCZ 0CK$
  3VCZ 0CK$

  View Slide

 4. blog

  View Slide

 5. Sendagaya.rb
  • @fukajun ͞Μͱ2012೥5݄ʹ։࢝
  • 2012೥ͷͲ͔͜Ͱ@tkawa͞Μ͕ओ࠵ʹՃΘΔ
  • 2012೥຤@kuranuki͞Μʹݺͼग़͞ΕΔ
  • ʮϢʔͨͪձࣾ࢝ΊͨΒʁʯ=> @ppworks & @tkawaͰ
  genuineblueىۀ
  • sendagaya.rb͸2013೥8݄ʹ@tkawa & @fukajunʹҾ͖ܧ
  ͗

  View Slide

 6. ࣗݾ঺հ͸͜͜·Ͱ

  View Slide

 7. We love Heroku

  View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. https://pplog.net

  View Slide

 14. Ͱ͖ͳ͍͜ͱ

  View Slide

 15. ͳΜͳͷ
  • ֤Ϣʔβʔ࠷৽ͷ1͚݅ͩදࣔ͞ΕΔblog
  • ࣗ෼͚ͩʹ͸աڈͷهࣄ͕ݟ͑Δ
  • ͸ͯͳελʔͷΑ͏ʹൣғΛબ୒ͯ͠ʮಡΜͩ
  Αʯग़དྷΔɻ
  • ϑΥϩʔͯ͠౤ߘ௨஌Λड͚औΕΔ

  ʢϑΥϩʔ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͸Θ͔Βͳ͍ʣ

  View Slide

 16. Team pplog
  @ppworks Ruby On RailsɺJavaScript
  @ken_c_lo ίϯηϓτσβΠϯɺσβΠϯ
  @satococoa iOS
  @fukayatsu Android
  @fakestarbaby ؅ཧը໘

  View Slide

 17. pplog͔ΒֶͿ
  WebαʔϏεͷ࡞Γํ

  View Slide

 18. Ϟνϕʔγϣϯ
  • ๞͖Δલʹ࡞Δ
  • খ͘͞࡞Δ
  • ࠷ॳ͸௅ઓΛ͠ͳ͍
  • খ͘͞௅ઓ͢Δ

  View Slide

 19. ԿΛ࡞Δ͔
  • αʔϏεͷREADME = POEM
  • ͍ͭͰ΋ͦ͜ʹཱͪฦΖ͏
  • ൑அج४͸ͦ͜
  • ϐϘοτ = ROEMΛ࣠ʹ
  • ࢥ͍͖ͭͷํ਑స׵͸ϐϘοτ͡Όͳ͍

  View Slide

 20. ࢥ͍Λจষʹ͢Δ
  “ԶͨͪͷΏΔ;ΘΠϯλʔωοτʮpplogʯΛϦϦʔε͠·ͨ͠ʢͯ͠·ͨ͠ʣ”ΑΓ

  View Slide

 21. ୭ͱ࡞Δ͔
  • ಉ͡ϨϕϧͰίϛοτग़དྷΔύʔτφʔ
  • αʔϏεʹର͢Δײ֮΍Ձ஋؍͕͍ۙ
  • ʮ૬खΛઆಘ͢Δඞཁ͕͋Δͱ͖ɺͦΕ͸ύʔ
  τφʔͳͷ͔ʁʯ
  • ޲͍͍ͯΔํ޲͕Ұॹͩͱ

  ҙࢥܾఆͷεϐʔυ͕͕͋Δ

  View Slide

 22. Ͳ͏࡞Δ͔
  • ख׳Εͨಓ۩Λ༻͍ΔʢRailsɺherokuʣ

  ʮٕज़ݕূ͕͍ͨ͠ͷʁαʔϏεͷݕূ͕ͨ͠
  ͍ΜͩΑͶʁʯ
  • ͍ͭ΋ͷ΍ΓํͰ
  • ࢓ࣄͱಉ͡ΫΦϦςΟ
  • खΛൈ͔ͳ͍ʢςετॻ͘ɺfeature testʣ

  View Slide

 23. ͍ͭ΋ͷ΍ͭ
  • railsςϯϓϨʔτͰ͸ͳ࣮͘ࡍʹಈ͍ͭ͘΋ͷ
  ϕʔεΞϓϦΛ࡞͓ͬͯ͘
  • https://github.com/ppworks/rails4base
  • herokuͳΒଈϦϦʔεͰ͖Δ
  • bootstrapͳΒ࠷ॳ͔ΒͦΕΆ͘ͳΔ

