Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

「CPUとは何か」をPHPで考える / What is a CPU?

「CPUとは何か」をPHPで考える / What is a CPU?

PHPカンファレンス 2019 の発表資料です

HASEGAWA Tomoki

December 01, 2019
Tweet

More Decks by HASEGAWA Tomoki

Other Decks in Technology

Transcript

 1. લ࠲ લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ

 2. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ σδλϧճ࿏

 3. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ σδλϧճ࿏ wʮίϯϐϡʔλ͸͢΂ͯΛͱͰදݱ͢Δʯ

 4. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ σδλϧճ࿏ wʮίϯϐϡʔλ͸͢΂ͯΛͱͰදݱ͢Δʯ wʮʯ ʮʯͱ͸ʁ

 5. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ σδλϧճ࿏ wʮίϯϐϡʔλ͸͢΂ͯΛͱͰදݱ͢Δʯ wʮʯ ʮʯͱ͸ʁ wόΠφϦਐ਺‎ਐ਺

 6. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ σδλϧճ࿏ wʮίϯϐϡʔλ͸͢΂ͯΛͱͰදݱ͢Δʯ wʮʯ ʮʯͱ͸ʁ wόΠφϦਐ਺‎ਐ਺ wσδλϧճ࿏Ͱ͸ిѹͷߴ௿

 7. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ

 8. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ

 9. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ )$

 10. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ )$ /"/%ճ࿏

 11. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ "   # 

    :   ೖྗ ग़ྗ " # :
 12. ؆ུԽ͍ͯ͠·͢ɻ࣮ࡍʹ͸఍߅͕ඞཁͰ͢

 13. ؆ུԽ͍ͯ͠·͢ɻ࣮ࡍʹ͸఍߅͕ඞཁͰ͢ 

 14. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ "   # 

    :   ೖྗ ग़ྗ " # :
 15. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ "   # 

    :   ೖྗ ग़ྗ " # :
 16. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ "   # 

    :   ೖྗ ग़ྗ " # :
 17. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ "   # 

    :   ೖྗ ग़ྗ " # :
 18. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ ೖྗ ग़ྗ " # :

 19. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ ೖྗ ग़ྗ " # :

 20. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ ೖྗ ग़ྗ " # : 7

 21. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ ೖྗ ग़ྗ " # : 7 7

 22. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ ೖྗ ग़ྗ " # : 7 7

  7
 23. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ ೖྗ ग़ྗ " # : 7 7

  7 
 24. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ ೖྗ ग़ྗ " # : 7 7

  7 7 
 25. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ ೖྗ ग़ྗ " # :

 26. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ ೖྗ ग़ྗ " # : 7

 27. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ ೖྗ ग़ྗ " # : 7 7

 28. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ ೖྗ ग़ྗ " # : 7 7

  7
 29. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ ೖྗ ग़ྗ " # : 7 7

  7 
 30. લ࠲ ʙʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ1)1Ͱߟ͑Δ ೖྗ ग़ྗ " # : 7 7

  7 7 
 31. $16ͱ͸Կ͔ ̘̥̪

 32. ௕୩઒ஐر ʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ 1)1Ͱߟ͑Δ

 33. ௕୩઒ஐر !UPN[PI

 34. ௕୩઒ஐر !UPN[PI ϋογϡ

 35. ௕୩઒ஐر !UPN[PI ϋογϡ ήʔϜϘʔΠΤϛϡϨʔλ

 36. ௕୩઒ஐر 4PGUXBSF%FTJHO೥݄߸ ʮ$16ͱ͸ԿͩΖ͏͔ʯ ΈΜͳͷ1)1 ʮ1)1ʹΑΔϑΝϛίϯΤϛϡϨʔλͷ࣮૷ʯ !UPN[PI

 37. ௕୩઒ஐر !UPN[PI

 38. ϥΠϑϫʔΫ ςοΫΧϯϑΝϨϯεӡӦࢀՃ 8FCJ04ΞϓϦ։ൃ Ϗʔϧ $16 ϨτϩήʔϜػ ిࢠ޻࡞ 

  αοΧʔ؍ઓ ϨϯλϧΧʔτϨʔε ʜ σδλϧαʔΧεגࣜձࣾ ෭ஂ௕$50 !UPN[PI
 39. 8FC%FWFMPQNFOUXJUI 8&"3&)*3*/( IUUQXXXEHDJSDVTDPN ౦ژදࢀಓ

