Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

複雑なドメインに泥臭く立ち向かう

25f2433d54eaed08557621c1da4fb7db?s=47 su-kun1899
December 15, 2018

 複雑なドメインに泥臭く立ち向かう

2018/12/15 JJUG CCC 2018 Fall での登壇資料です。
#jjug_ccc #ccc_e4

25f2433d54eaed08557621c1da4fb7db?s=128

su-kun1899

December 15, 2018
Tweet

Transcript

 1. ෳࡶͳυϝΠϯʹ టषཱͪ͘޲͔͏ #ccc_e4 2018/12/15 JJUG CCC 2018 Fall גࣜձࣾΤεɾΤϜɾΤε 1

 2. ձࣾ঺հ #ccc_e4 2

 3. 10೥ޙͷ೔ຊΛΑ͘͢Δ࢓ࣄΛ͠Α͏ #ccc_e4 3

 4. #ccc_e4 4

 5. ࣗݾ঺հ @su_kun_1899 ϞϒϓϩάϥϚɻΤϞ࿮ɻ ৺͸͍ͭͰ΋εΫϥϜϚελʔɻ จܥΤϯδχΞɻ Spockͱ͔ςετͷ࿩޷͖ɻ web/java/kotlin/agile/scrum ࠷ۙ͸Go͕޷͖Ͱ͢ɻ #ccc_e4 5

 6. ࿩͢͜ͱ #ccc_e4 6

 7. ෳࡶͳυϝΠϯͱઓ͏ͨΊʹ • Ͳ͏΍ͬͯ࢝ΊΔ͔ • Ͳ͏΍ͬͯਐΊΔ͔ • (ࢲ͕ͨͪ) Ͳ͏΍͍ͬͯΔ͔ #ccc_e4 7

 8. ࿩͞ͳ͍͜ͱ • ಛఆͷઃܭख๏ • DDD, OOP... • ٕज़ͷৄࡉ • Kotlin,

  SpringBoot... #ccc_e4 8
 9. Ͳ͏΍ͬͯ͸͡ΊΔ͔ #ccc_e4 9

 10. ෳࡶͳυϝΠϯʁ #ccc_e4 10

 11. • Ξϯίϯτϩʔϥϒϧ • ๏཯ɾ੍౓ɾϧʔϧ • ొ৔ਓ෺ɾγεςϜ • ΦϖϨʔγϣϯ • ࣌ؒ࣠

  • εςʔλε • etc... #ccc_e4 11
 12. հޢอݥ #ccc_e4 12

 13. • հޢܦӦࢧԉαʔϏε • ࠾༻ɺӦۀɺڅ༩ɺۈଵɻɻ • հޢอݥ੥ٻ • WebΞϓϦέʔγϣϯ • Kotlin

  + SpringBoot #ccc_e4 13
 14. ਆಸ઒ݝࠃຽ݈߁อݥஂମ࿈߹ձHP http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/kaigo/ 14

 15. հޢอݥͷෳࡶ͞ • څ෇཰, ஍Ҭ୯Ձ • հޢ౓, ݶ౓ֹ • αʔϏεछྨ, αʔϏείʔυ

  • Ճࢉɾݮࢉ, ࢉఆߏ଄ • ๏վਖ਼ • ެඅ, ฦ໭ • ࣏ࣗମ͝ͱͷಛྫ • etc... #ccc_e4 15
 16. ๏վਖ਼ • ̏೥ຖʹେ෯ݟ௚͠ • ෳࡶͳ΋ͷ͸ΑΓෳࡶʹͳ͍ͬͯ͘ • ෳࡶ͞͸มԽ͢Δ #ccc_e4 16

 17. ݱ࣮ੈք͸ γεςϜͷͨΊͷ΋ͷͰ͸ͳ͍ #ccc_e4 17

 18. ҰຊಓΛݟ͚ͭΔ #ccc_e4 18

 19. Ұຊಓ • Not ཁٻͷચ͍ग़͠ • Not Ձ஋ఏڙͷ୯Ґ • But υϝΠϯͷ࠷খ୯Ґ

  #ccc_e4 19
 20. Why? • ҭͯΔ • ؒҧ͑Δ • ΍Γ௚͢ • มԽΛ౰ͨΓલʹ͢Δ #ccc_e4

  20
 21. ҰຊಓΛݟ͚ͭग़͢ #ccc_e4 21

 22. υϝΠϯͷֶश #ccc_e4 22

 23. ࣮຿ͷϩʔϧϓϨΠ #ccc_e4 23

 24. ϢʔβʔετʔϦʔϚοϐϯά ϢʔβʔετʔϦʔϚοϐϯά https://www.oreilly.co.jp/books/9784873117324/ 24

