$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

楽しく学ぶ難解プログラミング言語

 楽しく学ぶ難解プログラミング言語

Susisu

May 29, 2016
Tweet

More Decks by Susisu

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ָ ͠ ͘ ֶ Ϳ
  ೉ ղ ϓ ϩ ά ϥ ϛ ϯ ά ݴ ޠ
  0 6 $ $ -5 ձ

  View Slide

 2. !TVTJTV

  View Slide

 3. —+BWB4DSJQU

  View Slide

 4. —)BTLFMM

  View Slide

 5. ̈'MBTI

  View Slide

 6. ೉ ղ ϓ ϩ ά ϥ ϛ ϯ ά ݴ ޠ

  View Slide

 7. & T P U F S J D
  1 S P H S B N N J O H
  - B O H V B H F

  View Slide

 8. & T P U F S J D
  1 S P H S B N N J O H
  - B O H V B H F
  &TPMBOH

  View Slide

 9. ϓ ϩ ά ϥ ϛ ϯ ά ݴ ޠ ͷ
  ෼ ྨ ͷ ͻ ͱ ͭ

  View Slide

 10. ϓϩάϥϛϯάݴޠઃܭͷݶքʹ௅ઓ

  View Slide

 11. ϓϩάϥϛϯάݴޠઃܭͷݶքʹ௅ઓ

  গ਺ͷه߸ɺ໋ྩͰϓϩάϥϜΛهड़͢Δ
  ਓؒʹཧղෆՄೳʹ͢Δ

  View Slide

 12. ϓϩάϥϛϯάݴޠઃܭͷݶքʹ௅ઓ
  ԿΒ͔ͷίϯηϓτͷ࣮ূ

  View Slide

 13. ϓϩάϥϛϯάݴޠઃܭͷݶքʹ௅ઓ
  ԿΒ͔ͷίϯηϓτͷ࣮ূ

  ϓϩάϥϜͷ࣮ߦϑϩʔ͕࣍ݩ

  View Slide

 14. ϓϩάϥϛϯάݴޠઃܭͷݶքʹ௅ઓ
  ԿΒ͔ͷίϯηϓτͷ࣮ূ
  ܳज़

  View Slide

 15. ϓϩάϥϛϯάݴޠઃܭͷݶքʹ௅ઓ
  ԿΒ͔ͷίϯηϓτͷ࣮ূ
  ܳज़

  ը૾͕ιʔείʔυ

  View Slide

 16. ϓϩάϥϛϯάݴޠઃܭͷݶքʹ௅ઓ
  ԿΒ͔ͷίϯηϓτͷ࣮ূ
  ܳज़
  ୯ͳΔδϣʔΫ

  View Slide

 17. ϓϩάϥϛϯάݴޠઃܭͷݶքʹ௅ઓ
  ԿΒ͔ͷίϯηϓτͷ࣮ূ
  ܳज़
  ୯ͳΔδϣʔΫ

  ϑΝΠϧ໊͕ιʔείʔυ
  όΠτͰ)FMMP XPSME

  View Slide

 18. ओཁϓϩάϥϛϯάݴޠ෼ྨൺ΂
  ೉ ղ
  ໋ ྩ ܕ ؔ ਺ ܕ ࿦ ཧ ܕ Ϗ δϡ Ξϧ
  ͨͩͷ
  ޘָ
  ࣮༻త
  $
  $
  $
  +BWB
  %
  4XJGU
  1FSM
  1ZUIPO
  3VCZ
  +BWB4DSJQU

  -*41
  )BTLFMM
  4UBOEBSE.-
  0$BNM
  '
  4DBMB

  1SPMPH

  4DSBUDI

  #SBJOGVDL
  .BMCPMHF
  1JFU

  ˞͜ΕΒͷ෼ྨ͸௚ߦ͍ͯ͠Δ΋ͷ΋͋ΔͨΊ ໋ྩܕ͔ͭؔ਺ܕͳͲ
  ɺ෼ྨ͸͋͘·ͰͻͱͭͷྫͰ͢

  View Slide

 19. ೉ ղ ϓ ϩ ά ϥ ϛ ϯ ά ݴ ޠ ͸
  ָ ͠ ͍ ʂ

  View Slide

 20. ೉ ղ ϓ ϩ ά ϥ ϛ ϯ ά ݴ ޠ ͸
  ਂ ͍ ʂ

  View Slide

 21. ಠ அ ͱ ภ ݟ ࢲ ͕ ஌ ͬ ͯ ͍ Δ ΋ ͷ

  Ͱ
  ͍ ͘ ͭ ͔ ঺ հ ͠ · ͢

  View Slide

 22. 8 I J U F T Q B D F

  View Slide

 23. 8 I J U F T Q B D F
  ۭ ന จ ࣈ ͷ Έ Ͱ ه ड़

  View Slide

 24. 8 I J U F T Q B D F
  ۭ ന จ ࣈ ͷ Έ Ͱ ه ड़
  ൒ ֯ ε ϖ ʔ ε ɺ λ ϒ จ ࣈ ɺ վ ߦ

  View Slide

 25. View Slide

 26. 8 I J U F T Q B D F
  ڻ ͖ ͷ ന ͞

  View Slide

 27. 8 I J U F T Q B D F
  ݟ ͨ ໨ ʹ ൓ ͠ ͯ
  ͔ ͳ Γ ࢖ ͍ ΍ ͢ ͍
  ελοΫϕʔεͷݴޠ
  ௿ϨϕϧͰ͸͋Δ͕ɺ੔਺ͷԋࢉ΍ೖग़ྗ͕
  σϑΥϧτͰଘࡏͨ͠Γͱߴػೳ

