Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JavaScript

Recruit
PRO
September 09, 2022

 JavaScript

2022年度リクルート エンジニアコース新人研修の講義資料です

Recruit
PRO

September 09, 2022
Tweet

More Decks by Recruit

Other Decks in Technology

Transcript

 1. JavaScript


  Bootcamp 2022
  2022, 6 April @ Recruit


  Kento TSUJI


  @maxmellon

  View Slide

 2. ΍Δ͜ͱɺ΍Βͳ͍͜ͱ
  ΍Δ͜ͱ ΍Βͳ͍͜ͱ
  ɾ ϥΠϒϥϦͷ࢖͍ํ


  ɾ build΍preprocessपΓ


  ɾ ϨΨγʔͳه๏ͷৄࡉ

  (஌͓ͬͯ͘͜ͱ͸ॏཁ)
  ɾ جຊతͳه๏


  ɾ ΫϥΠΞϯτ࣮૷


  ɾ View ͱ ϩδοΫͷ

  ੾Γ෼͚
  ޙͰݟ͓ͯ͘ͱྑͦ͞͏ͳ΋ͷ
  https://github.com/asciidwango/js-primer js-primer Ͱݕࡧ

  View Slide

 3. ࠓ೔ͷྲྀΕ
  1. JavaScript ͷجຊ


  2. ԋश

  View Slide

 4. ৮ͬͯΈΑ͏

  View Slide

 5. ͱΓ͋͑ͣಈ͔ͯ͠ΈΔ
  PDF ͰΈ͍ͯΔํ΁ : gifΞχϝͳͷͰදࣔ͞Ε·ͤΜ

  View Slide

 6. $ node -
  v

  v14.16.
  1

  $ nod
  e

  > // ͜͜ͰJavaScriptΛ࣮ߦ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢
  undefine
  d

  > 1 + 1
  ;

  2

  > var test = "hoge"
  ;

  undefine
  d

  > tes
  t

  'hoge
  '

  > function sample()
  {

  ... var num = 5
  ;

  ... return num
  ;

  ...
  }

  undefine
  d

  > sample(
  )

  5

  View Slide

 7. ϒϥ΢βͰ΋ಈ͔ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 8. Chrome Devtools
  ΞυϨεόʔ͔Β http://example.com ΁ΞΫηε
  ͜Ε

  View Slide

 9. Node.js ͷ REPLͷΑ͏ʹ ࣮ߦͰ͖Δ
  ϩάग़ྗʹՃ͑ͯ࠷ޙͷࣜͷ݁Ռ͕දࣔ͞ΕΔ

  View Slide

 10. ௨৴಺༰ΛΈͯΈΔ

  View Slide

 11. Chrome Devtools
  ͜Ε

  View Slide

 12. ͕͜͜੺͘ͳ͍ͬͯΔͷΛ֬ೝ͔ͯ͠ΒϦϩʔυ͢Δ
  C

  View Slide

 13. JavaScript ͷ ϑΝΠϧΛ


  ࡞ͬͯಈ͔ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 14. Hello World
  PDF ͰΈ͍ͯΔํ΁ : gifΞχϝͳͷͰදࣔ͞Ε·ͤΜ

  View Slide

 15. $ touch helloworld.j
  s

  $ code helloworld.j
  s

  $ node helloworld.j
  s

  Hello Worl
  d

  0
  1

  0
  2

  console.log('Hello World');

  View Slide

 16. αʔόʔαΠυͷ JavaScript ͱ


  ΫϥΠΞϯταΠυͷ JavaScript
  • Ұൠతʹ Node.js Ͱಈ͔͢ JavaScript Λ

  αʔόʔαΠυͷ JavaScript


  • ϒϥ΢βͰಈ͔͢ JavaScript Λ

  ΫϥΠΞϯταΠυͷ JavaScript

  View Slide

 17. JavaScript ͷ Syntax

  View Slide

 18. Variable declaration


  ม਺ ɾ એݴ

  View Slide

 19. Variable declaration
  είʔϓ ࠶୅ೖ Մมෆม
  DPOTU
  MFU
  WBS

  View Slide

 20. Variable declaration
  είʔϓ ࠶୅ೖ Մมෆม
  DPOTU ϒϩοΫ ෆՄ Մม
  MFU ϒϩοΫ Մೳ Մม
  WBS ؔ਺ Մೳ Մม

  View Slide

 21. είʔϓ
  let a = 1
  ;

  if (a === 1)
  {

  let a = 2
  ;

  console.log(a); //
  2

  }

  console.log(a); // 1
  ϒϩοΫ var a = 1
  ;

  if (a === 1)
  {

  var a = 2;


  console.log(a); //
  2

  }


  console.log(a); //
  2

  ؔ਺


  (άϩʔόϧ)

