$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Ruby history of my life

sugamasao
October 21, 2020

Ruby history of my life

「集え、Rubyist ~著名Rubyistから学ぼう~ iCARE Dev Meetup #14」
での登壇資料です
https://icare.connpass.com/event/189356/

sugamasao

October 21, 2020
Tweet

More Decks by sugamasao

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Rubyͷ
  ͍··Ͱͱ͜Ε͔Β
  sugamasao
  [email protected]
  iCARE Dev Meetup #14(2020/10/21)

  View Slide

 2. Rubyͷ
  ͍··Ͱͱ͜Ε͔Β
  RubyͰϫΫϫΫ͠
  ͖ͯͨ࿩Λ͠·͢

  View Slide

 3. ※ݸਓͷײ૝

  View Slide

 4. HN:sugamasao
  PN:͕͢ΘΒ ·͞ͷΓ
  Rubyྺ : 14೥͘Β͍
  Railsྺ : 10೥͘Β͍
  • ຊۀ
  • WebΞϓϦέʔγϣϯϓϩάϥϚʔ
  ʢגࣜձࣾSmartHRʣ
  • झຯ
  • Rubyʹؔ͢Δॻ੶ͷࣥච׆ಈ
  ͩΕʁ

  View Slide

 5. झຯͷ׆ಈ
  ྦྷܭ5࡭ʢ2࡭͸վగ൛͋Γʣ

  View Slide

 6. Ruby
  ָ͠ΜͰ·͔͢ʁ

  View Slide

 7. ָ͠͞ʁ

  View Slide

 8. ॻ͖ຯ
  ΤίγεςϜ
  ίϛϡχςΟ
  ਓͷ਺ָ͚ͩ͠Έํ͸͋Γ·͢Ͷ

  View Slide

 9. ਓͧΕͧΕ
  ͍Ζ͍Ζ͋Δ

  View Slide

 10. ʢࢲ͸ʣ
  ৽͍͠όʔδϣϯʹ௥
  Ճ͞ΕͨػೳΛݟΔͱ
  ڵฃͯ͠͠·͏

  View Slide

 11. ⚠⚠⚠
  ͔͜͜Βઌ͸ಠࣗݚڀɾ
  ಠࣗղऍͰ͢
  ⚠⚠⚠

  View Slide

 12. Rubyͷͬ͘͟Γͨ͠όʔδϣϯͷ
  ྺ࢙
  1.0
  1996 2000
  1.6
  2005
  1.8.4
  2010
  1.9.2
  2015 2020
  2.3.0 3.0.0
  ※Rubyͷ”࢝·Γ”Λ͍͔ͭΒͱଊ͑Δ͔͸ॾઆ͋Γ·͢

  View Slide

 13. 1996ʙ2004͘Β͍
  1.0
  1996 2000
  1.6
  2005
  1.8.4
  2010
  1.9.2
  2015 2020
  2.3.0 3.0.0

  View Slide

 14. ͝ΊΜͳ͍͞ɺ͋·Γ
  ஌Βͳ͍Ͱ͢

  View Slide

 15. 1996ʙ2004͘Β͍
  1.0
  1996 2000
  1.6
  1998
  1.2
  1999
  1.4
  2004
  1.8.2
  2003
  1.8.0
  ʙ
  C MagazineͰ࿈ࡌ

  RubyGemsҎલɺϥΠϒϥϦͳͲ͸RAAͱ͍͏
  αΠτʹࡌͤΔ/ࡌͬͯΔͷΛ୳࣌͢୅ͩͬͨΑ͏ͳʢهԱũƄūŘʣ  RubyGemsެ։

  View Slide

 16. 2005ʙ2009͘Β͍
  1.0
  1996 2000
  1.6
  2010
  1.9.2
  2015 2020
  2.3.0 3.0.0
  2005
  1.8.4

  View Slide

 17. 2005ʙ2009͘Β͍
  2005
  1.8.4
  2009
  2007
  1.9.0 1.9.1
  Ruby 1.8·Ͱ͸1.X͕ۮ਺ = ҆ఆ൛ͱ͍͏Ґஔ͚ͮ
  3VCZͷόʔδϣϯʹ͍ͭͯ
  Ruby 1.9.0͸։ൃ൛
  Ruby 1.9.1͸ࢸߴͷ2.0.0΁޲͚ͯͷ҆ఆ൛
  2008
  1.8.4
  2005
  1.8.7
  2007
  1.8.6
  2007
  1.8.5

  View Slide

 18. 2005ʙ2009͘Β͍
  2005
  1.8.4

  Rails 1.0ϦϦʔε
  2009
  2007
  1.9.0 1.9.1

  Rails 2.0ϦϦʔε(RESTfulϕʔεʹ)

  Rails 2.3ϦϦʔε(Rackϕʔεʹ)

