Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

「CPUとは何か」をPHPで考える / What is a CPU?

「CPUとは何か」をPHPで考える / What is a CPU?

PHPカンファレンス 2019 の発表資料です

HASEGAWA Tomoki

December 01, 2019
Tweet

More Decks by HASEGAWA Tomoki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. લ࠲
  લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ

  View full-size slide

 2. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  σδλϧճ࿏

  View full-size slide

 3. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  σδλϧճ࿏
  wʮίϯϐϡʔλ͸͢΂ͯΛͱͰදݱ͢Δʯ

  View full-size slide

 4. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  σδλϧճ࿏
  wʮίϯϐϡʔλ͸͢΂ͯΛͱͰදݱ͢Δʯ
  wʮʯ
  ʮʯͱ͸ʁ

  View full-size slide

 5. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  σδλϧճ࿏
  wʮίϯϐϡʔλ͸͢΂ͯΛͱͰදݱ͢Δʯ
  wʮʯ
  ʮʯͱ͸ʁ
  wόΠφϦਐ਺‎ਐ਺

  View full-size slide

 6. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  σδλϧճ࿏
  wʮίϯϐϡʔλ͸͢΂ͯΛͱͰදݱ͢Δʯ
  wʮʯ
  ʮʯͱ͸ʁ
  wόΠφϦਐ਺‎ਐ਺
  wσδλϧճ࿏Ͱ͸ిѹͷߴ௿

  View full-size slide

 7. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ

  View full-size slide

 8. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ

  View full-size slide

 9. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  )$

  View full-size slide

 10. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  )$
  /"/%ճ࿏

  View full-size slide

 11. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  "
  #
  :
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  #
  :

  View full-size slide

 12. ؆ུԽ͍ͯ͠·͢ɻ࣮ࡍʹ͸఍߅͕ඞཁͰ͢

  View full-size slide

 13. ؆ུԽ͍ͯ͠·͢ɻ࣮ࡍʹ͸఍߅͕ඞཁͰ͢

  View full-size slide

 14. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  "
  #
  :
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :

  View full-size slide

 15. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  "
  #
  :
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :

  View full-size slide

 16. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  "
  #
  :
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :

  View full-size slide

 17. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  "
  #
  :
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :

  View full-size slide

 18. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :

  View full-size slide

 19. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :

  View full-size slide

 20. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :
  7

  View full-size slide

 21. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :
  7
  7

  View full-size slide

 22. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :
  7
  7
  7

  View full-size slide

 23. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :
  7
  7
  7

  View full-size slide

 24. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :
  7
  7
  7
  7

  View full-size slide

 25. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :

  View full-size slide

 26. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :
  7

  View full-size slide

 27. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :
  7
  7

  View full-size slide

 28. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :
  7
  7
  7

  View full-size slide

 29. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :
  7
  7
  7

  View full-size slide

 30. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ1)1Ͱߟ͑Δ
  ೖྗ ग़ྗ
  "
  # :
  7
  7
  7
  7

  View full-size slide

 31. $16ͱ͸Կ͔
  ̘̥̪

  View full-size slide

 32. ௕୩઒ஐر
  ʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ
  1)1Ͱߟ͑Δ

  View full-size slide

 33. ௕୩઒ஐر
  !UPN[PI

  View full-size slide

 34. ௕୩઒ஐر
  !UPN[PI

  ϋογϡ

  View full-size slide

 35. ௕୩઒ஐر
  !UPN[PI

  ϋογϡ

  ήʔϜϘʔΠΤϛϡϨʔλ

  View full-size slide

 36. ௕୩઒ஐر
  4PGUXBSF%FTJHO೥݄߸
  ʮ$16ͱ͸ԿͩΖ͏͔ʯ
  ΈΜͳͷ1)1
  ʮ1)1ʹΑΔϑΝϛίϯΤϛϡϨʔλͷ࣮૷ʯ
  !UPN[PI

