$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

ブロックエディターカスタマイズことはじめ #wpshinshu / 2023-06-17 Shinshu WordPress Meetup vol.24

ブロックエディターカスタマイズことはじめ #wpshinshu / 2023-06-17 Shinshu WordPress Meetup vol.24

More Decks by Toro_Unit (Hiroshi Urabe)

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ϒϩοΫΤσΟλʔΧελϚΠζ͜ͱ͸͡Ί
  Toro_Unit @Shinshu WordPress Meetup
  1

  View Slide

 2. $ whoami
  2

  View Slide

 3. Toro_Unit
  ઎෦ ߛ (͏Β΂ ͻΖ͠)
  • Frontend Developer
  • WordPress Plugin and Theme
  Developer
  Github: @torounit
  Twitter: @Toro_Unit
  3

  View Slide

 4. • Gutenberg ͷ։ൃΛͪΐΖͬͱ΍ͬͯ·͢ɻ
  • Shinshu WP Meetup ͷΦʔΨφΠβʔͯ͠·͢ɻ
  • ϓϥάΠϯ࡞ͬͨΓੲςʔϚ࡞ͬͨΓͯ͠·͢ɻ
  • WordPress ͷΠϕϯτͰ஻ͬͨΓ͓ञҿΜͩΓͨ·ʹӡӦख఻ͬͨΓͯ͠·͢ɻ
  4

  View Slide

 5. ϒϩοΫΤσΟλʔͷΧελϚΠζ
  5

  View Slide

 6. ࣮͸݁ߏ͍͡ΕΔ
  6

  View Slide

 7. 7

  View Slide

 8. 8

  View Slide

 9. 9

  View Slide

 10. ओͳΧελϚΠζํ๏
  • ϒϩοΫελΠϧ
  • ϒϩοΫύλʔϯ
  • ϒϩοΫόϦΤʔγϣϯ
  • ΦϦδφϧͷϒϩοΫΛ࡞੒
  • ϒϩοΫΤσΟλʔϓϥάΠϯͷ࡞੒
  10

  View Slide

 11. ϒϩοΫελΠϧ
  11

  View Slide

 12. 12

  View Slide

 13. ͍͍ͩͨͷϒϩοΫʹ͔͜͜Β class ͸଍ͤΔɻ
  • جຊతʹ͋Μ·Γར༻ऀʹ࢖ΘͤΔؾͷͳ͍ػೳɻ
  (Advanced)
  • ͲΜͳΫϥεॻ͍ͯྑ͍ͷ͔΋ར༻ऀ͸Θ͔Βͳ͍ɻ
  13

  View Slide

 14. register_block_style(
  'core/heading',
  array(
  'name' => 'with-border',
  'label' => 'With Border',
  'inline_style' => <<< CSS
  .is-style-with-border {
  border-left: 6px blue solid;
  padding-left: 4px;
  }
  CSS,
  )
  );
  14

  View Slide

 15. 15

  View Slide

 16. • Ϋϥε͕෇༩͞ΕΔ͚ͩͳͷͰɺCSS͸ผ్༻ҙ͢Δ͜ͱ΋
  Խɻ
  • wp_enqueue_style ͱ͔ɺadd_editor_style Ͱಥͬࠐ
  Ήɻ
  • inline_style Ͱ CSS Λ௥Ճ͢Δͷ͕ख͚ܰͩͲɺϓϨϏϡʔ
  ͰελΠϧ͕ར͔ͳ͍όά͕͋Δɻ
  • https://github.com/WordPress/gutenberg/issues/39944
  16

  View Slide

 17. ϒϩοΫύλʔϯ
  17

  View Slide

 18. 18

  View Slide

 19. 19

  View Slide

 20. • ෳ਺ͷϒϩοΫͷմΛҰൃͰಥͬࠐΊΔػೳɻ
  • themes/{your-theme}/patterns/{your-pattern}.php ͕
  ͋Ε͹ɺࣗಈతʹύλʔϯͱͯ͠ೝࣝ͞ΕΔɻ
  20

