Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Snyk - デベロッパーファーストで実現する DevSecOps

Snyk - デベロッパーファーストで実現する DevSecOps

DevOpsの浸透とクラウドの普及により加速したアプリケーション開発。そのスピードを維持・加速するために注目されているのが、DevOpsにSecurityという言葉を加えたDevSecOpsです。
なぜDevSecOpsが重要なのか。どのようにそれを実践するのか。その鍵は開発者へのエンパワーメントにあります。開発者・インフラ担当者・セキュリティ担当者に向けて、デベロッパーファーストのセキュリティプラットフォームSnykのデモを交えながら、説明いたします。

Developer Summit 2022
https://snyk.io/jp
https://twitter.com/ToshiAizawa

90c64c1f906bb9b1e3a163f92b145d26?s=128

Toshi Aizawa

February 17, 2022
Tweet

More Decks by Toshi Aizawa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ʷ˘˩˘˟ˢˣ˙˔˦˧ʡ ˆ˧˔ˬ˦˘˖˨˥˘ʡ

 2. 䝕䝧䝻䝑䝟䞊䝣䜯䞊䝇䝖䛷ᐇ⌧䛩䜛ʷ˘˩ˆ˘˖˂ˣ˦ ˆˡˬ˞䝋䝸䝳䞊䝅䝵䞁䜶䞁䝆䝙䜰┦⃝ಇᖾ ʳˇˢ˦˛˜ʴ˜˭˔˪˔

 3. ʳˇˢ˦˛˜ʴ˜˭˔˪˔ Ɣ ʴ˘˥ˢ˦ˠ˜˧˛䛾኱䝣䜯䞁 Ɣ ⊧ዲ䛝 Ɣ ˆˡˬ˞䛾ˆʸ

 4. ʿˢ˚ʧˆ˛˘˟˟䛹䛖䛷䛧䛯䠛

 5. ʛᮏ᪥䛾⿬䝔䞊䝬ʜ 䜎䛰ぢ䛼ḟ䛾䛂ʿˢ˚ʧˆ˛˘˟˟䛃䜈䛾ᑐ⟇ἲ

 6. 䜰䝆䜵䞁䝎 ˄ʙʴ ˆˡˬ˞䜢౑䛳䛶䛷䛝䜛䛣䛸 ʷ˘˩ˆ˘˖˂ˣ˦ϝ㛤Ⓨ⪅䛾ᙺ๭

 7. ʷ˘˩ˆ˘˖˂ˣ˦ϝ㛤Ⓨ⪅䛾ᙺ๭

 8. ʷ˘˩˂ˣ˦ ʷ˘˩ ˂ˣ˦

 9. ʷ˘˩ˆ˘˖˂ˣ˦ ʷ˘˩ ˂ˣ˦ ˆ˘˖

 10. ʷ˘˩˂ˣ˦ʢʷ˘˩ˆ˘˖˂ˣ˦ ʷ˘˩ ˂ˣ˦ ˆ˘˖ Ɣ ㎿㏿䛺㛤Ⓨ Ɣ 䝅䝇䝔䝮䛾Ᏻᐃ✌ാ Ɣ 䝉䜻䝳䝸䝔䜱䝸䝇䜽

  Ɣ 䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᑐ⟇䝁䝇䝖
 11. ʷ˘˩˂ˣ˦ʢʷ˘˩ˆ˘˖˂ˣ˦ Ɣ ඹྠ㈐௵ Ɣ 䝃䜲䝻䛾◚ቯ ʷ˘˩ ˂ˣ˦ ˆ˘˖

 12. ʷ˘˩˂ˣ˦ʢʷ˘˩ˆ˘˖˂ˣ˦ ʷ˘˩ ˂ˣ˦ ˆ˘˖ Ɣ ⥅⥆ⓗ䜲䞁䝔䜾䝺䞊䝅䝵䞁 '- Ɣ ⥅⥆ⓗ䝕䝸䝞䝸䞊 '(

  Ɣ 䝅䝣䝖䝺䝣䝖䞉䝔䝇䝔䜱䞁䜾 Ɣ ⮬ື໬
 13. ʷ˘˩˂ˣ˦ĺʷ˘˩ˆ˘˖˂ˣ˦ Ɣ 䝅䝣䝖䝺䝣䝖 Ɣ ⮬ື໬ 7'%䝒䞊䝹➼ Ɣ 䜺䝞䝘䞁䝇 ʷ˘˩ ˂ˣ˦

