Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

複雑なドメインに泥臭く立ち向かう

su-kun1899
December 15, 2018

 複雑なドメインに泥臭く立ち向かう

2018/12/15 JJUG CCC 2018 Fall での登壇資料です。
#jjug_ccc #ccc_e4

su-kun1899

December 15, 2018
Tweet

More Decks by su-kun1899

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ෳࡶͳυϝΠϯʹ
  టषཱͪ͘޲͔͏
  #ccc_e4
  2018/12/15 JJUG CCC 2018 Fall
  גࣜձࣾΤεɾΤϜɾΤε
  1

  View Slide

 2. ձࣾ঺հ
  #ccc_e4 2

  View Slide

 3. 10೥ޙͷ೔ຊΛΑ͘͢Δ࢓ࣄΛ͠Α͏
  #ccc_e4 3

  View Slide

 4. #ccc_e4 4

  View Slide

 5. ࣗݾ঺հ
  @su_kun_1899
  ϞϒϓϩάϥϚɻΤϞ࿮ɻ
  ৺͸͍ͭͰ΋εΫϥϜϚελʔɻ
  จܥΤϯδχΞɻ
  Spockͱ͔ςετͷ࿩޷͖ɻ
  web/java/kotlin/agile/scrum
  ࠷ۙ͸Go͕޷͖Ͱ͢ɻ
  #ccc_e4 5

  View Slide

 6. ࿩͢͜ͱ
  #ccc_e4 6

  View Slide

 7. ෳࡶͳυϝΠϯͱઓ͏ͨΊʹ
  • Ͳ͏΍ͬͯ࢝ΊΔ͔
  • Ͳ͏΍ͬͯਐΊΔ͔
  • (ࢲ͕ͨͪ) Ͳ͏΍͍ͬͯΔ͔
  #ccc_e4 7

  View Slide

 8. ࿩͞ͳ͍͜ͱ
  • ಛఆͷઃܭख๏
  • DDD, OOP...
  • ٕज़ͷৄࡉ
  • Kotlin, SpringBoot...
  #ccc_e4 8

  View Slide

 9. Ͳ͏΍ͬͯ͸͡ΊΔ͔
  #ccc_e4 9

  View Slide

 10. ෳࡶͳυϝΠϯʁ
  #ccc_e4 10

  View Slide

 11. • Ξϯίϯτϩʔϥϒϧ
  • ๏཯ɾ੍౓ɾϧʔϧ
  • ొ৔ਓ෺ɾγεςϜ
  • ΦϖϨʔγϣϯ
  • ࣌ؒ࣠
  • εςʔλε
  • etc...
  #ccc_e4 11

  View Slide

 12. հޢอݥ
  #ccc_e4 12

  View Slide

 13. • հޢܦӦࢧԉαʔϏε
  • ࠾༻ɺӦۀɺڅ༩ɺۈଵɻɻ
  • հޢอݥ੥ٻ
  • WebΞϓϦέʔγϣϯ
  • Kotlin + SpringBoot
  #ccc_e4 13

  View Slide

 14. ਆಸ઒ݝࠃຽ݈߁อݥஂମ࿈߹ձHP http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/kaigo/ 14

  View Slide

 15. հޢอݥͷෳࡶ͞
  • څ෇཰, ஍Ҭ୯Ձ
  • հޢ౓, ݶ౓ֹ
  • αʔϏεछྨ, αʔϏείʔυ
  • Ճࢉɾݮࢉ, ࢉఆߏ଄
  • ๏վਖ਼
  • ެඅ, ฦ໭
  • ࣏ࣗମ͝ͱͷಛྫ
  • etc...
  #ccc_e4 15