  ೔ຊRubyΧϯϑΝϨϯε
  ʢͷͪͷ೔ຊRubyձٞʣ
  ։࠵
  Rubyͷιʔείʔυ͕SVN؅ཧʹ

  Rails Conf 2006։࠵

  View Slide

 19. Ruby 1.8ʙ1.9໰୊
  Ruby 1.8ͱ1.9ʢ㲈2.0Ҏ߱ʣ͸େ͖ͳมԽ͕͋Γ·ͨ͠
  • YARVͱݺ͹Ε͍ͯͨRubyͷιʔείʔυΛ
  όΠτίʔυʹม׵࣮ͯ͠ߦ͢ΔVMΛ౥ࡌ
  • จࣈྻͷଟݴޠԽʢM17NʣରԠ
  • R.I.P $KCODE
  • จࣈྻͷѻ͍ํ͸େ͖͘มΘΓɺASCIIҎ֎ͷ
  ΤϯίʔσΟϯάΛ࢖͏৔߹͸Ϛδίϝඞਢ
  • ࡉ͔͍ߏจղऍͷมߋ
  • RubyGems/Rake͕ඪ४ఴ෇ʹ

  View Slide

 20. Ruby 1.8ʙ1.9໰୊
  • VMͷ౥ࡌʢ଎͘ͳͬͨʂʣ΍RubyGemsͷඪ४
  ఴ෇ʹΑΔศར͞
  • ΤϯίʔσΟϯάͷѻ͍΍ߏจͷඍົͳඇޓ׵ʹ
  ΑΓʮRubyͬͯόʔδϣϯ͋͛Δͱ͙͢յΕΔ
  ͶʯΈ͍ͨͳΠϝʔδΛ΋ͨΕͨΓ
  ※ͪͳΈʹɺObjectSpace΍ripper΋1.9͔Β
  ಋೖɾಉࠝ͞ΕΔΑ͏ʹͳΓ·ͨ͠

  View Slide

 21. 2010ʙ2014͘Β͍
  1.0
  1996 2000
  1.6
  2015 2020
  2.3.0 3.0.0
  2005
  1.8.4
  2010
  1.9.2
  ݸਓͷײ૝ɿ͜͜Βล͔ΒRubyΛ࢓ࣄͰ࢖͏ձ͕ࣾ૿͖͑ͯͨ

  View Slide

 22. 2010ʙ2014͘Β͍
  2010
  1.9.2
  2014
  2.2.0
  2013/12
  2.1.0
  2013/2
  2.0.0
  2011
  1.9.3

  Rails 3.0ϦϦʔε
  Merbͱ౷߹͞Εͨ……!!
  Bundlerͷಋೖ

  Rails 3.1ϦϦʔε
  AssetPipelineͷಋೖ
  CoffeeScriptͷ࣌୅ʢJS͸ίϯύΠϧ͢Ε͹ྑ͍ͱ͍͏ੈք؍ʣ
  “The Final RubyKaigi”
  ARelͷಋೖ

  reboot “RubyKaigi”


  Rails 3.2ϦϦʔε

  Rails 4.0ϦϦʔε
  (Ruby 1.9, 2.0Ҏ͕߱
  λʔήοτʹ)
  Ruby 20प೥Πϕϯτ։࠵

  View Slide

 23. ͍ͭʹϦϦʔε͞ΕͨRuby 2.0
  • Ruby 1.9.1ʙ1.9.3Λܦͯ଴๬ͷ2.0
  • σϑΥϧτΤϯίʔσΟϯά͕UTF-8ʹͳͬͯ
  ʢଟ͘ͷ৔߹͸ʣϚδίϝෆཁʹ
  • ΈΜͳେ޷͖Refinements͕࣮ݧతػೳͱͯ͠ಋ

  • Karnel#requireͷੑೳվળͰRails͕ૣ͘ͳΔ
  • GCʹBitmapMarkingΛಋೖ(CoWͱͷ૬ੑ͕ྑ͘ͳͬͨ)
  • ϦϦʔεαΠΫϧ΍όʔδϣχϯάํ਑ͷมߋ

  View Slide

 24. 2015ʙ2019͘Β͍
  1.0
  1996 2000
  1.6
  2005
  1.8.4
  2010
  1.9.2
  2015 2020
  2.3.0 3.0.0
  ݸਓͷײ૝ɿ͜͜Βล͔ΒRubyϑϧλΠϜίϛολʔ৬͕ͪΒ΄Βʁ

  View Slide

 25. 2015ʙ2019͘Β͍
  2015
  2.3.0
  2019
  2.7.0
  2016 2017 2018
  2.4.0 2.5.0 2.6.0
  RubyKaigi͕
  ஍ํͰ։࠵͞ΕΔΑ͏ʹ