  View Slide

 28. # S B J O G V D L

  View Slide

 29. # S B J O G V D L
  ͭ ͷ ه ߸ ͷ Έ Ͱ ه ड़
  < >

  View Slide

 30. +++++++++
  [>++++++++>+++++++++++>+++++<<<-]
  >.>++.+++++++..+++.>-.------------.
  <++++++++.--------.+++.------.--------.>+.

  View Slide

 31. # S B J O G V D L
  ݶ Γ ͳ ͘ γ ϯ ϓ ϧ ͳ
  ख ଓ ͖ ܕ ݴ ޠ
  ୯ ७ ͳ ϝ Ϟ Ϧ ɾ ϙ Π ϯ λ ͱ
  ϧ ʔ ϓ ػ ߏ ͷ Έ

  View Slide

 32. # S B J O G V D L
  ࣮ ૷ ͕ ؆ ୯ ʂ

  View Slide

 33. # S B J O G V D L
  # S B J O G V D L ͸
  ν ϡ ʔ Ϧ ϯ ά ׬ શ
  νϡʔϦϯάϚγϯ΍
  ࣮༻తͳݴޠ $ݴޠɺ+BWBͳͲ
  ͱ
  ౳ՁͳܭࢉೳྗΛ΋ͭ

  View Slide

 34. # S B J O G V D L
  # S B J O G V D L Λ ࣮ ૷ Ͱ ͖ Ε ͹
  ν ϡ ʔ Ϧ ϯ ά ׬ શ

  View Slide

 35. ( S B T T

  View Slide

 36. ( S B T T
  ૲ ͷ Έ Ͱ ه ड़

  View Slide

 37. ( S B T T
  ૲ ͷ Έ Ͱ ه ड़
  X 8 W

  View Slide

 38. wwwwvwvwwWWwvwwWwwvwwwwWWWwwWwwWWWWWWwwwwWw
  wvwWWwWwwvwWWWwwwwwWwwwwwwWWwWWWwWWWWWWwW
  WWWWWWWwwwWwwWWWWWWWWWWwWwwwwwWWWWWWWW
  WWWwwwwwWWWWWWWWWWWWwwwwWWWWWWWWWWWWW
  wwwWWWWWWWWWWWWWWwwwWWWWWWWWWWWWWWWwW
  WWWWWWWWWWWWWWWWWwwwWwwwwwwwwwwwwwwWWWW
  WWWWWWWWWWWWWWWwwwwwwwwWwwWWWWWWWWWWW
  WWWWWWWWWWWWWwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwWwwww
  wwwwwwwwwwwwwwwww       wwwwwwwwWWwwwwwww
  wwwwwwwwwwwwwwwww     は  wwwwwWWWWWWWWWW
  WWWWWwWwwwWWWW  わ  い  WWWWWWWwwwWwwWW
  WWWWWWWWWWwwww  ろ  は  wWwwwwwwwWWWWWWW
  WWWWWWWWWWwwww  す  い  wwwWwwWWWWWWWWW
  WWWWWWWWWwwwww   わ    wwwwWwwWWWWWWWW
  WWWWWWWWWWWWW  ろ    WWWWWWWWWwwwwww
  wwwwwWwwWWWWWWW  す    WWWWWWWWWwwwwww
  wwwwwwwWwwwwwwwww       wwwwwwWWWWWWWWW
  WWWWWWWWwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  wwwwwwWwwwwwwwwwwwwwwWWwwwwwwwwwWWWwwWWWWwww
  wwwwwwwwwwwwWWWWWwwWWWWWWwwwwWWWWWWWwwWWW
  WWWWWwwwwWWWWWWWWWwwWWWWWWWWWWwwwwwwwww
  wwwwWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWwwwwww
  wwwwwWwwwWWwwwwwwwwwwwwwwwwwwWWWwwWWWWwwwwww
  wwwwwwwwwwwwwwwwwwWWWWWwwWWWWWWwwwwwwwWWWW
  WWWwwWWWWWWWWwwwwwwWWWWWWWWWwwWWWWWWWW
  WWwwwwwwWWWWWWWWWWWwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