 40. ࠂ஌

 41. None
 42. None
 43. τʔΫԠืͨ͠ʁ ͸͍ ͍͍͑

 44. τʔΫԠืͨ͠ʁ ͸͍ ͍͍͑

 45. τʔΫԠืͨ͠ʁ ͸͍ ͍͍͑ ໌೔ʒ੾Ͱ͢ʂ ࠓ೔౤ߘͯ͠ʂ

 46. ࠓ೔ͷςʔϚ

 47. ௕୩઒ஐر ʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ 1)1Ͱߟ͑Δ

 48. ௕୩઒ஐر ʮ$16ͱ͸Կ͔ʯ Λ 1)1Ͱߟ͑Δ ʘͭͷࢹ఺͔Βݟͨ$16ʗ

 49. ͭͷࢹ఺

 50. ࢹ఺ ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥ

 51. ࢹ఺ ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥ ࢹ఺ ΤϛϡϨʔτର৅

 52. ࢹ఺ ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥ ࢹ఺ ΤϛϡϨʔτର৅ ࢹ఺ ిؾճ࿏

 53. ୊ࡐ$16

 54. ୊ࡐ$16 5%

 55. $16ͷ૑Γ͔ͨʢॻ੶ʣ

 56. $16ͷ૑Γ͔ͨʢॻ੶ʣ ʘ໊ஶʗ

 57. IUUQTXXXBNB[PODPKQEQ

 58. IUUQTXXXBNB[PODPKQEQ

 59. IUUQTXXXBNB[PODPKQEQ

 60. IUUQTXXXBNB[PODPKQEQ 'Ͱചͬͯ·͢ɻ ങ͓͏ʂʢ࡭ʣ

 61. None
 62. None
 63. ͖͍࣋ͬͯͯΔͷͰ ࠙਌ձͱ͔Ͱ੠͔͚͍ͯͩ͘͞

 64. ୊ࡐ$16 5%

 65. Ͱ͸ʜ

 66. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥ ࢹ఺ ͱͯ͠ͷ$16

 67. Έͳ͞Μ͓ೃછΈ

 68. None
 69. ;JMPH;

 70. ;JMPH; :".")" :.

 71. None
 72. 4)"31 -3

 73. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠ͷ$16

 74. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠ͷ$16 wϚγϯޠϓϩάϥϜͷ࣮ߦ؀ڥ

 75. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠ͷ$16 wϚγϯޠϓϩάϥϜͷ࣮ߦ؀ڥ wVTSCJOQIQϚγϯޠϓϩάϥϜ

 76. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠ͷ$16 wϚγϯޠϓϩάϥϜͷ࣮ߦ؀ڥ wVTSCJOQIQϚγϯޠϓϩάϥϜ w$ݴޠ‎χʔϞχοΫ‎Ϛγϯޠ ίϯύΠϧ Ξηϯϒϧ

