Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

継続渡しと契約による設計 / 20190319 #tryswift_pre

takasek
March 19, 2019

継続渡しと契約による設計 / 20190319 #tryswift_pre

【増枠/increase】try! Swift Pre Talks 2019 - connpass
https://tryswifttokyo-aftertalks.connpass.com/event/120987/
での発表資料です。

takasek

March 19, 2019
Tweet

More Decks by takasek

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ܧଓ౉͠ͱܖ໿ʹΑΔઃܭ
  Continuation-Passing Style and Design By Contract
  by.
  2019/3/19 try! Swift Pre Talks 2019
  1

  View Slide

 2. takasek
  @takasek
  Works
  OSS: ActionClosurable౳
  App: PasteTheType
  Articles
  ʮίϯύΠϧΤϥʔ΍ϥϯλΠϜΤϥʔΛ௚͍ͯ͘͠
  ͚ͩͰiOSΞϓϦͷ࡞Γํ͕Θ͔ΔϓϩδΣΫτʯ
  ʮ͓લΒ͕ModelͱݺͿΞϨΛͳΜͱݺͿ΂͖͔ʯ
  ʮiOSΞϓϦઃܭύλʔϯೖ໳ʯʢڞஶʣ
  2

  View Slide

 3. ʮiOSΞϓϦઃܭύλʔϯೖ໳ʯ
  ޷ධൃചதʂ
  https://peaks.cc/takasek/iOS_architecture
  takasek୲౰ষ
  ୈ1ষʮઃܭ͢Δͱ͍͏͜ͱʯ
  ୈ2ষʮઃܭʹύλʔϯΛద༻͢Δલʹʯ
  ୈ3ষʮSwiftΒ͘͠ઃܭ͢Δʯ
  ୈ4ষʮΞʔΩςΫνϟͷύλʔϯΛௗᛌ͢
  Δʯ
  3

  View Slide

 4. ܧଓ౉͠
  Continuation-
  Passing Style(CPS)
  4

  View Slide

 5. // Without CPS
  func doSomething(i: Int) -> String {
  sleep(100)
  return "\(i)"
  }
  // With CPS
  func doSomething(i: Int, completion: @escaping (String) -> Void) {
  DispatchQueue.global().async {
  sleep(100)
  completion("\(i)")
  }
  }
  5

  View Slide

 6. !
  6

  View Slide

 7. func doSomething(
  i: Int,
  completion: @escaping (String) -> Void
  )
  ͜ͷΠϯλϑΣʔεʹ͸ɺخ͘͠ͳ͍఺͕͋Γ·͢
  7

  View Slide

 8. ʮ͋ͬɺ࿩͸ಡΊͨʯ
  8

  View Slide

 9. ʮίʔϧόοΫ஍ࠈͷ࿩Ͱ͠ΐʯ
  9

  View Slide

 10. ҧ͍·͢
  10

  View Slide

 11. ܖ໿ʹΑΔ
  ઃܭ
  Design By Contract
  11

  View Slide

 12. ܖ໿ʹΑΔઃܭ
  Design By Contract
  ΦϒδΣΫτࢦ޲Λ޿Ίͨݚڀऀ
  όʔτϥϯυɾϝΠϠʔʹΑΔɺ
  ৴པੑͷߴ͍γεςϜΛ
  ߏங͢ΔͨΊͷΞΠσΞ
  12

  View Slide

 13. ܖ໿ʹΑΔઃܭ
  ͋Δϧʔνϯ͕ɺݺ͹ΕΔ૬खͱͷؒͰऔΓަΘܾ͢Ί͝ͱΛʮද໌ʯ͢Δ
  • ࣄલ৚݅ɿ
  ݺͿଆ͕͜ͷ৚݅Λอূ͢Δ৔߹ͷΈɺϧʔνϯ͸ॲཧΛਖ਼͘͠ߦ͏
  Ҿ਺ͷܕͳͲͰදݱՄೳ
  • ࣄޙ৚݅ɿ
  ࣄલ৚͕݅कΒΕ͍ͯͨΒɺϧʔνϯͷ࣮ߦ݁Ռ͕อূ͢Δ৚݅
  ໭Γ஋ͷܕͳͲͰදݱՄೳ
  ࣄલ৚͕݅ഁΒΕɺࣄޙ৚݅ΛकΕͳ͍৔߹͸ྫ֎͕ൃੜ͢Δ
  • ෆม৚݅ ʹ͍ͭͯ͸ࠓճ͸লུ
  13