  View Slide

 24. ͍ͭ΋ͷ΍Γ͔ͨ
  • ͍ͭ΋ͷwork flow
  • pull req։ൃ
  • WIPͳঢ়ଶͰ΋·ͣ͸pull req

  ʢੜࣽ͑ϓϧϦΫʣ
  • FIXME & FIXYOU
  • ͓٬͞ΜͱͦΕΛ࡞Δਓͱ͍͏

  ؔ܎ʹͳΒͳ͍

  View Slide

 25. 1೔Ͱ࡞Δ

  View Slide

 26. Ͳ͏࢖ͬͯ΋Β͏͔
  • ࢖ͬͯ΋Β͏ͷͰ͸ͳ͘ɺ࢖͏
  • Ϣʔβʔͷ੠ʹΑ͋͘ΔΞΠσΞͰ͸ͳ͘

  ԿΛղܾ͍ͨ͠ͷ͔ʁʹࣖΛ܏͚Δ
  • Ϣʔβʔ͸উखʹ૿͑Δ
  • αʔϏεͷཱࣗ

  View Slide

 27. Ͳ͏ҭͯΔ͔
  • αʔϏεͷ੠Λฉ͘
  • Ͳ͏ͳΓ͍͔ͨʁαʔϏεͷؾ࣋ͪʹͳͬͯߟ
  ͑Δ
  • ͜ͷࢠɺͲ͏ͯ͋͛͠Δͱخ͔͠ͳʁ
  • ࠷৽ͷgem࢖͍ͬͯΔͱتͿλΠϓʁ

  View Slide

 28. ༷ࢠΛݟΔ
  QQMPH
  ͯ͢ͱ

  View Slide

 29. ༷ࢠͷݟ͔ͨ
  • github௨஌ => ։ൃͷ༷ࢠ
  • heroku௨஌ => deployͷ༷ࢠ
  • errbit͔Βͷ௨஌ => Τϥʔͷ༷ࢠ
  • twitterΤΰαʔν(twist) => ධ൑ͷ༷ࢠ
  • ಛఆͷจࣈྻ౤ߘΛ؂ࢹ => Ϣʔβʔͷ༷ࢠ
  ͢΂ͯJEPCBUBʹྲྀ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 30. αʔϏεͷٖਓԽ
  • TwitterͰαʔϏεͷதͷਓΞΧ΢ϯτΛ࡞Ζ͏
  • தͷਓͷݸਓΞΧ΢ϯτͰதͷͻͱͿΒͳ͍
  • ΤϯδχΞ͔Βͷෆ౎߹ใࠂʹΧοͱͳΒͳ͍
  • ෆ౎߹͸͠Εͬͱ௚͢
  • ো֐Ͱ߄ͯͳ͍
  l8αʔϏεΛٖਓԽͯ͠ӡ༻͠Α͏zΑΓ

  View Slide

 31. @pplog_net
  • https://twitter.com/pplog_net
  • ϝϯςը໘ʹπΠʔτग़͓ͯ͘͠ͱศར

  View Slide

 32. GoodsΛ࡞Δ

  View Slide

 33. ޻෉͍ͯ͠Δ͜ͱ

  View Slide

 34. ը૾Ͱ͸ͳ͘WEB font

  View Slide

 35. heroku͸஗͍ʁ
  • ੩తϑΝΠϧΛCloud Frontʹ͓͘
  • SQLʹؾΛ͚ͭΔ(Railsͱ͍͑Ͳ΋SQLಡ΋͏)
  • fragment cache(Railsͷcacheػೳ)

  View Slide

 36. Α͠Α͢͠Δ
  • WebαʔϏε͸ϤγϤγ͠ͳ͍ͱεωΔ
  • ఆظతͳbundle update
  • ѪΛ࣋ͬͯ઀͢Δ

  View Slide

 37. heroku add-ons

  View Slide

 38. ϚωλΠζ

  View Slide

 39. ( ˘ω˘)ţźō…
  (୞ࠓٳۀதͰ͢)

  View Slide

 40. View Slide

 41. https://twitter.com/ppworks/status/469732680431452161

  View Slide