 25. ਆಸ઒ݝࠃຽ݈߁อݥஂମ࿈߹ձHP http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/kaigo/ 25

 26. 1. հޢࣄۀऀ͕ར༻ऀຖͷεέδϡʔϧͷ࣮੷Λ֬ఆ͢Δ • ར༻ऀຖͷ੥ٻॻʢอݥ෼ʣ 2. հޢࣄۀऀ͕ࠃ΁ͷ੥ٻֹۚΛ֬ఆ͢Δ • հޢࣄۀऀຖͷ੥ٻॻʢอݥ෼ʣ 3. αʔϏεࣄۀऀ͕ར༻ऀ΁ͷ੥ٻֹۚΛ֬ఆ͢Δ

  • ར༻ऀຖͷ੥ٻॻʢࣗඅ෼ʣ #ccc_e4 26
 27. #ccc_e4 27

 28. ՝୊؅ཧ • όοΫϩά • TODOϦετ • ͙͢ʹ࢒͢ #ccc_e4 28

 29. ελʔτϥΠϯʹ͸ཱͬͨ #ccc_e4 29

 30. Ͳ͏΍ͬͯਐΊΔ͔ #ccc_e4 30

 31. υϝΠϯʹϑΥʔΧε͢Δ #ccc_e4 31

 32. ϞσϧϕʔεͷΞϓϩʔν • (ཁٻ) -> ֓೦ • (֓೦) -> Ϟσϧ #ccc_e4

  32
 33. The complexity is complicated. #ccc_e4 33

 34. Good programmers write code that humans can understand. — -Martin

  Fowler #ccc_e4 34
 35. υϝΠϯͷཧղΛ໌Β͔ʹ͢Δ • ʮ୭͕ԿΛ΍Δ͔ʁʯ • ཧղΛදݱ͢Δ࡞ۀ • (ཁٻ) -> ֓೦ •

  (֓೦) -> Ϟσϧ #ccc_e4 35
 36. Ϟσϧͷநग़ #ccc_e4 36

 37. ! #ccc_e4 37

 38. (ࢲ͕ͨͪ) Ͳ͏΍͍ͬͯΔ͔ #ccc_e4 38

 39. Ϟσϧͷநग़ • ҰຊಓͷݴޠԽ • ໊ࢺͷநग़ • σʔλͱͦͷ࣋ͪओ #ccc_e4 39

 40. #ccc_e4 40

 41. ෇ᝦͱϗϫΠτϘʔυ 1. Write and Talk! 2. Write and Talk!! 3.

  Write and Talk!!! #ccc_e4 41
 42. #ccc_e4 42

 43. Talk is cheap. Show me the code. — Linus Torvalds

  #ccc_e4 43
 44. ίʔυΛॻ͘ #ccc_e4 44

 45. Service • ΞϓϦέʔγϣϯ͕࣮ݱ͍ͨ͜͠ͱ • ϢʔεέʔεΛදݱ͢Δॲཧͷ୯Ґ • ϞσϧΛ࢖͏ #ccc_e4 45

 46. ઃܭͷͨΊͷςετ • ݱ࣮ੈքΛදݱ͢Δͷ͕໨తͰ͸ͳ͍ • ServiceͷςετΛॻ͍ͯΈΔ • ࣮ݱ͍ͨ͜͠ͱΛݟࣦΘͳ͍ #ccc_e4 46

 47. TDD Live in 50 minutes https://speakerdeck.com/twada/tdd-live-in-50-minutes 47

 48. def "ࠃ΁ͷ੥ٻॻΛ࡞੒͢Δʹ͸"() { given: // Կ͕ඞཁͰ when: // ॲཧΛ࣮ߦ͢Δͱ then:

  // Կ͕Ͱ͖͕͋Δͷ͔ʁ } #ccc_e4 48
 49. ໋໊ • ୈೋݴޠ(ӳޠ)΁ͷஔ͖׵͑ • ೔ຊޠ͔ͩΒ௨͡Δɺ͸·΍͔͠ • ओޠͷ໌֬Խ #ccc_e4 49

 50. /** * ݶ౓ֹ؅ཧର৅಺୯Ґ਺ͷ಺ɺڅ෇ର৅ͷ୯Ґ਺ */ fun benefitPointAppliedToPointLimit(): Point { return min(

  pointAppliedToPointLimit() - adjustmentPoint.total(), insuranceLicense.gradingMaxPoint ) } #ccc_e4 50
 51. Ϟσϧͷߏ଄ #ccc_e4 51

