Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

BuckleScript 使ってみた

Susisu
August 18, 2018

BuckleScript 使ってみた

Susisu

August 18, 2018
Tweet

More Decks by Susisu

Other Decks in Programming

Transcript

 1. B u c k l e S c r i p t ࢖ ͬͯΈ ͨ
  2 0 1 8 - 0 8 - 1 8 K y o t o . ͳ Μ ͔ # 4
  i d : s u s i s u

  View Slide

 2. i d : s u s i s u
  ‣ ͸ͯͳ ΞϓϦέʔγϣϯ
  ΤϯδχΞ
  - Mackerel
  ‣ JavaScript, Scala, Haskell
  ‣ झຯ OCaml ྺ໿ 1 ೥

  View Slide

 3. B u c k l e S c r i p t
  https://bucklescript.github.io

  View Slide

 4. B u c k l e S c r i p t

  View Slide

 5. O C a m l
  ‣ ʮؔ਺ܕݴޠʯ
  - ܕ҆શ
  - ܕਪ࿦ (ຊདྷͷҙຯͰ)
  - record, variant, object, polymorphic variant, first class
  module, functor
  ‣ JavaScript ͱײ֮͸͍ۙ (ݸਓͷײ૝Ͱ͢)

  View Slide

 6. B u c k l e S c r i p t Λ ࢖ ͏ Ϟ ν ϕ ʔ γ ϣ ϯ
  ‣ JavaScript ϥΠϒϥϦͷ࠶ઃܭͷػӡ
  - ͍ͭͰʹܕΛ༻͍ͨઃܭΛ͍ͨ͠
  ‣ લ͔Βؾʹͳ͍ͬͯͨͷͰࢼ͍ͨ͠
  - ର৅ͷϥΠϒϥϦͷґଘؔ܎͕গͳ͍ͷͰࢼ͠΍͍͢
  - TypeScript ͳͲ͸ʮ΍Ε͹Ͱ͖Δʯ
  ‣ OCaml ͷڧྗͳݴޠػೳʹ৐͔ͬΓ͍ͨ

  View Slide

 7. ߏ ੒
  *.js
  *.ml *.bs.js
  *.ml *.bs.js
  *_test.ml *_test.bs.js
  bsb (bsc)
  jest
  rollup ͱ͔

  View Slide

 8. ‣ BuckleScript (OCaml) Λॻ͍͍ͯͯؾ͍ͮͨྑ͍఺
  ‣ ྑ͘ͳ͍఺
  ‣ ҎԼͷ͜ͱ͸࿩͠·ͤΜ
  - ϑϩϯτΤϯυͰͲ͏࢖͏͔
  - OCaml ք۾ͷ࠷ۙͷಈ޲
  - OCaml ͷࡉʑͱͨ͠ػೳ
  - Reason

  View Slide

 9. P ro s
  1 . ܕ ҆ શ

  View Slide

 10. P ro s 1 . ܕ ҆ શ
  ‣ null / undefined ʹک͑Δඞཁ͸ͳ͍
  let x = Some 2
  let y = None
  let f = function
  | Some n -> n
  | None -> 0 (* default value *)
  var x = 2;
  var y = undefined;
  function f(param) {
  if (param !== undefined) {
  return param;
  } else {
  return 0;
  }
  }

  View Slide

 11. P ro s
  2 . ܕ ਪ ࿦

  View Slide

 12. P ro s 2 . ܕ ਪ ࿦
  ‣ ܕ஫ऍ͸ଟ͘ͷ৔߹͸ॻ͔ͳͯ͘ྑ͍
  ‣ ࠷΋Ұൠతͳܕ (ओཁܕ) ͕ਪ࿦͞ΕΔ
  (* s: ('a -> 'b -> 'c) -> ('a -> 'b) -> 'a -> 'c *)
  let s x y z = x z (y z)

  View Slide

 13. P ro s
  3 . J S ͱ ͷ ࿈ ܞ ͕ ؆ ୯

  View Slide

 14. P ro s 3 . J S ͱ ͷ ࿈ ܞ ͕ ؆ ୯
  ‣ JavaScript ͷόΠϯσΟϯά͸؆୯ʹͰ͖Δ
  external length: string -> int =
  "length" [@@bs.get]
  external substr: string -> int -> int
  -> string = "substr" [@@bs.send]
  let str = "ABCDE"
  let n = length str
  let sub = substr str 1 3
  var str = "ABCDE";
  var n = str.length;
  var sub = str.substr(1, 3);

  View Slide

 15. P ro s
  4 . ៉ ྷ ͳ ग़ ྗ

  View Slide

 16. P ro s 4 . ៉ ྷ ͳ ग़ ྗ
  ‣ ൺֱత៉ྷͳ JavaScript (ES5) ͕ग़ྗ͞ΕΔ
  let x = Some 2
  let y = None
  let f = function
  | Some n -> n
  | None -> 0
  var x = 2;
  var y = undefined;
  function f(param) {
  if (param !== undefined) {
  return param;
  } else {
  return 0;
  }
  }

  View Slide

 17. P ro s 4 . ៉ ྷ ͳ ग़ ྗ
  ‣ ൺֱత៉ྷͳ JavaScript (ES5) ͕ग़ྗ͞ΕΔ
  let rec loop n =
  if n > 0 then begin
  Js.log n;
  loop (n - 1)
  end
  else ()
  function loop(_n) {
  while(true) {
  var n = _n;
  if (n > 0) {
  console.log(n);
  _n = n - 1 | 0;
  continue ;
  } else {
  return /* () */0;
  }
  };
  }

  View Slide

 18. P ro s
  5 . ί ϯύΠϧ ͕ ߴ ଎

  View Slide

 19. P ro s 5 . ί ϯύΠϧ ͕ ߴ ଎
  ‣ ΄΅ϑΝΠϧΛอଘͨ͠ॠؒʹίϯύΠϧ͕ऴΘΔ
  ‣ ެࣜυΩϡϝϯτʹΑΕ͹ 10,000 ϑΝΠϧͷڊେͳ
  ϓϩδΣΫτͰ 3 ෼ະຬ
  https://bucklescript.github.io/docs/en/build-
  performance

  View Slide

 20. P ro s
  6 . ศ ར ͳ Ϗ ϧ υ γε ςϜ

  View Slide

 21. P ro s 6 . ศ ར ͳ Ϗ ϧ υ γε ςϜ
  ‣ bsb ͱ͍͏ϏϧυγεςϜ͕෇ଐ
  ‣ watch ΋؆୯ʹͰ͖Δ
  ‣ ิ׬ͷͨΊͷϑΝΠϧͳͲ΋ࣗಈੜ੒ͯ͘͠ΕΔ

  View Slide

 22. C o n s
  1 . ໋ ໊ ن ଇ ͕ ࠞ ࡏ

  View Slide

 23. C o n s 1 . ໋ ໊ ن ଇ ͕ ࠞ ࡏ
  ‣ JavaScript ͸ camelCase ͕ओྲྀ
  ‣ OCaml ͸ snake_case ͕ओྲྀ
  ‣ BuckleScript ͷϥΠϒϥϦ͸ camelCase ͕ଟͦ͏?

  View Slide

 24. C o n s
  2 . จ ࣈ ྻ

  View Slide

 25. C o n s 2 . จ ࣈ ྻ
  ‣ ಺෦දݱͷҧ͍
  - JavaScript ͷจࣈྻ͸ UTF-16
  - OCaml ͷจࣈྻ͸όΠτྻ

  View Slide

 26. C o n s 2 . จ ࣈ ྻ
  ‣ ೔ຊޠͱ͔Λॻ͘ͱΊΜͲ͍͘͞
  let wrong = "日本語"
  let ok = {js|日本語|js}
  (* j では変数の展開もできる *)
  let ok2 = {j|日本語|j}
  var wrong =
  "\xe6\x97\xa5\xe6\x9c\xac\xe8\xaa\x9e";
  var ok = "日本語";
  var ok2 = "日本語";

  View Slide

 27. C o n s 2 . จ ࣈ ྻ
  ‣ JS ༝དྷͷจࣈྻΛ OCaml ͷؔ਺ʹ౉͢ͱ...
  ‣ ଞʹ΋഑ྻ͕Մม௕ (JS) ͔ݻఆ௕ (OCaml) ͔ͳͲ΋
  ͋Δ
  let str = {js|日本語|js}
  let char = String.get str 0
  let () = Js.log char (* 26085 ... char として不正な値 *)

  View Slide

 28. · ͱ Ί

  View Slide

 29. · ͱ Ί
  ‣ ࡉ͔͍఺Λআ͚͹ྑ͍
  - ܕϕʔεͷઃܭ͕Ͱ͖Δͷ͸େ͖͍
  - TypeScript ͱൺ΂Δͱ variant ͕ؾܰʹ࢖͑Δ
  - ίϯύΠϧ଎౓ʹײಈ͢Δ
  - JS ͱͷ࿈ܞ΋OK
  ‣ ϥΠϒϥϦॻ͖׵͑͸Ӷҙਐߦத...

  View Slide