  View Slide

 16. ๏վਖ਼
  • ̏೥ຖʹେ෯ݟ௚͠
  • ෳࡶͳ΋ͷ͸ΑΓෳࡶʹͳ͍ͬͯ͘
  • ෳࡶ͞͸มԽ͢Δ
  #ccc_e4 16

  View Slide

 17. ݱ࣮ੈք͸
  γεςϜͷͨΊͷ΋ͷͰ͸ͳ͍
  #ccc_e4 17

  View Slide

 18. ҰຊಓΛݟ͚ͭΔ
  #ccc_e4 18

  View Slide

 19. Ұຊಓ
  • Not ཁٻͷચ͍ग़͠
  • Not Ձ஋ఏڙͷ୯Ґ
  • But υϝΠϯͷ࠷খ୯Ґ
  #ccc_e4 19

  View Slide

 20. Why?
  • ҭͯΔ
  • ؒҧ͑Δ
  • ΍Γ௚͢
  • มԽΛ౰ͨΓલʹ͢Δ
  #ccc_e4 20

  View Slide

 21. ҰຊಓΛݟ͚ͭग़͢
  #ccc_e4 21

  View Slide

 22. υϝΠϯͷֶश
  #ccc_e4 22

  View Slide

 23. ࣮຿ͷϩʔϧϓϨΠ
  #ccc_e4 23

  View Slide

 24. ϢʔβʔετʔϦʔϚοϐϯά
  ϢʔβʔετʔϦʔϚοϐϯά https://www.oreilly.co.jp/books/9784873117324/ 24

  View Slide

 25. ਆಸ઒ݝࠃຽ݈߁อݥஂମ࿈߹ձHP http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/kaigo/ 25

  View Slide

 26. 1. հޢࣄۀऀ͕ར༻ऀຖͷεέδϡʔϧͷ࣮੷Λ֬ఆ͢Δ
  • ར༻ऀຖͷ੥ٻॻʢอݥ෼ʣ
  2. հޢࣄۀऀ͕ࠃ΁ͷ੥ٻֹۚΛ֬ఆ͢Δ
  • հޢࣄۀऀຖͷ੥ٻॻʢอݥ෼ʣ
  3. αʔϏεࣄۀऀ͕ར༻ऀ΁ͷ੥ٻֹۚΛ֬ఆ͢Δ
  • ར༻ऀຖͷ੥ٻॻʢࣗඅ෼ʣ
  #ccc_e4 26

  View Slide

 27. #ccc_e4 27

  View Slide

 28. ՝୊؅ཧ
  • όοΫϩά
  • TODOϦετ
  • ͙͢ʹ࢒͢
  #ccc_e4 28

  View Slide

 29. ελʔτϥΠϯʹ͸ཱͬͨ
  #ccc_e4 29

  View Slide

 30. Ͳ͏΍ͬͯਐΊΔ͔
  #ccc_e4 30

  View Slide

 31. υϝΠϯʹϑΥʔΧε͢Δ
  #ccc_e4 31

  View Slide

 32. ϞσϧϕʔεͷΞϓϩʔν
  • (ཁٻ) -> ֓೦
  • (֓೦) -> Ϟσϧ
  #ccc_e4 32

  View Slide

 33. The complexity is complicated.
  #ccc_e4 33

  View Slide

 34. Good programmers write code that
  humans can understand.
  — -Martin Fowler
  #ccc_e4 34

  View Slide

 35. υϝΠϯͷཧղΛ໌Β͔ʹ͢Δ
  • ʮ୭͕ԿΛ΍Δ͔ʁʯ
  • ཧղΛදݱ͢Δ࡞ۀ
  • (ཁٻ) -> ֓೦
  • (֓೦) -> Ϟσϧ
  #ccc_e4 35

  View Slide

 36. Ϟσϧͷநग़
  #ccc_e4 36

  View Slide

 37. !
  #ccc_e4 37

  View Slide

 38. (ࢲ͕ͨͪ) Ͳ͏΍͍ͬͯΔ͔
  #ccc_e4 38

  View Slide

 39. Ϟσϧͷநग़
  • ҰຊಓͷݴޠԽ
  • ໊ࢺͷநग़
  • σʔλͱͦͷ࣋ͪओ
  #ccc_e4 39

  View Slide

 40. #ccc_e4 40

  View Slide

 41. ෇ᝦͱϗϫΠτϘʔυ
  1. Write and Talk!
  2. Write and Talk!!
  3. Write and Talk!!!
  #ccc_e4 41