 52. "ଟ͘ͷ৘ใΛूΊͨوॏͳσʔλ" • σʔλ͸୯ͳΔ஋ • σʔλ͸࡞Γग़ͤͳ͍ • σʔλΛ૊Έ߹Θͤͨҙຯͷ͋Δ৘ใ • ৘ใ͸σʔλ͔Β࡞Γग़ͤΔ SQLΞϯνύλʔϯ

  https://www.oreilly.co.jp/books/9784873115894/ 52
 53. • σʔλ͔ΒϞσϧΛੜ੒ • ίϯετϥΫλͰσʔλΛ౉͢ • ৘ใΛϞσϧ(ͷϝιου)͕ఏڙ • σʔλΛ૊Έ߹ΘͤɾՃ޻͢Δ #ccc_e4 53

 54. લా͞Μ͕ ࠓ݄ อݥڅ෇අΛ ͍͘Β໯͑Δͷ͔ #ccc_e4 54

 55. հޢࣄۀॴA͕લా͞Μʹ࣮ࢪͨ͠αʔϏε • 11/10 ਎ମհޢ 394୯Ґ • 11/20 ੜ׆ԉॿ 181୯Ґ •

  11/30 ਎ମհޢ 394୯Ґ #ccc_e4 55
 56. // σʔλͷऔಘ val serviceSection = serviceSectionRepository.findBy(sectionNumber) val insuranceLicense = insuranceLicenseRepository.findBy(licenseNumber,

  monthProvided) val actualResult = actualResultRepository.findBy(monthProvided, sectionNumber, licenseNumber) // Ϟσϧͷੜ੒ val estimate = Estimate(insuranceLicense, serviceSection, actualResult) // ৘ใͷఏڙ estimate.amount() // ߹ܭֹۚ estimate.benefitAmount() // อݥڅ෇ֹۚ estimate.careReceiverAmount() // ར༻ऀෛ୲ֹ estimate.amountBy(careType) // αʔϏεछྨ͝ͱͷֹۚ #ccc_e4 56
 57. ! #ccc_e4 57

 58. // σʔλͷऔಘ val serviceSection = serviceSectionRepository.findBy(sectionNumber) val insuranceLicense = insuranceLicenseRepository.findBy(licenseNumber,

  monthProvided) val actualResult = actualResultRepository.findBy(monthProvided, sectionNumber, licenseNumber) // Ϟσϧͷੜ੒ val estimate = Estimate(insuranceLicense, serviceSection, actualResult) // ৘ใͷఏڙ estimate.amount() // ߹ܭֹۚ estimate.benefitAmount() // อݥڅ෇ֹۚ estimate.careReceiverAmount() // ར༻ऀෛ୲ֹ estimate.amountBy(careType) // αʔϏεछྨ͝ͱͷֹۚ #ccc_e4 58
 59. σʔλͱ৘ใ͸੾ΓޱʹΑͬͯมΘΔ • ඞཁͳσʔλ͸Ϟσϧͱͯ͠ѻ͏ • Ϟσϧ͸σʔλΛѻ͏୯Ґ • σʔλΛந৅Խ͢ΔͱϞσϧʹͳΔ • Ϟσϧ͸৘ใΛఏڙ͢Δ #ccc_e4

  59
 60. ! ੥ٻॻ " ར༻ऀ # $! ඃอݥऀূ # $! ࢧڅݶ౓୯Ґ਺

  # $! ୯Ґ਺ " հޢࣄۀॴ # $! ୯Ґ਺୯Ձ # $! Ձ֨ $ ࣮੷εέδϡʔϧ #ccc_e4 60
 61. ੥ٻॻͷσʔλͱ৘ใ • ར༻ऀ -> ੥ٻઌ • հޢࣄۀॴ -> ੥ٻݩ •

  ࣮੷εέδϡʔϧ -> ੥ٻ໌ࡉ #ccc_e4 61
 62. ! ੥ٻॻ " ར༻ऀ # $! ඃอݥऀূ # $! ࢧڅݶ౓୯Ґ਺

  # $! ୯Ґ਺ " հޢࣄۀॴ # $! ୯Ґ਺୯Ձ # $! Ձ֨ $ ࣮੷εέδϡʔϧ #ccc_e4 62
 63. Ϟσϧͷநग़ • ୭͕ • ͲͷʮσʔλʯΛ஌͍ͬͯͯ • Կͷʮ৘ใʯΛఏڙ͢Δ • ͱߟ͑Δͷ͔ #ccc_e4

