Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

web制作におけるGitフロー

井上拓
January 22, 2018

 web制作におけるGitフロー

広島フロントエンド勉強会 Vol.15 ヒロフロ & AUG広島Git勉強会で発表したスライド

井上拓

January 22, 2018
Tweet

More Decks by 井上拓

Other Decks in Technology

Transcript

 1. pull
  commit
  merge
  checkout
  branch
  stash
  push
  add
  diff
  status
  log
  reset
  revert
  rebase rm
  stash commit
  diff
  merge
  log
  add
  checkout
  pull
  push
  commit
  ώϩϑϩ & AUG޿ౡGitษڧձ
  ʰweb੍࡞ʹ͓͚ΔGitϑϩʔʱ

  View Slide

 2. Ҫ্ ୓
  • ϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ
  • 1991೥6݄6೔ੜ·Εͷ26ࡀ
  • ່͔Θ͍͍
  • CSS Nite in HIROSHIMA ࣮ߦһձ෭ҕһ௕
  • ϑϩϯτΤϯυษڧձ ओ࠵
  • [CodeCode](https://codecodeweb.com/)
  ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  ݄ Ր ਫ ໦ ۚ ౔ ೔
  ன ˕ ˕ ˕ ˕ ˕ ˕
  ൩ ˕ ˕ ˕

  View Slide

 4. ώϩϑϩ & ෢ଂ๥
  ʰोͳ͠୲ʑ໙͓͢͢Ίͷ৯΂ํʱ

  View Slide

 5. ͓͢͢Ί͸
  ʰމຑ̎ਏ + Թۄ + ωΪ௥Ճʱ

  View Slide

 6. pull
  commit
  merge
  checkout
  branch
  stash
  push
  add
  diff
  status
  log
  reset
  revert
  rebase rm
  stash commit
  diff
  merge
  log
  add
  checkout
  pull
  push
  commit
  ώϩϑϩ & AUG޿ౡGitษڧձ
  ʰweb੍࡞ʹ͓͚ΔGitϑϩʔʱ

  View Slide

 7. ஫ҙ
  • Git-flow͸ࠓճऔΓѻΘͳ͍
  • ࣗ෼͕։ൃ͢Δͱ͖ͷख๏Λ঺հ͠·͢

  View Slide

 8. ର৅
  • Gitॳ৺ऀ
  • Git࢖ͬͯΔ͚Ͳɺ͏·͘࢖͑ͯΔ͔Θ͔Βͳ͍
  • Α͘ίϯϑϦΫτىͯ͜͠ɺݱ৔ΛࠞಱʹؕΕΔਓ

  View Slide

 9. Α͋͘Δϑϩʔ

  View Slide

 10. masterͰ࡞ۀ

  View Slide

 11. masterͱ͸
  • Git؅ཧΛ͸͡Ίͨ࣌ʹ੍࡞͞ΕΔ࠷ॳͷϒϥϯν
  • ओʹϦϦʔε͞ΕΔίʔυͱಉ͡ίʔυ͕͍Δ
  • ௚઀pushͰ͖ͳ͍Α͏ʹͨ͠Γɺͦ΋ͦ΋ϩʔΧϧʹ͸࣋ͨ
  ͳ͍Α͏ʹͨ͠Γ͞ΕΔ৔߹΋

  View Slide

 12. masterͰ࡞ۀ
  • ϦϦʔε͞ΕΔίʔυʹόά͕ࠞ͡ΔՄೳੑ͕͋Δ
  • ࡞ۀ͕׬શʹऴΘ͍ͬͯͳ͍ͱϦϦʔεͰ͖ͳ͍
  • ઌߦ։ൃ͕Ͱ͖ͳ͍
  • ίϯϑϦΫτ͕ൃੜ͠΍͍͢

  View Slide

 13. masterͰ࡞ۀ
  • ϦϦʔε͞ΕΔίʔυʹόά͕ࠞ͡ΔՄೳੑ͕͋Δ
  • ࡞ۀ͕׬શʹऴΘ͍ͬͯͳ͍ͱϦϦʔεͰ͖ͳ͍
  • ઌߦ։ൃ͕Ͱ͖ͳ͍
  • ίϯϑϦΫτ͕ൃੜ͠΍͍͢