  View Slide

 42. #ccc_e4 42

  View Slide

 43. Talk is cheap. Show me the code.
  — Linus Torvalds
  #ccc_e4 43

  View Slide

 44. ίʔυΛॻ͘
  #ccc_e4 44

  View Slide

 45. Service
  • ΞϓϦέʔγϣϯ͕࣮ݱ͍ͨ͜͠ͱ
  • ϢʔεέʔεΛදݱ͢Δॲཧͷ୯Ґ
  • ϞσϧΛ࢖͏
  #ccc_e4 45

  View Slide

 46. ઃܭͷͨΊͷςετ
  • ݱ࣮ੈքΛදݱ͢Δͷ͕໨తͰ͸ͳ͍
  • ServiceͷςετΛॻ͍ͯΈΔ
  • ࣮ݱ͍ͨ͜͠ͱΛݟࣦΘͳ͍
  #ccc_e4 46

  View Slide

 47. TDD Live in 50 minutes https://speakerdeck.com/twada/tdd-live-in-50-minutes 47

  View Slide

 48. def "ࠃ΁ͷ੥ٻॻΛ࡞੒͢Δʹ͸"() {
  given:
  // Կ͕ඞཁͰ
  when:
  // ॲཧΛ࣮ߦ͢Δͱ
  then:
  // Կ͕Ͱ͖͕͋Δͷ͔ʁ
  }
  #ccc_e4 48

  View Slide

 49. ໋໊
  • ୈೋݴޠ(ӳޠ)΁ͷஔ͖׵͑
  • ೔ຊޠ͔ͩΒ௨͡Δɺ͸·΍͔͠
  • ओޠͷ໌֬Խ
  #ccc_e4 49

  View Slide

 50. /**
  * ݶ౓ֹ؅ཧର৅಺୯Ґ਺ͷ಺ɺڅ෇ର৅ͷ୯Ґ਺
  */
  fun benefitPointAppliedToPointLimit(): Point {
  return min(
  pointAppliedToPointLimit() - adjustmentPoint.total(),
  insuranceLicense.gradingMaxPoint
  )
  }
  #ccc_e4 50

  View Slide

 51. Ϟσϧͷߏ଄
  #ccc_e4 51

  View Slide

 52. "ଟ͘ͷ৘ใΛूΊͨوॏͳσʔλ"
  • σʔλ͸୯ͳΔ஋
  • σʔλ͸࡞Γग़ͤͳ͍
  • σʔλΛ૊Έ߹Θͤͨҙຯͷ͋Δ৘ใ
  • ৘ใ͸σʔλ͔Β࡞Γग़ͤΔ
  SQLΞϯνύλʔϯ https://www.oreilly.co.jp/books/9784873115894/ 52

  View Slide

 53. • σʔλ͔ΒϞσϧΛੜ੒
  • ίϯετϥΫλͰσʔλΛ౉͢
  • ৘ใΛϞσϧ(ͷϝιου)͕ఏڙ
  • σʔλΛ૊Έ߹ΘͤɾՃ޻͢Δ
  #ccc_e4 53

  View Slide

 54. લా͞Μ͕
  ࠓ݄
  อݥڅ෇අΛ
  ͍͘Β໯͑Δͷ͔
  #ccc_e4 54

  View Slide

 55. հޢࣄۀॴA͕લా͞Μʹ࣮ࢪͨ͠αʔϏε
  • 11/10 ਎ମհޢ 394୯Ґ
  • 11/20 ੜ׆ԉॿ 181୯Ґ
  • 11/30 ਎ମհޢ 394୯Ґ
  #ccc_e4 55

  View Slide

 56. // σʔλͷऔಘ
  val serviceSection = serviceSectionRepository.findBy(sectionNumber)
  val insuranceLicense = insuranceLicenseRepository.findBy(licenseNumber, monthProvided)
  val actualResult = actualResultRepository.findBy(monthProvided, sectionNumber, licenseNumber)
  // Ϟσϧͷੜ੒
  val estimate = Estimate(insuranceLicense, serviceSection, actualResult)
  // ৘ใͷఏڙ
  estimate.amount() // ߹ܭֹۚ
  estimate.benefitAmount() // อݥڅ෇ֹۚ
  estimate.careReceiverAmount() // ར༻ऀෛ୲ֹ
  estimate.amountBy(careType) // αʔϏεछྨ͝ͱͷֹۚ
  #ccc_e4 56

