Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

The Saxophone

D7df6557c6b98f29ac546911e2b1a4d4?s=47 Shinya Tsunematsu
November 16, 2012
880

The Saxophone

第2回社内LT大会で話した時の資料

D7df6557c6b98f29ac546911e2b1a4d4?s=128

Shinya Tsunematsu

November 16, 2012
Tweet

Transcript

 1. THE SAXOPHONE ৗদ ৳࠸ @tnmt

 2. ͱ͋Δձ࿩ ʮπωɺָث΍ͬͯΔΜ͚ͩͬʁʯ ʮ͸͍ʯ

 3. ͱ͋Δձ࿩ ʮͳΜ͚ͩͬɺτϩʔϯϘʔϯ͚ͩͬʁʯ ʮαοΫεͰ͢ʯ

 4. օ͞ΜɺαοΫεͬͯ ͝ଘ஌Ͱ͔͢

 5. ͏Μͪ͘ͱ ۂ঺հ͠·͢

 6. SAXOPHONE • ਖ਼໊ࣜশ͸saxophone, αΫιϑΥϯ, αΩιϑΥʔϯ ͚ͩͲ 9ׂ͘Β͍͸αοΫεͱݺ͹ΕΔ • ΫϥγοΫ ʹ

  αΫιϑΥϯͯݺ͹ΕΔׂ߹ଟ͍ Πϝʔδ
 7. ྺ࢙ͷઙ͍৽ָ͍͠ث • ϕϧΪʔੜ·Ε • Antoine-Joseph "Adolphe" Sax (1814-1894) ࢯ࡞ •

  ਧ૗ָͷ໦؅ͱۚ؅ͷڮ౉͠ͱͯ͠ൃ໌͞ΕΔ • ”19ੈل࠷ߴͷൃ໌඼” ͷͻͱͭͱ΋শ͞ΕΔ
 8. ࣮͸໦؅ • ۚϐΧ͚ͩͲ෼ྨ্͸໦؅ • ΫϥϦωοτͱಉ͡γϯάϧϦʔυ

 9. ߹ཧత׌ͭࣗ༝౓ͷߴ͍ػߏ • ӡࢦͷγεςϜ ʢଞͷָثͰ͸೉͍͠Α͏ͳύοηʔδ΋ΠέΔʣ • ਧ͖΍͍͢ ʢ૸ͬͯΔྻंͷ֎ʹஔ͚ͩ͘Ͱ໐Δʁʣ

 10. ʢ͓·͚ ਥೋϨϕϧͳଟ༷ͳςΫχοΫ • μϒϧλϯΪϯά • ઉ͚ͩͰͳ͘ɺଉ΋͔ͭͬͯλϯΪϯάͷεϐʔυ Λ͋͛Δ • ॥؀ݺٵ •

  ΄΅Ӭԕʹਧ͍͍ͯΒΕΔ
 11. όϦΤʔγϣϯ soprano alto tenor baritone

 12. ͕࣌ؒͦΕ΄Ͳ௕͘ͳ͍ͷͰ • ࠓ೔͸Jazzͷ࿩ͱ͔͸εϧʔͰ͢ • ৄ͍͠ਓଞʹ΋͍ͦ͏ • Ή͠Ζڭ͑ͯԼ͍͞ • ੲ΍ͬͨ͜ͱ͕͋Δ΋ͷϕʔεͰ

 13. ΫϥγοΫͷαοΫε • ΦʔέετϥͰαοΫε͕ϑΟʔνϟʔ͞ΕͯΔۂ ͱ͔Ͱ • ϘϨϩ - ϥϰΣϧ࡞ۂ • ૊ۂʰలཡձͷֆʱΑΓ

  ݹ৓ - ϜιϧάεΩʔ࡞ ۂ (ϥϰΣϧ൛)
 14. ڠ૗ۂ΍ • ΞϧτɾαΫιϑΥʔϯͱࣨ಺؅ݭָͷͨΊͷ খڠ૗ۂ - Πϕʔϧ ࡞ۂ • Ϛϧηϧɾϛϡʔϧ (ΫϥγοΫαοΫεͷ෕)

  ԋ૗ • http://www.youtube.com/watch?v=yYFfVf2gtqY http://www.youtube.com/watch?v=-tK7Y8FUlF8 http://www.youtube.com/watch?v=bciy86KgPvI
 15. ࢛ॏ૗΋ྑ͍Ͱ͢ • ηϏϦΞ - Ξϧϕχε ࡞ۂ • ݪۂ͸ϐΞϊͷͨΊͷʮεϖΠϯ૊ۂʯ • http://www.youtube.com/watch?v=PkYSyQ1Ho5M