  63
 64. ਖ਼ղ͸ͳ͍ • ੾ΓޱΛܾΊΔͷ͸ࣗ෼ͨͪ • "खࠒͳେ͖͞" • ୯Ұ੹೚ • ςετ #ccc_e4

  64
 65. #ccc_e4 65

 66. ؀ڥ #ccc_e4 66

 67. #ccc_e4 67

 68. #ccc_e4 68

 69. #ccc_e4 69

 70. • ։ൃऀ͸5໊ • ϗϫΠτϘʔυ • ෇ᝦͱϖϯ • େ͖ͳϞχλ #ccc_e4 70

 71. αΠΫϧͷ੾Γସ͑ίετΛͳ͘͢ #ccc_e4 71

 72. υϝΠϯͷཧղΛ໌Β͔ʹ͢Δ • ʮ୭͕ԿΛ΍Δ͔ʁʯ • ཧղϨϕϧΛදݱ • શһ͕ཧղ͍ͯ͠Δඞཁ͕͋Δ #ccc_e4 72

 73. ͻͱͭͷ͜ͱΛ ΈΜͳͰ΍Δ #ccc_e4 73

 74. ϞϒϓϩɾϞϒϫʔΫ • ू߹஌ • ৘ใڞ༗ • ڭҭޮՌ WEB+DB PRESS Vol.102

  https://gihyo.jp/magazine/wdpress/archive/2018/vol102 74
 75. Agile Games 2017 - Mob Programming Conference https://2017.agilegamesnewengland.com/index.php/mob-programming-conference 75

 76. Ϟϒͷམͱ݀͠ • ฏۉ଎౓ʹͳ͍ͬͯͳ͍͔ʁ • ໾ׂ෼୲͸ͳ͍͔ʁ • ࠷ߴ଎౓͸্͕͍ͬͯΔ͔ʁ • ϞϒϫʔΫ͸෢ثͷҰͭ #ccc_e4

  76
 77. ৘ใڞ༗ͱυΩϡϝϯςʔγϣϯ #ccc_e4 77

 78. Flow and Stock • Twitter ͱ YouTube • Chat ͱ

  Wiki #ccc_e4 78
 79. όέʔγϣϯͷࣸਅ #ccc_e4 79

 80. #ccc_e4 80

 81. • FlowΛSlackʹ࢒͢ • FlowΛesaʹ࢒͢ • StockΛesaʹ࢒͢ #ccc_e4 81

 82. #ccc_e4 82

 83. ܭըͱ;Γ͔͑Γ #ccc_e4 83

 84. ୹͍αΠΫϧ • يಓमਖ਼ • ҙࢥܾఆ • ਐḿ #ccc_e4 84

 85. 5ஈ֊ͷҙࢥܾఆ ! ׬શʹಉҙ " Α͍ͱࢥ͏ # ΍ͬͯΈΔ͔ $ Ҿ͔͔ͬΔ͚Ͳɺ΍ͬͯΈΔ͔.. %

  ࢍಉͰ͖ͳ͍ͳ & ઈରʹμϝͩ #ccc_e4 85
 86. #ccc_e4 86

 87. ਐḿ #ccc_e4 87

 88. Working software is the primary measure of progress. Principles behind

  the Agile Manifesto https://agilemanifesto.org/iso/en/principles.html 88
 89. Appendix #ccc_e4 89

 90. ϚΠΫϩαʔϏε • ΍Ί͓ͯ͜͏ • ४උ͸Ͱ͖Δ ϚΠΫϩαʔϏεΞʔΩςΫνϟ https://www.oreilly.co.jp/books/9784873117607/ 90

 91. ෗ഊ๷ࢭ૚ • ੍౓ࣗମͷ࿪ • ݱߦιϑτ΢ΣΞͷ࢓༷ • ӡ༻্ͷ੍໿ • etc #ccc_e4

  91
 92. Beware the Share. Check Your context. — Udi Dahan ϓϩάϥϚ͕஌Δ΂͖97ͷ͜ͱ

  https://www.oreilly.co.jp/books/9784873114798/ 92
 93. ·ͱΊ #ccc_e4 93

 94. • ࠎ֨ʹͳΔҰຊಓΛݟ͚ͭग़͢ • ֆΛඳ͘ɺݴ༿ʹ͢Δ • ಈ࡞͢ΔίʔυΛॻ͘ • ࣦഊ͠ͳ͕ΒҭͯΔ #ccc_e4 94

 95. #ccc_e4 95

 96. ϞσϧΛҭͯΔ ࡞Γͳ͕ΒܾΊ͍ͯ͘ #ccc_e4 96

 97. MAKE MISTAKS FASTR #ccc_e4 97

 98. Usable Feasible Valuable #ccc_e4 98

 99. None