Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

対戦ゲームに学ぶ、フレームワークの設計技法とAIのアルゴリズム入門 / game model

qsona
August 30, 2019
7.1k

対戦ゲームに学ぶ、フレームワークの設計技法とAIのアルゴリズム入門 / game model

builderscon tokyo 2019 / 補足はこちら https://note.mu/qsona/n/n137733801fd0

qsona

August 30, 2019
Tweet

More Decks by qsona

Transcript

 1. ରઓήʔϜʹֶͿ

  ϑϨʔϜϫʔΫͷઃܭٕ๏
  ͱAIͷΞϧΰϦζϜೖ໳
  builderscon tokyo 2019 (2019-08-30)
  @qsona

  View Slide

 2. whoami
  • @qsona
  • ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ
  • ରઓήʔϜ޷͖
  • কعΞϚνϡΞ࢛ʙޒஈ͘Β͍
  • ήʔϜAIΛ͔ͬͨ͜͡ͱ͋Γ

  View Slide

 3. ࠓ೔ͷ࿩
  • ରઓήʔϜ͸ָ͍ͧ͠
  • ରઓήʔϜʹؔ࿈͢Δٕज़ͷ࿩Λ͢Δ
  • ॳڃऀ޲͚
  • ٕज़ͱ࣮ੈքͷήʔϜͱͷܨ͕ΓΛײͯ͡΋
  Β͑ͨΒخ͍͠

  View Slide

 4. ࠓ೔ͷ୊ࡐ͸ओʹ͜ΕΒͰ͢
  • ࢦͷήʔϜ / কع / ຑ੃ / ΀Α΀Α / ਓ࿛

  ͦΕͧΕҧ͏ੑ࣭Λ࣋ͭήʔϜ
  • ରઓήʔϜΛϞσϦϯά͢Δ͜ͱͰɺ

  ήʔϜͷੑ࣭Λଊ͑ͯΈΔ
  • ϞσϦϯάΛੜ͔͠ɺήʔϜͷϓϩάϥϛϯά΍

  AIΞϧΰϦζϜΛߟ͑Δ

  View Slide

 5. Agenda
  • 1. ରઓήʔϜͷϞσϦϯά
  • 2. ରઓήʔϜAIͷΞϧΰϦζϜೖ໳
  • 3. boardgame.io ʹֶͿ

  ϑϨʔϜϫʔΫઃܭͷצॴ

  View Slide

 6. 1. ରઓήʔϜͷϞσϦϯά
  • 3ͭͷ؍఺ͰϞσϦϯά͢Δ
  • ήʔϜͷϧʔϧ
  • ήʔϜͷछྨͷ෼ྨ
  • ήʔϜͷঢ়ଶͷਐߦ (ήʔϜ໦)
  • ͦΕͧΕͷ؍఺ͰͷϞσϧͱɺ

  ࣮ੈքʹ͓͚Δਓؒͷଊ͑ํͱͷؔ࿈Λߟ͑Δ

  View Slide

 7. ରઓήʔϜͷϧʔϧͷఆࣜԽ
  • ήʔϜͷঢ়ଶͷू߹, ॳظঢ়ଶ
  • Move
  • ϓϨΠϠʔ͕ήʔϜΛਐΊΔखஈ
  • ঢ়ଶ͔Βঢ়ଶ΁ͷભҠ
  • ऴྃ৚݅ͱ݁Ռ

  View Slide

 8. ࣮ੈքͰͷఆࣜԽ
  ྫ: কعͷϧʔϧ
  • ࣮ࡍͷήʔϜͷϧʔϧ΋ɺ

  ͦͷ3ͭͰߏ੒͞Ε͍ͯΔͷ?
  • কعΨΠυϒοΫ

  (೔ຊকع࿈ໍ, 2003)

  ΛಡΈղ͍ͯݕূ͢Δ
  • ϧʔϧ͸17߲໨ʹ෼͔Ε͍ͯΔ

  View Slide

 9. • 1. ରہ
  • 2. ରہऀ
  • 3. ۨΛॳܕʹ഑ஔ
  • 4. ۨͷଘࡏͱͦͷۭؒ
  • 5. ֤ۭؒͷۨͷଘࡏ਺
  • 6. ۨͷಈ͖ͱੑ࣭
  • 7. ࢦ͠ख
  • 8. ࢦ͠खͷछྨ
  • 9. औΔ
  • 10. ੒Δ
  • 11. ۨͷؼଐ
  • 12. ࢦ͠खͷ׬ྃ
  • 13. ہ໘ͷఆٛ
  • 14. ൫্ͷۨͱ࣋ͪۨͷؔ܎
  • 15. Ԧखͱ٧Έ
  • 16. ಛʹܾΊΒΕͨېࢭࣄ߲
  • 17. ऴہ

  View Slide

 10. • 1. ରہ
  • 2. ରہऀ
  • 3. ۨΛॳܕʹ഑ஔ
  • 4. ۨͷଘࡏͱͦͷۭؒ
  • 5. ֤ۭؒͷۨͷଘࡏ਺
  • 6. ۨͷಈ͖ͱੑ࣭
  • 7. ࢦ͠ख
  • 8. ࢦ͠खͷछྨ
  • 9. औΔ
  • 10. ੒Δ
  • 11. ۨͷؼଐ
  • 12. ࢦ͠खͷ׬ྃ
  • 13. ہ໘ͷఆٛ
  • 14. ൫্ͷۨͱ࣋ͪۨͷؔ܎
  • 15. Ԧखͱ٧Έ
  • 16. ಛʹܾΊΒΕͨېࢭࣄ߲
  • 17. ऴہ
  (1) ήʔϜͷঢ়ଶ(ہ໘)ͷ

  ू߹, ॳظঢ়ଶ

  View Slide

 11. ہ໘ (≒ήʔϜͷঢ়ଶͷू߹)
  • কع൫ = 9x9
  • ֤Ϛεʹ͸ɺઌख·ͨ͸ޙखͷ͕ۨ

  ࠷େ1ͭೖΔ
  • ۨ୆ɾ࣋ۨ
  • ઌखɾޙख1ͭͣͭ

  View Slide

 12. ہ໘ (≒ήʔϜͷঢ়ଶͷू߹)
  • ൫໘ (൫্+ۨ), ࣋ۨ (ۨ୆+ۨ), ख൪ Λ߹Θͤ
  ͯʮہ໘ʯͱఆٛ͞Ε͍ͯΔ
  • ہ໘͸ɺকعʹ͓͚ΔήʔϜͷঢ়ଶ
  • ਖ਼֬ʹ͸ɺہ໘୯ମ͚ͩͰ͸ήʔϜͷঢ়ଶΛ
  දͤͳ͍ (ઍ೔ख: ϧʔϓΛ൑ఆͰ͖ͳ͍)

