Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

R 10年の歩み、そしてこれから / tokyor10years

Uryu Shinya
January 25, 2020

R 10年の歩み、そしてこれから / tokyor10years

Uryu Shinya

January 25, 2020
Tweet

More Decks by Uryu Shinya

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 2020೥1݄25೔Tokyo.R#8310प೥ه೦ճ Uryu Shinya @u_ribo ͦͯ͠ ೥ͷาΈɺ ͜Ε͔Β

 2. 2020 2010 3.6.2 Dec 12, 2019 2015 2.11.0 Apr 22,

  2010 Dark and Stormy Night 3.0.0 Apr 3, 2013 R Consortium૑ઃ RStudio v0.92 first public BETA Feb, 2011 RStudio v1.0 Nov, 2016 Jun, 2015 r-wakalangര஀ Tokyo.R#50 Jun, 2015 Sep, 2015 Japan.R#1 Global Tokyo.R#2 Apr, 2017 Global Tokyo.R#1 Apr, 2014 ೥ࠒʹ େֶͷϨϙʔτ࡞੒ͷͨΊʹ 3Λ࢖͍࢝ΊͨΜ΍ʙ ʜջ͔͍͠ͳ͋ Why ARE you using S-JIS? Mar 20, 2014 ύΠϓࡾॐ࢜ Nov, 2010 ೥͔Βͷओͳग़དྷࣄ
 3. ೥ͷৼΓฦΓ

 4. όʔδϣϯวྺ य़ઌʹϚΠφʔόʔδϣϯ͕ ߋ৽͞ΕΔ v3.6.2 ϝδϟʔ ϚΠφʔ ϝϯςφϯε > .libPath() [1]

  /Library/Frameworks/R.framework/Versions/3.6/Resources/library ࣍͸W ϚΠφʔҎ্ͷߋ৽Ͱ͸ ΠϯετʔϧࡁΈͷ 3ύοέʔδ͕ Ҿ͖ܧ͛ͳ͍ͷͰ஫ҙʂ
 5. ΫΠζ 3ͷόʔδϣϯ໊ʹ ίʔυωʔϜ͕༩͑ΒΕΔΑ͏ʹ ͳͬͨͷ͸͍͔ͭΒʁ

 6. ਖ਼ղ ೥݄೔ϦϦʔεͷ W l(SFBU1VNQLJOz͔Β

 7. Կ͕มΘͬͨ ʜϩΰ https://stat.ethz.ch/pipermail/r-announce/2016/000595.html 2016 The R Foundation CC-BY-SA 4.0 http://developer.r-project.org/Logo/

  https://www.r-project.org/logo 34UVEJP΋ϑϥοτΞΠίϯʹͳΓ·ͨ͠ Tobias Wolf CC-BY-SA 'POU"XFTPNFʹ΋ ొ࿥͞ΕͨΜͰɺ ΈΜͳ࢖ͬͯͳ
 8. $3"/ొ࿥ύοέʔδ਺ Jan 25, 2020 15,362 Oct 4, 2009 2,000

 9. $3"/ https://twitter.com/RKalcik/status/883293382017155072 http://www.okadajp.org/RWiki/ https://cran.ism.ac.jp/

 10. ΫΠζ աڈϲ݄Ͱɺ ࠷΋Πϯετʔϧ͞Εͨ ύοέʔδ্Ґͭ͸Կ ˞34UVEJP$3"/ϛϥʔܦ༝ͷ ΠϯετʔϧͷΈΧ΢ϯτ ೥݄೔͔Β೥݄೔

 11. ਖ਼ղ NBHSJUUS BXTT BXTFDNFUBEBUB

 12. 3ؔ࿈ॻ੶ ೥Ҏલ ೥Ҏ߱

 13. ͦͷଞͷࢿྉ ελΠϧΨΠυ ύοέʔδ։ൃ 8SJUJOH3&YUFOTJPOT )BEMFZ8JDLIBN  0`3FJMMZb31BDLBHFT` ੉ށࢁ΄͔༁ʢʣ ΦϥΠϦʔɾδϟύϯ

  ʮ3ύοέʔδ։ൃೖ໳ʯ (PPHMF`T34UZMF(VJEF 5IFUJEZWFSTFTUZMFHVJEF (PPHMFͷελΠϧΨΠυ͸ ݱࡏɺUJEZWFSTFͷ΋ͷΛ ϕʔεͱ͍ͯ͠Δͷ͔ʔ {styler} {lintr} {devtools} {testthat} {usethis}
 14. ஌ݟ΍৘ใऩूͷιʔε ݸਓൃ৴ܕ ू໿ܕ ͧ͏͞Μ௨৴ 38FFLMZ େֶڭһ౳ʹΑΔ ࢿྉ UJEZUVFTEBZ ݸਓϒϩά ษڧձͰͷεϥΠυ