  View Slide

 22. ࠶୅ೖ ͱ ՄมɺෆՄม
  ؔ਺


  (άϩʔόϧ)
  const ͸ ࠶୅ೖෆՄೳ
  const a =
  1

  a = 2 Uncaught SyntaxError: Identifier 'a' has already been declared
  const ࠶୅ೖ͕Ͱ͖ͳ͍͚ͩͰॻ͖׵͑ΕΔ
  const a = [
  ]

  a.push(1
  )

  console.log(a) // [1
  ]

  a.pop(
  )

  console.log(a) // []

  View Slide

 23. ͲΕ͔ͭ͑͹͍͍ͷʁ
  • ࠶୅ೖ͸ϩδοΫΛෳࡶԽͤ͞Δ͜ͱ͕ଟ͍

  → جຊతʹ const


  • Ͳ͏ͯ͠΋࠶୅ೖ͍ͨ͠ͱ͖

  → let


  • var ͸ lint Ͱېࢭ͢Δ͜ͱ΋ଟ͍

  View Slide

 24. ࣜͱจ

  View Slide

 25. ࣜͱจ
  • JavaScript ͸ จ (Statement) ͱ ࣜ
  (Expression) ͔Βߏ੒͞Ε͍ͯΔ


  • ࣜ͸ධՁ͢Δͱ݁Ռͷ஋͕͋Δ


  • จ͸ॲཧͷ̍εςοϓ


  • ࣜ͸จʹͳΕΔ

  View Slide


 26. • ؆୯ʹݴ͏ͱม਺ʹ୅ೖͰ͖Δ΋ͷ


  • 13 ΍ ‘foo’ ͱ͍ͬͨϦςϥϧ


  • bar ͱ͍͏ ม਺


  • ؔ਺ࣜ (ޙड़)
  ͳͲͳͲ

  View Slide


 27. // 1 ͸͔ࣜͩΒ୅ೖͰ͖Δ
  const a = 1
  // JavaScript ͷੈքͰ͸ؔ਺΋ࣜ
  const doSomeThing = function()
  {

  console.log('doSomeThing'
  )

  }

  // ؔ਺͕୅ೖ͞Ε͍ͯΔͷͰݺͼग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  doSomeThing(
  )

  View Slide


 28. • จ͸ॲཧ͢Δ 1 εςοϓ


  • จ຤ʹ ; Λ͚ͭΔͱ จͷ۠੾ΓʹͳΔ


  • ; Λ͚ͭͳͯ͘΋ ASI ͕উखʹ ; Λ͍ΕΔ
  ΦʔτηϛίϩϯΠϯαʔγϣϯ
  ࣜจ
  • ࣜ͸จʹͳΕΔ → จʹͳͬͨࣜΛ ࣜจ
  // ࣜจ
  1 + 1;

  View Slide

 29. ϒϩοΫจ
  • {, } Λ࢖ͬͯෳ਺ͷจΛؚΉจΛॻ͚Δ
  {

  console.log("hoge")
  ;

  console.log("poge")
  ;

  }
  if (true) {


  console.log("hoge")
  ;

  console.log("poge")
  ;

  }
  • ྫ : if จͱϒϩοΫจͷ૊Έ߹Θͤ

  View Slide

 30. function

  View Slide

 31. ؔ਺એݴͱؔ਺ࣜ
  function Greeting()
  {

  console.log('hello'
  )

  }
  • จͱࣜͱ͍͏͜ͱ͕ҧ͏


  • એݴ͸ר্͖͕͛ى͖Δ
  const Greeting = function()
  {

  console.log('hello'
  )