  View Slide

 13. ॳܗ (ॳظঢ়ଶ)

  View Slide

 14. • 1. ରہ
  • 2. ରہऀ
  • 3. ۨΛॳܕʹ഑ஔ
  • 4. ۨͷଘࡏͱͦͷۭؒ
  • 5. ֤ۭؒͷۨͷଘࡏ਺
  • 6. ۨͷಈ͖ͱੑ࣭
  • 7. ࢦ͠ख
  • 8. ࢦ͠खͷछྨ
  • 9. औΔ
  • 10. ੒Δ
  • 11. ۨͷؼଐ
  • 12. ࢦ͠खͷ׬ྃ
  • 13. ہ໘ͷఆٛ
  • 14. ൫্ͷۨͱ࣋ͪۨͷؔ܎
  • 15. Ԧखͱ٧Έ
  • 16. ಛʹܾΊΒΕͨېࢭࣄ߲
  • 17. ऴہ
  (2) Move (ࢦ͠ख)

  View Slide

 15. ࢦ͠ख (Move)
  • ൫্ͷۨΛಈ͔͢ or ۨ୆ͷۨΛ൫্ʹଧͭ
  • ൫্ͷۨΛಈ͔͢৔߹ɺ͞Βʹ࣍ͷಈ࡞͕Մ
  ೳͳ৔߹͕͋Δ
  • (૬खͷۨΛ) औΔ
  • ੒Δ (ۨΛཪฦ͢)

  View Slide

 16. ߹๏खͱې͡ख
  • কعͷࢦ͠खʹ͸ɺ߹๏ख (Valid Move)ͱ

  ې͡ख (Invalid Move) ͕͋Δ
  • ې͡ख͸ࢦ͠खͷू߹ʹؚ·ΕΔ͕ɺ

  ͦΕΛࢦ͢ͱʮ൓ଇʯͷऴྃ৚݅ʹΑΓ

  ήʔϜ͕ऴྃ͢Δ

  View Slide

 17. ې͡खͷྫ
  • ਖ਼͘͠ͳ͍ۨͷಈ͔͠ํ
  • ೋา, ଧͪา٧Ί, etc...
  • ԦΛ૬खʹऔΒΕͯ͠·͏ঢ়ଶʹ͢Δ
  • ※ԦΛ࣮ࡍʹऔΔ͜ͱ͸ى͜Βͳ͍ɻ

  औΕΔ࣌఺Ͱ૬ख͕൓ଇෛ͚

  View Slide

 18. • 1. ରہ
  • 2. ରہऀ
  • 3. ۨΛॳܕʹ഑ஔ
  • 4. ۨͷଘࡏͱͦͷۭؒ
  • 5. ֤ۭؒͷۨͷଘࡏ਺
  • 6. ۨͷಈ͖ͱੑ࣭
  • 7. ࢦ͠ख
  • 8. ࢦ͠खͷछྨ
  • 9. औΔ
  • 10. ੒Δ
  • 11. ۨͷؼଐ
  • 12. ࢦ͠खͷ׬ྃ
  • 13. ہ໘ͷఆٛ
  • 14. ൫্ͷۨͱ࣋ͪۨͷؔ܎
  • 15. Ԧखͱ٧Έ
  • 16. ಛʹܾΊΒΕͨېࢭࣄ߲
  • 17. ऴہ
  (3) ऴྃ৚݅ͱ݁Ռ

  View Slide

 19. ऴہ (ऴྃ৚݅ͱ݁Ռ)
  • ԦΛ٧·͢ (٧·ͤͨํ͕উͪ)
  • ౤ྃ (౤ྃΛએݴͨ͠ํ͕ෛ͚)
  • ૬ೖۄ (఺਺Ͱউഊ͕ܾ·Δ)
  • ઍ೔ख (Ҿ͖෼͚)
  • ൓ଇ (ېࢭࣄ߲ɻ൓ଇΛͨ͠΄͏͕ෛ͚)

  View Slide

 20. Ԧखͱ٧Έ
  • ࣍ʹ૬खͷԦΛऔΕΔঢ়
  ଶ͕ʮԦखʯ
  • ԦखͰ͋Γɺ͞Βʹ૬ख
  ͕Ͳ͏΍ͬͯ΋࣍ʹԦΛ
  औΕΔঢ়ଶ͕ʮ٧Έʯ
  • ٧Έͷ৔߹ɺԦखΛ͔͚
  ͍ͯΔଆ͕উͪ

  View Slide

 21. ଧͪา٧Ί
  • ൓ଇͷҰछɻ

  าΛଧͬͯʮ٧Έʯʹͯ͠͸͍͚ͳ͍

  View Slide

 22. "ଧͪา٧Ί" ͸ϝλతϧʔϧ
  • "٧Έ" = Ԧख͕͔͔͓ͬͯΓɺ͔ͭ૬खʹ

  Valid Move ͕ଘࡏ͠ͳ͍ঢ়ଶ
  • าΛଧͬͯԦख͢Δ ͱ͍͏ Move ͸ɺ

  ͦͷޙ૬खʹ Valid Move ͕ଘࡏ͠ͳ͍ͱ͖

  Invalid Move Ͱ͋Δ

  View Slide

 23. ઍ೔ख
  • 4ճಉ͡ہ໘͕ൃੜ͢Δ͜ͱ
  • Ҿ͖෼͚
  • Ұൠతʹ͸ઌखͱޙखΛೖΕସ͑ͯ΍Γ௚͢
  • ͨͩ͠ɺ͜ͷؒยํͷԦख͕ଓ͍͍ͯΔ

  ʮ࿈ଓԦखͷઍ೔खʯ͸ɺ

  ԦखΛ͔͚͍ͯΔํ͕൓ଇෛ͚

  View Slide

 24. ʮ࠷ޙͷ৹൑ʯ(1997)
  • ๓ాޫ࢘ ࢯʹΑΔ

  ٧কع
  • ٧কع ... Ԧखͷ࿈ଓ
  Ͱ૬खͷԦ༷Λ٧Ί
  Δύζϧ
  • কعͷϧʔϧͷໃ६Λ
  ಥ͍ͨ࡞

  View Slide

 25. View Slide

 26. View Slide

 27. View Slide

 28. தུ

  View Slide

 29. View Slide

 30. View Slide

 31. View Slide

 32. View Slide

 33. 3ճ܁Γฦ͢

  View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. ࿈ଓԦखͷઍ೔ख
  • ઍ೔ख ... 4ճಉ͡ہ໘͕ൃੜ͢Δ͜ͱ
  • ͜ͷہ໘͸ʮ࿈ଓԦखͷઍ೔खʯʹΑΓ

  ઌख(ԦखΛ͔͚͍ͯΔํ)͕൓ଇෛ͚
  • ͱ͍͏͜ͱ͸ɺઌख͕ҧ͏खΛࢦ͞ͳ͚Ε͹
  ͳΒͳ͍?