  ˆ˘˖
 14. 䛣䛾ˆ˘˖˨˥˜˧ˬ䜢ᢸ䛖䛾䛿ㄡ䠛 Ɣ 㛤Ⓨ⪅䠛 Ɣ 䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᢸᙜ⪅䠛 Ɣ 㐠⏝ᢸᙜ⪅䠛

 15. ˆˢ˨˥˖˘ʭˆˡˬ˞ʟˇ˛˘ˆ˧˔˧˘ˢ˙˂ˣ˘ˡˆˢ˨˥˖˘ˆ˘˖˨˥˜˧ˬʥʣʥʣ     

  
 16. 㛤Ⓨ⪅ 䝉䜻䝳䝸䝔䜱ᢸ ᙜ⪅ ʧʡʤʬˀ˚˟ˢ˕˔˟˖ˬ˕˘˥˦˘˖˨˥˜˧ˬ˦˧˔˙˙ʮʥʡʪˀ˦˧˔˙˙˦˛ˢ˥˧˔˚˘ ˆˢ˨˥˖˘ʭʛʼˆʶʜʥʶˬ˕˘˥˦˘˖˨˥˜˧ˬˊˢ˥˞˙ˢ˥˖˘ˆ˧˨˗ˬʟʥʣʥʤ ʥʩʡʫˀ˚˟ˢ˕˔˟˗˘˩˘˟ˢˣ˘˥˦ ˆˢ˨˥˖˘ʭˆ˟˔˦˛ʷ˔˧˔˄ʦʥʣʥʤˆ˧˔˧˘ˢ˙ʷ˘˩˘˟ˢˣ˘˥ˁ˔˧˜ˢˡ ʷ˘˩ˆ˘˖˂ˣ˦䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾୺ᙺ䛿㛤Ⓨ⪅ ʷ˘˩ ˂ˣ˦

  ˆ˘˖ ʷ˘˩ ˂ˣ˦ ˆ˘˖
 17. 䜽䝷䜴䝗䛻䜘䜛ʼˇ䛾䝃䞊䝡䝇໬ 䜽䝷䜴䝗௨๓ ʼˇ䝉䜻䝳䝸䝔䜱 䛾᫬௦ ʴˣˣʶˢ˗˘ ˂ˣ˘ˡˆˢ˨˥˖˘ʿ˜˕˥˔˥ˬ ʼˇʴˣˣ˦ʛʷ˥ˢˣ˕ˢ˫ʟʸˠ˔˜˟Ϩʜ ˆ˘˥˩˘˥˦ʟˉˀ˦ ˁ˘˧˪ˢ˥˞ ˩ˆˣ˛˘˥˘

  ʻ˔˥˗˪˔˥˘ ʴˣˣʶˢ˗˘ ˂ˣ˘ˡˆˢ˨˥˖˘ʿ˜˕˥˔˥ˬ ʶ˟ˢ˨˗ʢˆ˔˔ˆˆ˘˥˩˜˖˘˦ ʶˢˡ˧˔˜ˡ˘˥˦ ˉ˃ʶʟˆ˘˥˩˜˖˘ˀ˘˦˛ ʾ˨˕˘˥ˡ˘˧˘˦ ʶ˟ˢ˨˗ ˂ˆˆ˃˟˔˧˙ˢ˥ˠʢʴˣˣ˦ ʷ˘˩˂ˣ˦ˆ˘˥˩˜˖˘˦ ʷ˜˚˜˧˔˟ˇ˥˔ˡ˦˙ˢ˥ˠ˔˧˜ˢˡ ʶˢ˗˘ˉ˨˟ˡ˦ ʾˡˢ˪ˡˉ˨˟ˡ˦ ʵ˔˗ʶˢˡ˙˜˚ ˈˡˣ˔˧˖˛˘˗˂ˆ ˂ˣ˘ˡ˃ˢ˥˧˦ 䜽䝷䜴䝗᫬௦ 䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䝉䜻䝳䝸䝔䜱 䛾᫬௦ ʷ˘˩ ʼˇʢ˂ˣ
 18. ʷ˘˩˂ˣ˦ĺʷ˘˩ˆ˘˖˂ˣ˦ ʷ˘˩ ˂ˣ˦ ˆ˘˖ 䝅䝣䝖䝺䝣䝖 䜺䝞䝘䞁䝇 ⮬ື໬

