Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

スクリーンショット撮影のために Puppeteer を操る / Kyoto.js 16

Susisu
April 27, 2019

スクリーンショット撮影のために Puppeteer を操る / Kyoto.js 16

Susisu

April 27, 2019
Tweet

More Decks by Susisu

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ε Ϋ Ϧ ʔϯ γ ϣ ο τ ࡱ Ө ͷ ͨ Ί ʹ
  P u p p e t e e r Λ ૢ Δ
  2 0 1 9 - 0 4 - 2 7 K y o t o . j s 1 6
  i d : s u s i s u

  View full-size slide

 2. Θ ͨ ͠Ͱ ͢
  - id:susisu
  - GitHub: susisu
  - ͸ͯͳ ΞϓϦέʔγϣϯΤϯδχΞ
  - Mackerel

  View full-size slide

 3. લ ճ ͷ ͋ Β͢ ͡
  - Web ΞϓϦέʔγϣϯͷϔϧϓυΩϡϝϯτ
  - εΫϦʔϯγϣοτࡱӨ
  - ͭΒ͍

  View full-size slide

 4. ε Ϋ γ ϣ ࡱ Ө ͷ ྲྀ Ε Λ
  ͓ ͞ Β ͍ ͯ͠ Έ · ͠ ΐ ͏

  View full-size slide

 5. ϖʔ δ Λ
  ։ ͘
  ը ໘ Λ
  ฤ ू ͢ Δ
  ε Ϋ γ ϣ
  ࡱ Δ
  ը ૾ Λ
  Ճ ޻ ͢ Δ
  - ϩ άΠ ϯ
  - ໨ త ͷ ϖʔ δ ʹ Ҡ ಈ
  - ς Ωε τ ͳ Ͳ Λ ೖ ྗ
  - ։ ൃ ऀ π ʔϧ ͔ Β ཁ ૉ Λ ฤ ू
  - τ Ϧ ϛ ϯ ά
  - ը ૾ Λ อ ଘ ɾ ϑ Ν Πϧ Ҡ ಈ
  - ը ૾ ͱ ͯ͠ͷ ฤ ू ɾ ߹ ੒
  - ݟ ͑ͯ ͸ ͍ ͚ ͳ ͍ ΋ ͷ Λ Ӆ ͢

  View full-size slide

 6. ϖʔ δ Λ
  ։ ͘
  ը ໘ Λ
  ฤ ू ͢ Δ
  ε Ϋ γ ϣ
  ࡱ Δ
  ը ૾ Λ
  Ճ ޻ ͢ Δ
  - ϩ άΠ ϯ
  - ໨ త ͷ ϖʔ δ ʹ Ҡ ಈ
  - ς Ωε τ ͳ Ͳ Λ ೖ ྗ
  - ։ ൃ ऀ π ʔϧ ͔ Β ཁ ૉ Λ ฤ ू
  - τ Ϧ ϛ ϯ ά
  - ը ૾ Λ อ ଘ ɾ ϑ Ν Πϧ Ҡ ಈ
  - ը ૾ ͱ ͯ͠ͷ ฤ ू ɾ ߹ ੒
  - ݟ ͑ͯ ͸ ͍ ͚ ͳ ͍ ΋ ͷ Λ Ӆ ͢

  View full-size slide

 7. ϖʔ δ Λ
  ։ ͘
  ը ໘ Λ
  ฤ ू ͢ Δ
  ε Ϋ γ ϣ
  ࡱ Δ
  ը ૾ Λ
  Ճ ޻ ͢ Δ
  - ϩ άΠ ϯ
  - ໨ త ͷ ϖʔ δ ʹ Ҡ ಈ
  - ς Ωε τ ͳ Ͳ Λ ೖ ྗ
  - ։ ൃ ऀ π ʔϧ ͔ Β ཁ ૉ Λ ฤ ू
  - τ Ϧ ϛ ϯ ά
  - ը ૾ Λ อ ଘ ɾ ϑ Ν Πϧ Ҡ ಈ
  - ը ૾ ͱ ͯ͠ͷ ฤ ू ɾ ߹ ੒
  - ݟ ͑ͯ ͸ ͍ ͚ ͳ ͍ ΋ ͷ Λ Ӆ ͢