  }
  ؔ਺એݴ ؔ਺ࣜ

  View Slide

 32. ؔ਺ࣜͱΞϩʔϑΝϯΫγϣϯ
  • ୹͔͚͘Δ


  • ΞϩʔϑΝϯΫγϣϯ͸ this Λଋറ͠ͳ͍
  ؔ਺ࣜͱΞϩʔϑΝϯΫγϣϯͷҧ͍
  ୹͔͚͘ΔͷͰΞϩʔϑΝϯΫγϣϯΛ࢖͏৔໘͸ଟ͍
  const Greeting = function()
  {

  console.log('hello'
  )

  }
  const Greeting = () =>
  {

  console.log(‘hello'
  )

  }

  View Slide

 33. ଋറͱ͸
  UIJT
  XJOEPX
  EPDVNFOU
  JOTUBODF"
  • ϝϞϦ্ͷ object ͱࣝผࢠ Λඥ෇͚Δ͜ͱ


  • JavaScript ͷΞϩʔؔ਺Ͱͳ͍ؔ਺͸ this ͱ͍͏ࣝผࢠʹ

  ର࣮ͯ͠ߦ͢ΔίϯςΩετʹԠͯ͡ඥ෇͚Δ object ͕มΘΔ

  View Slide

 34. JavaScript ʹ͓͚Δ this
  • Ξϩʔؔ਺Ҏ֎ͷؔ਺


  • Ϋϥε


  • ΦϒδΣΫτ


  • bindؔ਺
  this ͷ ίϯςΩετ ͕มΘΔ৔໘
  ҰൠతͳݴޠͱUIJT͕ҧ͏ͱݴΘΕΔͷ͸
  UIJTͷίϯςΩετ͕มΘͬͯ͠·͏͔Β
  https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/this
  ࠓ͸׬શͳཧղ͡Όͳͯ͘΋ྑ͍

  Θ͔Βͳ͘ͳͬͨΒௐ΂Α͏

  View Slide

 35. ΞϩʔϑΝϯΫγϣϯ
  const foo = (a, b) =>
  {

  return a +
  b

  }
  ΞϩʔϑΝϯΫγϣϯͰ͸͕ࣜҰͭͷͱ͖ʹݶΓϒϩοΫΛলུ͔͚ͯ͠Δ
  const foo = (a, b) => a +
  b

  // ·ͨ͸
  const foo = (a, b) =>
  (

  a + b

  )
  ϒϩοΫΛলུͨ͠৔߹ɼͦͷࣜΛ࣮ߦͨ݁͠Ռ͕ return ͞ΕΔ

  View Slide

 36. Ҿ਺
  function doSomeThing(a, b, c = 0) {

  console.log('a %o', a
  )

  console.log('b %o', b
  )

  console.log('c %o', c
  )

  }

  doSomeThing(1, 2
  )

  // a
  1

  // b
  2

  // c
  0

  doSomeThing(...[1, 2, 3]
  )

  // a
  1

  // b
  2

  // c
  3

  function doSomeThing(...args) {

  console.log('args %o', args
  )

  }

  doSomeThing(1, 2, 3
  )

  // args [1, 2, 3
  ]

  doSomeThing([1], 2, 3
  )

  // args [[1], 2, 3
  ]

  doSomeThing(...[1, 2, 3]
  )

  // args [1, 2, 3
  ]

  σϑΥϧτҾ਺ Մม௕

  View Slide

 37. object

  View Slide

 38. Objectͱ͸
  • σʔλͱػೳͷू߹


  • ϓϩύςΟͱϝιου͕ઃఆͰ͖Δ

  View Slide


 39. const person =
  {

  name: ['Bob', 'Smith']
  ,

  age: 32
  ,

  gender: 'male'
  ,

  interests: ['music', 'skiing']
  ,

  bio()
  {

  alert(`${this.name.join(' ')} is ${this.age} years old.`)
  ;

  }
  ,

  greeting()
  {

  alert('Hi! I\'m ' + this.name[0] + '.')
  ;

  }

  }

  View Slide

 40. objectʹ͓͚Δmethod
  const person =
  {

  greeting()
  {

  alert('Hi!')
  ;

  }

  };
  const person =
  {

  greeting: function()
  {

  alert('Hi!')
  ;

  }

  };
  • ӈͷํ͕୹͔͚͘Δ


  • ҙຯ͸શ͘ಉ͡

  View Slide

 41. const person =
  {

  _age: 25
  ,

  _name: 'maxmellon'
  ,

  get age()
  {

  return this._age
  ;