  SCMPHHFST ࢀՃܕ &%"4BMPO 3ͷ৘ใ͸ ϑϦʔͰखʹೖΔ΋ͷ͕ଟͯ͘ ͋Γ͕͍ͨɻ CPPLEPXO Λ࢖ͬͨॻ੶ TFFL3 31VCT 1%'΋๛෋Ͱ ͓ੈ࿩ʹͳΓ·ͨ͠ɻ 3ϥδΦ SKQXJLJ SXBLBMBOH UJEZWFSTFWJHOFUUFT ຋༁ϓϩδΣΫτ HHQMPUٯҾ͖
 15. http://cse.naro.affrc.go.jp/takezawa/r-tips/r.html https://rweekly.org/ https://twitter.com/hashtag/EDAsalon ݸਓൃ৴ܕ ू໿ܕ ࢀՃܕ

 16. ίϛϡχςΟ UJEZWFSTF 3-BEJFT S0QFO4DJ SPDLFS STQBSL 3IVC 37JFXT +BQBO3 38FFLMZ

  S4QBUJBM 3$POTPSUJVN SXBLBMBOH
 17. ݴޠͱͯ͠ͷมԽ 4 4 3 2014~ ͳΜͰ4ͳͷ 3ͷલ਎ͷ4ݴޠͷ όʔδϣϯΛ ҙ͍ࣝͯ͠ΔΜ΍ Winston

  Chang ͪͳɺ3͕3Ͱ͸ͳ͍ͷ͸ 4ͷޙܧͱͯ͠ɺ 3͕༻ҙ͞Ε͍͔ͯͨΒ͍͠Ͱ 3ͷ฼ମͱͳͬͨ4ݴޠͷ όʔδϣϯɺͷγεςϜΛ౿ऻͨ͠ ΦϒδΣΫτࢦ޲γεςϜ ͰࢀরΫϥε 3$ ͕ಋೖ 3$ͱಉ༷ͷࢀরηϚϯςΟΫε
 18. UJEZWFSTFʹ͓͚Δඇඪ४ධՁ /4&ͷͬ͘͟Γͱͨ͠Πϝʔδ͸ ʮؔ਺಺ͰσʔλϑϨʔϜͷ ม਺Λࢀর͢Δࡍɺ Ҿ༻ූͰғΘͣʹ௚઀ม਺໊Λ ༩͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ࢓૊Έʯ Ͱ0, library(rlang) library(magrittr) df

  <- tibble ::tibble( x = c(-1, 0, 1), y = letters[seq_len(3)]) f <- function(df, var) { df %>% dplyr ::mutate(var = abs(var)) } f(df, x) #> Error: object 'x' not found f <- function(df, var) { var <- rlang ::enquo(var) var_name <- rlang ::as_label(var) df %>% dplyr ::mutate( !!var_name := abs( !!var)) } f(df, x) #> # A tibble: 3 x 2 #> x y #> <dbl> <chr> #> 1 1 a #> 2 0 b #> 3 1 c {rlang} {lazyeval} !! := {{ curry }}
 19. ϥΠϒϥϦͷਐԽ ϋυϦʔͷಈըɺݟΔͱ͑͑Α σʔλૢ࡞ {tidyr} ࡞ਤ %ɺΠϯλϥΫςΟϒɺΞχϝʔγϣϯ https://www.youtube.com/watch?v=vYwXMnC03I4 An evening with

  Hadley Wickham {dplyr} {reshape} {ggplot2} v1.0.0 {ggplot2} {rgl} {leaflet} {rayshader} {plotly} {gganimate} {ggfortify} {gghighlight} HHQMPUϕʔεͷ ύοέʔδ͕֦ॆ {data.table}
 20. ήʔϜνΣϯδϟʔ