  View full-size slide

 8. ϖʔ δ Λ
  ։ ͘
  ը ໘ Λ
  ฤ ू ͢ Δ
  ε Ϋ γ ϣ
  ࡱ Δ
  ը ૾ Λ
  Ճ ޻ ͢ Δ
  - ϩ άΠ ϯ
  - ໨ త ͷ ϖʔ δ ʹ Ҡ ಈ
  - ς Ωε τ ͳ Ͳ Λ ೖ ྗ
  - ։ ൃ ऀ π ʔϧ ͔ Β ཁ ૉ Λ ฤ ू
  - τ Ϧ ϛ ϯ ά
  - ը ૾ Λ อ ଘ ɾ ϑ Ν Πϧ Ҡ ಈ
  - ը ૾ ͱ ͯ͠ͷ ฤ ू ɾ ߹ ੒
  - ݟ ͑ͯ ͸ ͍ ͚ ͳ ͍ ΋ ͷ Λ Ӆ ͢

  View full-size slide

 9. ϖʔ δ Λ
  ։ ͘
  ը ໘ Λ
  ฤ ू ͢ Δ
  ε Ϋ γ ϣ
  ࡱ Δ
  ը ૾ Λ
  Ճ ޻ ͢ Δ
  - ϩ άΠ ϯ
  - ໨ త ͷ ϖʔ δ ʹ Ҡ ಈ
  - ς Ωε τ ͳ Ͳ Λ ೖ ྗ
  - ։ ൃ ऀ π ʔϧ ͔ Β ཁ ૉ Λ ฤ ू
  - τ Ϧ ϛ ϯ ά
  - ը ૾ Λ อ ଘ ɾ ϑ Ν Πϧ Ҡ ಈ
  - ը ૾ ͱ ͯ͠ͷ ฤ ू ɾ ߹ ੒
  - ݟ ͑ͯ ͸ ͍ ͚ ͳ ͍ ΋ ͷ Λ Ӆ ͢

  View full-size slide

 10. ϖʔ δ Λ
  ։ ͘
  ը ໘ Λ
  ฤ ू ͢ Δ
  ε Ϋ γ ϣ
  ࡱ Δ
  ը ૾ Λ
  Ճ ޻ ͢ Δ
  - ϩ άΠ ϯ
  - ໨ త ͷ ϖʔ δ ʹ Ҡ ಈ
  - ς Ωε τ ͳ Ͳ Λ ೖ ྗ
  - ։ ൃ ऀ π ʔϧ ͔ Β ཁ ૉ Λ ฤ ू
  - τ Ϧ ϛ ϯ ά
  - ը ૾ Λ อ ଘ ɾ ϑ Ν Πϧ Ҡ ಈ
  - ը ૾ ͱ ͯ͠ͷ ฤ ू ɾ ߹ ੒
  - ݟ ͑ͯ ͸ ͍ ͚ ͳ ͍ ΋ ͷ Λ Ӆ ͢

  View full-size slide

 11. ϖʔ δ Λ
  ։ ͘
  ը ໘ Λ
  ฤ ू ͢ Δ
  ε Ϋ γ ϣ
  ࡱ Δ
  ը ૾ Λ
  Ճ ޻ ͢ Δ
  × N - ଟ ݴ ޠ ର Ԡ
  - ߋ ৽ ͢ Δ ͨ ͼ

  View full-size slide

 12. ໰ ୊ ఺ ͸ Կ ͔
  - ࡞ۀ಺༰͕୯७
  - ͕͔͔࣌ؒΔ
  - ࠶࣮ߦͰ͖ͳ͍

  View full-size slide

 13. ໰ ୊ ఺ ͸ Կ ͔
  - ࡞ۀ಺༰͕୯७
  - ͕͔͔࣌ؒΔ
  - ࠶࣮ߦͰ͖ͳ͍
  ػ ց ʹ ೚ ͤ ͨ ͍

  View full-size slide

 14. P u p p e t e e r

  View full-size slide

 15. ୈ Ұ ෦ ɹ ׬

  View full-size slide

 16. P u p p e t e e r

  View full-size slide

 17. P u p p e t e e r
  - https://github.com/GoogleChrome/puppeteer
  - Chromium Λ Node.js ͔Βૢ࡞͢ΔΠϯλʔϑΣʔε
  - ཁૉͷฤू΍εΫϦʔϯγϣοτͷࡱӨͳͲ΋ߦ͑Δ

  View full-size slide

 18. ϖʔ δ Λ
  ։ ͘
  ը ໘ Λ
  ฤ ू ͢ Δ
  ε Ϋ γ ϣ
  ࡱ Δ
  - ϩ άΠ ϯ
  - ໨ త ͷ ϖʔ δ ʹ Ҡ ಈ
  - ς Ωε τ ͳ Ͳ Λ ೖ ྗ
  - ։ ൃ ऀ π ʔϧ ͔ Β ཁ ૉ Λ ฤ ू
  - τ Ϧ ϛ ϯ ά
  - ը ૾ Λ อ ଘ ɾ ϑ Ν Πϧ Ҡ ಈ
  ͜ ͜ · Ͱ Λ ࣗ ಈ Խ Ͱ ͖ Δ A P I Λ ఏ ڙ

  View full-size slide

 19. ϖʔ δ Λ
  ։ ͘
  ը ໘ Λ
  ฤ ू ͢ Δ
  ε Ϋ γ ϣ
  ࡱ Δ
  ը ૾ Λ
  Ճ ޻ ͢ Δ
  - ը ໘ ฤ ू ͷ ஈ ֊ Ͱ ؤ ு Δ
  - ͦ ΋ ͦ ΋ ඞ ཁ ͳ ͍ ͜ ͱ ΋ ଟ ͍

  View full-size slide

 20. ϖʔ δ Λ
  ։ ͘
  ը ໘ Λ
  ฤ ू ͢ Δ
  ε Ϋ γ ϣ
  ࡱ Δ
  - ϩ άΠ ϯ
  - ໨ త ͷ ϖʔ δ ʹ Ҡ ಈ
  - ς Ωε τ ͳ Ͳ Λ ೖ ྗ
  - ։ ൃ ऀ π ʔϧ ͔ Β ཁ ૉ Λ ฤ ू
  - τ Ϧ ϛ ϯ ά
  - ը ૾ Λ อ ଘ ɾ ϑ Ν Πϧ Ҡ ಈ
  ΍ ͬͯ ͍ ͖ · ͠ ΐ ͏

  View full-size slide

 21. ϖʔ δ Λ
  ։ ͘
  ը ໘ Λ
  ฤ ू ͢ Δ
  ε Ϋ γ ϣ
  ࡱ Δ
  - ϩ άΠ ϯ
  - ໨ త ͷ ϖʔ δ ʹ Ҡ ಈ
  - ς Ωε τ ͳ Ͳ Λ ೖ ྗ
  - ։ ൃ ऀ π ʔϧ ͔ Β ཁ ૉ Λ ฤ ू
  - τ Ϧ ϛ ϯ ά
  - ը ૾ Λ อ ଘ ɾ ϑ Ν Πϧ Ҡ ಈ
  ຊ ౰ ʹ ʁ

  View full-size slide

 22. ϑ Ϩ ʔϜϫ ʔ Ϋ ͷ ඞ ཁ ੑ
  - Puppeteer ͸͋͘·Ͱ௿Ϩϕϧͷ API
  - ߴϨϕϧͷϧʔϧ͸෇ଐ͠ͳ͍
  - ෳ਺͋ΔεΫϦϓτΛͲ͏࣮ߦ͢Δ͔
  - Ͳ͜ʹը૾Λอଘ͢Δ͔
  - ͳΜΒ͔ͷ࿮૊Έ͕ͳ͍ͱѻ͍ͮΒ͍

  View full-size slide

 23. @ s u s i s u / a rc h e r f i s h

  View full-size slide

 24. ୈ ೋ ෦ ɹ ׬

  View full-size slide

 25. @ s u s i s u / a rc h e r f i s h

  View full-size slide

 26. @ s u s i s u / a rc h e r f i s h
  - Puppeteer Λ࢖ͬͨεΫγϣࡱӨͷͨΊͷϑϨʔϜϫʔΫ /
  CLI Λ࡞Γ·ͨ͠
  - https://github.com/susisu/archerfish

