$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

WordPress とセキュリティについてかんがえる #wpshinshu / 2019-05-25 Shinshu WordPress Meetup vol.13

WordPress とセキュリティについてかんがえる #wpshinshu / 2019-05-25 Shinshu WordPress Meetup vol.13

Shinshu WordPress Meetup vol.13 登壇資料です。

More Decks by Toro_Unit (Hiroshi Urabe)

Other Decks in Technology

Transcript

 1. WordPress ͱηΩϡϦ
  ςΟʹ͍͔ͭͯΜ͕͑Δ
  Toro_Unit @Shinshu WP Meetup
  vol.12
  1

  View Slide

 2. $ whoami
  2

  View Slide

 3. Toro_Unit
  ઎෦ ߛ (͏Β΂ ͻΖ͠)
  • Frontend Engineer
  • WordPress Plugin and Theme
  Developer
  Github: @torounit
  Twitter: @Toro_Unit
  3

  View Slide

 4. ʮηΩϡϦςΟʯʹ͍ͭͯߟ͑Α͏ͱ͍͏͜ͱͰ
  4

  View Slide

 5. ͳΜ͔ͯ͠·͢ʁηΩϡϦςΟରࡦ
  5

  View Slide

 6. ࠷௿ݶ
  • WordPress ͷ࠷৽൛Λ࢖͏ɻ
  • ࣗಈߋ৽͕ಈ࡞͢ΔΑ͏ʹɻ
  • ࠷৽൛ͷςʔϚͱϓϥάΠϯΛ࢖͏ɻ
  6

  View Slide

 7. WordPress ͷ΁ͷ߈ܸ͋Ε͜Ε
  Ҿ༻ݩɿJP-Secure Labs Report Vol.03 | ٕज़৘ใ | ιϑτ΢ΣΞWAFͷJP-Secure
  7

  View Slide

 8. • ຊମ΁ͷ߈ܸͱ͍͏ͷ͸࣮͸গͳ͍ɻ
  • ϓϥάΠϯɾςʔϚ΁ͷ߈ܸ͕6ׂ௒ɻ
  8

  View Slide

 9. /wp-content/themes/urbancity/lib/scripts/
  download.php?file=../../../../../wp-config.php
  /wp-content/themes/trinity/lib/scripts/
  download.php?file=../../../../../wp-config.php
  /wp-content/themes/MichaelCanthony/download.php?file=../../../wp-config.php
  /wp-content/themes/TheLoft/download.php?file=../../../wp-config.php
  /wp-content/themes/lote27/download.php?download=../../../wp-config.php
  /wp-content/themes/authentic/includes/download.php?
  file=../../../../wp-config.php
  /wp-content/plugins/membership-simplified-for-oap-members-only/
  download.php?download_file=.././.././.././wp-config.php
  /wp-content/plugins/ajax-store-locator-wordpress_0/sl_file_download.php?
  download_file=../../../wp-config.php
  Ҿ༻ݩɿJP-Secure Labs Report Vol.03 | ٕज़৘ใ | ιϑτ΢ΣΞWAFͷJP-
  Secure
  9

  View Slide

 10. ެࣜϨϙδτϦͷϓϥάΠϯͰ΋੬ऑੑͷใࠂ͕࠷ۙ͋Γ·͠
  ͨɻ
  ใࠂ೔ ର৅ͷϓϥάΠϯ Πϯετʔϧ਺ όʔδϣϯ ੬ऑੑ
  2019/03/15 Easy WP SMTP 40ສ݅௒ 1.3.9Ҏલ ؅ཧऀ΁ͷಛݖঢ֨
  2019/03/21 Social Warfare 6ສ݅௒ 3.5.2Ҏલ XSSʢ֨ೲܕʣɺ೚
  ҙίʔυͷ࣮ߦ
  2019/03/30 Yuzo Related Posts 6ສ݅௒ 5.12.91Ҏલ XSSʢ֨ೲܕʣ
  2019/04/09 Visual CSS Style
  Editor
  3ສ݅௒ 7.1.9Ҏલ ؅ཧऀ΁ͷಛݖঢ֨
  WordPressϓϥάΠϯΛૂ͏߈ܸ͕׆ൃԽ͍ͯ͠Δ݅Λ·ͱΊͯΈͨ - piyolog
  10