  View full-size slide

 37. ௕୩઒ஐر
  !UPN[PI

  View full-size slide

 38. ϥΠϑϫʔΫ
  ςοΫΧϯϑΝϨϯεӡӦࢀՃ
  8FCJ04ΞϓϦ։ൃ Ϗʔϧ
  $16 ϨτϩήʔϜػ ిࢠ޻࡞
  αοΧʔ؍ઓ
  ϨϯλϧΧʔτϨʔε ʜ
  σδλϧαʔΧεגࣜձࣾ
  ෭ஂ௕$50
  !UPN[PI

  View full-size slide

 39. 8FC%FWFMPQNFOUXJUI
  8&"3&)*3*/(
  IUUQXXXEHDJSDVTDPN
  ౦ژදࢀಓ

  View full-size slide

 40. τʔΫԠืͨ͠ʁ
  ͸͍
  ͍͍͑

  View full-size slide

 41. τʔΫԠืͨ͠ʁ
  ͸͍
  ͍͍͑

  View full-size slide

 42. τʔΫԠืͨ͠ʁ
  ͸͍
  ͍͍͑
  ໌೔ʒ੾Ͱ͢ʂ
  ࠓ೔౤ߘͯ͠ʂ

  View full-size slide

 43. ࠓ೔ͷςʔϚ

  View full-size slide

 44. ௕୩઒ஐر
  ʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ
  1)1Ͱߟ͑Δ

  View full-size slide

 45. ௕୩઒ஐر
  ʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ
  Λ
  1)1Ͱߟ͑Δ
  ʘͭͷࢹ఺͔Βݟͨ$16ʗ

  View full-size slide

 46. ࢹ఺ ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥ

  View full-size slide

 47. ࢹ఺ ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥ
  ࢹ఺ ΤϛϡϨʔτର৅

  View full-size slide

 48. ࢹ఺ ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥ
  ࢹ఺ ΤϛϡϨʔτର৅
  ࢹ఺ ిؾճ࿏

  View full-size slide

 49. ୊ࡐ$16 5%

  View full-size slide

 50. $16ͷ૑Γ͔ͨʢॻ੶ʣ

  View full-size slide

 51. $16ͷ૑Γ͔ͨʢॻ੶ʣ
  ʘ໊ஶʗ

  View full-size slide

 52. IUUQTXXXBNB[PODPKQEQ

  View full-size slide

 53. IUUQTXXXBNB[PODPKQEQ

  View full-size slide

 54. IUUQTXXXBNB[PODPKQEQ

  View full-size slide

 55. IUUQTXXXBNB[PODPKQEQ
  'Ͱചͬͯ·͢ɻ
  ങ͓͏ʂʢ࡭ʣ

  View full-size slide

 56. ͖͍࣋ͬͯͯΔͷͰ
  ࠙਌ձͱ͔Ͱ੠͔͚͍ͯͩ͘͞

  View full-size slide

 57. ୊ࡐ$16 5%

  View full-size slide

 58. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥ
  ࢹ఺
  ͱͯ͠ͷ$16

  View full-size slide

 59. Έͳ͞Μ͓ೃછΈ

  View full-size slide

 60. ;JMPH;
  :".")"
  :.

  View full-size slide

 61. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠ͷ$16

  View full-size slide

 62. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠ͷ$16
  wϚγϯޠϓϩάϥϜͷ࣮ߦ؀ڥ

  View full-size slide

 63. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠ͷ$16
  wϚγϯޠϓϩάϥϜͷ࣮ߦ؀ڥ
  wVTSCJOQIQϚγϯޠϓϩάϥϜ

  View full-size slide

 64. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠ͷ$16
  wϚγϯޠϓϩάϥϜͷ࣮ߦ؀ڥ
  wVTSCJOQIQϚγϯޠϓϩάϥϜ
  w$ݴޠ‎χʔϞχοΫ‎Ϛγϯޠ
  ίϯύΠϧ Ξηϯϒϧ