  View Slide

 14. master
  Πϕϯτϖʔδ࡞੒
  ೔ʑͷߋ৽
  Πϕϯτऴྃใࠂ
  ΠϕϯτΞʔΧΠϒϖʔδެ։
  Πϕϯτऴྃ

  View Slide

 15. master
  ࡞ۀ͕࣌ؒ
  ଍Γͳ͍ʂʂ
  ࠓ೔தʹΑΖ͘͠
  master
  Πϕϯτϖʔδ࡞੒
  ೔ʑͷߋ৽
  Πϕϯτऴྃใࠂ
  ΠϕϯτΞʔΧΠϒϖʔδެ։
  Πϕϯτऴྃ

  View Slide

 16. ରࡦ

  View Slide

 17. ରࡦ1 ؾ߹͍Ͱ͕Μ͹Δ
  • Πϕϯτऴྃ೔͸ప໷Ͱ࡞ۀ
  ݱ࣮త͡Όͳ͍

  View Slide

 18. ରࡦ2 ίϐʔϖʔδΛ࡞Δ
  • ϖʔδΛίϐʔͯ͠࡞͓ͬͯ͘
  ೔ʑͷߋ৽෼͕ϞϨͦ͏

  View Slide

 19. ϒϥϯνͷ׆༻

  View Slide

 20. ϒϥϯνͱ͸
  • ։ൃͷຊྲྀ͔Β෼ذ͠ɺຊྲྀͷ։ൃΛअຐ͢Δ͜ͱͳ͘࡞ۀΛ
  ଓ͚Δػೳͷ͜ͱ
  • Git ͷϒϥϯνϞσϧ͸ɺGit ͷػೳͷதͰ΋ͬͱ΋͢͹Β͠
  ͍΋ͷͩͱ͍͏ਓ΋͍Δ΄Ͳ
  • ؆୯ʹ͍͏ͱผͷੈքઢΛͭ͘Δ

  View Slide

 21. ϒϥϯνͷ׆༻
  • ฏߦ࡞ۀ༻ʹϒϥϯνΛͭ͘Δ
  • masterͰ͸೔ʑͷߋ৽Λͭͭ͠ɺdevͰ͸ऴྃ࡞ۀ
  $ git branch dev
  $ git checkout dev

  View Slide

 22. ϒϥϯνͷ׆༻
  • devͰͷ࡞ۀ׬ྃޙmaster΁merge͢Δ
  $ git checkout master
  $ git merge dev

  View Slide

 23. Ϛʔδͱ͸
  • ։ൃͷຊྲྀ͔Β෼ذͨ͠ࢧྲྀΛຊྲྀʹ߹ྲྀͤ͞Δ͜ͱ
  • มߋΛՃ͑ͨϒϥϯνΛɺݩͷϒϥϯνʹϚʔδ͢Δ͜ͱʹΑͬ
  ͯɺमਖ਼Λྲྀ͠ࠐΉ
  • ຊྲྀͱࢧྲྀͰಉ͡ՕॴΛมߋ͍ͯͨ͠৔߹ɺίϯϑϦΫτ͕͓
  ͖Δ
  • ຊྲྀɺࢧྲྀͲͪΒ͔Λ࠾༻͢Δ͔खಈͰϚʔδ͢Δ

  View Slide

 24. master
  Πϕϯτϖʔδ࡞੒
  Πϕϯτऴྃ

  View Slide

 25. master
  Πϕϯτϖʔδ࡞੒
  Πϕϯτऴྃใࠂ
  dev
  git checkout -b dev
  Πϕϯτऴྃ

  View Slide

 26. master
  Πϕϯτϖʔδ࡞੒
  ೔ʑͷߋ৽
  Πϕϯτऴྃใࠂ
  ΠϕϯτΞʔΧΠϒϖʔδ
  dev
  git checkout -b dev
  Πϕϯτऴྃ

  View Slide

 27. master
  Πϕϯτϖʔδ࡞੒
  ೔ʑͷߋ৽
  Πϕϯτऴྃใࠂ
  dev
  git checkout -b dev
  git merge dev
  ΠϕϯτΞʔΧΠϒϖʔδ
  Πϕϯτऴྃ

  View Slide

 28. ϒϥϯνΛ࢖͏ͱ
  • ઌߦ։ൃ͕͠΍͍͢
  • ෳ਺ਓ࡞ۀ͕͠΍͍͢
  • ࣌ؒ୹ॖ͕Մೳ
  • ࣮ݧͰࣦഊͯ͠΋ϒϥϯνΛফͤ͹ݩͲ͓Γ

  View Slide

 29. ن໛͕େ͖͘ͳΔͱ
  • master͸ϦϦʔεͷΈ࢖͏
  • devͱ͸ผʹfeatureϒϥϯνΛͭ͘Δ
  • feature͸࣮૷༧ఆͷ։ൃʹ࢖͏