  View Slide

 21. 21

  View Slide

 22. Pattern Manager
  • WP Engine ੡
  • ϒϩοΫΤσΟλʔͰύλʔϯΛ࡞
  ੒ɺϑΝΠϧͱͯ͠อଘͱ͔Λ΍ͬ
  ͯ͘ΕΔϓϥάΠϯ
  22

  View Slide

 23. 23

  View Slide

 24. ϒϩοΫͷ࡞੒
  24

  View Slide

 25. ϒϩοΫΛ࡞੒͢ΔϝϦοτ
  ίΞͷϒϩοΫͰ͸ग़དྷͳ͍HTMLߏ଄͕࡞ΕΔ
  • Group ϒϩοΫͰؤுΕ͹ग़དྷΔ͔΋͠Εͳ͍͚Ͳਏ͍
  • ϒϩοΫΤσΟλΛߟྀ͠ͳ͍ߏ଄ͷHTML/CSS΁ͷରԠ
  • ίΞϒϩοΫͷHTMLߏ଄͕ͨ·ʹมΘͬͨΓ͢ΔͷͰɺͦΕʹ߹Θͤͯର
  Ԡ͢Δඞཁ͕ͳ͍ɻ
  • ෳࡶͳσβΠϯͱ͔Λ΍ͬͯΔͱ่ΕͨΓ͕ͪ͠ɻ
  • γϯϓϧʹ͢Δํ޲ʹͳ͍ͬͯΔͷͰ࠷ۙ͸ͦ͜·Ͱ໰୊ʹͳΒͳ͍͔΋
  25

  View Slide

 26. 26

  View Slide

 27. 27

  View Slide

 28. PHP Ͱಈతʹ੍ޚ͢ΔϒϩοΫ
  • ϩάΠϯϢʔβʔʹͷΈදࣔ͢Δϝοηʔδ
  • ࠷৽ͷ౤ߘΛදࣔ
  • AB ςετ
  • ϓϥάΠϯΛແޮʹ͢Δͱಈ࡞͠ͳ͘ͳΔ͜ͱʹ஫ҙ
  28

  View Slide

 29. ϒϩοΫΤσΟλΛߏ੒͢Δٕज़
  • HTML/CSS (SCSS)
  • JavaScript (TypeScript) / React
  • PHP
  29

  View Slide

 30. ͱΓ͋͑ͣɺϒϩοΫ࡞੒ʹඞཁͳ΋ͷ
  • Node.js
  • ΤσΟλ
  • WordPress ࣮ߦ؀ڥ
  30

  View Slide

 31. Node.js
  • JavaScript ͷ࣮ߦΤϯδϯ
  • ݱ୅ͷWEB։ൃͰ͸ίϨ͕ແ͍ͱ͸
  ͡·Βͳ͍ɻ
  31

  View Slide

 32. ෳ਺ͷόʔδϣϯͷ Node.js Λ੾Γସ͑ΔͨΊʹ͸ɺnvm ͱ
  ͔ Volta ͕ศརɻ
  ͦΜͳ͜ͱ͍ͭ͢Δͷʁͬͯ࿩͚ͩͲɺաڈʹ࡞ͬͨϠπΛमਖ਼ͨ͠Γ͢Δͱ͖ͱ
  ͔ɺNode.js ͷ৽͍͠όʔδϣϯʹରԠͤͨ͞Γ͢Δͱ͖ͱ͔ɻ
  32

  View Slide

 33. ΤσΟλ
  • ͱΓ͋͑ͣ VSCode ࢖ͬͱ͚͹ؒҧ
  ͍ͳ͍ɻ
  • PHPStorm ΋͍͍ͧɻ
  33

  View Slide

 34. WordPress ͷ࣮ߦ؀ڥ
  34

  View Slide

 35. 35

  View Slide

 36. WordPress Playground for VS Code
  • VSCode Ͱ WordPress ։ൃΛ͢ΔͨΊͷ֦ுػೳ
  • PHP ͱ͔ɹMySQL ͱ͔ Apache ͱ͔Կ΋ͤͣʹɺWordPress ؀ڥ
  ΛखݩͰҰൃͰ্ཱͪ͛ΒΕΔ
  • Windows Ͱ΋ಈ͘ɻ
  • ಺෦తʹ͸ WASM + Node.js (express)
  • ͨ·ʹյΕͨΓͨ͠ͱ͖͸ɺ$HOME/.wp-now/wordpress-versions
  ͷத਎ফͤ͹ͳ͓Δɻ
  36