  View full-size slide

 65. 5%ͷϚγϯޠ

  View full-size slide

 66. 5%ͷϚγϯޠ
  wϏοτͷ໋ྩϏοτͷҾ਺

  View full-size slide

 67. 5%ͷϚγϯޠ
  wϏοτͷ໋ྩϏοτͷҾ਺
  ʢΦϖίʔυʣ ʢΦϖϥϯυʣ

  View full-size slide

 68. 5%ͷϚγϯޠ
  wϏοτͷ໋ྩϏοτͷҾ਺
  w໋ྩόΠτ
  ʢΦϖίʔυʣ ʢΦϖϥϯυʣ

  View full-size slide

 69. 5%ͷϚγϯޠ
  wϏοτͷ໋ྩϏοτͷҾ਺
  w໋ྩόΠτ
  w໋ྩΛϝϞϦʹ֨ೲ͞Εͨॱ൪ʹ࣮ߦ͢Δ
  ʢΦϖίʔυʣ ʢΦϖϥϯυʣ

  View full-size slide

 70. 5%ͷϚγϯޠ
  wϏοτͷ໋ྩϏοτͷҾ਺
  w໋ྩόΠτ
  w໋ྩΛϝϞϦʹ֨ೲ͞Εͨॱ൪ʹ࣮ߦ͢Δ
  ʢΦϖίʔυʣ ʢΦϖϥϯυʣ

  View full-size slide

 71. 5%ͷϚγϯޠ

  View full-size slide

 72. 5%ͷϚγϯޠ
  Φϖίʔυ

  Φϖϥϯυʢ*Nʣ


  View full-size slide

 73. 5%ͷϚγϯޠ
  Φϖίʔυ

  Φϖϥϯυʢ*Nʣ


  "%%" *N

  View full-size slide

 74. 5%ͷϚγϯޠ
  Φϖίʔυ

  Φϖϥϯυʢ*Nʣ


  "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λ଍͢
  "%%" *N

  View full-size slide

 75. 5%ͷϚγϯޠ
  Φϖίʔυ

  Φϖϥϯυʢ*Nʣ


  ""
  "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λ଍͢
  "%%" *N

  View full-size slide

 76. 5%ͷ໋ྩηοτ
  ໋ྩ
  ʢχʔϞχοΫʣ
  ಈ࡞
  0QDPEF
  ʢਐʣ
  0QDPEF
  ʢਐʣ
  "%%" *N "Ϩδελʹ*NΛ଍͢ C Y
  .07" # #Ϩδελͷ஋Λ"Ϩδελʹసૹ͢Δ C Y
  */" *0ϙʔτ͔Β"Ϩδελʹ஋ΛಡΈࠐΉ C Y
  .07" *N "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λసૹ͢Δ C Y
  +.1*N *Nʹδϟϯϓ͢Δ C YG

  View full-size slide

 77. 5%ͷ໋ྩηοτ
  ໋ྩ
  ʢχʔϞχοΫʣ
  ಈ࡞
  0QDPEF
  ʢਐʣ
  0QDPEF
  ʢਐʣ
  "%%" *N "Ϩδελʹ*NΛ଍͢ C Y
  .07" # #Ϩδελͷ஋Λ"Ϩδελʹసૹ͢Δ C Y
  */" *0ϙʔτ͔Β"Ϩδελʹ஋ΛಡΈࠐΉ C Y
  .07" *N "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λసૹ͢Δ C Y
  +.1*N *Nʹδϟϯϓ͢Δ C YG
  શ໋ྩ

  View full-size slide

 78. 5%ͷϚγϯޠϓϩάϥϜ
  ΞυϨε όΠφϦ ໋ྩ ҙຯ
  # 065 065ϙʔτʹYYYY
  # 065 Λग़ྗ͢Δ
  # 065
  # 065
  # 065
  # 065
  ' +.1 ʹδϟϯϓ͢Δ