  }
  ,

  get name()
  {

  return this._name
  ;

  }

  }
  ;

  ήολʔ΍ηολʔ͕࢖͑Δ

  View Slide

 42. Object Λ࡞Δ
  const age = 26
  const name = 'Kento TSUJI'
  const parson =
  {

  age: age
  ,

  name: name
  ,

  }
  ͜Ε͸
  ͜͏͔͚Δ
  const age = 26
  const name = 'Kento TSUJI'
  const parson =
  {

  age
  ,

  name
  ,

  }

  View Slide

 43. Object ͔Β஋ΛऔΓग़͢
  const age = parson.ag
  e

  const name = parson.name
  ͜Ε͸
  ͜͏͔͚Δ
  const { age, name } = parson

  View Slide

 44. Tips: Object Λίϐʔ͢Δ
  const copied = { ...parson }
  const copied = Object.assign({}, parson)
  Object.assign ʹΑΔ Shallow Copy
  εϓϨου ʹΑΔ Shallow Copy
  Object ͕ωετͨ͠ͱ͖ɼ


  ࢠͷObjectͷࢀর͸มԽ͠ͳ͍͜ͱʹ஫ҙ
  ԋࢉࢠ͡Όͳ͍͚ͲԿނ͔

  εϓϨουԋࢉࢠͱΑ͘ݴΘΕ͕ͪ

  (MDN্΋Ұ࣌ظ͸ԋࢉࢠදهͩͬͨ)
  Object.assign ͱ εϓϨουߏจ ͸Ұݟྨࣅ͍ͯ͠Δ͕ҧ͍͕͋ΔͷͰ஫ҙ

  ಛʹ Object.prototype ͕ॻ͖׵͑ΒΕ͍ͯΔ৔߹ ಘΒΕΔ΋ͷ͕มΘ͖ͬͯ·͢


  JavaScript ͷ࢓༷ ϨϕϧͰ શ͘ผͷૢ࡞Λߦ͍ͬͯ·͢ (assign ͸ Set, spread ͸ CreateDataPropertyOrThrow

  View Slide

 45. Tips: Object ΛϚʔδ͢Δ
  const a =
  {

  foo: 1
  ,

  hoge: 'a'
  ,

  }

  const b =
  {

  hoge: 'b'
  ,

  poge: 2
  ,

  }

  const merged = { ...a, ...b }
  {

  foo: 1
  ,

  hoge: 'b'
  ,

  poge: 2
  ,

  }
  ϚʔδͰ΋ `spread` ͕࢖͑Δ

  View Slide

 46. class

  View Slide

 47. ΫϥεએݴͱΫϥεࣜ
  class Hoge
  {

  method()
  {


  }

  }
  const Hoge = class
  {

  method()
  {

  }

  }
  • Ϋϥεએݴ͸ ר্͖͕͛ى͖ͳ͍
  const Hoge = class Hoge
  {

  method()
  {

  }

  }
  Ϋϥεએݴ Ϋϥεࣜ
  ໊લ෇͖Ϋϥεࣜ

  View Slide

 48. class Rectangle
  {

  constructor(height, width)
  {

  this.height = height
  ;

  this.width = width
  ;

  }

  // ήολʔ
  get area()
  {

  return this.calcArea()
  ;

  }

  // ϝιου
  calcArea()
  {

  return this.height * this.width
  ;

  }

  }

  const square = new Rectangle(10, 10)
  ;

  console.log(square.area); // 10
  0

  square.height = 20; // 'aaaa'
  https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/JavaScript/Reference/Classes
  ϝιουఆٛ

  View Slide

 49. Tips
  • JavaScript͸prototypeϕʔεͷݴޠ


  • class ͸ prorotypeͱObjectΛ࢖ͬͨ

  දݱΛ؆ܿʹΘ͔Γ΍͘͢ॻͨ͘Ίͷ΋ͷ


  • ͳͷͰ͍ΘΏΔΠϯελϯεϝιου͸

  AnyClass.prototype.method ͷΑ͏ʹදݱ͢Δ

  ↑ ͜Ε͸ new AnyClass().method()