 19. ˆˡˬ˞䜢౑䛳䛶䛷䛝䜛䛣䛸

 20. 䛂㛤Ⓨ⪅䛜䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛻䛚䛔䛶㔜せ䛺ᙺ๭䜢 ᢸ䛘䜛䜉䛝䛰䛃䛸䛔䛖ಙᛕ䛛䜙๰ᴗ䛧䛯ˆˡˬ˞ ˆˡˬ˞˜ˡ˧˥ˢ˖˔ʡʥʣʤʫ

 21. 䜽䝷䜴䝗䛻䜘䜛ʼˇ䛾䝃䞊䝡䝇໬ 䜽䝷䜴䝗௨๓ ʼˇ䝉䜻䝳䝸䝔䜱 䛾᫬௦ ʴˣˣʶˢ˗˘ ˂ˣ˘ˡˆˢ˨˥˖˘ʿ˜˕˥˔˥ˬ ʼˇʴˣˣ˦ʛʷ˥ˢˣ˕ˢ˫ʟʸˠ˔˜˟Ϩʜ ˆ˘˥˩˘˥˦ʟˉˀ˦ ˁ˘˧˪ˢ˥˞ ˩ˆˣ˛˘˥˘

  ʻ˔˥˗˪˔˥˘ ʴˣˣʶˢ˗˘ ˂ˣ˘ˡˆˢ˨˥˖˘ʿ˜˕˥˔˥ˬ ʶ˟ˢ˨˗ʢˆ˔˔ˆˆ˘˥˩˜˖˘˦ ʶˢˡ˧˔˜ˡ˘˥˦ ˉ˃ʶʟˆ˘˥˩˜˖˘ˀ˘˦˛ ʾ˨˕˘˥ˡ˘˧˘˦ ʶ˟ˢ˨˗ ˂ˆˆ˃˟˔˧˙ˢ˥ˠʢʴˣˣ˦ ʷ˘˩˂ˣ˦ˆ˘˥˩˜˖˘˦ ʷ˜˚˜˧˔˟ˇ˥˔ˡ˦˙ˢ˥ˠ˔˧˜ˢˡ ʶˢ˗˘ˉ˨˟ˡ˦ ʾˡˢ˪ˡˉ˨˟ˡ˦ ʵ˔˗ʶˢˡ˙˜˚ ˈˡˣ˔˧˖˛˘˗˂ˆ ˂ˣ˘ˡ˃ˢ˥˧˦ 䜽䝷䜴䝗᫬௦ 䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䝉䜻䝳䝸䝔䜱 䛾᫬௦ ʷ˘˩ ʼˇʢ˂ˣ
 22. 䜽䝷䜴䝗᫬௦䛾䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁 䝸䝇䜽䛾₯䜐ሙᡤ ˂ˣ˘ˡˆˢ˨˥˖˘ ʿ˜˕˥˔˥˜˘˦ ʶˢˡ˧˔˜ˡ˘˥˦ ʴˣˣʶˢ˗˘ ʼ˔ʶ ⬤ᙅᛶ䛾ʫʣʘ䛿㛫᥋ⓗ䛺౫Ꮡ㛵ಀ䛷ぢ䛴䛛䜛 ᩘⓒ䛻䛚䜘䜆ʿ˜ˡ˨˫䝟䝑䜿䞊䝆䛜䝁䞁䝔䝘䛻䛿ྵ䜎䜜䛶 䛚䜚䚸䛭䛣䛛䜙ከᩘ䛾⬤ᙅᛶ䛜ᘬ䛝⥅䛜䜜䜛

  䜽䝷䜴䝗䛷䛾⬤ᙅᛶⓎ⏕ཎᅉ ➨ʤ఩䛿タᐃ䝭䝇ˎ⡿ᅜˁˆʴː 㢖⦾䛺䝕䝥䝻䜲ʠ䜴䜷䞊䝍䞊䝣䜷䞊䝹䛷䛿㛫䛻ྜ䜟䛺䛔 䝇䜻䝱䞁䛻ఱ᫬㛫䜒䛛䛡䜙䜜䛺䛔 䝁䞊䝗䝧䞊䝇䛾 ʤʣʠʥʣʘ 䝁䞊䝗䝧䞊䝇䛾 ʫʣʠʬʣʘ
 23. ˆˡˬ˞ʶˢ˗˘ ˆˡˬ˞˂ˣ˘ˡˆˢ˨˥˖˘ ˆˡˬ˞ʶˢˡ˧˔˜ˡ˘˥ ˆˡˬ˞ʼ˔ʶ 䜶䞁䝟䝽䝯䞁䝖 ᖜᗈ䛔㡿ᇦ䜢䜹䝞䞊 䜺䝞䝘䞁䝇 䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁䛾▱ぢ 䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾▱ぢ ʷ˘˩˘˟ˢˣ˘˥ʸ˫ˣ˘˥˜˘ˡ˖˘