 21. ଞऀ ࣗ෼ࣗ਎ͷ ໾ʹཱͭ ڞ༗ ίϛϡχςΟ ٕज़ଅਐ 34UVEJP 2011~ 34UVEJP͕ͳ͚Ε͹ ͜͜·Ͱ3Λ޷͖ʹ

  ͳΕ͍ͯͳ͔ͬͨʜ 2012~ 2014~
 22. 3ͷ࣮ߦ؀ڥ 34UVEJP &44Ҏ֎ͷબ୒ࢶͱͯ͠ʜ SBEJBO"DFOUVSZ3DPOTPMF https://github.com/randy3k/radian &YQMPSBUPSZ %BUB4DJFODFJTGPS&WFSZPOF https://exploratory.io/ 7JTVBM4UVEJP$PEFʹ͓͚Δ3֦ு https://github.com/Ikuyadeu/vscode-R

 23. 2014~ 2012~ 2016~ 2016~ :JIVJ9JFΛத৺ͱͨ͠։ൃ ίʔυͱจॻΛ౷߹ͨ͠ॻྨͷੜ੒ɻ ϨϙʔτɺϓϨθϯςʔγϣϯɺॻ੶౳ͷ࡞੒Λଅਐ จܳతϓϩάϥϛϯάͷൃల ւ֎ͷ 3ॻ੶͸CPPLEPXOܗࣜͰग़൛લ͔Βެ։͞ΕΔ͜ͱ͕

  ඪ४ʹͳ͍ͬͯΔҹ৅
 24. Ӊ஦ͷ޿͕Γ

 25. %PDLFS SPDLFSQSPKFDU https://www.rocker-project.org/ https://github.com/rocker-org CBTFܥ 34UVEJP4FSWFSܥ HFPTQBUJBMͳͲ΁ͷ֦ு΋ TIJOZTFSWFSΛؚΉ όʔδϣϯʹ೰·͞Εͳ͍ 34UVEJPͷ೔ຊޠೖྗ໰୊

  Λճආ ଞऀͱͷڞ༗ָ͕ ར఺͕ଟ͍ͧ
 26. ೥લʹ͸৴͡ΒΕͳ͍ϨϕϧͰ 1ZUIPOͱͷ࿈ܞ͕ڧԽ σʔλ෼ੳɺػցֶशͷܨ͕Γ 4QBSL \SFUJDVMBUF^ 6STB-BCT 8FT.D,JOOFZ QBOEBTͷ։ൃऀ ɻ "QBDIF"SSPXϓϩδΣΫτ΁ͷ໨ࢦ͢

  34UVEJPͱύʔτφʔ࿈ܞ 5FOTPS'MPX 1ZUIPOWT3ͦΜͳ࣌୅΋ ͔͋ͬͨ΋஌ΕΜɻ ڞ௨՝୊Λղܾ͢ΔͨΊʹ खΛऔΓ߹͏ͷ͕DPPM
 27. ࠓޙ͸Ͳ͏ͳΔ

 28. 3WϦϦʔεप೥ ݄ ೔ʹσϯϚʔΫͰ प೥ه೦ΧϯϑΝϨϯε͕։࠵ http://www.celebration2020.org/ @celebRtion2020

 29. VTF3!+BQBO ։࠵ͷػӡߴ·Δ Ҏ߱ VTF3͸ࠃࡍతͳ3Ϣʔβͷձ߹ https://twitter.com/y__mattu/status/1208396529414762496

 30. ΁Μͳͷ3 ·ͩ·ͩվળ఺͕͋Δ https://twitter.com/hashtag/΁ΜͳͷR https://github.com/HenrikBengtsson/Wishlist-for-R/issues https://github.com/rstudio/rstudio/issues 3ຊମ΁ͷϦΫΤετ 34UVEJPͰͷ೔ຊޠೖྗͷվળ

 31. UJEZWFSTF Φʔϓϯιʔεނͷ೰Έ ͿͬͪΌ͚ɺ ͍͍͚ͭͯ·ͤΜɻ Ͱ΋࢖͍ଓ͚ΔΑ ࣌ʑੜ͡Δ CSFBLJOHDIBOHF Φʔϓϯͳ৔Ͱ ͖ͪΜͱ ٞ࿦͞Ε͍ͯΔ

  ֊૚ߏ଄Λ΋ͭ OFTUFEσʔλ UJEZSOFTU UJEZSQBDL VOQBDL MJGFTUBHFΛ֬ೝ UJEZͳΜͪΌΒϒʔϜ UJEZNPEFMT STQBUJBM
 32. ײँͱ͓ئ͍ 3͓Αͼؔ࿈ͷ044ʹ ؔΘͬͨશͯͷਓʹײँ ه࿥Λ࢒͢ɾফ͞ͳ͍Ͱ

 33. None