  View Slide

 37. wp-env
  • Docker ্Ͱಈ͘ϩʔΧϧ޲͚ͷ։ൃ؀ڥ
  • ϒϩοΫΤσΟλͷ։ൃͱ͔ϓϥάΠϯ։ൃͰΑ͘࢖ΘΕͯΔ
  • ࣗ෼͸ίϨΛ࢓ࣄͰ΋Α͘࢖͏ɻ
  wp-now
  • wp-env ͬΆ͍΍ͭɺWASM Ͱಈ͘ɻVsCode ͷϠπ΋த਎͸͜Εɻ
  37

  View Slide

 38. local
  • Docker ϕʔεɻGUI ͍ͭͯΔɻ
  • ৭ʑศརػೳ͕ೖͬͯΔɻ
  • Flywheel ͕։ൃ͚ͯͨ͠ͲɺWP
  Engine ʹങऩ͞Εͨɻ
  • ྑ͘ղΜͳ͔ͬͨΒͱΓ͋͑ͣ͜Ε
  ࢖͏ͷ͕͍͍͔΋ɻ
  https://localwp.com/
  38

  View Slide

 39. 39

  View Slide

 40. 40

  View Slide

 41. 41

  View Slide

 42. ϒϩοΫͷͻͳܗͷ࡞੒
  $ npx @wordpress/create-block
  42

  View Slide

 43. 43

  View Slide

 44. 44

  View Slide

 45. ϑΝΠϧ໊ ֓ཁ
  {ϓϥάΠϯ໊}.php WordPress ϓϥάΠϯϑΝΠϧ
  block.json ϒϩοΫͷઃఆɺϝλσʔλ
  index.js ϒϩοΫ༻ͷεΫϦϓτ
  edit.js ؅ཧը໘ͰͷϒϩοΫͷUI
  save.js ࣮ࡍʹอଘ͞Εɺදࣔ͞ΕΔϒϩοΫͷUI
  style.scss ϒϩοΫͷελΠϧ
  editor.scss ؅ཧը໘ઐ༻ͷελΠϧ
  45

  View Slide

 46. νϡʔτϦΞϧ͋Γ·͢ɻ
  https://ja.wordpress.org/team/
  handbook/block-editor/getting-
  started/create-block/
  46

  View Slide

 47. ฤूՄೳͳςΩετΛ௥Ճ͢Δνϡʔτ
  ϦΞϧ
  npx @wordpress/create-block gutenpride
  \ɹ--template
  \ @wordpress/create-block-tutorial-template
  cd gutenpride
  npm run start
  47

  View Slide

 48. ྫ͑͹͜Μͳͷ
  • useInnerBlocksProps ͰࢠϒϩοΫΛ࢖͏αϯϓϧ
  48

  View Slide

 49. edit.js
  import { useBlockProps, useInnerBlocksProps } from '@wordpress/block-editor';
  export default function Edit() {
  return (  );
  }
  49

  View Slide

 50. save.js
  import { useBlockProps, useInnerBlocksProps } from '@wordpress/block-editor';
  export default function save() {
  return (  );
  }
  50

  View Slide

 51. ΋͏ͪΐͬͱಥͬࠐΜͩνϡʔτϦΞϧ
  • GutenPride ΑΓ΋͏গ͠ಥͬࠐΜͩ
  νϡʔτϦΞϧɻ
  • ϒϩοΫͷαΠυόʔɾπʔϧόʔͷ
  ઃఆͱ͔ॻ͍ͯ͋ͬͨΓɻ
  51