  View Slide

 39. ( S B T T
  େ ૲ ݪ ෆ Մ ආ

  View Slide

 40. ( S B T T
  എ ޙ ʹ ͋ Δ ͷ ͸
  ܕ ແ ͠ ϥ Ϝ μ ܭ ࢉ
  ϥϜμܭࢉ͸ؔ਺ܕݴޠͷཧ࿦ج൫

  View Slide

 41. - B [ Z ,

  View Slide

 42. - B [ Z ,
  ؔ ਺ ܕ ݴ ޠ ൛ # S B J O G V D L

  View Slide

 43. - B [ Z ,
  ݶ Γ ͳ ͘ γ ϯ ϓ ϧ ͳ
  ؔ ਺ ܕ ݴ ޠ
  छ ྨ ͷ ૊ Έ ࠐ Έ ؔ ਺ 4 , * ͱ
  ؔ ਺ ద ༻ ͷ Έ

  View Slide

 44. K
  (SII(S(K(S(S(K(SII(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(S(KS)(SS(S(S(KS)K))(KK)))))
  (S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(S(KS)(S(KK)(SII)))
  (K(SI(KK)))))))(K(S(K(S(S(KS)(S(K(SI))(S(KK)(S(K(S(S(KS)K)(S(S(KS)K)I)
  (S(SII)I(S(S(KS)K)I)(S(S(KS)K)))))(SI(K(KI)))))))))(S(KK)K)))))))(K(S(KK)
  (S(SI(K(S(S(S(S(SSK(SI(K(KI))))(K(S(S(KS)K)I(S(S(KS)K)(S(S(KS)K)I))
  (S(K(S(SI(K(KI)))))K)(KK))))(KK))(S(S(KS)(S(K(SI))(S(KK)(S(K(S(S(KS)K)))
  (SI(KK))))))(K(K(KI)))))(S(S(KS)(S(K(SI))(SS(SI)(KK))))(S(KK)
  (S(K(S(S(KS)K)))(SI(K(KI)))))))))(K(K(KI))))))))))(K(KI)))))(SI(KK)))))
  (S(K(S(K(S(K(S(SI(K(S(K(S(S(KS)K)I))(S(SII)I(S(S(KS)K)I)))))))K))))
  (S(S(KS)(S(KK)(SII)))(K(SI(K(KI)))))))(SII(S(K(S(S(KS)(S(K(S(S(SI(KK))
  (KI))))(SS(S(S(KS)(S(KK)(S(KS)(S(K(SI))K)))))(KK))))))(S(S(KS)
  (S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SII)))(K(S(S(KS)K)))))))(K(S(S(KS)
  (S(K(S(S(SI(KK))(KI))))(S(KK)(S(K(SII(S(K(S(S(KS)(S(K(S(K(S(S(KS)(S(KK)
  (S(KS)(S(K(SI))K))))(KK)))))(S(S(KS)(S(KK)(S(K(SI(KK)))(SI(KK)))))
  (K(SI(KK))))))))(S(S(KS)(S(K(S(KS)))(S(K(S(KK)))(S(S(KS)(S(KK)(SII)))
  (K(SI(K(KI))))))))(K(K(SI(K(KI)))))))))(S(K(SII))(S(K(S(K(SI(K(KI))))))
  (S(S(KS)(S(KK)(SI(K(S(K(S(SI(K(KI)))))K)))))(K(S(K(S(SI(KK))))
  (S(KK)(SII)))))))))))(K(SI(K(KI))))))))(S(S(KS)K)I)
  (SII(S(K(S(K(S(SI(K(KI)))))K))(SII)))))

  View Slide

 45. ͦ ͷ ଞ ༗ ໊ ͳ ೉ ղ ϓ ϩ ά ϥ ϛ ϯ ά ݴ ޠ
  #FGVOHFʜϑϩʔ͕࣍ݩ
  .BMCPMHFʜਓؒʹ͸ཧղͰ͖ͳ͍
  ਅ໘໨ͳݚڀ΋͋Δͱ͔ͳ͍ͱ͔

  1JFUʜը૾͕ιʔείʔυ
  FTPMBOHPSHʹ͸ΰϛͷΑ͏ͳ਺ͷݴޠ͕͋Δ

  View Slide

 46. · ͱ Ί

  View Slide

 47. ೉ ղ ϓ ϩ ά ϥ ϛ ϯ ά ݴ ޠ ͸
  ָ ͠ ͍ ʂ

  View Slide

 48. ॻ ͍ ͯ Έ Δ
  ύ ζ ϧ ͕ ޷ ͖ ͳ ਓ ʹ ͓ ͢ ͢ Ί

  View Slide

 49. ॲ ཧ ܥ Λ ࣮ ૷ ͠ ͯ Έ Δ
  ϓ ϩ ά ϥ ϛ ϯ ά ޷ ͖ ͳ ਓ ʹ ͓ ͢ ͢ Ί

  View Slide

 50. ࡞ ͬ ͯ Έ Δ
  ݴ ޠ ࣗ ࡞ ཉ ٻ ͕ ͋ Δ ਓ ʹ ͓ ͢ ͢ Ί

  View Slide

 51. ݚ ڀ ͠ ͯ Έ Δ
  ਓ Ҏ ֎ ʹ ͓ ͢ ͢ Ί

  View Slide

 52. ͜ Μ ͳ ͛ Μ ͝ ʹ · ͡ ʹ
  ͳ ͬ ͪ Ό ͬ ͯ Ͳ ͏ ͢ Δ ͷ
  ׬

  View Slide