Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

春の大幅アップデートのお知らせ / oratta-toilet-2

春の大幅アップデートのお知らせ / oratta-toilet-2

Jun Watanabe

April 13, 2016
Tweet

More Decks by Jun Watanabe

Other Decks in Programming

Transcript

 1. य़ͷେ෯
  Ξοϓσʔτͷ
  ͓஌Βͤ
  2016/04/13 ࡶฌMeetUp #4
  @rela1470

  View Slide

 2. Jun Watanabe @rela1470
  • ΃ͪͺʔ&ࣾձਓ6೥໨
  • ORATTA, Inc Chief Engineer
  • http://rela.red/
  • స৬ճ਺0ճ

  View Slide

 3. օ༷

  View Slide

 4. ʘ͓଴ͨͤ͠·ͨ͠ʗ

  View Slide

 5. શੈք଴๬

  View Slide

 6. य़ͷେ෯
  Ξοϓσʔτ

  View Slide

 7. ݴΘͳͯ͘΋
  Θ͔Γ·͢ΑͶ

  View Slide

 8. ͦ͏Ͱ͢

  View Slide

 9. View Slide

 10. ORATTA
  Toilet System 2.0
  2016/04/13 ࡶฌMeetUp #4
  @rela1470

  View Slide

 11. ver0.x(50mͷԆ௕ίʔυ)
  ver1.x(mbed)
  ࡶฌMeetUp #3Ͱൃද͠·ͨ͠!
  https://speakerdeck.com/rela1470/oratta-toilet

  View Slide

 12. View Slide

 13. օ͞Μ
  ࢥΘΕ͍ͯΔ͔΋
  ͠Ε·ͤΜ

  View Slide

 14. ߴ଎ͷαʔϏεΤϦΞͷτΠϨ

  View Slide

 15. https://tech.recruit-mp.co.jp/iot/iot2/

  View Slide

 16. http://www.fujitsu.com/jp/group/kyushu/resources/news/press-releases/2016/0401-3.html

  View Slide

 17. http://www.fanbright.jp/iot/manage/toilet/

  View Slide

 18. http://www.throneservice.com/

  View Slide

 19. ࣌୅͕௥͍͍ͭͨ

  View Slide

 20. ࣌୅ʹஔ͍ͯߦ͔ΕΔ

  View Slide

 21. τΠϨIoTͷॏཁੑ
  ͝ཧղ͍͚ͨͩ·ͨ͠
  Ͱ͠ΐ͏͔

  View Slide

 22. มଶ͡Όͳ͍
  IoT

  View Slide

 23. ver2.0
  5ͭͷ৽ػೳ঺հ

  View Slide

 24. ৽ػೳͦͷ1
  Wi-FiରԠ!

  View Slide

 25. Ethernet

  IEEE 802.11b/g/n
  ʢ2.4 GHzʣ

  View Slide

 26. View Slide

 27. ࣮͸
  ༗ઢLANΛ
  τΠϨ·Ͱ
  Ҿ͍ͯͨ

  View Slide

 28. mbed

  ESP-WROOM-02

  View Slide

 29. ྲྀߦΓʹ৐Εͯ
  خ͍͠

  View Slide

 30. ৽ػೳͦͷ2
  1୆ͰΧόʔͰ͖Δ
  ෦԰਺͕େ෯ʹ૿Ճ!

  View Slide

 31. 1෦԰

  ࠷େ10෦԰

  View Slide

 32. ੍ޚϓϩάϥϜ
  ϑϧεΫϥονͰ
  ੑೳUP!

  View Slide

 33. ৽ػೳͦͷ3
  ঁࢠτΠϨରԠ!

  View Slide

 34. ରԠ෦԰਺͕૿Ճ
  ૷ஔ͸1ͭͰ
  ঁࢠτΠϨ΋Χόʔ!