  View Slide

 14. ίʔυͱද໌ͷ۩ମྫ
  func half(of i: Int) throws -> Int {
  assert(i.isMultiple(of: 2))
  if !i.isMultiple(of: 2) { throw Error.isOdd }
  return i / 2
  }
  • ࣄલ৚݅:
  • Int ͔͠ड͚͚ͭ·ͤΜ
  • ۮ਺͔͠ड͚͚ͭ·ͤΜ (ܕͱͯ͠දݱෆೳ)
  • ࣄޙ৚݅: ඞͣ Int Λฦ͠·͢
  • ྫ֎: ۮ਺Ͱͳ͔ͬͨ৔߹͸ྫ֎Λ౤͛·͢
  14

  View Slide

 15. ʮܖ໿ʹΑΔઃܭʯͷ࣮ݱͷͨΊʹɺSwiftͷܕ෇͚͸େ͖͘໾ཱ͍ͬͯΔ
  15

  View Slide

 16. ͯ͞
  16

  View Slide

 17. func half(of i: Int) throws -> Int {
  if !i.isMultiple(of: 2) {
  throw Error.isOdd
  }
  return i / 2
  }
  ͜ΕΛCPSʹม׵ͯ͠Έ·͠ΐ͏
  17

  View Slide

 18. func half(of i: Int, completion: (Int) -> Void) {
  if !i.isMultiple(of: 2) {
  return
  }
  completion(i / 2)
  }
  18

  View Slide

 19. 19

  View Slide

 20. OK, ح਺ͷ৔߹΋
  ֬ೝ͠Α͏ʂ
  20

  View Slide

 21. 21

  View Slide

 22. ݺ͹Εͳ͍…ʁ
  22

  View Slide

 23. 23

  View Slide

 24. completionͷ
  ݺͼ࿙Ε
  24

  View Slide

 25. func half(of i: Int, completion: (Int) -> Void) {
  if !i.isMultiple(of: 2) {
  return //
  !
  }
  completion(i / 2)
  }
  25

  View Slide

 26. enum Result {
  case success(T)
  case error(Error)
  }
  func half(of i: Int, completion: (Result) -> Void) {
  if !i.isMultiple(of: 2) {
  return //
  !
  }
  completion(.success(i / 2))
  }
  26

  View Slide

 27. enum Result {
  case success(T)
  case error(Error)
  }
  func half(of i: Int, completion: (Result) -> Void) {
  if !i.isMultiple(of: 2) {
  completion(.error(.isOdd)) //
  }
  completion(.success(i / 2))
  }
  27

  View Slide

 28. ௚ͬͨʂ
  ΋͏Ұ౓ڍಈΛ
  ֬ೝ͠Α͏ʂ
  28

  View Slide

 29. 29

  View Slide

 30. 2౓ݺ͹Ε͍ͯΔ
  …ͩͱ…ʁ
  30

  View Slide

 31. func half(of i: Int, completion: (Result) -> Void) {
  if !i.isMultiple(of: 2) {
  completion(.error(.isOdd))
  //
  !
  }
  completion(.success(i / 2))
  }
  31

  View Slide

 32. func half(of i: Int, completion: (Result) -> Void) {
  if !i.isMultiple(of: 2) {
  completion(.error(.isOdd))
  return //
  !
  }
  completion(.success(i / 2))
  }
  32

  View Slide

 33. ܧଓ౉͠ελΠϧΛ࢖͏ͱ
  ੩తܕ෇͚ͷԸܙΛ
  ड͚ΒΕͳ͍
  33

  View Slide

 34. ͳͥͳͷ͔
  ໭Γ஋ͷܕʹΑͬͯ
  ࣄޙ৚݅ΛදݱͰ͖ͳ͍͔Β
  (T, (U) -> Void) -> Void
  Void͸࠷ऑͷࣄޙ৚݅
  34

  View Slide

 35. Ͳ͏͢Ε͹͍͍͔
  ໭Γ஋ͷܕʹΑͬͯ
  ࣄޙ৚݅Λදݱ͢Ε͹͍͍
  (T) -> XXX
  ʮ͍ͣΕ݁Ռ͕ಘΒΕΔʯ͜ͱΛܕ෇͚ͰࣔͤΕ͹ɺ
  ඇಉظॲཧͰ΋໭Γ஋Λػೳͤ͞ΒΕΔ
  35

  View Slide

 36. func half(of i: Int) -> RxSwift.Single {
  if !i.isMultiple(of: 2) {
  return .error(Error.isOdd)
  }
  return .just(i / 2)
  }
  ͜ΕͳΒ੩తܕ෇͚ͷԸܙΛड͚ͭͭɺ
  ʮඇಉظͰ͋Δ͜ͱʯΛදݱͰ͖Δ
  36

  View Slide

 37. • Promise(Future) ύλʔϯ
  • PromiseK
  • Hydra
  • RxSwift
  • etc
  • async/await
  • comming soon in Swift 5.x!?
  • ͜ͷݴޠ࢓༷Λϕʔεʹ Future ܕΛߏஙՄೳ
  CPSΛશ໘తʹஔ͖͔͑Մೳ͔ͱ͍͏ͱ೉͍͕͠ɺ
  બ୒ࢶΛ஌ͬͨ͏͑ͰύλʔϯΛબͼ͍ͨ
  37

  View Slide

 38. ݁࿦
  ɾਓؒ͸ϛεΛ͠·͢
  ɾϛεΛ͢Δલʹɺ
  ද໌ΛίϯύΠϥ͕෼͔ΔܗͰॻ͚ͳ͍͔
  ҙࣝ͠ͳ͕Βઃܭ͠·͠ΐ͏
  38

  View Slide

 39. ͓·͚
  ͱͯ΋5෼Ͱ͸ޠΓ͖Εͳ͍࿩
  39

  View Slide

 40. ʮද໌ʯʹ͍ͭͯͷิ଍
  • Ҿ਺ɾ໭Γ஋ͷܕ͚͕ͩද໌Ͱ͸ͳ͍ͱݴ͚ͬͨΕͲ…
  • assert ͚ͩͰͳ͘ɺSwiftͰݴ͑͹ generics ΍ conditional conformance΋ද໌ͷํ๏
  • ΂ͭʹɺίϯύΠϥղऍෆೳͳද໌͸ྑ͘ͳ͍…Θ͚Ͱ͸ͳ͍
  • දݱྗΛ্͛Δͱֶशίετɾෳࡶੑ͕ϖΠ͠ͳ͍͜ͱ΋ଟ͍ͷͰɺͦ͜͸όϥϯε
  • ͨͱ͑͹ɺڽͬͨprotocolͷwhere۟ɺৗਓʹཧղग़དྷΔ͔ͬͯݴΘΕΔͱݫ͍͠ΑͶ…
  ɹ
  40

  View Slide

 41. ิ଍ͷิ଍
  ٯʹݴ͑͹ɺ
  ܖ໿ʹΑΔઃܭ͸
  ݴޠΛ໰Θͣద༻Մೳͳ֓೦Ͱ͢
  t_wada͞ΜʹΑΔ
  ͋͑ͯPHPΛϕʔεʹͨ͠εϥΠυ
  PHPer͡Όͳͯ͘΋ΦεεϝͰ͢
  https://speakerdeck.com/twada/php-
  conference-2016
  41

  View Slide

 42. ʮܧଓ౉͠ʯʹ͍ͭͯͷิ଍
  • ࣮͸ async/await͸ʮ಺෦తͳCPSม׵ʯͦͷ΋ͷͱ͍͑·͢
  Continuation Passing Style Revisited
  – Fabulous Adventures In Coding
  https://blogs.msdn.microsoft.com/ericlippert/2010/10/21/
  continuation-passing-style-revisited-part-one/
  ͦͷ࿨༁
  matarillo.com: ܧଓ౉͠ελΠϧ(CPS)ͱඇಉظߏจ(async/await)
  https://matarillo.com/general/cps
  42

  View Slide

 43. Swiftͷ async/await ͱ
  ܧଓͱ Future ͷؔ܎
  Chris Lattnerͷproposal2ʹΑΔͱɺ
  • ଞͷݴޠͰ͸ Future ͕·ͣ͋ͬͯɺͦͷ্ʹasync/await͕৐͔͍ͬͬͯΔ
  • Swiftͷasync/awaitͷઃܭͰ͸ͦΕΛલఏͱ͸ͤͣɺܧଓΛͦͷ··ѻ͏खஈΛ࿐ग़͍ͤͯ͞
  Δ
  • ͱ͸͍͑ Future ͱ͍͏ܕ෇͚͞Εͨঢ়ଶͰѻ͏ΠϯλϑΣʔε΋ߏஙՄೳͰ͢Αɺͱ͍͏͜ͱ
  2 https://gist.github.com/lattner/429b9070918248274f25b714dcfc7619
  yimajo͞Μͷʮasync/awaitݚڀಡຊʯ΋͋ΘͤͯͲ͏ͧ
  43

  View Slide

 44. ؔ࿈ɿʮܖ໿ʹΑΔઃ
  ܭʯΛΩʔϫʔυͰ֦
  ு͢Δ࿩
  ʮܖ໿ʹΑΔઃܭʯʹ͍ͭͯৄղ͞Ε
  ͍ͯΔʮΦϒδΣΫτࢦ޲ೖ໳ʯʹ
  ͸ɺ
  ඇಉظʢฒߦʣॲཧΛ΋ͱʹ֦ுͨ͠
  ৔߹ͷܖ໿ͷϙϦγʔʹ͍ͭͯͷٞ࿦
  ΋͋Γ·͢
  ໘ന͍Αʂ
  44

  View Slide