  View Slide

 38. View Slide

 39. ଞʹख͕ͳ͍
  • าͰԦख͕͔͔͍ͬͯΔ
  • ֯ͰऔΔҎ֎ͷબ୒ࢶ͕ͳ͍
  • ͔͠͠ɺ֯Ͱऔͬͯ΋൓ଇෛ͚
  • ͭ·Γ͜ͷہ໘͸ "٧Έ" Ͱ͸......?

  View Slide

 40. าͷԦखͰ٧Μͩ
  • ͱ͍͏͜ͱ͸͜ͷہ໘͸ʮଧͪา٧Ίʯ
  • (࠶ܝ) าΛଧͬͯԦख͢Δ ͱ͍͏ Move ͸ɺ

  ͦͷޙ૬खʹ Valid Move ͕ଘࡏ͠ͳ͍ͱ͖

  Invalid Move Ͱ͋Δ
  • ͭ·Γ͜ͷา͸ଧͯͳ͍ɺͱ͍͏ओு

  View Slide

 41. View Slide

 42. ͜ͷ٧কع͸੒ཱ͢Δ͔?
  • ͜ͷาଧͪ͸ʮଧͪา٧Ίʯͳͷ͔Ͳ͏͔
  • ௚ײʹ͸͔ͳΓ൓͢Δɻ
  • ٧Έͱ͍͑͹ී௨͸

  ʮͲ͏ࢦͯ͠΋࣍ʹԦ͕औΒΕΔʯ͜ͱ
  • ͜Μͳ͜ͱ͕ى͖Δ͜ͱ͸୭΋ߟ͑ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 43. ͜ͷ٧কع͸੒ཱ͢Δ͔?
  • ݱߦͷϧʔϧͰ͸ɺউͪෛ͚͕ʮෆఆʯ

  ͱ͍͏ͷ͕ఆઆ
  • ϧʔϧ͕ᐆດɺਖ਼͘͠ఆࣜԽͰ͖͍ͯͳ͍
  • ࢲݟ: কعΨΠυϒοΫ (2003) Λਫ਼ಡ͢Δͱ...
  • ଓ͖͸WebͰ

  View Slide

 44. ྫ: ਓ࿛
  • ਓ࿛ͷϧʔϧΛͦͷ··ద༻͢Δͱɺࣗવݴޠղੳ͕ඞཁ
  ʹͳΓɺղੳ͕೉͍͠
  • ʮਓ࿛ϓϩτίϧʯ... ֤ϓϨΠϠʔͷൃݴΛఆࣜԽ (ࣄ࣮΍
  ҙਤͷද໌, ཁ੥ͳͲ)
  • ྫ: REQUEST [○͞Μ] (DIVINATION [×͞Μ])

  →ʮ○͞Μɺ×͞ΜΛ઎͍·͠ΐ͏ʯ
  • ͜ΕʹΑΓݚڀର৅ʹ͠΍͘͢ͳΔ

  View Slide

 45. ϧʔϧΛఆࣜԽ͢Δͱ
  • ʮ࠷ޙͷ৹൑ʯͷΑ͏ͳέʔεΛਖ਼͘͠൑ఆͨ͠Γɺ

  ໃ६Λൃݟͨ͠ΓͰ͖Δ (͸ͣ)
  • ήʔϜ AI ͳͲͷݚڀର৅ʹͰ͖Δ
  • ಛʹ General Game Playing ... ະ஌ͷήʔϜΛ͏·
  ͘ϓϨΠͰ͖Δ൚༻ AI ͷର৅ʹ
  • ήʔϜࣗମͷੑ࣭ͷཧղʹܨ͕Δ

  View Slide

 46. 2. ରઓήʔϜͷ෼ྨ

  View Slide

 47. جຊͷ෼ྨ߲໨
  • ϓϨΠਓ਺ (2ਓʙ)
  • རಘͷ߹ܭ͸Ұఆ(θϩ)͔
  • ঢ়ଶ͕ແݶʹଘࡏ͢Δ͔
  • ϥϯμϜωε(ཚ਺)͸ଘࡏ͢Δ͔
  • ͢΂ͯͷ৘ใ͕શһʹ։ࣔ͞Ε͍ͯΔ͔

  View Slide

 48. ೋਓྵ࿨༗ݶ֬ఆ׬શ৘ใήʔϜ
  • কع, ғޟ, Φηϩ, νΣε, ... ͳͲ
  • ήʔϜAIݚڀͰ͸جຊͱͳΔΫϥελ
  ਓ਺ ਓ
  ঢ়ଶ ༗ݶݸ
  ϥϯμϜωε ͳ͠
  ৘ใ શͯ։ࣔ

  View Slide

 49. ྫ: ຑ੃
  • ଟਓ਺, ϥϯμϜωε͋Γ, ෆ׬શ৘ใ
  ਓ਺ ਓ
  ঢ়ଶ ༗ݶݸ
  ϥϯμϜωε ͋Γ ہ͝ͱͷॳظঢ়ଶ͸ϥϯμϜ

  ৘ใ
  ࣗ෼ͷखṛ )BOE
  ͸ࣗ෼͚ͩʹ։ࣔ

  ࢁṛ %FDL
  ͸શһʹඇ։ࣔ

  View Slide

 50. ྫ: ΀Α΀Α
  • ϓϨΠϠʔ͸೚ҙͷλΠϛϯάͰૢ࡞Մೳͳ
  ͷͰɺ࿈ଓແݶͷہ໘͕͋Δ͕ɺ࣮࣭తʹ͸
  ཭ࢄεςοϓͱଊ͑Δ͜ͱ͕Մೳ
  ਓ਺ ਓ
  ঢ়ଶ ࿈ଓແݶ࣮࣭తʹ͸༗ݶ
  ϥϯμϜωε ͋Γ
  ৘ใ ΄΅׬શ৘ใ खઌҎ্ͷ΀Α͸දࣔ͞Εͳ͍