  dev͔Β෼ذͯ͠ɺdevʹϚʔδ͢Δ

  View Slide

 30. Issueͷ׆༻

  View Slide

 31. Issueͱ͸
  • GitHub΍BitbucketͳͲʹ͋Δ໰୊఺Λొ࿥͢ΔϦετ
  • όά΍ࠓޙ։ൃ༧ఆͷ΋ͷΛొ࿥͢Δ

  View Slide

 32. GithubɺBitbucketͱ͸
  • ϦϞʔτϦϙδτϦͷϗεςΟϯάαʔϏε
  • ؆୯ʹ͍͏ͱෳ਺ਓͰ࡞ۀ͢Δࡍʹ֤ʑͷมߋ͕ू໿͞ΕΔ৔

  View Slide

 33. Issueͷॻ͖ํ
  • 1ͭͷIssueʹ1ͭͷ໰୊(όά)
  • λΠτϧ͚ͩͰIssueͷ಺༰͕೺ѲͰ͖ΔΑ͏ʹ
  • ίϝϯτʹ͸࣮ߦ؀ڥɾ࠶ݱखॱɾਖ਼͍͠ڍಈ(Θ͔Ε͹)Λॻ
  ͘

  View Slide

 34. View Slide

 35. View Slide

 36. View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. View Slide

 40. View Slide

 41. View Slide

 42. master
  Πϕϯτϖʔδ࡞੒
  Πϕϯτऴྃ
  ೔ʑͷߋ৽
  Πϕϯτऴྃใࠂ
  ΠϕϯτΞʔΧΠϒϖʔδެ։
  dev
  git checkout -b dev
  git merge dev

  View Slide

 43. master
  Πϕϯτऴྃ
  ߋ৽
  Πϕϯτऴྃใࠂ
  ΠϕϯτΞʔΧΠϒϖʔδެ։
  dev
  git checkout -b dev
  git merge dev
  #5
  git checkout -b #5
  git merge dev
  όάमਖ਼

  View Slide

 44. IsuueΛ࢖͏ͱ
  • ToDoϦετ͕Ͱ͖Δ
  • ొ࿥͢Δͱϝʔϧ͕ಧ͘ͷͰ֬ೝϞϨɾमਖ਼ϞϨ͕͘͢ͳ͍
  • εϨουͰ΍ΓͱΓͰ͖ΔͷͰޮ཰త
  • ϥϕϧΛ׆༻͢Δͱ΋ͬͱޮ཰త
  • ΋ͬͱن໛͕େ͖͘ͳΔ৔߹͸Git FlowΛࢀߟʹ

  View Slide

 45. ϓϧϦΫΤετ

  View Slide

 46. ϓϧϦΫΤετͱ͸
  • ίʔυͷมߋΛϨϏϡϫʔʹ௨஌͠ɺϚʔδΛґཔ͢Δػೳ
  • ίʔυϨϏϡʔΛड͚Δ͜ͱͰɺόάͷൃݟͳͲίʔυͷ඼࣭
  ͕อͨΕΔ
  $ git push origin #5

  View Slide

 47. ϓϧϦΫΤετͷॻ͖ํ
  • λΠτϧ͚ͩͰϓϧϦΫΤετͷ಺༰͕೺ѲͰ͖ΔΑ͏ʹ
  • ίϝϯτʹ͸มߋ఺Λ؆ܿʹॻ͘
  • ͳΔ΂͘͜·Ίʹɺ1ཁ݅͝ͱ͕๬·͍͠

  View Slide

 48. View Slide

 49. View Slide

 50. View Slide

 51. View Slide

 52. View Slide

 53. View Slide

 54. View Slide

 55. View Slide

 56. View Slide

 57. View Slide

 58. ϓϧϦΫΤετΛ࢖͏ͱ
  • ͜ͷ޻ఔΛ܁Γฦ͢͜ͱͰɺίʔυͷ඼࣭͕อͨΕΔ
  • ίʔυϨϏϡʔ͢Δ͜ͱͰɺษڧʹͳΔ

  View Slide

 59. ·ͱΊ

  View Slide

 60. ·ͱΊ
  • masterͰͷ࡞ۀ͸΍Ί·͠ΐ͏
  • ϒϥϯνΛ࢖ͬͯ࡞ۀΛޮ཰Խͤ͞·͠ΐ͏
  • IsuueΛ࢖ͬͯϞϨͳ͘मਖ਼͠·͠ΐ͏
  • ϓϧϦΫΤετͰίʔυϨϏϡʔ͠·͠ΐ͏

  View Slide

 61. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide