Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

kosodate_engineer_meetup_2

Takumi KANZAKI
April 03, 2018
5.2k

 kosodate_engineer_meetup_2

Takumi KANZAKI

April 03, 2018
Tweet

Transcript

 1. ͘͘͢͢ʂࢠҭͯΤϯδχΞ
  Meetup #2
  ࢠҭͯΛ͸͡Ίͯ2.5೥ͷৼΓฦΓ
  ~ ςΫϊϩδʔͱ૑ҙ޻෉ͰՈఉͱࢠҭͯΛϋοΫ͍ͨ͠ ~
  @tknzk

  View full-size slide

 2. Me & Family
  • @tknzk (Takumi Kanzaki)
  • SmartHR ͰόοΫΤϯυΑΓͷιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞ
  • ࠺
  • σδλϧίϯςϯπͷϓϩσϡʔαʔ / WebσΟϨΫλʔ
  • ່
  • ver 2.5.x / อҭԂ3೥໨

  View full-size slide

 3. ϒϩά
  • ՈఉΛࢧ͑Δٕज़
  • 2014 ~ 2017
  • ࢠҭͯΤϯδχΞɾΫϦΤΠλʔ
  • 2016 ~ 2017

  View full-size slide

 4. ࢠҭͯ։࢝
  2015೥ळ

  View full-size slide

 5. ࢠҭͯʹؔ͢Δ෉්ؒͷڞ௨ೝࣝ
  લఏ
  • ࢲͷ࣮Ո
  • छࢠౡ
  !
  • ࠺ͷ࣮Ո
  • ࣄۀΛӦΜͰ͓Γݱ໾όϦόϦ..!

  View full-size slide

 6. ࢠҭͯʹؔ͢Δ෉්ؒͷڞ௨ೝࣝ
  લఏ
  • ෉්Ͱ΍͍͔ͬͯ͘͠ͳ͍ʂ

  View full-size slide

 7. ࢠҭͯʹؔ͢Δ෉්ؒͷڞ௨ೝࣝ
  ํ਑
  • ͪΐͬͱͨ͠ετϨε͸ ػցͱ Ͱղܾ

  View full-size slide

 8. ࢠҭͯʹؔ͢Δ෉්ؒͷڞ௨ೝࣝ
  • ϋʔυ: ৯ચػ, ϧϯό, ચ୕ס૩ػ
  • ιϑτ: GoogleCalendar, Slack, Github
  • ৘ใΛΦʔϓϯʹ͠ඞཁͳͱ͖ʹඞཁͳ৘ใʹͦΕͧΕΞΫη
  εͰ͖ΔΑ͏͓ͯ͘͠

  View full-size slide

 9. ଞʹಋೖͨ͠΋ͷ
  • ιʔγϟϧωʔϜ
  • ່ͷຊ໊ΛSNSʹ࿐ग़ͨ͘͠ͳ͍..
  • ༑ਓͨͪ΋ؾܰʹSNSʹ౤ߘͰ͖ͯศར

  View full-size slide

 10. ՈఉͱࢠҭͯΛϋοΫ
  ίϯηϓτ
  • ϋοΫΛ໨తʹ͠ͳ͍Α͏ʹ
  • ੡඼Խ͞Εͨ΋ͷΛ૊Έ߹Θͤͯ
  • ͪΐͬͱͨ͠ετϨεΛͳ͘͢

  View full-size slide

 11. ՈఉͱࢠҭͯΛϋοΫ
  • ۩ମྫ
  • GoogleHome (w/ NatureRemo, SwitchBot)
  • ϊϯετοϓө૾ίϯςϯπମ੍

  View full-size slide

 12. GoogleHome
  • VUIศར
  • ࢠڙͷ૬खΛ͍ͯͯ྆͠ख͕࠹͕͍ͬͯΔͱ͖
  • ৸͔͚ͭ͠தͰಈ͘ͱ΍͹͍ͱ͖

  View full-size slide

 13. GoogleHome
  • ςϨϏΛ͚ͭͨΓ (w/ NatureRemo)
  • র໌Λফͨ͠Γ (w/ NatureRemo)
  • চஆΛ͚ͭͨΓ (w/ SwitchBot)
  • ͓෩࿊Λڅ౬ͨ͠Γ (w/ SwitchBot)
  • ఱؾ༧ใΛฉ͍ͨΓ
  • ϥδΦΛฉ͍ͨΓ

  View full-size slide

 14. GoogleHome
  • ࠺΋هࣄΛॻ͍ͯ·͢(Yahoo!͓ՈϚΨδϯ)
  • ࢠҭ͕ͯϥΫʹͳΔ!?Google HomeΛ࢖ͬͯΈͨ
  • https:/
  /realestate.yahoo.co.jp/magazine/fuufumanzai/
  20171108-00009795

  View full-size slide

 15. GoogleHome ͷ࿈ܞ
  • جຊతʹ IFTTT Λܦ༝
  • ෳ਺ͷॲཧΛҰ౓ʹ͍ͨ͠৔߹
  • Google Cloud Function ܦ༝ͯ͠ IFTTT Λୟ͘

  View full-size slide

 16. ࠓճͷൃදͰΤϯδχΞతͳ
  ཁૉ͚ͩ͜͜Ͱ͢

  View full-size slide

 17. GoogleHome
  ෳ਺࿈ܞͷ࢓૊Έ
  1. GoogleAssistantͷϑϨʔζͰIFTTTͷWebhookΛىಈ
  2. WebhookΛ GCF Λࢦఆ
  3. GCF ͕ IFTTT Maker Webhook Λෳ਺ୟ͘
  4. IFTTT ͕ͦΕͧΕΛॲཧ

  View full-size slide

 18. GCF
  'use strict';
  var request = require('request');
  var config = require('config');
  var iftttKey = config.IFTTT.key;
  var requestToken = config.IFTTT.request_token;
  exports.callIFTTTWebhook = (req, res) => {
  if (req.body.secret != requestToken) return;
  var triggers = req.body.triggers;
  for( var i in triggers) {
  var url = 'https://maker.ifttt.com/trigger/' + triggers[i] + '/with/key/' + iftttKey;
  var options = {
  url: url,
  method: 'POST',
  headers: {
  'Content-Type':'application/json'
  }
  };
  request(options, callback);
  }
  function callback(error, response, body) {
  if (error == true) {
  console.log(body);
  }
  }
  // send status
  res.status(200).send('ok');
  };

  View full-size slide

 19. ࣮ࡍʹՔಇ͍ͤͯ͞Δ΋ͷ
  • র໌ͷશ఺౮/ফ౮
  • Remo Ͱ؅ཧͯ͠Δී௨ͷর໌
  • Hue

  View full-size slide

 20. GoogleHome
  • ່͕ ʮ͓ʔ͚ʔ ͙Δ͙ΔʯΛ֮͑ͨʂ
  • ίϚϯυΛ࣮ߦ͢Δͷ΋ؒ΋ͳ͘..!
  • νϟϯωϧݖ૪͍͕..!

  View full-size slide

 21. GoogleHome ࠓޙ
  • GoogleHomeΛ஻Β່ͤͯͷఆظ࣮ߦΛଅ͢࢓૊ΈΛೖΕ͍ͨ
  • ࣃຏ͖ͱ͔τΠϨͱ͔
  • ேͷ਎ࢧ౓ͱ͔

  View full-size slide

 22. ө૾ίϯςϯπϊϯετοϓମ੍
  • ࣗ୐ͷࢸΔॴͰө૾ΛݟͤΒΕΔΑ͏ʹ੔උ

  View full-size slide

 23. ө૾ίϯςϯπϊϯετοϓମ੍
  • ϦϏϯά: ςϨϏ
  • ৸ࣨ: ϓϩδΣΫλ
  • ෩࿊: FireλϒϨοτ (δοϓϩοΫศརʂ)

  View full-size slide

 24. ө૾ίϯςϯπϊϯετοϓମ੍

  View full-size slide

 25. ө૾ίϯςϯπϊϯετοϓମ੍
  • ͳͥ͜͜·Ͱ͔ͭͬͨ͘?

  View full-size slide

 26. ө૾ίϯςϯπϊϯετοϓମ੍
  • ΠϠΠϠظೖ່ͬͨ
  • ͓෩࿊ɺ৸ࣨʹߦ͔ͳ͘ͳͬͯ͠·ͬͨ..
  • ່͕εΩͳಈըͰ௼ΓͭͭɺҠಈͤ͞Δ

  View full-size slide

 27. ө૾ίϯςϯπϊϯετοϓମ੍
  • ΋ͪΖΜɺө૾ίϯςϯπΛͲ͜·Ͱݟ͍͍ͤͯͷ͔೰Ή
  • ͋Δఔ౓ ਌ͷΤΰͰݟͤΔίϯςϯπ͸ߜΔ
  • δΣϯμʔతʹΈ͖͍ͯͭͷ΋͋ͬͨΓ͠·͢͠..

  View full-size slide

 28. ө૾ίϯςϯπϊϯετοϓମ੍
  • Super Simple Songs (YouTube)
  • ӳޠͷՎΛֶ͹ͤΔͱ͍͏ςΠ

  View full-size slide

 29. ө૾ίϯςϯπϊϯετοϓମ੍
  • ͙ʔͪΐ͖ͺʔͯ͌ʔ(Hulu)
  • ͏ͨͱμϯεΛֶ͹ͤΔͱ͍͏ςΠ

  View full-size slide

 30. ୈೋࢠ
  • 4݄຤σϓϩΠ༧ఆ
  • ૣੜ·ΕΛ໔Εͨʂ
  • ͳΜͳΒ΋͏ੜ·Εͦ͏..!

  View full-size slide

 31. ୈೋࢠ
  • 2ਓͷҭࣇ͸ผ࣍ݩͷ͖͕ͭ͋͞Γͦ͏
  • ະ஌ͷྖҬ

  View full-size slide

 32. σʔλ؅ཧ
  • ͓Ήͭ/ϛϧΫ ͷه࿥
  • લճେձ(່ͷͱ͖) ͸खॻ͖ͰϩάΛͱ͍ͬͯͨ
  • ϛϧΫͷ࣌ؒΛݻఆͨ͠Γ
  • ӡ༻্ͷ޻෉

  View full-size slide

 33. σʔλ؅ཧ
  • ΋ͬͱखܰʹσʔλΛͱΔ޻෉Λ͍ͨ͠
  • GoogleHome ͰԻ੠ input
  • ͏Μ͜Ϙλϯ
  !

  View full-size slide

 34. ͓ΘΓ
  • ςΫϊϩδʔͱ૑ҙ޻෉ͰՈఉͱࢠҭͯΛϋοΫ͍͖ͯͨ͠
  ͍ʂ
  • ෳ਺ͷࢠڙΛҭࣇ͍ͯ͠Δํͷ஌ݟ͕ཉ͍͠Ͱ͢ʂ

  View full-size slide

 35. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View full-size slide