  View Slide

 51. ྫ: ਓ࿛
  • ෼ྨ্͸͔ͳΓಛघͳήʔϜͱݴ͑Δ
  ਓ਺ ଟਓ਺ɾνʔϜ
  ঢ়ଶ ࿈ଓແݶϓϩτίϧͷ੍ݶʹΑΓ༗ݶ
  ϥϯμϜωε ॳظঢ়ଶҎ֎͸΄΅ͳ͠
  ৘ใ ෆ׬શ৘ใ

  View Slide

 52. ଟਓ਺ͷ೉͠͞
  • ࣗ෼ͷߦಈ͕ଞਓͷউഊʹӨڹͯ͠͠·͏͜
  ͱ͕͋Δ
  • શһ͕े෼ʹϨϕϧ͕ߴ͘ɺͦΕͧΕ͕ࣗ෼
  ͷউͪͷͨΊʹߦಈ͢ΔͱԾఆͯ͠Α͍ͷͩ
  Ζ͏͔?

  View Slide

 53. ϥϯμϜωεͷ೉͠͞
  • ࠷ऴ݁Ռ͚͔ͩΒֶश͠Α͏ͱ͢Δͱ

  ऩଋʹ͔͔࣌ؒΓ͗͢Δ
  • ≒ ݁ՌʹҰتҰ༕͢Δਓ͸ڧ͘ͳΒͳ͍
  • ֬཰Ͱߟ͑Δඞཁ͕͋Δ
  • ྫ: "ṛޮ཰" ... ΞΨΕΔ֬཰͕ߴ͍ํ๏Λ୳͢

  View Slide

 54. ෆ׬શ৘ใͷ೉͠͞
  • ৚݅෇͖֬཰Λߟ͑Δඞཁ͕͋Δ
  • ྫ: ࣺͯṛ͔Β૬खͷ଴ͪΛਪଌ͢Δ
  • ૬खʹखͷ಺Λಡ·Εͳ͍Α͏ɺ

  ࠞ߹ઓུ͕ඞཁʹͳΔ৔߹͕͋Δ

  View Slide

 55. θϩ࿨ରઓήʔϜͷ෼ྨ·ͱΊ
  • ೋਓɾ༗ݶɾ֬ఆɾ׬શ৘ใ͕

  ΋ͬͱ΋جຊͷΫϥελ
  • ͦΕͧΕҳ୤͢Δͱ৽ͨͳෳࡶ͕͞ੜ·ΕΔ

  View Slide

 56. 3. ήʔϜ໦

  (ήʔϜͷਐߦͷϞσϦϯά)

  View Slide

 57. ήʔϜͷਐߦͱ໦ߏ଄
  • ॳظঢ়ଶ͔ΒɺMoveʹΑͬͯήʔϜͷঢ়ଶ͕
  ॱʑʹҠΓมΘ͍ͬͯ͘
  • ঢ়ଶ = ϊʔυ

  Move = ࢬ

  ͱΈͳͨ͠໦ߏ଄ͰදͤΔ

  View Slide

 58. ઌख
  ޙख
  ઌख
  ޙख

  View Slide

 59. ήʔϜ໦ͷϊʔυͷ஋
  • ೋਓήʔϜ໦ͷ৔߹
  • ࣗ෼ͷख൪ => max(ࢠϊʔυͷ஋)
  • ૬खͷख൪ => min(ࢠϊʔυͷ஋)

  View Slide

 60. ઌख
  ޙख
  ઌख
  ޙख
  উͪ ෛ͚
  Ҿ෼
  ෛ͚
  ઌखࢹ఺
  ͷউഊ

  View Slide

 61. ઌख
  ޙख
  ઌख
  ޙख
  উͪ ෛ͚
  Ҿ෼
  ෛ͚
  ઌखࢹ఺
  ͷউഊ
  Ҿ෼ উͪ

  View Slide

 62. ઌख
  ޙख
  ઌख
  ޙख
  উͪ ෛ͚
  Ҿ෼
  ෛ͚
  ઌखࢹ఺
  ͷউഊ
  Ҿ෼ উͪ
  Ҿ෼
  Ҿ෼

  View Slide

 63. ήʔϜ໦ͱήʔϜͷੑ࣭
  • ήʔϜ໦͕Ͳ͏ͳ͍ͬͯΔ͔͸ɺਓؒͷײ͡
  ํͱϦϯΫ͍ͯ͠Δ͸ͣ
  • ྫ͑͹

  ਓ͕ؒʮ໘ന͍ʯͱײ͡ΔήʔϜΛɺ

  ήʔϜ໦ͷঢ়ଶͰදͤͳ͍ͩΖ͏͔?

  View Slide

 64. ࢲݟ: ໘ന͍ήʔϜ
  • ϧʔϧ͕γϯϓϧ
  • ਂΈ͕͋Δ
  • ۓுײ͕࣋ଓ͢Δ

  (ద౓ʹٯస͕ى͜Γ΍͍͢)

