Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

R 10年の歩み、そしてこれから / tokyor10years

Uryu Shinya
January 25, 2020

R 10年の歩み、そしてこれから / tokyor10years

Uryu Shinya

January 25, 2020
Tweet

More Decks by Uryu Shinya

Other Decks in Programming

Transcript

 1. 2020೥1݄25೔Tokyo.R#8310प೥ه೦ճ
  Uryu Shinya @u_ribo
  ͦͯ͠
  ೥ͷาΈɺ
  ͜Ε͔Β

  View Slide

 2. 2020
  2010
  3.6.2
  Dec 12, 2019
  2015
  2.11.0
  Apr 22, 2010
  Dark and Stormy Night
  3.0.0
  Apr 3, 2013
  R Consortium૑ઃ
  RStudio v0.92
  first public BETA
  Feb, 2011
  RStudio v1.0
  Nov, 2016
  Jun, 2015
  r-wakalangര஀
  Tokyo.R#50
  Jun, 2015
  Sep, 2015
  Japan.R#1 Global Tokyo.R#2
  Apr, 2017
  Global Tokyo.R#1
  Apr, 2014
  ೥ࠒʹ
  େֶͷϨϙʔτ࡞੒ͷͨΊʹ
  3Λ࢖͍࢝ΊͨΜ΍ʙ
  ʜջ͔͍͠ͳ͋
  Why ARE you using S-JIS?
  Mar 20, 2014
  ύΠϓࡾॐ࢜
  Nov, 2010
  ೥͔Βͷओͳग़དྷࣄ

  View Slide

 3. ೥ͷৼΓฦΓ

  View Slide

 4. όʔδϣϯวྺ
  य़ઌʹϚΠφʔόʔδϣϯ͕
  ߋ৽͞ΕΔ
  v3.6.2
  ϝδϟʔ ϚΠφʔ ϝϯςφϯε
  > .libPath()
  [1] /Library/Frameworks/R.framework/Versions/3.6/Resources/library
  ࣍͸W
  ϚΠφʔҎ্ͷߋ৽Ͱ͸
  ΠϯετʔϧࡁΈͷ
  3ύοέʔδ͕
  Ҿ͖ܧ͛ͳ͍ͷͰ஫ҙʂ

  View Slide

 5. ΫΠζ
  3ͷόʔδϣϯ໊ʹ
  ίʔυωʔϜ͕༩͑ΒΕΔΑ͏ʹ
  ͳͬͨͷ͸͍͔ͭΒʁ

  View Slide

 6. ਖ਼ղ
  ೥݄೔ϦϦʔεͷ
  W
  l(SFBU1VNQLJOz͔Β

  View Slide

 7. Կ͕มΘͬͨ ʜϩΰ
  https://stat.ethz.ch/pipermail/r-announce/2016/000595.html
  2016 The R Foundation
  CC-BY-SA 4.0
  http://developer.r-project.org/Logo/ https://www.r-project.org/logo
  34UVEJP΋ϑϥοτΞΠίϯʹͳΓ·ͨ͠
  Tobias Wolf
  CC-BY-SA
  'POU"XFTPNFʹ΋
  ొ࿥͞ΕͨΜͰɺ
  ΈΜͳ࢖ͬͯͳ

  View Slide

 8. $3"/ొ࿥ύοέʔδ਺
  Jan 25, 2020
  15,362
  Oct 4, 2009
  2,000

  View Slide

 9. $3"/
  https://twitter.com/RKalcik/status/883293382017155072
  http://www.okadajp.org/RWiki/
  https://cran.ism.ac.jp/

  View Slide

 10. ΫΠζ
  աڈϲ݄Ͱɺ
  ࠷΋Πϯετʔϧ͞Εͨ
  ύοέʔδ্Ґͭ͸Կ
  ˞34UVEJP$3"/ϛϥʔܦ༝ͷ
  ΠϯετʔϧͷΈΧ΢ϯτ
  ೥݄೔͔Β೥݄೔

  View Slide

 11. ਖ਼ղ
  NBHSJUUS
  BXTT
  BXTFDNFUBEBUB

  View Slide

 12. 3ؔ࿈ॻ੶
  ೥Ҏલ ೥Ҏ߱

  View Slide

 13. ͦͷଞͷࢿྉ
  ελΠϧΨΠυ
  ύοέʔδ։ൃ
  8SJUJOH3&YUFOTJPOT
  )BEMFZ8JDLIBN

  0`3FJMMZb31BDLBHFT`
  ੉ށࢁ΄͔༁ʢʣ
  ΦϥΠϦʔɾδϟύϯ
  ʮ3ύοέʔδ։ൃೖ໳ʯ
  (PPHMF`T34UZMF(VJEF 5IFUJEZWFSTFTUZMFHVJEF
  (PPHMFͷελΠϧΨΠυ͸
  ݱࡏɺUJEZWFSTFͷ΋ͷΛ
  ϕʔεͱ͍ͯ͠Δͷ͔ʔ
  {styler} {lintr}
  {devtools}
  {testthat}
  {usethis}