  㛤Ⓨ⪅ྥ䛡ˆ˘˖˨˥˜˧ˬ˃˟˔˧˙ˢ˥ˠ
 24. ˃˅˂ˇʸʶˇʸʷʵˌˆˁˌʾ ˆˡˬ˞䛷 ㎿㏿䛺㛤Ⓨ䛸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䜢୧❧ 㢳ᐈᩘ ʤʩʣʣʞ ᚑᴗဨᩘ ʤʣʣʣʞ 䝔䝇䝖ᅇᩘ ʛᅄ༙ᮇʜ ʦʤʨˀʞ

  ㈨㔠ㄪ㐩⥲㢠 ʗʫʨʣˀ
 25. ˆˡˬ˞䛺䜙䛷䛿䛾≉㛗 㛤Ⓨ⪅䜈䛾䜶䞁䝟䝽䝯䞁䝖 ˆˡˬ˞䛾㛤Ⓨ⪅䝣䝺䞁䝗䝸䞊䛺〇ရ⩌䛿䚸ᩘከ䛟䛾㛤Ⓨ⪅⏝䝒䞊䝹䛸㐃ᦠ䚹ᚑ᮶䛾 䝽䞊䜽䝣䝻䞊䜢ኚ䛘䜛䛣䛸䛺䛟䚸䝉䜻䝳䜰䛺㛤Ⓨ䛜ᐇ⌧䛷䛝䜎䛩䚹 ⮬ືಟṇ 䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛻ᇶ䛵䛟⬤ᙅᛶಟṇᢏ⾡䛿䚸⮬ື㐺⏝䜒ྍ⬟䚹㛤Ⓨ䝥䝻䝉䝇䛻ಟṇ 䜢⤌䜏㎸䜐䛾䜒⡆༢䛷䛩䚹 䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾▱ぢ ˆˡˬ˞䛿ᴗ⏺䝖䝑䝥䝺䝧䝹䛾⬤ᙅᛶ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢ᥦ౪䚹䛣䛾 ʷʵ䛿ˆˡˬ˞䛾䝉䜻䝳䝸

  䝔䜱◊✲䝏䞊䝮䛸䚸ʷ˘˘ˣʶˢ˗˘♫䛾ʴʼ䜶䞁䝆䞁䛻䜘䛳䛶ᨭ䛘䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹 ˆʶʴʿʸ ʴʶˇʼ˂ˁʴʵʼʿʼˇˌ ʶ˂ˉʸ˅ʴʺʸ
 26. ˆˡˬ˞䜢౑䛳䛶䛷䛝䜛䛣䛸ࠥ〇ရ䝕䝰

 27. Ɣ 䝁䞊䝗䝧䞊䝇䛾䛖䛱 ʫʣʠʬʣʘ䛜䜸䞊䝥䞁䝋䞊䝇 Ɣ ⬤ᙅᛶ䛾ʫʣʘ䛿㛫᥋ⓗ䛺౫Ꮡ㛵ಀ䛷ぢ䛴䛛䜛 Ɣ ᩘⓒ䛾ʿ˜ˡ˨˫䝟䝑䜿䞊䝆䛜ྵ䜎䜜䜛 Ɣ ⛊༢఩䛾▷᫬㛫䛷䝡䝹䝗䚸䝕䝥䝻䜲䚸䝇䜿䞊䝹ྍ⬟ Ɣ