  View Slide

 65. ήʔϜ໦
  ઌख

  View Slide

 66. ফԽࢼ߹ͷήʔϜ໦
  ෛ͚ ෛ͚ ෛ͚
  উͪ
  উͪ উͪ উͪ উͪ
  ઌख

  View Slide

 67. ফԽࢼ߹ͷήʔϜ໦
  • ࣗ෼͕ͲΕΛબΜͰ΋উͭ
  • ฆΕ͕গͳ͍

  View Slide

 68. ࠷ޙ·Ͱ೤͍ࢼ߹ͷήʔϜ໦
  ෛ͚ ෛ͚
  ෛ͚উͪ
  ෛ͚ উͪ
  ෛ͚
  উͪ উͪ
  ઌख

  View Slide

 69. ࠷ޙ·Ͱ೤͍ࢼ߹ͷήʔϜ໦
  • ࣗ෼͕બΜͰউͯΔख͸Ұ͚ͭͩ
  • উͪͷہ໘͕ଟ͍͕ɺ

  ૬ख͕ਖ਼֬ʹ΍Δͱෛ͚Δख͕͋Δ
  • ٯసͷՄೳੑ͕͋Δ

  View Slide

 70. ήʔϜͷ໘ന͞ͷఆࣜԽ
  • ଞʹ΋໘ന͞ͷई౓͸͋Δ͕ɺଟ͘͸

  ήʔϜ໦ͷঢ়ଶͰදݱͰ͖ͦ͏
  • ໘ന͞ΛఆࣜԽͰ͖Ε͹

  ʮࣗಈήʔϜ࡞੒AIʯΛ࡞ΕΔ͔΋͠Εͳ͍

  View Slide

 71. 1ষ·ͱΊ
  • ରઓήʔϜΛ3ͭͷ؍఺ͰϞσϦϯάͨ͠
  • ͦΕͧΕɺ࣮ੈքʹ͓͚Δ֓೦ͱͷؔ܎Λࣔ
  ͨ͠
  • ࣍ͷষ͔Β͜ͷϞσϧΛ

  AI΍ήʔϜϑϨʔϜϫʔΫʹద༻͍ͯ͘͠

  View Slide

 72. 2. ରઓήʔϜͷղੳͱ

  AIͷΞϧΰϦζϜೖ໳

  View Slide

 73. ରઓήʔϜAIͷྺ࢙
  • ݚڀ͸1950೥͝Ζ͔Βଘࡏ
  • von Neumann (ϑΥϯɾϊΠϚϯ)
  • C. E. Shannon (γϟϊϯ)
  • Alan Turing (νϡʔϦϯά)
  • ௒߽՚

  View Slide

 74. ରઓήʔϜAIͷྺ࢙
  • 1993೥ 6x6Φηϩͷ׬શղੳ(ޙखউͪɺ16-20)
  • 1997೥ νΣεͰੈքνϟϯϐΦϯʹউར
  • 2007೥ νΣοΧʔͷ׬શղੳ(Ҿ͖෼͚)
  • 2013೥ কعͰτοϓϨϕϧͷϓϩع࢜ʹউར
  • 2016೥ ғޟͰτοϓϨϕϧͷϓϩع࢜ʹউར

  View Slide

 75. ରઓήʔϜAIͷجຊ
  • ήʔϜ໦Λϕʔεʹ୳ࡧ͢Δ
  • ϛχϚοΫε๏, ࢬמΓ (α-β๏)
  • ϞϯςΧϧϩ໦୳ࡧ
  • ධՁؔ਺Λ࡞Δ
  • ήʔϜͷঢ়ଶΛείΞͰදؔ͢਺

  View Slide

 76. ࢀߟ: কعʹ͓͚Δਓؒͷઓུ
  ͱͷൺֱ
  • ήʔϜ໦Λϕʔεʹ୳ࡧ͢Δ (ಡΈ)
  • ͋Γ͑ͦ͏ͳࢦ͠खΛ͍͔ͭ͘બΜͰಡΉ
  (બ୒త୳ࡧ)
  • AI Ͱ͸શ෯୳ࡧ͕ओྲྀ

  View Slide

 77. ࢀߟ: কعʹ͓͚Δਓؒͷઓུ
  ͱͷൺֱ
  • ධՁؔ਺ (ܗ੎൑அ, େہ؍)
  • ඇৗʹ೉͘͠ɺτοϓϓϩಉ࢜Ͱ΋ҙݟ͕
  ৯͍ҧ͏
  • ७ਮͳධՁؔ਺(੩తͳہ໘ͷධՁ)Ͱ͸

  ਓؒ > AI

  View Slide

 78. ୳ࡧ(1)

  ϛχϚοΫε๏ / ࢬמΓ(α-β๏)
  • ήʔϜ໦ͷͱ͜ΖͰઆ໌ͨ͠ͷ͕

  ϛχϚοΫε๏
  • ࢬמΓ ... ಡ·ͳͯ͘ྑ͍ࢬΛΧοτ͢Δ
  • ྫ: ͋ΔMoveͰ10఺औΕΔͷ͕֬ఆ͍ͯ͠Δɻ
  => 10఺ҎԼ͕֬ఆͨ͠ࢬ͸ಡ·ͳͯ͘Α͍

  View Slide

 79. ࢬמΓͷྫ
  ઌख


  View Slide

 80. ࢬמΓͷྫ
  ઌख


  ? ͸ಡ·ͳͯ͘ྑ͍

  View Slide

 81. ୳ࡧ (2) ϞϯςΧϧϩ໦୳ࡧ
  • ͱΓ͋͑ͣɺήʔϜऴྃ·Ͱ΍ͬͯΈΔͷΛ

  Կճ΋܁Γฦ͢
  • উ཰͕ߴ͍खΛબͿ
  • ͨͩ͠ɺ୯ʹϥϯμϜʹબͿ͚ͩͩͱऑ͍ͷ
  Ͱɺ޻෉Λ͢Δ

  View Slide

 82. ϞϯςΧϧϩ໦୳ࡧͷվྑ
  • Multi-Armed Bandit Problem ʹର͢ΔΞϧΰϦ
  ζϜΛԠ༻͢Δ (UCB1 ΞϧΰϦζϜͳͲ)
  • ͲΕ͘Β͍౰ͨΔ͔ෆ໌ͳεϩοτϚγϯ͕ͨ
  ͘͞Μ͋Δͱ͖ɺͲ͏͍͏ઓུͰ΍Δͱྑ͍͔

  View Slide

 83. ධՁؔ਺
  • ྫ: ΦηϩͰ۱ΛऔΔͱධՁ͕ߴ͍
  • ػցֶशΛ࢖͏ͷ͕ओྲྀ
  • ಛ௃ྔͷநग़͸ਓ͕ؒߦ͏
  • General Game Playing ʹ͓͍ͯ͸ɺಛ௃ྔ
  ͢Β΋ AI ͕ࣗ਎Ͱநग़͢Δ

  View Slide

 84. ͔͜͜Β࣮ࡍͷήʔϜͰͷྫ

  View Slide

 85. ྫ: ࢦͷήʔϜ
  • ہ໘਺͕গͳ͍
  • ͔͔ͨͩ 5^4 * 2 = 1250 ௨Γ
  • ରশੑ౳Λߟ͑ͯ (5+4+3+2+1) * 2 - 1 = 224௨Γ
  • ͦͷ͏ͪ14௨Γ͸ऴྃہ໘
  • ׬શղੳ͕Մೳ