 77. 5%ͷϚγϯޠ

 78. 5%ͷϚγϯޠ wϏοτͷ໋ྩ ϏοτͷҾ਺

 79. 5%ͷϚγϯޠ wϏοτͷ໋ྩ ϏοτͷҾ਺ ʢΦϖίʔυʣ ʢΦϖϥϯυʣ

 80. 5%ͷϚγϯޠ wϏοτͷ໋ྩ ϏοτͷҾ਺ w໋ྩόΠτ ʢΦϖίʔυʣ ʢΦϖϥϯυʣ

 81. 5%ͷϚγϯޠ wϏοτͷ໋ྩ ϏοτͷҾ਺ w໋ྩόΠτ w໋ྩΛϝϞϦʹ֨ೲ͞Εͨॱ൪ʹ࣮ߦ͢Δ ʢΦϖίʔυʣ ʢΦϖϥϯυʣ

 82. 5%ͷϚγϯޠ wϏοτͷ໋ྩ ϏοτͷҾ਺ w໋ྩόΠτ w໋ྩΛϝϞϦʹ֨ೲ͞Εͨॱ൪ʹ࣮ߦ͢Δ ʢΦϖίʔυʣ ʢΦϖϥϯυʣ

 83. 5%ͷϚγϯޠ 

 84. 5%ͷϚγϯޠ Φϖίʔυ   Φϖϥϯυʢ*Nʣ  

   
 85. 5%ͷϚγϯޠ Φϖίʔυ   Φϖϥϯυʢ*Nʣ  

   "%%" *N
 86. 5%ͷϚγϯޠ Φϖίʔυ   Φϖϥϯυʢ*Nʣ  

   "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λ଍͢ "%%" *N
 87. 5%ͷϚγϯޠ Φϖίʔυ   Φϖϥϯυʢ*Nʣ  

   "" "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λ଍͢ "%%" *N
 88. 5%ͷ໋ྩηοτ ໋ྩ ʢχʔϞχοΫʣ ಈ࡞ 0QDPEF ʢਐʣ 0QDPEF ʢਐʣ "%%" *N

  "Ϩδελʹ*NΛ଍͢ C Y .07" # #Ϩδελͷ஋Λ"Ϩδελʹసૹ͢Δ C Y */" *0ϙʔτ͔Β"Ϩδελʹ஋ΛಡΈࠐΉ C Y .07" *N "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λసૹ͢Δ C Y +.1*N *Nʹδϟϯϓ͢Δ C YG
 89. 5%ͷ໋ྩηοτ ໋ྩ ʢχʔϞχοΫʣ ಈ࡞ 0QDPEF ʢਐʣ 0QDPEF ʢਐʣ "%%" *N

  "Ϩδελʹ*NΛ଍͢ C Y .07" # #Ϩδελͷ஋Λ"Ϩδελʹసૹ͢Δ C Y */" *0ϙʔτ͔Β"Ϩδελʹ஋ΛಡΈࠐΉ C Y .07" *N "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λసૹ͢Δ C Y +.1*N *Nʹδϟϯϓ͢Δ C YG શ໋ྩ
 90. 5%ͷϚγϯޠϓϩάϥϜ ΞυϨε όΠφϦ ໋ྩ ҙຯ # 065 065ϙʔτʹYYYY 

  # 065 Λग़ྗ͢Δ # 065 # 065 # 065 # 065 ' +.1 ʹδϟϯϓ͢Δ
 91. None
 92. 065*NYYYY

 93. 065*NYYYY 

 94. 065*NYYYY +.1*NYYYY

 95. 065*NYYYY +.1*NYYYY 

 96. 065*NYYYY +.1*NYYYY 065ϙʔτ

 97. ಈ࡞ΛݟͯΈΑ͏

 98. None
 99. None
 100. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠$16 Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ

 101. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠$16 wϓϩάϥϜΛ࣮ߦͯ͘͠ΕΔଘࡏ ʢ˺ݴޠʣ Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ

 102. ϓϩάϥϜ࣮ߦ؀ڥͱͯ͠$16 wϓϩάϥϜΛ࣮ߦͯ͘͠ΕΔଘࡏ ʢ˺ݴޠʣ Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ wࣗ෼ͷ࢖͏ػೳͷΈͷཧղͰ0, ʢ͢΂ͯͷ໋ྩɾ࢓༷Λ஌Δඞཁ͸ແ͍ʣ