  䜽䝷䜴䝗䛷䛾⬤ᙅᛶⓎ⏕ཎᅉ ➨ʤ఩䛿タᐃ䝭䝇ˎ⡿ᅜˁˆʴː Ɣ 䝛䝑䝖䝽䞊䜽䚸䝇䝖䝺䞊䝆䚸䝃䞊䝞䞊 ʠ䝁䞊䝗䜢㏻䛨䛶⣲᪩䛟タᐃ Ɣ 㢖⦾䛻䝕䝥䝻䜲䛥䜜䜛䝋䝣䝖䜴䜵䜰 ʠ䜴䜷䞊䝍䞊䝣䜷䞊䝹䛷䛿㛫䛻 ྜ䜟䛺䛔䚹䝇䜻䝱䞁䛻ఱ᫬㛫䜒䛛䛡䜙䜜䛺䛔 Ɣ 䜹䝇䝍䝮䝁䞊䝗䛜඲య䛾 ʤʣʠʥʣʘʠʷˋ᥎㐍䛷䚸䜒䛳䛸ከ䛟䛾ᶵ⬟ 䜢䚸䜘䜚▷䛔᫬㛫䛷㛤Ⓨ䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛 ʶˢ˗˘ ˂ˣ˘ˡˆˢ˨˥˖˘ ʶˢˡ˧˔˜ˡ˘˥˦ ʼˡ˙˥˔˦˧˥˨˖˧˨˥˘ ˔˦ʶˢ˗˘ 䜽䝷䜴䝗᫬௦䛾䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁 䝸䝇䜽䛾₯䜐ሙᡤ
 28. ʶʼʢʶʷ ʺ˜˧˥˘ˣˢ˦˜˧ˢ˥ˬ ˇ˥˔˗˜˧˜ˢˡ˔˟ʢ˃˔˔ˆ ˆ˘˥˩˘˥˟˘˦˦ ˃˥ˢ˗˨˖˧˜ˢˡ ˆˡˬ˞ᐇ⾜౛ ˅˘˚˜˦˧˥ˬ ˗˘ˣ˟ˢˬ ˆ˘˖˨˥˜˧ˬ ˚˔˧˘

  ʶˢ˗˘ ˇ˘˦˧ʙ˙˜˫ ˇ˘˦˧ʟ˙˜˫ʟ ˠˢˡ˜˧ˢ˥ ʾ˨˕˘˥ˡ˘˧˘˦ ˀˢˡ˜˧ˢ˥ʙˠˢ˥˘ʡʡʡ ˇ˘˦˧ʟ˙˜˫ʟ ˠˢˡ˜˧ˢ˥ 䝁䞊䝗䛾䝏䜵䝑䜽䜲䞁䞉䝬䞊䝆䠖 ⬤ᙅᛶ䛸䝷䜲䝉䞁䝇䛾䝫䝸䝅䞊㐪཯䛾Ⓨぢ䚹䝫䝸 䝅䞊䛻ᇶ䛵䛔䛶46䜢䝤䝻䝑䜽䚹᪂䛯䛺⬤ᙅᛶ䛻䛴䛔 䛶.-6%-WWYI䛾⮬ືసᡂ ⮬ືಟṇ䠖 *M\46 ಟṇ䝥䝹䝸䜽䜶䝇䝖 䛻䜘䜚ಟṇ䚸䝟䝑䝏㐺⏝䚸 䜰䝑䝥䜾䝺䞊䝗䚹䛒䛸䛿䝬䞊䝆䛩䜛䛰䛡 䝡䝹䝗䠖 '-䛻⤌䜏㎸䜎䜜䛯⬤ᙅᛶ䛸䝷䜲䝉䞁䝇 㐪཯䛾⮬ື䝔䝇䝖䚹䝔䝇䝖ኻᩋ᫬䛻䛿䝫 䝸䝅䞊䛻ᚑ䛔䝡䝹䝗䜢䝤䝻䝑䜽 ᪂䛧䛔⬤ᙅᛶ䛾᳨ฟ᫬䛻䛿 䜰䝷䞊䝖Ⓨฟ䞉 .-6%-WWYI䛾⮬ືసᡂ
 29. 96&RGH ,QWHOOL- $]XUH 5HSRV *LW/DE %LWEXFNHW &ORXG %LWEXFNHW 6HUYHU &RQFRXUVH

