Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

WIP in GeeksNight

Naoto Koshikawa
September 30, 2015
45

WIP in GeeksNight

Naoto Koshikawa

September 30, 2015
Tweet

Transcript

 1. WIP
  GeeksNight 2015.09.30(wed.)

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ӽ઒௚ਓ
  • @ppworks

  View Slide

 3. Work In Progress

  View Slide

 4. WIP
  • ਐߦதͱ͔ɺφϯΧͦ͏͍͏ͷ
  • ͱ͍͏͜ͱ͸ɺରٛޠ͸ɺ׬ྃʁ

  View Slide

 5. ׬ᘳͰ͸ͳ͍΋ͷ

  View Slide

 6. WIP <-> ׬ᘳ

  View Slide

 7. ׬ᘳͷϝϦοτ
  • ಥͬࠐΈͲ͜Ζ͕ͳ͍ɺ࿦ཧཱͬͨ݁࿦Λࣔ
  ͢ͷʹϚδศར
  • ਓΛઆಘ͢ΔͷʹΑ͍

  View Slide

 8. ׬ᘳͷσϝϦοτ
  • ಥͬࠐΈͲ͜Ζ͕ͳ͍ͷͰɺࢦఠͮ͠Β͍
  • આಘʹ͔͔͖͍ͬͯͯΔؾ͕ͯٞ͠࿦͕ൃੜ͠
  ͮΒ͍
  • Ξ΢τϓοτ·Ͱʹֻ͕͔࣌ؒΔ
  • ࣌ؒΛ͔͚͍ͯΔͷͰͦΕ͚ͩͰՁ஋͕͋Δ͔
  ͷΑ͏ͳࡨ֮ʹؕΓ΍͍͢

  View Slide

 9. WIPͷϝϦοτ
  • ׬੒͍ͯ͠ͳ͍ͷͰɺٞ࿦ͷୟ͖୆ʹ͠΍͢
  ͍
  • Ξ΢τϓοτ·Ͱʹ͕͔͔࣌ؒΒͳ͍
  • मਖ਼͕͠΍͍͢
  • ҭͭՄೳੑ͕͋Δ

  View Slide

 10. WIPͷσϝϦοτ
  • ಥͬࠐΈͲ͜Ζຬࡌͷ੎͍͚ͩͷ͜ͱ͕͋Δ
  • ਓΛר͖ࠐΉࣄ͕ଟ͍

  View Slide

 11. νʔϜ։ൃʹ͸Ͳͬͪʁ

  View Slide

 12. WIPͷϝϦοτΛ׆͔͢
  • νʔϜͳΒ૬ஊग़དྷΔਓ͕͍Δ
  • ؒҧ͑ͨ͜ͱΛݴͬͨͱͯ͠΋୭΋͋ͳͨΛ
  ੹ΊΔ͜ͱ͸ͳ͍
  • ׬ᘳΛ໨ࢦ͢ඞཁ͸ͳ͍

  View Slide

 13. νʔϜʹ͸
  WIPͷϝϦοτͷํ͕େ͖͍

  View Slide

 14. ͯ͞ɺWIPͳ৘ใΛ
  Ͳ͜ʹΞ΢τϓοτ͢Δ͔

  View Slide

 15. ޱ಄Ͱ఻͑ͯΈͯ͸ɺͲ͏͔

  View Slide

 16. Ξ΢τϓοτ͍ͯ͠Δ͠ɺ
  ͳ͔ͳ͔͍͍

  View Slide

 17. ͦΕ͚ͩͰ͸ͩΊ

  View Slide

 18. ޱ಄Ͱ࿩ͨ͠಺༰ΛจࣈʹͤΑ
  • ফ͑ߦ͘஌ݟ΍ɺফ͑ߦ͘৘ใΛจࣈʹ͢Δ
  ͜ͱͰӬଓԽͤ͞ɺີࣨͷٞ࿦Λແ͘͢
  • ޱ಄͕͢΂ͯѱ͍ʂΘ͚Ͱ͸ͳ͍
  • Ή͠Ζɺจࣈ͚ͩͷίϛϡχέʔγϣϯΑΓ
  ΋͍͍఺͍Ζ͍Ζ͋ΔʢχϡΞϯεΛ఻͑΍
  ͍͢ͱ͔ʣ

  View Slide

 19. ޱ಄ͷه࿥Λ
  ࣌ؒΛॻ͚ͣʹه࿥ͤΑ

  View Slide

 20. ৘ใͷڞ༗

  View Slide

 21. ৘ใͷڞ༗
  • ҉໧஌Λແ͘͢
  • ͦͷ৔ʹ͍ͳ͔ͬͨਓ΁౰ࣄऀʹͳΕΔνϟϯεΛ༩
  ͑Δ
  • ڞ༗͞Εͨ৘ใʹରͯ͠౰ࣄऀҙࣝΛ͔࣋ͭͲ͏͔͸
  ৘ใͱ޲͖߹ͬͨਓʹҕͶΒΕΔ
  • ৘ใڞ༗͕ϊΠζͩͱࢥ͏ͷͰ͋Ε͹ɺϊΠζΛϊΠ
  ζͱͯ͠ॲཧͰ͖ͳ͍ड͚औΓଆʹ໰୊͕͋Δ͚ͩ

  View Slide

 22. Έͳ͕ݟ͑Δͱ͜ΖʹΞ΢τ
  ϓοτ͠Α͏

  View Slide

 23. WIPͳ৘ใڞ༗ͷྫ
  • WIPͰίʔυϨϏϡʔґཔΛग़͢
  • ࡞ۀʹऔΓֻ͔ΔલͷίϯςΩετڞ༗
  • ࡞ۀ్தͷܦաΛՄࢹԽ
  • ׬੒͍ͯ͠ͳ͍ΞΠσΞΛڞ༗

  View Slide

 24. WIPͳ৘ใڞ༗ͷྫ
  • ৘ใڞ༗πʔϧͰڞ༗
  • ະͩ׬ᘳͰ͸ͳ͍૝͍
  • ϞϠϞϠͱ೰ΜͰ͍ΔφχΧ
  • ϋϚͬͯղܾ͍ͯ͠ͳ͍໰୊

  View Slide

 25. ݴ͍͍ͨ͜ͱ

  View Slide

 26. ׬ᘳΛ໨ࢦ͢ඞཁ͸ͳ͍

  View Slide

 27. νʔϜͰ͍Δ͜ͱͷ
  ϝϦοτΛ׆͔ͦ͏

  View Slide

 28. WIPͰͷ৘ใڞ༗͕
  νʔϜΛڧ͘͢Δ

  View Slide

 29. ͭ·Γ

  View Slide

 30. esa.ioΛಋೖ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 31. View Slide

 32. ͋ͱ

  View Slide

 33. ٸʹڊେͳPRΛૹΔͷΛ
  ΍Ί·͠ΐ͏

  View Slide

 34. WIPͷPRΛҭͯΑ͏

  View Slide

 35. Ҏ্

  View Slide