 103. $16ͱ͸Կ͔ ̘̥̪

 104. ΤϛϡϨʔτର৅ ࢹ఺ ͱͯ͠ͷ$16

 105. ΤϛϡϨʔτର৅ͱͯ͠ͷ$16 wΤϛϡϨʔλͷ$16෦෼

 106. ΤϛϡϨʔτର৅ͱͯ͠ͷ$16 w$16ͷ;Δ·͍Λ ιϑτ΢ΣΞͱ࣮ͯ͠૷ wΤϛϡϨʔλͷ$16෦෼

 107. 1)1Ͱ࣮૷ͯ͠ΈΔ

 108. ϝϞϦͷ࣮૷ ໋ྩͷ࣮૷ *0ͷ࣮૷

 109. ϝϞϦͱ͸ͲΜͳ΋ͷʁ wΞυϨεʢ൪஍ʣ͝ͱʹόΠτͷσʔλΛ อ࣋͢ΔσόΠε

 110. ϝϞϦͱ͸ͲΜͳ΋ͷʁ wΞυϨεʢ൪஍ʣ͝ͱʹόΠτͷσʔλΛ อ࣋͢ΔσόΠε ΞυϨε όΠφϦ ໋ྩ ҙຯ # 065

  065ϙʔτʹYYYY # 065 Λग़ྗ͢Δ # 065 # 065 # 065 # 065 ' +.1 ʹδϟϯϓ͢Δ
 111. ϝϞϦͱ͸ͲΜͳ΋ͷʁ wΞυϨεʢ൪஍ʣ͝ͱʹόΠτͷσʔλΛ อ࣋͢ΔσόΠε

 112. ϝϞϦͱ͸ͲΜͳ΋ͷʁ w$16͸ΞυϨεΛࢦఆͯ͠σʔλΛಡΈॻ͖͢Δ wΞυϨεʢ൪஍ʣ͝ͱʹόΠτͷσʔλΛ อ࣋͢ΔσόΠε

 113. ϝϞϦͱ͸ͲΜͳ΋ͷʁ w$16͸ΞυϨεΛࢦఆͯ͠σʔλΛಡΈॻ͖͢Δ wΞυϨεʢ൪஍ʣ͝ͱʹόΠτͷσʔλΛ อ࣋͢ΔσόΠε w30.΋3".΋$16Ωϟογϡ΋ 44%΋)%%΋ࢴςʔϓ΋޿ٛͷϝϞϦɻ ҧ͍͸ʢ෺ཧతͳʣେ͖͞ɾ଎౓ɾՁ֨ɻ

 114. Ͳͷ༷ʹϝϞϦΛදݱ͢Δʁ ΞυϨε όΠφϦ ໋ྩ ҙຯ # 065 065ϙʔτʹYYYY 

  # 065 Λग़ྗ͢Δ # 065 # 065 # 065 # 065 ' +.1 ʹδϟϯϓ͢Δ
 115. Ͳͷ༷ʹϝϞϦΛදݱ͢Δʁ ΞυϨε όΠφϦ ໋ྩ ҙຯ # 065 065ϙʔτʹYYYY 

  # 065 Λग़ྗ͢Δ # 065 # 065 # 065 # 065 ' +.1 ʹδϟϯϓ͢Δ 21)1ʹɺ͜ΕΛදݱ͢Δͷʹ ϐολϦͷݴޠ࢓༷͕ ͋Γ·͢ΑͶɻԿͰ͠ΐ͏ʁ
 116. ͨ͑͜

 117. ഑ྻ ͨ͑͜

 118. ఴࣈΞυϨε ஋όΠτͷϚγϯޠ ഑ྻ ͨ͑͜

 119. class Cpu { private $ram; } ϝϞϦͷ࣮૷

 120. class Cpu { public function __construct() { $this->ram = array_fill(0,

  0b1111, 0); $this->pc = $this->a = $this->b = 0; } private $ram; private $pc; private $a; private $b; ϝϞϦͷॳظԽͱϨδελͷ࣮૷
 121. ϝϞϦͷ࣮૷ ໋ྩͷ࣮૷ *0ͷ࣮૷