  View Slide

 14. ஌ݟ΍৘ใऩूͷιʔε
  ݸਓൃ৴ܕ
  ू໿ܕ
  ͧ͏͞Μ௨৴ 38FFLMZ
  େֶڭһ౳ʹΑΔ
  ࢿྉ
  UJEZUVFTEBZ
  ݸਓϒϩά
  ษڧձͰͷεϥΠυ
  SCMPHHFST
  ࢀՃܕ
  &%"4BMPO
  3ͷ৘ใ͸
  ϑϦʔͰखʹೖΔ΋ͷ͕ଟͯ͘
  ͋Γ͕͍ͨɻ
  CPPLEPXO
  Λ࢖ͬͨॻ੶
  TFFL3
  31VCT
  1%'΋๛෋Ͱ
  ͓ੈ࿩ʹͳΓ·ͨ͠ɻ 3ϥδΦ
  SKQXJLJ
  SXBLBMBOH
  UJEZWFSTFWJHOFUUFT
  ຋༁ϓϩδΣΫτ
  HHQMPUٯҾ͖

  View Slide

 15. http://cse.naro.affrc.go.jp/takezawa/r-tips/r.html https://rweekly.org/ https://twitter.com/hashtag/EDAsalon
  ݸਓൃ৴ܕ ू໿ܕ ࢀՃܕ

  View Slide

 16. ίϛϡχςΟ
  UJEZWFSTF
  3-BEJFT S0QFO4DJ
  SPDLFS
  STQBSL
  3IVC
  37JFXT
  +BQBO3
  38FFLMZ S4QBUJBM
  3$POTPSUJVN
  SXBLBMBOH

  View Slide

 17. ݴޠͱͯ͠ͷมԽ
  4 4 3 2014~
  ͳΜͰ4ͳͷ
  3ͷલ਎ͷ4ݴޠͷ
  όʔδϣϯΛ
  ҙ͍ࣝͯ͠ΔΜ΍
  Winston Chang
  ͪͳɺ3͕3Ͱ͸ͳ͍ͷ͸
  4ͷޙܧͱͯ͠ɺ
  3͕༻ҙ͞Ε͍͔ͯͨΒ͍͠Ͱ
  3ͷ฼ମͱͳͬͨ4ݴޠͷ
  όʔδϣϯɺͷγεςϜΛ౿ऻͨ͠
  ΦϒδΣΫτࢦ޲γεςϜ
  ͰࢀরΫϥε 3$
  ͕ಋೖ
  3$ͱಉ༷ͷࢀরηϚϯςΟΫε

  View Slide

 18. UJEZWFSTFʹ͓͚Δඇඪ४ධՁ
  /4&ͷͬ͘͟Γͱͨ͠Πϝʔδ͸
  ʮؔ਺಺ͰσʔλϑϨʔϜͷ
  ม਺Λࢀর͢Δࡍɺ
  Ҿ༻ූͰғΘͣʹ௚઀ม਺໊Λ
  ༩͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ࢓૊Έʯ
  Ͱ0,
  library(rlang)
  library(magrittr)
  df <-
  tibble ::tibble(
  x = c(-1, 0, 1),
  y = letters[seq_len(3)])
  f <- function(df, var) {
  df %>%
  dplyr ::mutate(var = abs(var))
  }
  f(df, x)
  #> Error: object 'x' not found
  f <- function(df, var) {
  var <- rlang ::enquo(var)
  var_name <- rlang ::as_label(var)
  df %>%
  dplyr ::mutate( !!var_name := abs( !!var))
  }
  f(df, x)
  #> # A tibble: 3 x 2
  #> x y
  #>
  #> 1 1 a
  #> 2 0 b
  #> 3 1 c
  {rlang}
  {lazyeval}
  !!
  :=
  {{ curry }}

  View Slide

 19. ϥΠϒϥϦͷਐԽ
  ϋυϦʔͷಈըɺݟΔͱ͑͑Α
  σʔλૢ࡞
  {tidyr}
  ࡞ਤ
  %ɺΠϯλϥΫςΟϒɺΞχϝʔγϣϯ
  https://www.youtube.com/watch?v=vYwXMnC03I4
  An evening with Hadley Wickham
  {dplyr}
  {reshape}
  {ggplot2} v1.0.0
  {ggplot2}
  {rgl} {leaflet}
  {rayshader} {plotly}
  {gganimate}
  {ggfortify} {gghighlight}
  HHQMPUϕʔεͷ
  ύοέʔδ͕֦ॆ
  {data.table}

  View Slide

 20. ήʔϜνΣϯδϟʔ

  View Slide

 21. ଞऀ
  ࣗ෼ࣗ਎ͷ
  ໾ʹཱͭ
  ڞ༗
  ίϛϡχςΟ
  ٕज़ଅਐ
  34UVEJP
  2011~
  34UVEJP͕ͳ͚Ε͹
  ͜͜·Ͱ3Λ޷͖ʹ
  ͳΕ͍ͯͳ͔ͬͨʜ
  2012~
  2014~

