Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

春の大幅アップデートのお知らせ / oratta-toilet-2

春の大幅アップデートのお知らせ / oratta-toilet-2

6f36ff3943be908c5d2259f4aef09ea6?s=128

Jun Watanabe

April 13, 2016
Tweet

Transcript

 1. य़ͷେ෯ Ξοϓσʔτͷ ͓஌Βͤ 2016/04/13 ࡶฌMeetUp #4 @rela1470

 2. Jun Watanabe @rela1470 • ΃ͪͺʔ&ࣾձਓ6೥໨ • ORATTA, Inc Chief Engineer

  • http://rela.red/ • స৬ճ਺0ճ
 3. օ༷

 4. ʘ͓଴ͨͤ͠·ͨ͠ʗ

 5. શੈք଴๬

 6. य़ͷେ෯ Ξοϓσʔτ

 7. ݴΘͳͯ͘΋ Θ͔Γ·͢ΑͶ

 8. ͦ͏Ͱ͢

 9. None
 10. ORATTA Toilet System 2.0 2016/04/13 ࡶฌMeetUp #4 @rela1470

 11. ver0.x(50mͷԆ௕ίʔυ) ver1.x(mbed) ࡶฌMeetUp #3Ͱൃද͠·ͨ͠! https://speakerdeck.com/rela1470/oratta-toilet

 12. None
 13. օ͞Μ ࢥΘΕ͍ͯΔ͔΋ ͠Ε·ͤΜ

 14. ߴ଎ͷαʔϏεΤϦΞͷτΠϨ

 15. https://tech.recruit-mp.co.jp/iot/iot2/

 16. http://www.fujitsu.com/jp/group/kyushu/resources/news/press-releases/2016/0401-3.html

 17. http://www.fanbright.jp/iot/manage/toilet/

 18. http://www.throneservice.com/

 19. ࣌୅͕௥͍͍ͭͨ

 20. ࣌୅ʹஔ͍ͯߦ͔ΕΔ

 21. τΠϨIoTͷॏཁੑ ͝ཧղ͍͚ͨͩ·ͨ͠ Ͱ͠ΐ͏͔

 22. มଶ͡Όͳ͍ IoT

 23. ver2.0 5ͭͷ৽ػೳ঺հ

 24. ৽ػೳͦͷ1 Wi-FiରԠ!

 25. Ethernet ↓ IEEE 802.11b/g/n ʢ2.4 GHzʣ

 26. None
 27. ࣮͸ ༗ઢLANΛ τΠϨ·Ͱ Ҿ͍ͯͨ

 28. mbed ↓ ESP-WROOM-02

 29. ྲྀߦΓʹ৐Εͯ خ͍͠

 30. ৽ػೳͦͷ2 1୆ͰΧόʔͰ͖Δ ෦԰਺͕େ෯ʹ૿Ճ!

 31. 1෦԰ ↓ ࠷େ10෦԰

 32. ੍ޚϓϩάϥϜ ϑϧεΫϥονͰ ੑೳUP!

 33. ৽ػೳͦͷ3 ঁࢠτΠϨରԠ!

 34. ରԠ෦԰਺͕૿Ճ ૷ஔ͸1ͭͰ ঁࢠτΠϨ΋Χόʔ!

 35. உঁಠཱϖʔδ

 36. τΠϨΧ΢ϯτ΋ݸผʹ

 37. ঁࢠτΠϨ͸ ܦա࣌ؒඇදࣔ

 38. ঁੑࣾһʹ ϑΟʔυόοΫ Λ΋Βͬͯվળ

 39. ৽ػೳͦͷ4 ۭ͖৘ใ දࣔγεςϜ ౥ࡌ!

 40. ࠓ·Ͱ ۭ͖৘ใΛૹ৴͢Δ

 41. ͜Ε͔Β ۭ͖৘ใΛૹ৴͢Δ + ۭ͖৘ใΛ֬ೝ͢Δ

 42. WebϖʔδΛ ݟͳͯ͘΋ ۭ͖৘ใ͕Θ͔Δ!

 43. None
 44. ఺౮ Πϝʔδ http://pic.twitter.com/ sD9Y4yL7FA

 45. ৽ػೳͦͷ5 ઐ༻σόΠεͱͯ͠ ر๬ऀʹൢച!

 46. τΠϨͷۭ͖৘ใ ֬ೝઐ༻σόΠε

 47. None
 48. ड஫ੜ࢈ ઈࢍड෇த!

 49. ૷ஔඅ༻

 50. https://www.switch-science.com/catalog/2500/ ESP-WROOM-02։ൃϘʔυ 2,160 ԁ https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-08312/ εΠονϯά̖̘Ξμϓλʔ̫̖̑̍ɹ̖̙ʵ̡̥̑̌̍̌̌ 480 ԁ https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04026/ ̡̙̚෇͖έʔεೖΓϦʔυεΠονʢ࣓ੴ෇ηοτʣ̢̘̙ʵ̖̜̍̐

  300 ԁ https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-02516/ ̒̐ϗʔϧϢχόʔαϧج൘ʢ̍ɽ̼̼̍̒ʣ 20 ԁ https://www.switch-science.com/catalog/1153/ ࣗಈ఺໓ICೖΓLED ྘ 82 ԁ x2 = 164 ԁ https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-07456/ εϦϜϩϘοτέʔϒϧɹ̼̏ ¥430 ԁ x3 = 1,290 ԁ https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-06789/ ೤ऩॖνϡʔϒʢεϛνϡʔϒ̘ɹࠇʣɹΦ̏×̌ɽ̎×̼̍ 40 ԁ =4,454 ԁ(உࢠτΠϨͷΈ1F෼)
 51. ঁࢠτΠϨ௥ՃϞδϡʔϧ https://www.switch-science.com/catalog/1152/ ࣗಈ఺໓ICೖΓLED ੺ 82 ԁ x2 = 164ԁ https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04026/

  ̡̙̚෇͖έʔεೖΓϦʔυεΠονʢ࣓ੴ෇ηοτʣ̢̘ ̙ʵ̖̜̍̐ 300 ԁ https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-07456/ εϦϜϩϘοτέʔϒϧɹ̼̏ 430 ԁx2 = 860 ԁ = 1,324 ԁ(1F෼)
 52. 6F+7F உঁ࣮૷ (2୆෼) =11,556 ԁ

 53. ࠷খߏ੒ 3000ԁఔ౓

 54. ΈΜͳͷ͓ෲΛकΔͨΊ ࠓޙ΋ؤுΓ·͢!

 55. https:// github.com/ rela1470/ ESP8266- Websocket- for-toilet