  View Slide

 86. ૉ௚ͳղੳํ๏
  • ॳظঢ়ଶ͔ΒήʔϜ໦Λల։͠ͳ͕Βܭࢉ
  • ϛχϚοΫε๏
  • ಈతܭը๏ ... Ұ౓ܭࢉͨ͠ہ໘ͷ݁ՌΛอ
  ଘ͓͖ͯ͠ɺ࠶ར༻͢Δ
  • ໰୊: ήʔϜ໦ʹϧʔϓ͕ଘࡏ͢Δ

  View Slide

 87. ޙୀղੳ
  • ऴྃͷہ໘͔Βٯࢉ͠ɺউͪ/ෛ͚ͷہ໘Λ֬ఆ͍ͤͯ͘͞
  • ෛ͚ہ໘͔Β1ख໭ͬͨہ໘͸উͪہ໘
  • উͪہ໘͔Β1ख໭ͬͨہ໘͔ΒɺࢬΛফ͢ɻࢬ͕0ຊʹ
  ͳ͍ͬͯͨΒͦͷہ໘͸ෛ͚ہ໘
  • ֬ఆ͍ͯ͠Δہ໘͕૿͑ͳ͘ͳͬͨΒɺ

  ࢒Γͷہ໘͸Ҿ͖෼͚

  View Slide

 88. ྫ: কع
  • ׬શղੳ͸ෆՄೳ
  • ہ໘਺͕ଟ͗͢Δ (10^68 ఔ౓ͱਪଌ͞ΕΔ)
  • ήʔϜ໦ͰҰఆͷਂ͞·Ͱ୳ࡧ͠ɺ

  ہ໘ΛධՁؔ਺ͰධՁ͢Δ
  • ධՁؔ਺͕ॏཁ

  View Slide

 89. কعͷධՁؔ਺
  • ੲ͸ϧʔϧϕʔεͩͬͨ
  • ։ൃऀͷ౒ྗͷ݁থ...
  • عྗ͸ΞϚνϡΞ༗ஈϨϕϧ

  (12ࡀͷqsonaͱಉఔ౓. ϓϩ͸·ͣෛ͚ͳ͍)
  • ͜ͷධՁؔ਺ʹϒϨΠΫεϧʔ͕ى͖Δ

  View Slide

 90. Ϙφϯβϝιου
  • Bonanza (2005, อ໦๜ਔ ࢯ)
  • ϓϩع࢜ͷعේΛڭࢣσʔλͱͯ͠ɺ

  ػցֶशʹΑΓධՁؔ਺Λ࡞੒
  • ύϥϝʔλ͸ɺۨͷՁ஋΍ɺ

  3ۨͷҐஔؔ܎ͳͲ

  View Slide

 91. কعͷධՁؔ਺ͦͷޙ
  • ࣗ෼ಉ࢜Λରઓֶͤͯ͞श͢Δ (ڧԽֶश)
  • ϓϩͷعේ౳Λશ͘࢖Θͣɺθϩ͔ΒࣗݾରઓͰ
  ڧ͘͢ΔࢼΈ΋͋Δ
  • AlphaZero ͕༗໊
  • ͜ͷํ๏Ͱ΋ਓؒΛ௒͑ΔϨϕϧʹͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 92. ͪͳΈʹ: ׬શղੳͱධՁؔ਺
  • ׬શղੳʹ͓͍ͯ΋ධՁؔ਺͸ॏཁ
  • (݁ہશ෦ಡΉͳΒɺঢ়ଶΛධՁ͢Δඞཁ͕ͳͦ͞͏ʹࢥ͑Δ͕...)
  • ྑͦ͞͏ͳMove͔ΒಡΉ͜ͱͰ

  ୳ࡧ͢Δہ໘ΛݮΒͤΔ
  • શہ໘਺ n => ୳ࡧہ໘਺ ໿ √n

  View Slide

 93. ྫ: ғޟ
  • ғޟͷAI͸͠͹Βͣͬ͘ͱऑ͔ͬͨ
  • 2006೥, ϞϯςΧϧϩ໦୳ࡧ + UCB1 ͷొ৔ʹ
  ΑΓɺಥવΞϚνϡΞߴஈҐϨϕϧʹ
  • ΊͪΌͪ͘Ό෼͔Γ΍͍͢ࢀߟࢿྉ͕͋ΔͷͰ

  ஔ͍͓͖ͯ·͢

  View Slide

 94. ྫ: ΀Α΀Α
  • ࣮ػͰਓؒʹউͬͨྫ͋Γ
  • (࣮ը໘Λը૾ೝࣝ)
  • AI ಉ࢜ͷରઓେձͷه࿥΋͋Δ
  • ϨΪϡϨʔγϣϯ͕೉͍͠
  • ൛ݖͷ໰୊, ϓϥοτϑΥʔϜ͕ͳ͍
  • ਓؒͷೝࣝೳྗͷݶք (কع౳ʹൺ΂ͯAIѹ౗త༗ར)

  View Slide

 95. ྫ: ਓ࿛
  • ʮਓ࿛஌ೳϓϩδΣΫτʯ
  • ਓ࿛ϓϩτίϧͷ΋ͱͰAIಉ࢜ରઓ͢Δ

  ϓϥοτϑΥʔϜ͕ଘࡏ͢Δ
  • ৽͍͠λΠϓͷήʔϜɻ

  ͜Ε͔Βݚڀ͕ൃల͍ͯ͘͠෼໺

  View Slide

 96. ରઓήʔϜAIͷ͜Ε͔Β
  • ݚڀʹ͓͍ͯ͸ɺ͋ΔಛఆͷήʔϜAIΛݚڀ͢Δ͜
  ͱͰଞͷ෼໺ʹߩݙ͢Δ͜ͱ͕͋Δఔ౓ٻΊΒΕΔ
  • ೋਓɾ׬શ৘ใήʔϜ͸͔ͳΓݚڀ͠ਚ͘͞Ε͖ͯ
  ͍ͯΔ
  • ଟਓ਺΍ɺෆ׬શ৘ใήʔϜɺGeneral Game
  Playingʹؔ৺͕ҠΓͭͭ͋Δ