  View full-size slide

 79. 065*NYYYY

  +.1*NYYYY

  View full-size slide

 80. 065*NYYYY

  +.1*NYYYY

  View full-size slide

 81. 065*NYYYY

  +.1*NYYYY

  065ϙʔτ

  View full-size slide

 82. ಈ࡞ΛݟͯΈΑ͏

  View full-size slide

 83. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠$16
  Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ

  View full-size slide

 84. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠$16
  wϓϩάϥϜΛ࣮ߦͯ͘͠ΕΔଘࡏ
  ʢ˺ݴޠʣ
  Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ

  View full-size slide

 85. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠$16
  wϓϩάϥϜΛ࣮ߦͯ͘͠ΕΔଘࡏ
  ʢ˺ݴޠʣ
  Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ
  wࣗ෼ͷ࢖͏ػೳͷΈͷཧղͰ0,
  ʢ͢΂ͯͷ໋ྩɾ࢓༷Λ஌Δඞཁ͸ແ͍ʣ

  View full-size slide

 86. $16ͱ͸Կ͔
  ̘̥̪

  View full-size slide

 87. ΤϛϡϨʔτର৅
  ࢹ఺
  ͱͯ͠ͷ$16

  View full-size slide

 88. ΤϛϡϨʔτର৅ͱͯ͠ͷ$16
  wΤϛϡϨʔλͷ$16෦෼

  View full-size slide

 89. ΤϛϡϨʔτର৅ͱͯ͠ͷ$16
  w$16ͷ;Δ·͍Λ
  ιϑτ΢ΣΞͱ࣮ͯ͠૷
  wΤϛϡϨʔλͷ$16෦෼

  View full-size slide

 90. 1)1Ͱ࣮૷ͯ͠ΈΔ

  View full-size slide

 91. ϝϞϦͷ࣮૷
  ໋ྩͷ࣮૷
  *0ͷ࣮૷

  View full-size slide

 92. ϝϞϦͱ͸ͲΜͳ΋ͷʁ
  wΞυϨεʢ൪஍ʣ͝ͱʹόΠτͷσʔλΛ
  อ࣋͢ΔσόΠε

  View full-size slide

 93. ϝϞϦͱ͸ͲΜͳ΋ͷʁ
  wΞυϨεʢ൪஍ʣ͝ͱʹόΠτͷσʔλΛ
  อ࣋͢ΔσόΠε
  ΞυϨε όΠφϦ ໋ྩ ҙຯ
  # 065 065ϙʔτʹYYYY
  # 065 Λग़ྗ͢Δ
  # 065
  # 065
  # 065
  # 065
  ' +.1 ʹδϟϯϓ͢Δ

  View full-size slide

 94. ϝϞϦͱ͸ͲΜͳ΋ͷʁ
  wΞυϨεʢ൪஍ʣ͝ͱʹόΠτͷσʔλΛ
  อ࣋͢ΔσόΠε

  View full-size slide

 95. ϝϞϦͱ͸ͲΜͳ΋ͷʁ
  w$16͸ΞυϨεΛࢦఆͯ͠σʔλΛಡΈॻ͖͢Δ
  wΞυϨεʢ൪஍ʣ͝ͱʹόΠτͷσʔλΛ
  อ࣋͢ΔσόΠε

  View full-size slide

 96. ϝϞϦͱ͸ͲΜͳ΋ͷʁ
  w$16͸ΞυϨεΛࢦఆͯ͠σʔλΛಡΈॻ͖͢Δ
  wΞυϨεʢ൪஍ʣ͝ͱʹόΠτͷσʔλΛ
  อ࣋͢ΔσόΠε
  w30.΋3".΋$16Ωϟογϡ΋
  44%΋)%%΋ࢴςʔϓ΋޿ٛͷϝϞϦɻ
  ҧ͍͸ʢ෺ཧతͳʣେ͖͞ɾ଎౓ɾՁ֨ɻ