  • ελςΟοΫؔ਺͸AnyClass.staticMethod
  ࣮࣭తʹ͸౶ҥߏจ͚ͩͲɼclassߏจͰॻ͔Εͨ΋ͷΛ prototype Ͱਖ਼֬ʹ࠶ݱ͢Δͷ͸ͪΐͬͱେม

  View Slide

 50. ༨ஊ


  private class
  fi
  eld

  View Slide

 51. Ϟμϯͳϒϥ΢βͰ͸private
  fi
  eld ͕࢖͑Δ
  • ϨΨγʔϒϥ΢βͰ࢖͏ʹ͸ transpile ͳͲͷϓϦϓϩηε͕ඞཁ
  https://github.com/tc39/proposal-private-
  fi
  elds/blob/master/OLD_README.md
  class Point
  {

  #x = 0
  ;

  #y = 0
  ;

  constructor(x = 0, y = 0)
  {

  this.#x = +x
  ;

  this.#y = +y
  ;

  }

  get x() { return this.#x
  }

  set x(value) { this.#x = +value
  }

  get y() { return this.#y
  }

  set y(value) { this.#y = +value
  }

  }

  View Slide

 52. Ϟμϯͳϒϥ΢βͰ͸private
  fi
  eld ͕࢖͑Δ
  • ϨΨγʔϒϥ΢βͰ࢖͏ʹ͸ transpile ͳͲͷϓϦϓϩηε͕ඞཁ
  https://github.com/tc39/proposal-private-
  fi
  elds/blob/master/OLD_README.md
  class Point
  {

  #x = 0
  ;

  #y = 0
  ;

  constructor(x = 0, y = 0)
  {

  this.#x = +x
  ;

  this.#y = +y
  ;

  }

  get x() { return this.#x
  }

  set x(value) { this.#x = +value
  }

  get y() { return this.#y
  }

  set y(value) { this.#y = +value
  }

  }

  View Slide

 53. ಉظ / ඇಉظ

  View Slide

 54. ΋͠ඇಉظ͕ͳ͔ͬͨΒͲ͏ͳΔ͔
  • αʔόʔ͔ΒσʔλΛड͚औΔ·Ͱ

  ଞͷૢ࡞͕Ͱ͖ͳ͍


  • ΫϦοΫ͢Δͱϒϥ΢β͕ݻ·Δ


  • ॲཧ͕Ұ͔ͭͣͭ͠Ͱ͖ͳ͍


  • ϒϥ΢βͷ JavaScript ͸ ݪଇγϯάϧεϨου
  (main thread) Ͱ࣮ߦ͞ΕΔ (worker ΋͋Δׂ͕Ѫ)
  Α͋͘Δצҧ͍ : γϯάϧεϨου === ಉظॲཧ͔͠ͳ͍


  ࣮ࡍʹ͸Πϕϯτϧʔϓͱ͍͏΋ͷͰλεΫΛΩϡʔͰ؅ཧͯ͠

  ͦͷ࣌఺࣌఺Ͱಈ͔͢΂͖ॲཧΛΩϡʔ͔ΒऔΓग़ͯ͠ॲཧ͍ͯ͠Δ

  View Slide

 55. Πϕϯτϧʔϓ ֓ཁ
  4DSJQU
  5JNFS
  &WFOU DMJDL NPVTFNPWF

  .JDSPUBTL
  3FOEFS
  .JDSPUBTL
  3FOEFS
  <br/>ϒϥ΢βͷ rendering<br/><br/><br/>ͳʹ͔͠ΖͷλεΫ࣮ߦத͸ rendering ͞Εͳ͍<br/>.addEventListener(…) ͷ callback<br/>setTimeout(() => {}) ͷ callback<br/>Promise<br/>ɾɾɾ<br/>

  View Slide

 56. callback ʹΑΔඇಉظ
  taskA(() =>
  {

  taskB(() =>
  {

  taskC(() =>
  {

  }
  )

  }
  )

  })
  • ͍ͭऴΘΔ͔Θ͔Βͳ͍ taskA ʹ callback ؔ਺Λ

  ౉ͯ͠ऴΘ͔ͬͯΒ࣮ߦ͢ΔॲཧΛҠৡ͢Δ
  ωετ͕ͲΜͲΜਂ͘ͳͬͯ͠·͏

  View Slide

 57. promise

  View Slide

 58. promise
  new Promise((resolve, reject) =>
  {

  asynchronizedTask((err, result) =>
  {

  if (err) reject(err
  )

  resolve(result
  )