  View Slide

 97. ରઓήʔϜAIͷ͜Ε͔Β (ࢲݟ)
  • झຯͱͯ͠ͷήʔϜAIϓϩάϥϛϯάΛ

  ΋ͬͱؾܰʹָ͠ΊΔੈքʹͳΔͱ͍͍
  • ద੾ͳ੍໿Λ΋ͬͨϓϥοτϑΥʔϜ͕͋Δͱ
  ྑ͍? (ܭࢉͷεςοϓ਺Λ੍ݶ͢Δͱ͔)
  • ࠃ಺Ͱ΋ e-sports ΍ AtCoder ͳͲؔ࿈෼໺͕
  ੝Γ্͕͍ͬͯΔͷͰɺػӡ͸͋Δ

  View Slide

 98. 3. boardgame.io ʹֶͿɺ

  ϑϨʔϜϫʔΫઃܭͷצॴ

  View Slide

 99. boardgame.io ͱ͸
  • λʔϯ(ख൪)ϕʔεͷήʔϜΛ࡞ΔͨΊͷ

  ϑϨʔϜϫʔΫ
  • JavaScript, Node.js, (React, React Native)
  • TypeScript ରԠ͸ਐߦத

  View Slide

 100. boardgame.io ͷػೳ (ެࣜΑΓ)
  • State Management
  • Multiplayer
  • AI
  • Game Phases
  • Prototyping
  • Logs
  • View-Layer Agnostic
  • Component Toolkit
  • Extendable

  View Slide

 101. ϑϨʔϜϫʔΫͱ͸Կ͔
  • A structure that forms a support or frame

  for something
  • (Collins English Dictionary ΑΓ)
  • Կ͔ʹର͢Δࢧ࣋෺΍࿮૊ΈΛܗ੒͢Δߏ଄

  View Slide

 102. ϑϨʔϜϫʔΫͷྫ
  • Ruby on Rails
  • Angular

  View Slide

 103. ࢲݟ: ྑ͍ϑϨʔϜϫʔΫ
  • ର৅ͱ͢Δൣғ͕޿͍͕ɺ޿͗͢ͳ͍
  • ର৅ͷߏ଄Λద੾ʹଊ͍͑ͯͯɺ

  ؤ݈ੑ͕͋Δ
  • ଞͷٕज़ͱྑ͍ܨ͕Γ͕͋Δ

  (ΤίγεςϜ)

  View Slide

 104. boardgame.io ͷର৅
  • λʔϯ੍ (Turn-Based) ͷήʔϜ
  • ޿͍͕ɺ޿͗͢ͳ͍ద੾ͳந৅Խ
  • ϦΞϧλΠϜͰಈ࡞͢ΔήʔϜΛؚΊΔͱ༨
  ܭͳػೳ͕૿͑ɺҰํͰ݁ہ࢖ΘΕͳͦ͏

  View Slide

 105. (࠶ܝ) ରઓήʔϜͷϧʔϧ
  • ήʔϜͷঢ়ଶͷू߹, ॳظঢ়ଶ
  • Move
  • ϓϨΠϠʔ͕ήʔϜΛਐΊΔखஈ
  • ঢ়ଶ͔Βঢ়ଶ΁ͷભҠ
  • ऴྃ৚݅ͱ݁Ռ

  View Slide

 106. boardgame.io ʹΑΔଊ͑ํ (1)
  • G ... ։ൃऀ͕
  ؅ཧ͢ΔήʔϜ
  ͷঢ়ଶ
  • ctx ... ϑϨʔϜ
  ϫʔΫଆͰ؅
  ཧ͢Δঢ়ଶ

  View Slide

 107. ଊ͑ํ͕ద੾
  • ྫ: কع
  • ʮہ໘ʯ(൫໘ɾۨͷঢ়ଶ) Λঢ়ଶ(G)ͱͯ͠؅ཧ͍ͨ͠
  • ࣮ࡍʹ͸ࢦ͠खͷཤྺ΋ήʔϜͷঢ়ଶʹؚ·ΕΔ
  • ཤྺ͕ͳ͍ͱઍ೔खͷ൑ఆ͕Ͱ͖ͳ͍...
  • ͦΕΒ͸ϑϨʔϜϫʔΫ͕؅ཧͯ͘͠ΕΔͷͰɺ։ൃऀ͕ҙ
  ࣝ͠ͳ͍Ͱ΋࢖͑Δ (͍͍ͪͪࣗ෼Ͱཤྺ؅ཧ͠ͳ͍͍ͯ͘)

  View Slide

 108. boardgame.io ʹΑΔଊ͑ํ (2)

  View Slide

 109. ଊ͑ํ͕ద੾
  • Move Λ G => G ͷ७ਮؔ਺ͱͯ͠ଊ͍͑ͯΔ
  • ෭࡞༻ͳ͠
  • ϝϦοτ͕ଟ͍
  • ཤྺͱͯ͠ѻ͍΍͍͢
  • React ͳͲ View ଆͷϑϨʔϜϫʔΫͱ૬ੑ͕͍͍

  View Slide

 110. boardgame.io ʹΑΔଊ͑ํ (3)
  • Phase ͱ͍͏֓೦Λಋೖ
  • Move ͨ͠ޙ Phase ΛભҠͰ͖Δ
  • Phase ʹΑͬͯɺऔΓ͏Δ Move ͷछྨ͕

  มΘΔ

  View Slide

 111. ଊ͑ํ͕ద੾
  • Phase ͸ཧ࿦తʹ͸ήʔϜͷঢ়ଶʹؚ·ΕΔ
  • ͔͠͠ɺଟ͘ͷήʔϜʹϚον͢Δ֓೦
  • ਓ࿛ ... னͱ໷ͷ2ϑΣʔζͷ܁Γฦ͠
  • ன͸શһ͕ձ࿩͠ɺ໷͸ਓ࿛͚͕ͩձ࿩͢
  Δ

  View Slide

 112. ϞσϦϯάͷؤ݈ੑ
  • ྑ͍ϞσϦϯά͕ग़དྷΔͱɺ෇ਵͯ͠

  ͞·͟·ͳศརػೳΛ͚ͭΒΕΔ
  • "1ཻͰN౓͓͍͍͠"

  View Slide

 113. ࠶ܝ: boardgame.io ͷػೳ
  • State Management
  • Multiplayer
  • AI
  • Game Phases
  • Prototyping
  • Logs
  • View-Layer Agnostic
  • Component Toolkit
  • Extendable