  View full-size slide

 97. Ͳͷ༷ʹϝϞϦΛදݱ͢Δʁ
  ΞυϨε όΠφϦ ໋ྩ ҙຯ
  # 065 065ϙʔτʹYYYY
  # 065 Λग़ྗ͢Δ
  # 065
  # 065
  # 065
  # 065
  ' +.1 ʹδϟϯϓ͢Δ

  View full-size slide

 98. Ͳͷ༷ʹϝϞϦΛදݱ͢Δʁ
  ΞυϨε όΠφϦ ໋ྩ ҙຯ
  # 065 065ϙʔτʹYYYY
  # 065 Λग़ྗ͢Δ
  # 065
  # 065
  # 065
  # 065
  ' +.1 ʹδϟϯϓ͢Δ
  21)1ʹɺ͜ΕΛදݱ͢Δͷʹ
  ϐολϦͷݴޠ࢓༷͕
  ͋Γ·͢ΑͶɻԿͰ͠ΐ͏ʁ

  View full-size slide

 99. ഑ྻ
  ͨ͑͜

  View full-size slide

 100. ఴࣈΞυϨε
  ஋όΠτͷϚγϯޠ
  ഑ྻ
  ͨ͑͜

  View full-size slide

 101. class Cpu
  {
  private $ram;
  }
  ϝϞϦͷ࣮૷

  View full-size slide

 102. class Cpu
  {
  public function __construct()
  {
  $this->ram = array_fill(0, 0b1111, 0);
  $this->pc = $this->a = $this->b = 0;
  }
  private $ram;
  private $pc;
  private $a;
  private $b;
  ϝϞϦͷॳظԽͱϨδελͷ࣮૷

  View full-size slide

 103. ϝϞϦͷ࣮૷
  ໋ྩͷ࣮૷
  *0ͷ࣮૷

  View full-size slide

 104. 5%ͷϚγϯޠ
  0QDPEF

  *Nʢ0QFSBOE  ""
  "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λ଍͢
  "%%" *N

  View full-size slide

 105. public function executeInstruction()
  {

  View full-size slide

 106. public function executeInstruction()
  {
  $byte = $this->ram[$this->pc];

  View full-size slide

 107. public function executeInstruction()
  {
  $byte = $this->ram[$this->pc];
  1$ϓϩάϥϜΧ΢ϯλ

  View full-size slide

 108. public function executeInstruction()
  {
  $byte = $this->ram[$this->pc];
  1$ϓϩάϥϜΧ΢ϯλ
  ࣮ߦதͷΞυϨε

  View full-size slide

 109. public function executeInstruction()
  {
  $byte = $this->ram[$this->pc];

  View full-size slide

 110. public function executeInstruction()
  {
  $byte = $this->ram[$this->pc];
  0QDPEF

  *Nʢ0QFSBOE


  View full-size slide

 111. $opcode = $byte >> 4;
  $im = $byte & 0b00001111;
  public function executeInstruction()
  {
  $byte = $this->ram[$this->pc];
  0QDPEF

  *Nʢ0QFSBOE


  View full-size slide

 112. $opcode = $byte >> 4;
  $im = $byte & 0b00001111;
  public function executeInstruction()
  {
  $byte = $this->ram[$this->pc];

  View full-size slide

 113. $opcode = $byte >> 4;
  $im = $byte & 0b00001111;
  public function executeInstruction()
  {
  switch ($opcode){
  case 0b0000:
  // ADD A, Im
  $this->a += $im;
  break;
  }
  $byte = $this->ram[$this->pc];

  View full-size slide

 114. $opcode = $byte >> 4;
  $im = $byte & 0b00001111;
  public function executeInstruction()
  {
  switch ($opcode){
  case 0b0000:
  // ADD A, Im
  $this->a += $im;
  break;
  }
  $byte = $this->ram[$this->pc];
  case 0b0001:

  View full-size slide

 115. $opcode = $byte >> 4;
  $im = $byte & 0b00001111;
  public function executeInstruction()
  {
  switch ($opcode){
  case 0b0000:
  // ADD A, Im
  $this->a += $im;
  break;
  }
  $this->pc++;
  }
  $byte = $this->ram[$this->pc];
  case 0b0001:

  View full-size slide

 116. ϝϞϦͷ࣮૷
  ໋ྩͷ࣮૷
  *0ͷ࣮૷

  View full-size slide

 117. case 0b0110:
  // IN B
  $this->b = $this->in;
  break;

  View full-size slide

 118. case 0b0110:
  // IN B
  $this->b = $this->in;
  break;
  case 0b1001:
  // OUT B
  $this->out = $this->b;
  break;

  View full-size slide

 119. case 0b0110:
  // IN B
  $this->b = $this->in;
  break;
  case 0b1001:
  // OUT B
  $this->out = $this->b;
  break;
  case 0b1011:
  // OUT Im
  $this->out = $operand;
  break;

  View full-size slide

 120. DQVOFX5Ea$QV

  do {
  printf("PC: 0b%04b > ", $cpu->pc);
  $stdin = fgets(STDIN);
  $cpu->in = bindec($stdin);
  $cpu->executeInstruction();
  printf("IN: 0b%04b OUT: 0b%04b\n",
  $cpu->in, $cpu->out);
  } while(true);

  View full-size slide

 121. IUUQTHJUIVCDPNIBTFHBXBUPNPLJQIQUFSNJOBMUEFNVMBUPS

  View full-size slide

 122. ಈ࡞ΛΈͯΈΑ͏

  View full-size slide

 123. ΤϛϡϨʔτର৅ͱͯ͠$16
  Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ

  View full-size slide

 124. ΤϛϡϨʔτର৅ͱͯ͠$16
  Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ
  wର৅$16༻ʹॻ͔Εͨ
  શͯͷϓϩάϥϜΛಈ࡞ͤ͞Δଘࡏ

  View full-size slide

 125. ΤϛϡϨʔτର৅ͱͯ͠$16
  w$16࢓༷ͷ׬શͳཧղ
  Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ
  wର৅$16༻ʹॻ͔Εͨ
  શͯͷϓϩάϥϜΛಈ࡞ͤ͞Δଘࡏ