  }
  )

  }
  )

  .then(res => console.log(res)
  )

  .catch(err => console.error(err))
  • ඇಉظॲཧͷந৅Խ


  • then Ͱ ੒ޭͨ͠ͱ͖ͷϋϯυϥΛ ෇༩͢Δ ৽͍͠PromiseΛฦ͢

  (ݫີʹ͸ࣦഊϋϯυϥ΋௥ՃͰ͖Δʣ


  • catch Ͱ ࣦഊϋϯυϥͷίʔϧόοΫΛ෇༩͢Δ

  View Slide

 59. promise
  QSPNJTF
  UIFO IBOEMFS

  UIFO IBOEMFS

  DBUDI PO3FKFDUJPO

  FSSPSIBOEMJOH
  QSPNJTF
  UIFO IBOE
  UIFO IBOE
  DBUDI PO3FKF
  ଴ػঢ়ଶ
  ੒ޭ
  ࣦഊ
  promise͕ࣦഊͨ͠ͱ͖

  thenͷୈೋҾ਺ͷhandlerͰྫ֎͕ग़ͨͱ͖
  return
  return ੒ޭ
  ࣦഊ
  thenͷϋϯυϥ͸ඞͣPromiseΛฦ͢ͷͰ chainͰ͖Δ
  chainͰ͖Δ

  View Slide

 60. example
  new Promise(resolve =>
  {

  // 1ඵޙʹ ୈ1Ҿ਺ͷؔ਺Λ࣮ߦ͢Δ
  setTimeout(() => resolve(1), 1000
  )

  }
  )

  .then(res =>
  {

  console.log(res
  )

  return res + 1
  }
  )

  .then(res =>
  {

  console.log(res
  )

  return res + 1
  }
  )

  .then(res =>
  {

  console.log(res
  )

  })
  ࣮ߦ͢ΔͱͲΜͳϩάग़ྗ͞ΕΔʁ

  View Slide

 61. fetch API
  const url = 'https://hacker-news.firebaseio.com/v0/item/
  2921983.json?print=pretty'
  fetch(url
  )

  .then(resp => resp.json()
  )

  .then(resp => console.log(resp)
  )

  • ྫ͑͹ɼhacker news ͷ API Λୟ͘ͱ͢Δ
  {

  "by" : "norvig"
  ,

  "id" : 2921983
  ,

  "kids" : [ 2922097, 2922429, 2924562, 2922709, 2922573, 2922140, 2922141 ]
  ,

  "parent" : 2921506
  ,

  "text" : "Aw shucks, guys ... you make me blush with your compliments.Tell you what, Ill
  make a deal: I'll keep writing if you keep reading. K?"
  ,

  "time" : 1314211127
  ,

  "type" : "comment
  "

  }

  View Slide

 62. async / await

  View Slide

 63. Example
  // promise ʹରͯ͠ await ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ
  let value = await promise;
  • await ͸ promise ͕֬ఆͨ͠ͱ͖ʹͦͷ݁ՌΛฦ͢·Ͱ଴ػ͢Δ
  // ଞͷखଓ͖ͱಉ༷ʹ try-catch ͕͔͚Δ
  try {
  let value = await promise
  ;

  } catch (err)
  {

  console.error(err)

  }
  • reject ͞Εͨ promise ͸ try-catch ߏจͷ catch Ͱ௫Ή͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 64. async function
  const url = 'https://hacker-news.firebaseio.com/v0/item/
  2921983.json?print=pretty'
  const fetchAsync = async () =>
  {

  try
  {

  const resp = await fetch(url
  )

  return resp.json(
  )

  } catch (err)
  {

  console.error(err
  )

  }

  }

  await fetchAsync()
  ಉظؔ਺ͷΑ͏ʹPromiseΛѻ͏


  Promise Λ async / await Ͱॻ͚Δ

  View Slide

 65. Module

  View Slide

 66. Ϟδϡʔϧͷྺ࢙
  • λά ΍ prototype.js ͳͲ….<br/><br/><br/>• AMD (RequireJS)<br/><br/><br/>• Browserify<br/><br/><br/>• UMD<br/><br/><br/>• ESModules<br/>ࠓ͸׬શͳཧղ͡Όͳͯ͘΋ྑ͍<br/>
<br/>࿩͢ͱΩϦ͕ແ͘ͳΔ<br/><br/><br/>͍Ζ͍Ζ ͋ͬͨ<br/>