  View Slide

 22. 3ͷ࣮ߦ؀ڥ
  34UVEJP &44Ҏ֎ͷબ୒ࢶͱͯ͠ʜ
  SBEJBO"DFOUVSZ3DPOTPMF
  https://github.com/randy3k/radian
  &YQMPSBUPSZ
  %BUB4DJFODFJTGPS&WFSZPOF
  https://exploratory.io/
  7JTVBM4UVEJP$PEFʹ͓͚Δ3֦ு
  https://github.com/Ikuyadeu/vscode-R

  View Slide

 23. 2014~
  2012~ 2016~ 2016~
  :JIVJ9JFΛத৺ͱͨ͠։ൃ
  ίʔυͱจॻΛ౷߹ͨ͠ॻྨͷੜ੒ɻ
  ϨϙʔτɺϓϨθϯςʔγϣϯɺॻ੶౳ͷ࡞੒Λଅਐ
  จܳతϓϩάϥϛϯάͷൃల
  ւ֎ͷ
  3ॻ੶͸CPPLEPXOܗࣜͰग़൛લ͔Βެ։͞ΕΔ͜ͱ͕
  ඪ४ʹͳ͍ͬͯΔҹ৅

  View Slide

 24. Ӊ஦ͷ޿͕Γ

  View Slide

 25. %PDLFS
  SPDLFSQSPKFDU
  https://www.rocker-project.org/
  https://github.com/rocker-org
  CBTFܥ
  34UVEJP4FSWFSܥ
  HFPTQBUJBMͳͲ΁ͷ֦ு΋
  TIJOZTFSWFSΛؚΉ
  όʔδϣϯʹ೰·͞Εͳ͍
  34UVEJPͷ೔ຊޠೖྗ໰୊
  Λճආ
  ଞऀͱͷڞ༗ָ͕
  ར఺͕ଟ͍ͧ

  View Slide

 26. ೥લʹ͸৴͡ΒΕͳ͍ϨϕϧͰ
  1ZUIPOͱͷ࿈ܞ͕ڧԽ
  σʔλ෼ੳɺػցֶशͷܨ͕Γ
  4QBSL
  \SFUJDVMBUF^
  6STB-BCT 8FT.D,JOOFZ QBOEBTͷ։ൃऀ
  ɻ
  "QBDIF"SSPXϓϩδΣΫτ΁ͷ໨ࢦ͢
  34UVEJPͱύʔτφʔ࿈ܞ
  5FOTPS'MPX
  1ZUIPOWT3ͦΜͳ࣌୅΋
  ͔͋ͬͨ΋஌ΕΜɻ
  ڞ௨՝୊Λղܾ͢ΔͨΊʹ
  खΛऔΓ߹͏ͷ͕DPPM

  View Slide

 27. ࠓޙ͸Ͳ͏ͳΔ

  View Slide

 28. 3WϦϦʔεप೥
  ݄ ೔ʹσϯϚʔΫͰ
  प೥ه೦ΧϯϑΝϨϯε͕։࠵
  http://www.celebration2020.org/
  @celebRtion2020

  View Slide

 29. VTF3!+BQBO
  ։࠵ͷػӡߴ·Δ Ҏ߱

  VTF3͸ࠃࡍతͳ3Ϣʔβͷձ߹
  https://twitter.com/y__mattu/status/1208396529414762496

  View Slide

 30. ΁Μͳͷ3
  ·ͩ·ͩվળ఺͕͋Δ
  https://twitter.com/hashtag/΁ΜͳͷR
  https://github.com/HenrikBengtsson/Wishlist-for-R/issues https://github.com/rstudio/rstudio/issues
  3ຊମ΁ͷϦΫΤετ 34UVEJPͰͷ೔ຊޠೖྗͷվળ

  View Slide

 31. UJEZWFSTF
  Φʔϓϯιʔεނͷ೰Έ
  ͿͬͪΌ͚ɺ
  ͍͍͚ͭͯ·ͤΜɻ
  Ͱ΋࢖͍ଓ͚ΔΑ
  ࣌ʑੜ͡Δ
  CSFBLJOHDIBOHF
  Φʔϓϯͳ৔Ͱ
  ͖ͪΜͱ
  ٞ࿦͞Ε͍ͯΔ
  ֊૚ߏ଄Λ΋ͭ
  OFTUFEσʔλ
  UJEZSOFTU

  UJEZSQBDL
  VOQBDL

  MJGFTUBHFΛ֬ೝ
  UJEZͳΜͪΌΒϒʔϜ
  UJEZNPEFMT STQBUJBM

  View Slide

 32. ײँͱ͓ئ͍
  3͓Αͼؔ࿈ͷ044ʹ
  ؔΘͬͨશͯͷਓʹײँ
  ه࿥Λ࢒͢ɾফ͞ͳ͍Ͱ

  View Slide

 33. View Slide