  View Slide

 52. Gutenberg ͷιʔείʔυ
  • packages/block-library ҎԼʹίΞͷ
  ϒϩοΫͷίʔυ͕͋Δɻ
  • ಥͬࠐΜͩ͜ͱ΍Γ͔ͨͬͨΒɺί
  ϨΛύΫΔɻ
  52

  View Slide

 53. ΧελϜϒϩοΫಓ৔
  • https://www.youtube.com/
  @akihamano2805/videos
  • Gutenbergεʔύʔৄ͍͠඿໺͞Μ
  ͕΍ͬͯͨΧελϜϒϩοΫͷϫʔ
  Ϋγϣοϓ
  • ಈը͸ Vol.3͔Βɻ
  53

  View Slide

 54. learn.wordpress.org
  • WordPress ΦϑΟγϟϧͷνϡʔτ
  ϦΞϧαΠτ
  • ͍͍ͩͨӳޠ
  • ಈը͍ͭͯͨΓ͢Δɻ
  54

  View Slide

 55. ͦͷଞ Tip
  • ΧελϜϑΟʔϧυͱ͔΋औΓѻ͑Δ
  • ը૾ͷΞοϓϩʔυͱ͔΋10ߦ͘Β͍Ͱग़དྷΔ
  • React ͷࢿ࢈͕࢖͑Δɻ
  • React ྗΛ஁͑ΔͱΊͪΌͪ͘Ό͍Ζ͍Ζग़དྷΔ͚Ͳɺͦ͜
  ·Ͱෳࡶͳͷ͸࡞Βͳ͍͜ͱଟ͍͔ͳ͊ɻ
  55

  View Slide

 56. ϒϩοΫ։ൃΛ͖ͯͨ͠ײ૝
  • νϡʔτϦΞϧϨϕϧͷ஌ࣝͰ৐Γ੾ΕΔ͜ͱଟ͍ɻ
  • ͪΌΜͱ࡞Ε͹ͦͷ··ผͷҊ݅Ͱ΋࢖͑Δɻ
  • ஍ਤϒϩοΫͱ͔͸·͞ʹͦΕ
  • HTML ॻ͘ਓ͕ผʹ͍Δύλʔϯͱ͔ͦ͏͍͏ͷʹରԠͰ͖Δɻ
  • ϒϩοΫελΠϧͰͱΓ͋͑ͣ΍ΔɺͦΕͰग़དྷͳ͔ͬͨΒɺ࢖
  ͍ͮΒ͔ͬͨΒɺϒϩοΫ։ൃΛߟ͑Δɻ
  56

  View Slide

 57. ίʔυΛॻ͔ͣʹϒϩοΫ࡞ΕΔϓϥάΠϯͱ͔͋Δ͚ͲɺͲ͏ͳΜʁ
  • Α͘ग़͖ͯͯΔͱ͸ࢥ͏͚Ͳɺجຊతʹ PHPͰ੍ޚͯ͠Δͷ
  ͰɺϓϥάΠϯ͕ແޮͳΔͱɺίϯςϯπ͕ফ͑ͨΓ͢Δɻ
  • ී௨ʹJSͰॻ͔ΕͨϠπ͸ɺHTML͕ͦͷ··อଘ͞ΕͯΔͷ
  ͰɺϓϥάΠϯ͕ແޮʹͳͬͯ΋ɺίϯςϯπ͸ফ͑ͳ͍ɻ
  • ͦͷϓϥάΠϯ΁ͷґଘ͕ߴ͘ͳΓ͗ͯ͢ϦχϡʔΞϧͱ͔Ͱ໰
  ୊ʹͳΓ͕ͪɻ
  • ͦͷϓϥάΠϯͱҰ࿇୑ੜʹͳΕΔʁʁʁʁ
  57

  View Slide

 58. Any Question ?
  58

  View Slide

 59. Thanks!
  Twitter: @Toro_Unit
  Github: @torounit
  59

  View Slide