  View Slide

 67. ࠓ೔ͷԋशͰ࢖͏΋ͷ
  Webଆ : ESModules
  APIଆ : CommonJS
  import doSomeThing from './doSomeThing.js'
  const a = 1
  export default a
  const doSomeThing = require('./doSomeThing'
  )

  const a = 1
  module.exports = a
  Import / export ͸ಛʹෳࡶɼ໊લ෇͖ ΍ default, as ͳͲ৭ʑͰ͖Δ෼ෳࡶ

  View Slide

 68. DOM

  View Slide

 69. DOM ͷऔಘ
  // id ʹΑΔཁૉͷऔಘ
  const element = document.getElementbyId("id")
  ;

  // ηϨΫλʹΑΔཁૉͷऔಘ ʢઌ಄1݅ʣ
  const element = document.querySelector("div > .class");
  ୯Ұ
  ෳ਺
  // id ʹΑΔཁૉͷऔಘ
  const element = document.getElementbyClassName("class")
  ;

  // ηϨΫλʹΑΔཁૉͷऔಘ ʢϚον͢Δ΋ͷ͢΂ͯʣ
  const element = document.querySelectorAll("div.class");
  CSSηϨΫλ : https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS/CSS_Selectors

  View Slide

 70. DOM ͷૠೖ
  const parent = document.createElement("div")
  ;

  const child = document.createElement("span")
  ;

  parent.appendChild(child)
  ;

  console.log(parent)
  ;

  // >

  ଞʹ΋ insertBefore, replaceChild ౳͕͋Δ

  View Slide

 71. DOM ͷ࡟আ
  const node = document.getElementById("node")
  ;

  node.removeChild(node);
  DOM ʹؔ͢Δ API ͸

  https://qiita.com/uhyo/items/1c565b61d934cbb88c2e


  ͳͲ͕Θ͔Γ΍͍͢
  // ਌ཁૉ͕ෆ໌ɺෆఆͷ৔߹ͷํ๏
  const node = document.getElementById("nested")
  ;

  if (node.parentNode)
  {

  node.removeChild(node)
  ;

  }
  Tips: ࣗ෼ࣗ਎ͷཁૉΛऔΓআ͖͍ͨͱ͖

  View Slide

 72. Πϕϯτ

  View Slide

 73. ΠϕϯτͷϋϯυϦϯά
  const node = document.getElementById("nested")
  ;

  const handler = () =>
  {

  console.log("clicked !!")

  }

  // Ϧεφͷొ࿥
  node.addEventListener("click", handler
  )

  // ΠϕϯτͷൃՐ
  node.dispatchEvent(new CustomEvent("custom-event")
  )

  // Ϧεφͷ࡟আ
  node.removeEventlistener("click", handler)
  • Πϕϯτ͸ EventTarget ͱ͍͏ΠϯλʔϑΣΠεʹجͮ͘


  • DOM ͸ EventTarget Λ࣮૷͍ͯ͠ΔͷͰΠϕϯτΛѻ͑Δ

  View Slide

 74. ϑϩϯτΤϯυΛ


  ։ൃ͢Δ্Ͱ


  େ੾ͳ͜ͱ

  View Slide

 75. ϑϩϯτΤϯυ։ൃͰॏཁͳ͜ͱ
  • View ͱ ϩδοΫΛ੾Γ཭͢

  7JFX ϩδοΫ
  มߋස౓ : ߴ มߋස౓ : ௿
  ςετ೉౓ : ߴ ςετ೉౓ : ௿
  ViewͱϩδοΫ͕ີ݁߹ʹͳΔͱ

  ςετ͕ॻ͖ʹ͔ͬͨ͘Γ

  มߋʹऑ͘ͳͬͨΓ͢Δ

  View Slide

 76. View ͱ ϩδοΫΛ੾Γ཭͢
  • MVC (Model-View-Controller)


  • MVVM (Model-View-ViewModel)