 122. 5%ͷϚγϯޠ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  

   "" "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λ଍͢ "%%" *N
 123. public function executeInstruction() {

 124. public function executeInstruction() { $byte = $this->ram[$this->pc];

 125. public function executeInstruction() { $byte = $this->ram[$this->pc]; 1$ϓϩάϥϜΧ΢ϯλ

 126. public function executeInstruction() { $byte = $this->ram[$this->pc]; 1$ϓϩάϥϜΧ΢ϯλ ࣮ߦதͷΞυϨε

 127. public function executeInstruction() { $byte = $this->ram[$this->pc];

 128. public function executeInstruction() { $byte = $this->ram[$this->pc]; 0QDPEF 

   *Nʢ0QFSBOE  
 129. $opcode = $byte >> 4; $im = $byte & 0b00001111;

  public function executeInstruction() { $byte = $this->ram[$this->pc]; 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  
 130. $opcode = $byte >> 4; $im = $byte & 0b00001111;

  public function executeInstruction() { $byte = $this->ram[$this->pc];
 131. $opcode = $byte >> 4; $im = $byte & 0b00001111;

  public function executeInstruction() { switch ($opcode){ case 0b0000: // ADD A, Im $this->a += $im; break; } $byte = $this->ram[$this->pc];
 132. $opcode = $byte >> 4; $im = $byte & 0b00001111;

  public function executeInstruction() { switch ($opcode){ case 0b0000: // ADD A, Im $this->a += $im; break; } $byte = $this->ram[$this->pc]; case 0b0001:
 133. $opcode = $byte >> 4; $im = $byte & 0b00001111;

  public function executeInstruction() { switch ($opcode){ case 0b0000: // ADD A, Im $this->a += $im; break; } $this->pc++; } $byte = $this->ram[$this->pc]; case 0b0001:
 134. ϝϞϦͷ࣮૷ ໋ྩͷ࣮૷ *0ͷ࣮૷

 135. case 0b0110: // IN B $this->b = $this->in; break;

 136. case 0b0110: // IN B $this->b = $this->in; break; case

  0b1001: // OUT B $this->out = $this->b; break;
 137. case 0b0110: // IN B $this->b = $this->in; break; case

  0b1001: // OUT B $this->out = $this->b; break; case 0b1011: // OUT Im $this->out = $operand; break;
 138. DQVOFX5Ea$QV do { printf("PC: 0b%04b > ", $cpu->pc); $stdin

  = fgets(STDIN); $cpu->in = bindec($stdin); $cpu->executeInstruction(); printf("IN: 0b%04b OUT: 0b%04b\n", $cpu->in, $cpu->out); } while(true);
 139. ͜ΕͰ׬੒

 140. IUUQTHJUIVCDPNIBTFHBXBUPNPLJQIQUFSNJOBMUEFNVMBUPS

 141. ಈ࡞ΛΈͯΈΑ͏

 142. None
 143. None
 144. ΤϛϡϨʔτର৅ͱͯ͠$16 Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ

 145. ΤϛϡϨʔτର৅ͱͯ͠$16 Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ wର৅$16༻ʹॻ͔Εͨ શͯͷϓϩάϥϜΛಈ࡞ͤ͞Δଘࡏ

 146. ΤϛϡϨʔτର৅ͱͯ͠$16 w$16࢓༷ͷ׬શͳཧղ Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ wର৅$16༻ʹॻ͔Εͨ શͯͷϓϩάϥϜΛಈ࡞ͤ͞Δଘࡏ