  -HQNLQV $]XUH 3LSHOLQHV 7HDP&LW\ &ORXG )RXQGU\ 90:DUH 7DQ]X +HURNX $UWLIDFWRU\ PLFURIRFXV ʶˢ˗˜ˡ˚ ˆˢ˨˥˖˘ ʶˢˡ˧˥ˢ˟ ʶʼʢʶʷ ˅˨ˡ˧˜ˠ˘ 6Q\N&/, $:6&RGH 3LSHOLQH .XEHUQHWHV 6Q\N$3, ʼ˦˦˨˘ ˀ˔ˡ˔˚˘ˠ˘ˡ˧ (FOLSVH 'RFNHU +XE 'RFNHU RWKHUV $:6 /DPEGD ,%0 &ORXG ˅˘˚˜˦˧˥˜˘˦ 6ODFN -LUD $]XUH )XQFWLRQV %LW%XFNHW 3LSHOLQHV &LUFOH&, 6Q\N$3, *LW+XE *LW+XE (QWHUSULVH QSP(QWHUSULVH 3ULYDWH5HJLVWU\ 3\&KDUP :HE6WRUP 3KS6WRUP *R/DQG 5XE\0LQH 9LVXDO6WXGLR 'RFNHU EXLOGDK +DUERU 4XD\ $PD]RQ(&5 $]XUH&RQWDLQHU 5HJLVWU\ *RRJOH&RQWDLQHU 5HJLVWU\ 5HG+DW 2SHQVKLIW 5LVN6HQVH .HQQD6HFXULW\ 1XFOHXV6HFXULW\ 9XOFDQ %ULQTXD )RUWLI\66& ᩘከ䛟䛾㛤Ⓨ䝒䞊䝹䛸㐃ᦠ
 30. ʶˢ˗˘ ˂ˣ˘ˡˆˢ˨˥˖˘ ʶˢˡ˧˔˜ˡ˘˥ ʼˡ˙˥˔˦˧˥˨˖˧˨˥˘ ˔˦ʶˢ˗˘ ˆˡˬ˞ ˣ˥ˢ˗˨˖˧˦

 31. Ɣ 䝁䞊䝗䝧䞊䝇䛾䛖䛱 ʫʣʠʬʣʘ䛜䜸䞊䝥䞁䝋䞊䝇 Ɣ ⬤ᙅᛶ䛾ʫʣʘ䛿㛫᥋ⓗ䛺౫Ꮡ㛵ಀ䛷ぢ䛴䛛䜛 Ɣ ᩘⓒ䛾ʿ˜ˡ˨˫䝟䝑䜿䞊䝆䛜ྵ䜎䜜䜛 Ɣ ⛊༢఩䛾▷᫬㛫䛷䝡䝹䝗䚸䝕䝥䝻䜲䚸䝇䜿䞊䝹ྍ⬟ Ɣ

  䜽䝷䜴䝗䛷䛾⬤ᙅᛶⓎ⏕ཎᅉ ➨ʤ఩䛿タᐃ䝭䝇ˎ⡿ᅜˁˆʴː Ɣ 䝛䝑䝖䝽䞊䜽䚸䝇䝖䝺䞊䝆䚸䝃䞊䝞䞊 ʠ䝁䞊䝗䜢㏻䛨䛶⣲᪩䛟タᐃ Ɣ 㢖⦾䛻䝕䝥䝻䜲䛥䜜䜛䝋䝣䝖䜴䜵䜰 ʠ䜴䜷䞊䝍䞊䝣䜷䞊䝹䛷䛿㏣䛔 䛴䛡䛺䛔䚹䝇䜻䝱䞁䛻ఱ᫬㛫䜒䛛䛡䜙䜜䛺䛔 Ɣ 䜹䝇䝍䝮䝁䞊䝗䛜඲య䛾 ʤʣʠʥʣʘʠʷˋ᥎㐍䛷䚸䜒䛳䛸ከ䛟䛾ᶵ⬟ 䜢䚸䜘䜚▷䛔᫬㛫䛷㛤Ⓨ䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛 ʶˢ˗˘ ˂ˣ˘ˡˆˢ˨˥˖˘ ʶˢˡ˧˔˜ˡ˘˥˦ ʼˡ˙˥˔˦˧˥˨˖˧˨˥˘ ˔˦ʶˢ˗˘ 䜽䝷䜴䝗᫬௦䛾䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁 䝸䝇䜽䛾₯䜐ሙᡤ
 32. ʶʼʢʶʷ ʺ˜˧˥˘ˣˢ˦˜˧ˢ˥ˬ ˇ˥˔˗˜˧˜ˢˡ˔˟ʢ˃˔˔ˆ ˆ˘˥˩˘˥˟˘˦˦ ˃˥ˢ˗˨˖˧˜ˢˡ ʷ˘˩ˆ˘˖˂ˣ˦ʭ ʷ˘˩˂ˣ˦䝽䞊䜽䝣䝻䞊䜈 ⤌䜏㎸䜎䜜䛯䝉䜻䝳䝸䝔䜱 ˅˘˚˜˦˧˥ˬ ˗˘ˣ˟ˢˬ