  • Flux


  • ͳͲͳͲ…
  ViewͱϩδοΫΛ੾Γ཭ͨ͢Ίʹ༷ʑͳΞʔΩςΫνϟύλʔϯ͕༗Δ

  View Slide

 77. ࠔͬͨͱ͖Ͳ͏͢Δ͔

  View Slide

 78. ࠔͬͨͱ͖
  • ׂ͍͔ͭ͘Ѫͨ͠΋ͷ͕͋Γ·͢

  ԋࢉࢠ : https://jsprimer.net/basic/operator/

  σʔλܕ : https://jsprimer.net/basic/data-type/

  ৚݅෼ذ : https://jsprimer.net/basic/condition/

  ϧʔϓ : https://jsprimer.net/basic/loop/

  try-catch ߏจ : https://jsprimer.net/basic/error-try-catch/
  ޙͰݟ͓ͯ͘ͱྑͦ͞͏ͳ΋ͷ
  https://github.com/asciidwango/js-primer js-primer Ͱݕࡧ

  View Slide

 79. ԋश
  1. JavaScript ͷجຊ


  2. ԋश

  View Slide

 80. ԋशͷ৺ߏ͑
  • ՝୊ΛऴΘΒͤΔ͜ͱΛ໨తͱ͠ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞


  • पΓͷਓͷਐḿΛؾʹ͢Δඞཁ͸͋Γ·ͤΜ


  • ࣭໰͢Δલʹࣗ෼ͳΓʹෆ໌఺Λਪଌͯ͠ΈΑ͏


  • JavaScript ݚमલΑΓগ͠Ͱ΋ JavaScript Λ

  ॻ͚ΔΑ͏ʹͳ͍ͬͯͩ͘͞

  View Slide

 81. ίʔεબ୒
  ϏΪφʔίʔε
  Ξυόϯευίʔε
  JavaScript ॻ͍ͨ͜ͱແ͍ਓ޲͖


  `javascripting` ͱ͍͏υϦϧ ΛਐΊΔɺ͕࣌ؒ༨Ε͹ TODO ؅ཧΞϓϦ։ൃ
  React.js / Vue.js ౳ Λ׆༻ͯ͠ΞϓϦέʔγϣϯΛ։ൃͨ͜͠ͱ͋Δਓ޲͖
  ༩͑ΒΕͨ HTML, CSS, API αʔό ͔Β ϑϧεΫϥονͰ TODO ؅ཧΞϓϦΛ׬੒ͤ͞Δ
  ϕʔγοΫίʔε
  JavaScript Λ গ͠ॻ͍ͨ͜ͱ͋Δਓ޲͖


  લ೚ऀͷυΩϡϝϯτΛ ݩʹ ్த·Ͱ։ൃ͞Εͨ TODO ؅ཧΞϓϦΛ׬੒ͤ͞Δ

  View Slide

 82. ͦΕͧΕͷ໨ඪઃఆ
  ϏΪφʔίʔε
  Ξυόϯευίʔε
  ϕʔγοΫίʔε
  JavaScript Λ ಡΈ / ॻ͖


  Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ
  ਓͷॻ͍ͨ JavaScript ΛಡΊΔΑ͏ʹͳΓ


  JavaScript ͔Β DOMΛ׆༻Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔ
  ػೳΛ࣮૷͢ΔͷʹՃ͑ͯ


  ந৅Խ΍ΞʔΩςΫνϟύλʔϯΛ


  ࣗ෼Ͱ࣮૷͢Δͷʹ௅ઓ

  View Slide

 83. ϏΪφʔίʔε

  View Slide

 84. ४උ
  $ npm install @recruit-tech/javascripting -
  g

  $ javascriptin
  g

  ↑ ͜ΕΛ࣮ߦ
  ↓ Έ͍ͨͳը໘͕ͰΕ͹ OK

  View Slide

 85. ೔ຊޠ΁ͷม͑ํ

  View Slide

 86. ϕʔγοΫίʔε
  ϕʔγοΫίʔε
  Ξυόϯευίʔε

  View Slide

 87. ४උ
  • https://github.com/recruit-tech/bootcamp-js
  Λfork


  • README ʹैͬͯ ணख

  View Slide

 88. ͦΕͰ͸ԋशʹ


  औΓ૊Έ·͠ΐ͏ʂ

  View Slide