 147. ͪͳΈʹ

 148. QIQ SFRVJSF@PODFWFOEPSBVUPMPBEQIQ DQVOFX5Ea$QV DQVSBN< C C 

  C C C C C    > EP\ NBJOMPPQ ^XIJMF USVF 
 149. QIQ SFRVJSF@PODFWFOEPSBVUPMPBEQIQ DQVOFX5Ea$QV DQVSBN< C C 

  C C C C C    > EP\ NBJOMPPQ ^XIJMF USVF 
 150. QIQ SFRVJSF@PODFWFOEPSBVUPMPBEQIQ DQVOFX5Ea$QV DQVSBN< C C 

  C C C C C    > EP\ NBJOMPPQ ^XIJMF USVF ϝϞϦʹϓϩάϥϜΛ ಡΈࠐΜͰ͍Δ
 151. QIQ SFRVJSF@PODFWFOEPSBVUPMPBEQIQ DQVOFX5Ea$QV DQVSBN< C C 

  C C C C C    > EP\ NBJOMPPQ ^XIJMF USVF ϝϞϦʹϓϩάϥϜΛ ಡΈࠐΜͰ͍Δ 04ͷ໾ׂ
 152. $16ͱ͸Կ͔ ̘̥̪

 153. ిؾճ࿏ ࢹ఺ ͱͯ͠ͷ$16

 154. $16Λϋʔυ΢ΣΞͱ࣮ͯ͠૷ ͢Δ৔߹ͷߟ͑ํ

 155. 5%ͷ$16໋ྩ

 156. 5%ͷ$16໋ྩ ͍Ζ͍Ζͳ໋ྩ͕͋Δ͕ ͭ·Δͱ͜Ζ

 157. Կ͔ͱԿ͔Λ଍ͯ͠ Ͳ͔͜ʹసૹ͢Δ 5%ͷ$16໋ྩ ͍Ζ͍Ζͳ໋ྩ͕͋Δ͕ ͭ·Δͱ͜Ζ

 158. "%%" *Nͷ৔߹ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE 

    "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λ଍͢ "%%" *N
 159. "%%" *Nͷ৔߹ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE 

    "" "Ϩδελʹ*Nͷ஋Λ଍͢ "%%" *N
 160. .07" #ͷ৔߹ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE 

    "Ϩδελʹ#Ϩδελͷ஋Λ సૹ͢Δ .07" #
 161. .07" #ͷ৔߹ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE 

    "Ϩδελʹ#Ϩδελͷ஋Λ సૹ͢Δ .07" # "# 
 162. 5%ͷճ࿏ߏ੒

 163. None
 164. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ */ ϙʔτ " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$

  Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ
 165. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ */ ϙʔτ " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$

  Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ
 166. */ ϙʔτ " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$ Ϩδελ

  Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
 167. */ ϙʔτ " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$ Ϩδελ

  Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
 168. */ ϙʔτ " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$ Ϩδελ

  Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
 169. */ ϙʔτ " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$ Ϩδελ

  Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE   ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
 170. */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$

  Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE   ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
 171. */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$

  Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
 172. */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$

  Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
 173. */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ 1$

  Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔
 174. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ

  1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ
 175. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ

  1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ͦΕΛͲ͏ܾΊΔʁ
 176. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ

  1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ͦΕΛͲ͏ܾΊΔʁ ͦΕ໋͕ͦ͜ྩͳͷͩʂ
 177. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ

  1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ ͦΕΛͲ͏ܾΊΔʁ ͦΕ໋͕ͦ͜ྩͳͷͩʂ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  
 178. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ

  1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  
 179. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ ্ҐCJU */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065

  ϙʔτ 1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  
 180. ԿͱԿΛ଍ͯ͠Ͳ͜ʹసૹ͢Δ͔ ্ҐCJU */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065

  ϙʔτ 1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ 0QDPEF   *Nʢ0QFSBOE  
 181. ੩తճ࿏Λॲཧ૷ஔԽ͢Δଘࡏ