  View full-size slide

 27. ϓ ϩ ϑ Ν Πϧ
  ϓ ϩ ϑ Ν Πϧ = ͻ ͱ ͭ ͷ ઃ ఆ

  View full-size slide

 28. λ ε Ϋ
  ϓ ϩ ϑ Ν Πϧ
  ϓ ϩ ϑ Ν Πϧ ʹ ͸ ෳ ਺ ͷ λ ε Ϋ
  ʢ ε Ϋ Ϧ ϓ τ ʣ ͕ ඥ ͮ ͘

  View full-size slide

 29. module.exports = async ({ browser, screenshot }) => {
  const page = await browser.newPage();
  await page.setViewport({
  width : 1280,
  height : 720,
  deviceScaleFactor: 2,
  });
  await page.goto("https://mackerel.io");
  await screenshot(page, "page");
  await page.close();
  };
  λ ε Ϋ ͷ ྫ

  View full-size slide

 30. λ ε Ϋ
  ε Ϋ γ ϣ
  ϓ ϩ ϑ Ν Πϧ
  λ ε Ϋ Λ ࣮ ߦ ͢ Δ ͱ
  ε Ϋ γ ϣ ͕ ࡞ ੒ ͞ Ε Δ

  View full-size slide

 31. λ ε Ϋ
  ε Ϋ γ ϣ
  ϓ ϩ ϑ Ν Πϧ
  ࡞ ੒ ͞ Ε ͨ ε Ϋ γ ϣ ͸
  ϓ ϩ ϑ Ν Πϧ ͝ ͱ ʹ ू ໿

  View full-size slide

 32. ϓ ϩ ϑ Ν Πϧ
  b e f o re A l l
  a f t e r A l l
  ϩ άΠ ϯ ɾ ޙ ย ෇ ͚ ͳ Ͳ ͸
  ϓ ϩ ϑ Ν Πϧ ʹ ඥ ෇ ͍ ͨ
  ϑ ο Ϋ ε Ϋ Ϧ ϓ τ Ͱ ߦ ͏

  View full-size slide

 33. j a e n
  ϓ ϩ ϑ Ν Πϧ
  j a e n
  ϓ ϩ ϑ Ν Πϧ ͸ ઃ ఆ ͷ ҟ ͳ Δ
  ෳ ਺ ͷ α ϒ ϓ ϩ ϑ Ν Πϧ Λ ࣋ ͯ Δ
  λ ε Ϋ ͷ Έ Λ ڞ ༗

  View full-size slide

 34. j a e n
  ϓ ϩ ϑ Ν Πϧ
  j a e n
  ࡞ ੒ ͞ Ε ͨ ε Ϋ γ ϣ ͸
  α ϒ ϓ ϩ ϑ Ν Πϧ ͝ ͱ ʹ ू ໿

  View full-size slide

 35. ࣮ ࡍ ʹ΍ ͬͯ Έ ͨ
  - Mackerel ͷυΩϡϝϯτͷը૾ͷҰ෦Λ͜ΕΛ࢖ͬͯ࡞੒
  ͍ͯ͠·͢ʢ·࣮ͩݧஈ֊ʣ
  h t t p s : / / m a c k e re l . i o / j a / d o c s / e n t r y / h o w t o / c re a t e - s e r v i c e s - a n d - ro l e s
  h t t p s : / / m a c k e re l . i o / d o c s / e n t r y / h o w t o / c re a t e - s e r v i c e s - a n d - ro l e s

  View full-size slide

 36. · ͱ Ί
  - Puppeteer Λ࢖ͬͯεΫγϣΛࡱΔͨΊͷϑϨʔϜϫʔΫ /
  CLI Λ࡞Γ·ͨ͠
  - https://github.com/susisu/archerfish
  - λεΫ΍࡞੒͞ΕͨεΫγϣͷҰݩ؅ཧ͕Ͱ͖·͢
  - ࠷ॳʹϩάΠϯ͢Δɺͱ͍ͬͨ͜ͱ΋Ͱ͖·͢
  - ࣮͸ڞ௨ͷॲཧΛϥΠϒϥϦԽ͓ͯ͘͜͠ͱ΋Ͱ͖·͢

  View full-size slide

 37. ՝ ୊ ɾ ເ
  - εΫϦϓτΛ࠷৽ʹอͪଓ͚Δίετ΋݁ߏߴ͍
  - ը૾Λ഑৴͢Δͷ͸·ͨผͷ໰୊
  - ࣗಈͰఆظతʹ࣮ߦɾ࠷৽ͷը૾Λ഑৴͢Δϑϩʔͷߏங

  View full-size slide