  ΦϯϥΠϯ։࠵ͷRubyKaigi

  APIϞʔυͷಋೖ
  Ruby 2.2.2Ҏ߱Λαϙʔτ

  Yarn/Webpackerαϙʔτ
  Rails 5.0ϦϦʔε Rails 5.1ϦϦʔε

  Rails 5.2ϦϦʔε

  Rails 6.0
  ϦϦʔε
  ※࠷ۙͷग़དྷࣄͳͷͰলུύRailsങͬͯ͘Ε!!!
  RubyϦϙδτϦ͕git΁

  View Slide

 26. Ruby 2.3ʙ2.7
  • 2.3.0
  • “Frozen String Literal”΍”&.”΍”did you mean”ͷಋೖ
  • 2.4.0
  • “binding.irb”ͰσόοάՄೳʹ
  • Hashͷߴ଎Խ
  • 2.5.0
  • ERB͕ΊͬͪΌૣ͘ͳΔ
  • ppͷࣗಈrequire

  View Slide

 27. Ruby 2.3ʙ2.7
  • 2.6.0
  • Jitͷ࣮ݧతಋೖ
  • Bundler͕σϑΥϧτgemͱͯ͠ಉࠝ͞ΕΔΑ͏ʹ
  • 2.7.0
  • irb͕relineʹΑΔ࣮૷ʹͳͬͯ͘͢͝ͳΔ
  • “ྩ࿨”ʹରԠ(UnicodeରԠ)
  • Pattern Matchingͷ࣮ݧతಋೖ
  • default gemsԽͷਪਐ
  • ΩʔϫʔυҾ਺ͷܯࠂൃੜʢ2.7.2Ͱ཈੍͞Εͨʣ

  View Slide

 28. Ruby 3.0
  1.0
  1996 2000
  1.6
  2005
  1.8.4
  2010
  1.9.2
  2015 2020
  2.3.0 3.0.0

  View Slide

 29. Ruby 3.0
  “ੑೳͷվળͱ
  ੜ࢈ੑͷվળ"
  Ruby Kaigi Takeout
  Matz KeynoteΑΓ

  View Slide

 30. Ruby 3.0
  • Fast
  • Concurrent
  • Correct
  ͘Θ͘͠͸Ruby Kaigi Takeout
  Matz KeynoteݟͯͶʢURL͸ࢀߟจݙʹࡌͤͯ·͢ʣ
  ʢଞʹ΋ͨ͘͞Μʂʣ

  View Slide

 31. Fast
  • JITίϯύΠϥͷಋೖ
  • GCͷվળ

  View Slide

 32. Concurrent
  • Async I/O Fiber
  • Ractor
  ϚϧνίΞ࣌୅ʹϦιʔεΛ༗ޮ׆༻͢Δ
  ͨΊʹ͸ฒߦ(CPU)࣮ߦͷखஈ͕ཉ͍͠

  View Slide

 33. Correct
  • RBS(Ruby Signature)
  • Type Profiler(RBS Generations)
  • Static Type Checker(Third-Party)
  ࣮ߦલʹෆ੔߹Λݕ஌Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢ΔͨΊͷ
  Static Type Checksػߏ
  ※TypeProfͱ͍͏໊લʹมΘΓ·ͨ͠

  View Slide

 34. (ຖ೥ࢮΜͰΔͬͯݴΘΕΔ͚Ͳ)
  ͜Ε͔Β΋RubyͰίʔυॻ͍͍ͯͧ͘ʂʂʂ̍

  View Slide

 35. ࢀߟจݙ
  - ΦϒδΣΫτࢦ޲εΫϦϓτݴޠ Ruby
  - https://www.amazon.co.jp/dp/4756132545
  - ϓϩάϥϛϯάRuby―ୡਓϓϩάϥϚʔΨΠυ
  - https://www.amazon.co.jp/dp/4894714531
  - Ruby ιʔείʔυ׬શղઆ
  - https://book.impress.co.jp/books/1721
  - ʮRuby on Rails 1.0ʯ͕ਖ਼ࣜϦϦʔε
  - https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0512/15/news098.html
  - “RESTful”ͳRuby on Rails 2.0ϦϦʔε
  - https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0712/11/news027.html
  - Rack౷߹ʮRuby on Rails 2.3ʯਖ਼ࣜ൛͕ϦϦʔε
  - https://mag.osdn.jp/09/03/18/0152252
  - rails 3.0
  - https://weblog.rubyonrails.org/2010/8/29/rails-3-0-it-s-done/
  - Ruby 20प೥
  - https://ruby20th.herokuapp.com/
  - Ruby 2.3.0
  - https://www.ruby-lang.org/ja/news/2015/12/25/ruby-2-3-0-released/
  - Ruby 2.4.0
  - https://www.ruby-lang.org/ja/news/2016/12/25/ruby-2-4-0-released/
  - Ruby 2.5.0
  - https://www.ruby-lang.org/ja/news/2017/12/25/ruby-2-5-0-released/
  - Ruby 2.6.0
  - https://www.ruby-lang.org/ja/news/2018/12/25/ruby-2-6-0-released/
  - Ruby 2.7.0
  - https://www.ruby-lang.org/ja/news/2019/12/25/ruby-2-7-0-released/
  - RubyKaigi Takeout Matz Keynote
  - https://www.youtube.com/watch?v=wVrJZReHlM8

  View Slide