 182. ্ҐCJU */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ

  1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ
 183. ্ҐCJU */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065 ϙʔτ

  1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ
 184. ΫϩοΫ ্ҐCJU */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065

  ϙʔτ 1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ
 185. ΫϩοΫ ্ҐCJU */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065

  ϙʔτ 1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ 1$
 186. ΫϩοΫ ্ҐCJU */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065

  ϙʔτ 1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ 1$ 1$
 187. ΫϩοΫ ্ҐCJU */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065

  ϙʔτ 1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ 1$ 1$ 1$
 188. ΫϩοΫ ্ҐCJU */ ϙʔτ ԼҐCJU " Ϩδελ # Ϩδελ 065

  ϙʔτ 1$ Ϩδελ Ճࢉػ ϝϞϦ ηϨΫλ 1$ 1$ 1$
 189. ిؾճ࿏ͱͯ͠$16 Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ

 190. ిؾճ࿏ͱͯ͠$16 wΫϩοΫʹैͬͯঢ়ଶભҠ͢Δճ࿏ͱͯ͠ $16໋ྩΛදݱͨ͠ଘࡏ Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ

 191. ిؾճ࿏ͱͯ͠$16 wΫϩοΫʹैͬͯঢ়ଶભҠ͢Δճ࿏ͱͯ͠ $16໋ྩΛදݱͨ͠ଘࡏ Λݟͨ࣌ͷߟ͑ํ w࢓༷ͱ෺ཧͷύζϧΛղ͍ͯ$16࢓༷Λ ૑Γ͋͛Δ

 192. $16ͱ͸Կ͔ ̘̥̪

 193. ·ͱΊ

 194. ·ͱΊ w$16ͱݴͬͯ΋ͲΜͳཱ৔ͰͦΕΛ ݟΔ͔ʹΑͬͯݟ͑ํ͕ҧ͏ʂ

 195. ·ͱΊ w$16ͱݴͬͯ΋ͲΜͳཱ৔ͰͦΕΛ ݟΔ͔ʹΑͬͯݟ͑ํ͕ҧ͏ʂ wΤϛϡϨʔλ͸೉͍͠΋ͷͰ͸ͳ͍Ͷʂ

 196. ·ͱΊ w$16ͱݴͬͯ΋ͲΜͳཱ৔ͰͦΕΛ ݟΔ͔ʹΑͬͯݟ͑ํ͕ҧ͏ʂ wΤϛϡϨʔλ͸೉͍͠΋ͷͰ͸ͳ͍Ͷʂ w$16ࣗ࡞΋໘ന͍Αʂ

 197. ·ͱΊ w$16ͱݴͬͯ΋ͲΜͳཱ৔ͰͦΕΛ ݟΔ͔ʹΑͬͯݟ͑ํ͕ҧ͏ʂ wΤϛϡϨʔλ͸೉͍͠΋ͷͰ͸ͳ͍Ͷʂ w$16ࣗ࡞΋໘ന͍Αʂ w΍ͬͯΈΑ͏ʂ

 198. ͓ΘΓ !UPN[PI

 199. ࠶ࠂ஌

 200. None
 201. ͓ΘΓ !UPN[PI

 202. ༨ஊ

 203. 5%ͷϓϩάϥϜผWFS

 204. ϚγϯޠͰॻ͔ΕͨϓϩάϥϜ

 205. ϚγϯޠͰॻ͔ΕͨϓϩάϥϜ YG   

 206. Y .07" "ϨδελʹΛసૹ Y "%%" "ϨδελʹΛ଍͢

  Y .07# " #Ϩδελʹ"Ϩδελͷ ஋Λసૹ Y 065# #Ϩδελͷ஋Λ*0 ϙʔτʹग़ྗ Y ' +.1Y Yʹδϟϯϓ ϚγϯޠͰॻ͔ΕͨϓϩάϥϜ
 207. ͓ΘΓ !UPN[PI