  View full-size slide

 126. QIQ
  SFRVJSF@PODFWFOEPSBVUPMPBEQIQ
  DQVOFX5Ea$QV

  DQVSBN<
  C
  C
  C
  C
  C
  C
  C  >
  EP\
  NBJOMPPQ
  ^XIJMF USVF

  View full-size slide

 127. QIQ
  SFRVJSF@PODFWFOEPSBVUPMPBEQIQ
  DQVOFX5Ea$QV

  DQVSBN<
  C
  C
  C
  C
  C
  C
  C  >
  EP\
  NBJOMPPQ
  ^XIJMF USVF

  View full-size slide

 128. QIQ
  SFRVJSF@PODFWFOEPSBVUPMPBEQIQ
  DQVOFX5Ea$QV

  DQVSBN<
  C
  C
  C
  C
  C
  C
  C  >
  EP\
  NBJOMPPQ
  ^XIJMF USVF

  ϝϞϦʹϓϩάϥϜΛ
  ಡΈࠐΜͰ͍Δ

  View full-size slide

 129. QIQ
  SFRVJSF@PODFWFOEPSBVUPMPBEQIQ
  DQVOFX5Ea$QV

  DQVSBN<
  C
  C
  C
  C
  C
  C
  C  >
  EP\
  NBJOMPPQ
  ^XIJMF USVF

  ϝϞϦʹϓϩάϥϜΛ
  ಡΈࠐΜͰ͍Δ
  04ͷ໾ׂ

  View full-size slide

 130. $16ͱ͸Կ͔
  ̘̥̪

  View full-size slide

 131. ిؾճ࿏
  ࢹ఺
  ͱͯ͠ͷ$16

  View full-size slide

 132. $16Λϋʔυ΢ΣΞͱ࣮ͯ͠૷
  ͢Δ৔߹ͷߟ͑ํ

  View full-size slide

 133. 5%ͷ$16໋ྩ

  View full-size slide

 134. 5%ͷ$16໋ྩ
  ͍Ζ͍Ζͳ໋ྩ͕͋Δ͕
  ͭ·Δͱ͜Ζ

  View full-size slide

 135. Կ͔ͱԿ͔Λ଍ͯ͠
  Ͳ͔͜ʹసૹ͢Δ
  5%ͷ$16໋ྩ
  ͍Ζ͍Ζͳ໋ྩ͕͋Δ͕
  ͭ·Δͱ͜Ζ

  View full-size slide

 136. "%%" *Nͷ৔߹
  0QDPEF

  *Nʢ0QFSBOE  "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λ଍͢
  "%%" *N

  View full-size slide

 137. "%%" *Nͷ৔߹
  0QDPEF

  *Nʢ0QFSBOE  ""
  "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λ଍͢
  "%%" *N

  View full-size slide

 138. .07" #ͷ৔߹
  0QDPEF

  *Nʢ0QFSBOE  "Ϩδελʹ#Ϩδελͷ஋Λ
  సૹ͢Δ
  .07" #

  View full-size slide

 139. .07" #ͷ৔߹
  0QDPEF

  *Nʢ0QFSBOE  "Ϩδελʹ#Ϩδελͷ஋Λ
  సૹ͢Δ
  .07" #
  "#

  View full-size slide

 140. 5%ͷճ࿏ߏ੒

  View full-size slide

 141. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
  */
  ϙʔτ
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ

  View full-size slide

 142. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
  */
  ϙʔτ
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ

  View full-size slide

 143. */
  ϙʔτ
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔

  View full-size slide

 144. */
  ϙʔτ
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔

  View full-size slide

 145. */
  ϙʔτ
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔

  View full-size slide

 146. */
  ϙʔτ
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  0QDPEF

  *Nʢ0QFSBOE


  ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔

  View full-size slide

 147. */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  0QDPEF

  *Nʢ0QFSBOE


  ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔

  View full-size slide

 148. */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔

  View full-size slide

 149. */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔

  View full-size slide

 150. */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔

  View full-size slide

 151. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
  */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ

  View full-size slide

 152. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
  */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  ͦΕΛͲ͏ܾΊΔʁ

  View full-size slide

 153. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
  */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  ͦΕΛͲ͏ܾΊΔʁ
  ͦΕ໋͕ͦ͜ྩͳͷͩʂ

  View full-size slide

 154. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
  */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  ͦΕΛͲ͏ܾΊΔʁ
  ͦΕ໋͕ͦ͜ྩͳͷͩʂ
  0QDPEF

  *Nʢ0QFSBOE


  View full-size slide

 155. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
  */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  0QDPEF

  *Nʢ0QFSBOE


  View full-size slide

 156. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
  ্ҐCJU
  */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  0QDPEF

  *Nʢ0QFSBOE


  View full-size slide

 157. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
  ্ҐCJU
  */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  0QDPEF

  *Nʢ0QFSBOE


  View full-size slide

 158. ੩తճ࿏Λॲཧ૷ஔԽ͢Δଘࡏ

  View full-size slide

 159. ্ҐCJU
  */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ

  View full-size slide

 160. ্ҐCJU
  */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ

  View full-size slide

 161. ΫϩοΫ
  ্ҐCJU
  */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ

  View full-size slide

 162. ΫϩοΫ
  ্ҐCJU
  */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  1$

  View full-size slide

 163. ΫϩοΫ
  ্ҐCJU
  */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  1$
  1$