  View Slide

 57. !
  #ccc_e4 57

  View Slide

 58. // σʔλͷऔಘ
  val serviceSection = serviceSectionRepository.findBy(sectionNumber)
  val insuranceLicense = insuranceLicenseRepository.findBy(licenseNumber, monthProvided)
  val actualResult = actualResultRepository.findBy(monthProvided, sectionNumber, licenseNumber)
  // Ϟσϧͷੜ੒
  val estimate = Estimate(insuranceLicense, serviceSection, actualResult)
  // ৘ใͷఏڙ
  estimate.amount() // ߹ܭֹۚ
  estimate.benefitAmount() // อݥڅ෇ֹۚ
  estimate.careReceiverAmount() // ར༻ऀෛ୲ֹ
  estimate.amountBy(careType) // αʔϏεछྨ͝ͱͷֹۚ
  #ccc_e4 58

  View Slide

 59. σʔλͱ৘ใ͸੾ΓޱʹΑͬͯมΘΔ
  • ඞཁͳσʔλ͸Ϟσϧͱͯ͠ѻ͏
  • Ϟσϧ͸σʔλΛѻ͏୯Ґ
  • σʔλΛந৅Խ͢ΔͱϞσϧʹͳΔ
  • Ϟσϧ͸৘ใΛఏڙ͢Δ
  #ccc_e4 59

  View Slide

 60. ! ੥ٻॻ
  " ར༻ऀ
  # $! ඃอݥऀূ
  # $! ࢧڅݶ౓୯Ґ਺
  # $! ୯Ґ਺
  " հޢࣄۀॴ
  # $! ୯Ґ਺୯Ձ
  # $! Ձ֨
  $ ࣮੷εέδϡʔϧ
  #ccc_e4 60

  View Slide

 61. ੥ٻॻͷσʔλͱ৘ใ
  • ར༻ऀ -> ੥ٻઌ
  • հޢࣄۀॴ -> ੥ٻݩ
  • ࣮੷εέδϡʔϧ -> ੥ٻ໌ࡉ
  #ccc_e4 61

  View Slide

 62. ! ੥ٻॻ
  " ར༻ऀ
  # $! ඃอݥऀূ
  # $! ࢧڅݶ౓୯Ґ਺
  # $! ୯Ґ਺
  " հޢࣄۀॴ
  # $! ୯Ґ਺୯Ձ
  # $! Ձ֨
  $ ࣮੷εέδϡʔϧ
  #ccc_e4 62

  View Slide

 63. Ϟσϧͷநग़
  • ୭͕
  • ͲͷʮσʔλʯΛ஌͍ͬͯͯ
  • Կͷʮ৘ใʯΛఏڙ͢Δ
  • ͱߟ͑Δͷ͔
  #ccc_e4 63

  View Slide

 64. ਖ਼ղ͸ͳ͍
  • ੾ΓޱΛܾΊΔͷ͸ࣗ෼ͨͪ
  • "खࠒͳେ͖͞"
  • ୯Ұ੹೚
  • ςετ
  #ccc_e4 64

  View Slide

 65. #ccc_e4 65

  View Slide

 66. ؀ڥ
  #ccc_e4 66

  View Slide

 67. #ccc_e4 67

  View Slide

 68. #ccc_e4 68

  View Slide

 69. #ccc_e4 69

  View Slide

 70. • ։ൃऀ͸5໊
  • ϗϫΠτϘʔυ
  • ෇ᝦͱϖϯ
  • େ͖ͳϞχλ
  #ccc_e4 70

  View Slide

 71. αΠΫϧͷ੾Γସ͑ίετΛͳ͘͢
  #ccc_e4 71

  View Slide

 72. υϝΠϯͷཧղΛ໌Β͔ʹ͢Δ
  • ʮ୭͕ԿΛ΍Δ͔ʁʯ
  • ཧղϨϕϧΛදݱ
  • શһ͕ཧղ͍ͯ͠Δඞཁ͕͋Δ
  #ccc_e4 72

  View Slide

 73. ͻͱͭͷ͜ͱΛ ΈΜͳͰ΍Δ
  #ccc_e4 73

  View Slide

 74. ϞϒϓϩɾϞϒϫʔΫ
  • ू߹஌
  • ৘ใڞ༗
  • ڭҭޮՌ
  WEB+DB PRESS Vol.102 https://gihyo.jp/magazine/wdpress/archive/2018/vol102 74