  View Slide

 114. Multiplayer
  • ෳ਺ਓͰͷಉ࣌ରઓ͕Մೳ
  • multiplayer: { server: 'localhost:8000' }

  ͷΑ͏ʹઃఆ͢Δ͚ͩ
  • transport ૚͕ந৅Խ͞Ε͍ͯΔઃܭ
  • socket.io, firebase ͕࢖͑ΔͬΆ͍

  View Slide

 115. Multiplayer - ෆ׬શ৘ใ
  • ෆ׬શ৘ใήʔϜͷ৔߹ɺϓϨΠϠʔʹ͸ݟ
  ͑ͳ͍ήʔϜͷ৘ใ͕͋Δ
  • ௨৴೷͍ͨΒݟΕΔͱ͔͸μϝ
  • ήʔϜͷঢ়ଶ => PlayerView ͷ

  ७ਮؔ਺ͱͯ͠දݱ͢Δ͚ͩͰྑ͍

  View Slide

 116. Logs
  • Move ͷݺͼग़͠Λཤྺͱͯ͠ѻ͑Δ
  • Undo, Redo ͕Ͱ͖Δ
  • عේͷอଘͱ͔͕؆୯ʹͰ͖Δ

  View Slide

 117. Prototyping
  • ૢ࡞ը໘Λ࡞Βͳͯ͘΋ɺdebugը໘͕ࣗಈ
  Ͱ࡞ΒΕΔ
  • ήʔϜͷਐߦΛ؆୯ʹςετͰ͖Δ

  (Move ΛςΩετͰॻ͍ͯήʔϜΛਐΊΔ)

  View Slide

 118. View-Layer Agnostic
  • PDS(ϓϨθϯςʔγϣϯͱυϝΠϯͷ෼཭)͕
  ׬શʹ͞Ε͍ͯΔ
  • React Ͱը໘ͷ࣮૷͕͙͢ʹ࢝ΊΒΕΔ
  • ΤίγεςϜ (Component Toolkit ͳͲ) Λ

  ࣗવͱ࡞Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 119. AI
  • ϞϯςΧϧϩ໦୳ࡧϕʔεͷAIΛࣗಈͰੜ੒Ͱ
  ͖Δ
  • ϞϯςΧϧϩ໦୳ࡧ͸ήʔϜࣗମͷ஌ࣝΛඞ
  ཁͱ͠ͳ͍ɻ
  • ֤ঢ়ଶʹ͓͍ͯ Valid Move ͷू߹Λฦؔ͢
  ਺Λ࡞Δ͚ͩͰɺ؆қతͳAI͕࡞ΕΔ...!

  View Slide

 120. AI (ิ଍)
  • ϞϯςΧϧϩ໦୳ࡧ͕୯७ʹ࢖͑Δͷ͸ɺϥ
  ϯμϜʹਐΊΕ͹ඞͣऴہ͢ΔήʔϜʹݶΔ
  • TicTacToe(○×), ғޟ, Φηϩ, etc...
  • ෆ׬શ৘ใήʔϜ͸೉͍͠

  View Slide

 121. ίʔυͷDEMO
  ͠Α͏ͱࢥ͕ͬͨ......

  View Slide

 122. ໰୊
  • ࣗ෼ͷίʔυ͕Ԛ͗ͯ͢ݟͤΒΕͳ͍...
  • PDS (ݟͨ໨ͱυϝΠϯͷ෼཭)͸׬શʹ͞Εͯ
  ͍Δɻͦͷ఺Ͱ࠷ѱͰ͸ͳ͍
  • ͔͠͠ɺͦΕͧΕͷPͱDͷίʔυ͸ΘΓͱ

  ͻͲ͍ঢ়ଶʹͳ͍ͬͯΔ

  View Slide

 123. ϑϨʔϜϫʔΫͷର৅ͱݶք
  • ϑϨʔϜϫʔΫ͸ۜͷ஄ؙͰ͸ͳ͍
  • ։ൃऀ͸ɺϑϨʔϜϫʔΫ͕ର৅ͱ͍ͯ͠Δ
  ྖҬΛݟۃΊΔඞཁ͕͋Δ
  • ର৅ͱ͍ͯ͠ͳ͍ྖҬʹ͍ͭͯɺࣗ෼ͷ಄Ͱ
  ߟ͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍

  View Slide

 124. ଟ෼͜ͷ࿩ʹܨ͕Δ

  View Slide

 125. ·ͱΊ
  • ྑ͍ϑϨʔϜϫʔΫ͸ɺղܾ͢Δର৅ͷ޿͞
  Λద੾ʹͱΓɺͦΕΛਖ਼͘͠ଊ͍͑ͯΔɻ
  • ։ൃऀ΋ͦΕΛཧղ͠ɺϑϨʔϜϫʔΫ͕α
  ϙʔτ͠ͳ͍෦෼ʹ͍ͭͯࣗ෼Ͱߟ͑Δඞཁ
  ͕͋Δɻ

  View Slide

 126. ·ͱΊͱࠓޙ

  View Slide

 127. ·ͱΊ
  • ϧʔϧɾήʔϜ໦ɾ෼ྨͷ3ͭͷ؍఺Ͱରઓ
  ήʔϜΛϞσϦϯά͠ɺͦΕͧΕ࣮ࡍͷରઓ
  ήʔϜͷੈքͱͷܨ͕ΓΛΈͨ
  • ϞσϦϯά͸ɺ AI ͷΞϧΰϦζϜ΍ϑϨʔϜ
  ϫʔΫΛ࡞Δͱ͖ʹ׆͔͞ΕΔ
  • ରઓήʔϜ໘ന͍ΑͶ!!

  View Slide

 128. ࠓޙ
  • ෆ׬શ৘ใήʔϜ΍൚༻AIͳͲͷݚڀ͕ࠓޙ͞Βʹ
  ੝Γ্͕͍ͬͯ͘ͷͰɺ௥͍͖͍ͬͯͨ
  • ࣗಈήʔϜੜ੒AI͸͋Γ͏Δͷ͔...?
  • ΈΜͳ͕޷͖ʹήʔϜΛ࡞ͬͨΓ༡ΜͩΓAIΛ࡞ͬ
  ͨΓͯ͠ൃදͰ͖ͯɺָ͍͠͠ݚڀʹ΋ͭͳ͕ΔΑ
  ͏ͳϓϥοτϑΥʔϜ͕Ͱ͖ͯ޿·Δͱ͍͍ͳʙ

  View Slide

 129. ิ଍, ࢀߟࢿྉͳͲ
  • https://note.mu/qsona/n/n137733801fd0


  ʹ͢΂ͯ·ͱΊͯ͋Γ·͢

  View Slide