  View full-size slide

 164. ΫϩοΫ
  ্ҐCJU
  */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  1$
  1$
  1$

  View full-size slide

 165. ΫϩοΫ
  ্ҐCJU
  */
  ϙʔτ
  ԼҐCJU
  "
  Ϩδελ
  #
  Ϩδελ
  065
  ϙʔτ
  1$
  Ϩδελ
  Ճࢉػ
  ϝϞϦ
  ηϨΫλ
  1$
  1$
  1$

  View full-size slide

 166. ిؾճ࿏ͱͯ͠$16
  Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ

  View full-size slide

 167. ిؾճ࿏ͱͯ͠$16
  wΫϩοΫʹैͬͯঢ়ଶભҠ͢Δճ࿏ͱͯ͠
  $16໋ྩΛදݱͨ͠ଘࡏ
  Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ

  View full-size slide

 168. ిؾճ࿏ͱͯ͠$16
  wΫϩοΫʹैͬͯঢ়ଶભҠ͢Δճ࿏ͱͯ͠
  $16໋ྩΛදݱͨ͠ଘࡏ
  Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ
  w࢓༷ͱ෺ཧͷύζϧΛղ͍ͯ$16࢓༷Λ
  ૑Γ͋͛Δ

  View full-size slide

 169. $16ͱ͸Կ͔
  ̘̥̪

  View full-size slide

 170. ·ͱΊ
  w$16ͱݴͬͯ΋ͲΜͳཱ৔ͰͦΕΛ
  ݟΔ͔ʹΑͬͯݟ͑ํ͕ҧ͏ʂ

  View full-size slide

 171. ·ͱΊ
  w$16ͱݴͬͯ΋ͲΜͳཱ৔ͰͦΕΛ
  ݟΔ͔ʹΑͬͯݟ͑ํ͕ҧ͏ʂ
  wΤϛϡϨʔλ͸೉͍͠΋ͷͰ͸ͳ͍Ͷʂ

  View full-size slide

 172. ·ͱΊ
  w$16ͱݴͬͯ΋ͲΜͳཱ৔ͰͦΕΛ
  ݟΔ͔ʹΑͬͯݟ͑ํ͕ҧ͏ʂ
  wΤϛϡϨʔλ͸೉͍͠΋ͷͰ͸ͳ͍Ͷʂ
  w$16ࣗ࡞΋໘ന͍Αʂ

  View full-size slide

 173. ·ͱΊ
  w$16ͱݴͬͯ΋ͲΜͳཱ৔ͰͦΕΛ
  ݟΔ͔ʹΑͬͯݟ͑ํ͕ҧ͏ʂ
  wΤϛϡϨʔλ͸೉͍͠΋ͷͰ͸ͳ͍Ͷʂ
  w$16ࣗ࡞΋໘ന͍Αʂ
  w΍ͬͯΈΑ͏ʂ

  View full-size slide

 174. ͓ΘΓ
  !UPN[PI

  View full-size slide

 175. ͓ΘΓ
  !UPN[PI

  View full-size slide

 176. 5%ͷϓϩάϥϜผWFS

  View full-size slide

 177. ϚγϯޠͰॻ͔ΕͨϓϩάϥϜ

  View full-size slide

 178. ϚγϯޠͰॻ͔ΕͨϓϩάϥϜ
  YG

  View full-size slide

 179. Y .07" "ϨδελʹΛసૹ
  Y "%%" "ϨδελʹΛ଍͢
  Y .07# " #Ϩδελʹ"Ϩδελͷ
  ஋Λసૹ
  Y 065# #Ϩδελͷ஋Λ*0
  ϙʔτʹग़ྗ
  Y ' +.1Y Yʹδϟϯϓ
  ϚγϯޠͰॻ͔ΕͨϓϩάϥϜ

  View full-size slide

 180. ͓ΘΓ
  !UPN[PI

  View full-size slide