  View Slide

 75. Agile Games 2017 - Mob Programming Conference https://2017.agilegamesnewengland.com/index.php/mob-programming-conference 75

  View Slide

 76. Ϟϒͷམͱ݀͠
  • ฏۉ଎౓ʹͳ͍ͬͯͳ͍͔ʁ
  • ໾ׂ෼୲͸ͳ͍͔ʁ
  • ࠷ߴ଎౓͸্͕͍ͬͯΔ͔ʁ
  • ϞϒϫʔΫ͸෢ثͷҰͭ
  #ccc_e4 76

  View Slide

 77. ৘ใڞ༗ͱυΩϡϝϯςʔγϣϯ
  #ccc_e4 77

  View Slide

 78. Flow and Stock
  • Twitter ͱ YouTube
  • Chat ͱ Wiki
  #ccc_e4 78

  View Slide

 79. όέʔγϣϯͷࣸਅ
  #ccc_e4 79

  View Slide

 80. #ccc_e4 80

  View Slide

 81. • FlowΛSlackʹ࢒͢
  • FlowΛesaʹ࢒͢
  • StockΛesaʹ࢒͢
  #ccc_e4 81

  View Slide

 82. #ccc_e4 82

  View Slide

 83. ܭըͱ;Γ͔͑Γ
  #ccc_e4 83

  View Slide

 84. ୹͍αΠΫϧ
  • يಓमਖ਼
  • ҙࢥܾఆ
  • ਐḿ
  #ccc_e4 84

  View Slide

 85. 5ஈ֊ͷҙࢥܾఆ
  !
  ׬શʹಉҙ
  "
  Α͍ͱࢥ͏
  #
  ΍ͬͯΈΔ͔
  $
  Ҿ͔͔ͬΔ͚Ͳɺ΍ͬͯΈΔ͔..
  %
  ࢍಉͰ͖ͳ͍ͳ
  &
  ઈରʹμϝͩ
  #ccc_e4 85

  View Slide

 86. #ccc_e4 86

  View Slide

 87. ਐḿ
  #ccc_e4 87

  View Slide

 88. Working software is the primary
  measure of progress.
  Principles behind the Agile Manifesto https://agilemanifesto.org/iso/en/principles.html 88

  View Slide

 89. Appendix
  #ccc_e4 89

  View Slide

 90. ϚΠΫϩαʔϏε
  • ΍Ί͓ͯ͜͏
  • ४උ͸Ͱ͖Δ
  ϚΠΫϩαʔϏεΞʔΩςΫνϟ https://www.oreilly.co.jp/books/9784873117607/ 90

  View Slide

 91. ෗ഊ๷ࢭ૚
  • ੍౓ࣗମͷ࿪
  • ݱߦιϑτ΢ΣΞͷ࢓༷
  • ӡ༻্ͷ੍໿
  • etc
  #ccc_e4 91

  View Slide

 92. Beware the Share.
  Check Your context.
  — Udi Dahan
  ϓϩάϥϚ͕஌Δ΂͖97ͷ͜ͱ https://www.oreilly.co.jp/books/9784873114798/ 92

  View Slide

 93. ·ͱΊ
  #ccc_e4 93

  View Slide

 94. • ࠎ֨ʹͳΔҰຊಓΛݟ͚ͭग़͢
  • ֆΛඳ͘ɺݴ༿ʹ͢Δ
  • ಈ࡞͢ΔίʔυΛॻ͘
  • ࣦഊ͠ͳ͕ΒҭͯΔ
  #ccc_e4 94

  View Slide

 95. #ccc_e4 95

  View Slide

 96. ϞσϧΛҭͯΔ
  ࡞Γͳ͕ΒܾΊ͍ͯ͘
  #ccc_e4 96

  View Slide

 97. MAKE MISTAKS FASTR
  #ccc_e4 97

  View Slide

 98. Usable
  Feasible
  Valuable
  #ccc_e4 98

  View Slide

 99. View Slide