  View Slide

 35. உঁಠཱϖʔδ

  View Slide

 36. τΠϨΧ΢ϯτ΋ݸผʹ

  View Slide

 37. ঁࢠτΠϨ͸
  ܦա࣌ؒඇදࣔ

  View Slide

 38. ঁੑࣾһʹ
  ϑΟʔυόοΫ
  Λ΋Βͬͯվળ

  View Slide

 39. ৽ػೳͦͷ4
  ۭ͖৘ใ
  දࣔγεςϜ
  ౥ࡌ!

  View Slide

 40. ࠓ·Ͱ
  ۭ͖৘ใΛૹ৴͢Δ

  View Slide

 41. ͜Ε͔Β
  ۭ͖৘ใΛૹ৴͢Δ
  +
  ۭ͖৘ใΛ֬ೝ͢Δ

  View Slide

 42. WebϖʔδΛ
  ݟͳͯ͘΋
  ۭ͖৘ใ͕Θ͔Δ!

  View Slide

 43. View Slide

 44. ఺౮
  Πϝʔδ
  http://pic.twitter.com/
  sD9Y4yL7FA

  View Slide

 45. ৽ػೳͦͷ5
  ઐ༻σόΠεͱͯ͠
  ر๬ऀʹൢച!

  View Slide

 46. τΠϨͷۭ͖৘ใ
  ֬ೝઐ༻σόΠε

  View Slide

 47. View Slide

 48. ड஫ੜ࢈
  ઈࢍड෇த!

  View Slide

 49. ૷ஔඅ༻

  View Slide

 50. https://www.switch-science.com/catalog/2500/
  ESP-WROOM-02։ൃϘʔυ
  2,160 ԁ
  https://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-08312/
  εΠονϯά̖̘Ξμϓλʔ̫̖̑̍ɹ̖̙ʵ̡̥̑̌̍̌̌
  480 ԁ
  https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04026/
  ̡̙̚෇͖έʔεೖΓϦʔυεΠονʢ࣓ੴ෇ηοτʣ̢̘̙ʵ̖̜̍̐
  300 ԁ
  https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-02516/
  ̒̐ϗʔϧϢχόʔαϧج൘ʢ̍ɽ̼̼̍̒ʣ
  20 ԁ
  https://www.switch-science.com/catalog/1153/
  ࣗಈ఺໓ICೖΓLED ྘
  82 ԁ x2 = 164 ԁ
  https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-07456/
  εϦϜϩϘοτέʔϒϧɹ̼̏
  ¥430 ԁ x3 = 1,290 ԁ
  https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-06789/
  ೤ऩॖνϡʔϒʢεϛνϡʔϒ̘ɹࠇʣɹΦ̏×̌ɽ̎×̼̍
  40 ԁ
  =4,454 ԁ(உࢠτΠϨͷΈ1F෼)

  View Slide

 51. ঁࢠτΠϨ௥ՃϞδϡʔϧ
  https://www.switch-science.com/catalog/1152/
  ࣗಈ఺໓ICೖΓLED ੺
  82 ԁ x2 = 164ԁ
  https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-04026/
  ̡̙̚෇͖έʔεೖΓϦʔυεΠονʢ࣓ੴ෇ηοτʣ̢̘
  ̙ʵ̖̜̍̐
  300 ԁ
  https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-07456/
  εϦϜϩϘοτέʔϒϧɹ̼̏
  430 ԁx2 = 860 ԁ
  = 1,324 ԁ(1F෼)

  View Slide

 52. 6F+7F உঁ࣮૷
  (2୆෼)
  =11,556 ԁ

  View Slide

 53. ࠷খߏ੒
  3000ԁఔ౓

  View Slide

 54. ΈΜͳͷ͓ෲΛकΔͨΊ
  ࠓޙ΋ؤுΓ·͢!

  View Slide

 55. https://
  github.com/
  rela1470/
  ESP8266-
  Websocket-
  for-toilet

  View Slide