  View Slide

 11. Πϯετʔϧ਺͕ଟ͍ != ҆શ
  • ͻͱͭͷج४ʹ͸ҧ͍ͳ͍͚Ͳɺ҆શੑɾ඼࣭Λอূ͢Δج
  ४Ͱ͸ͳ͍ɻ
  11

  View Slide

 12. ϓϥάΠϯ 10 બʂΈ͍ͨͳهࣄΛӏವΈʹ͠ͳ͍ɻ
  12

  View Slide

 13. • ඞਢϓϥάΠϯͳͲͳ͍ʂ
  • ඞਢϓϥάΠϯͳΜͯॻ͍ͯΔਓͷ৘ใ͸౰ͯʹͳΒΜɻ
  13

  View Slide

 14. ςʔϚͷબͼํ
  14

  View Slide

 15. • αϙʔτ͸େৎ෉ʁ
  • ༗ྉ != ඼࣭ɻ඼࣭ʹ΋͍Ζ͍Ζ͋Δɻ
  15

  View Slide

 16. • ςʔϚʹಉࠝ͞Ε͍ͯΔϑΥʔϜϓϥάΠϯ͕Ξοϓσʔτ
  ͞Εͣɺ߈ܸ͞ΕΔͱ͍͏ࣄྫɻ
  • ༗ྉςʔϚʹ߈ܸίʔυ͕ࠞೖ͍ͯͨ͠έʔε΋ɻ
  16

  View Slide

 17. ͱΓ͋͑ͣɺWordPress.org ܝࡌͷςʔϚʹ͓ͯ͘͠ͷ͕ແ೉ɻ
  • ͜͜ʹܝࡌ͢Δʹ͸ɺςʔϚͷϨϏϡʔΛ௨ա͢Δඞཁ͋Γɻ࠷௿ݶͷ඼࣭
  ʢ҆શੑɾ૬ޓӡ༻ੑʣ͸୲อ͞Ε͍ͯΔ
  • Ծʹ༗ྉςʔϚΛങ͏ͳΒɺhttps://ja.wordpress.org/themes/commercial/
  ʹܝࡌ͞Ε͍ͯΔϞϊɺແྉ൛ͳͲΛɺWP.org ʹܝࡌ͍ͯ͠Δ࡞ऀͷϞϊ
  Λ͓͢͢Ί͠·͢ɻ
  • Snow Monkey
  • Lightling
  • LIQUID PRESS
  • etc...
  17

  View Slide

 18. GPL
  • ແอূ
  • ࣗ༝ͳෳ੡ɾվมɾ൦෍͕ڐՄ
  • ίϐʔϨϑτ
  18

  View Slide

 19. ݁ہͷॴɺ࡞ऀͱͷ͓෇͖߹͍
  • ΋͘͠͸શͯࣗ࡞ɻ(ϋʔυϞʔυ)
  • ʮܧଓ͓ͯ͠෇͖߹͍͍͚ͯ͠Δ͔Ͳ͏͔ʁʯʮܧଓͨ͠α
  ϙʔτʯ͸ྑ͍બఆج४ɻ
  19

  View Slide

 20. • https://wptavern.com/pluginvulnerabilities-com-is-
  protesting-wordpress-org-support-forum-moderators-by-
  publishing-zero-day-vulnerabilities
  • https://www.jp-secure.com/tech/jpsecure-labs/report03/
  • https://piyolog.hatenadiary.jp/entry/2019/04/17/183000
  • https://capitalp.jp/2017/01/18/sucuri-2016q3/
  • https://blog.tokumaru.org/2019/04/Wordpress-Visual-CSS-
  Style-Editor-privilege-escalation.html?spref=tw
  20

  View Slide

 21. Thanks!
  Github: @torounit
  Twitter: @Toro_Unit
  Facebook: fb.me/torounit
  Blog: https://torounit.com
  21

  View Slide