  ˆ˘˖˨˥˜˧ˬ ˚˔˧˘ ʶˢ˗˘ ˇ˘˦˧ʙ˙˜˫ ˇ˘˦˧ʟ˙˜˫ʟ ˠˢˡ˜˧ˢ˥ ʾ˨˕˘˥ˡ˘˧˘˦ ˀˢˡ˜˧ˢ˥ʙˠˢ˥˘ʡʡʡ ˕˨˜˟˗ ˦˨˕ˠ˜˧ ˇ˘˦˧ʟ˙˜˫ʟ ˠˢˡ˜˧ˢ˥
 33. ˆˡˬ˞˂ˣ˘ˡˆˢ˨˥˖˘ʭ ⮬ືಟṇ䛻䜘䜚 」㞧䛺ಟṇసᴗ䜢ᐜ᫆䛻 䜽䝸䝑䜽䜂䛸䛴䛷 ಟṇ⏝䝥䝹䝸䜽䜶䝇䝖䜢సᡂ 9XOQHUDEOH SDFNDJH )L[ HMVORFDOV# )L[

  9XOQHUDEOH SDFNDJH
 34. ˆˡˬ˞⬤ᙅᛶ䝕䞊䝍䝧䞊䝇

 35. ˆˡˬ˞⬤ᙅᛶ䝕䞊䝍䝧䞊䝇 ⬤ᙅᛶ᝟ሗ䜢኱つᶍ䛻཰㘓䚸ṇ☜䛛䛴᭱᪂䚸 ಟṇ䛻ᚲせ䛺᝟ሗ䜒䜹䝞䞊 ʧʩ ᪥ ʬʥʘ ʧʧʤʘ ʥ␒┠䛻኱つᶍ䛺ၟ⏝⬤ᙅᛶ䝕䞊䝍䝧䞊䝇 䛻ẚ䜉䛶ʧʧʤʘከ䛟䛾⬤ᙅᛶ䜢බ㛤 ˁˉʷ䛻཰㘓䛥䜜䛶䛔䜛ʽ˔˩˔ˆ˖˥˜ˣ˧䛾

  ⬤ᙅᛶ䛾䛖䛱ʬʥʘ䛜ˆˡˬ˞⬤ᙅᛶʷʵ 䛷᭱ึ䛻බ㛤 ʥ␒┠䛻኱つᶍ䛺ၟ⏝⬤ᙅᛶ䝕䞊䝍䝧䞊䝇 䛻ẚ䜉䛶ʧʩ᪥䚸᪩䛟⬤ᙅᛶ䜢Ⓨぢ 6ETMH X'IPP -RWMKLX:1 3;%74 GSRXVMFYXMRK QIQFIV +SSKPI 'LVSQI 0MKLXLSYWI 0MRY\ *SYRHEXMSR WIGYVMX] TEVXRIV -&1'SHI 6MWO%REP]^IV %;7 -RWTIGXSV 8VIRH1MGVS (IIT7IGYVMX] ':)RYQFIVMRK EYXLSVMX] '2% 䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜈䛾㈉⊩ 3TIR.7 *SYRHEXMSR 7IGYVMX]+VSYT ᴗ⏺䛷ಙ㢗䛥䜜䜛䝕䞊䝍䝧䞊䝇 %TTPMGEXMSR 7IGYVMX] 6IH,EX (ITIRHIRG] %REP]XMGW (SGOIV
 36. ʶˢ˗˘ ˂ˣ˘ˡˆˢ˨˥˖˘ ʶˢˡ˧˔˜ˡ˘˥˦ ʼˡ˙˥˔˦˧˥˨˖˧˨˥˘ ˔˦ʶˢ˗˘ ˆˡˬ˞ ˣ˥ˢ˗˨˖˧˦

 37. Ɣ 䝁䞊䝗䝧䞊䝇䛾䛖䛱 ʫʣʠʬʣʘ䛜䜸䞊䝥䞁䝋䞊䝇 Ɣ ⬤ᙅᛶ䛾ʫʣʘ䛿㛫᥋ⓗ䛺౫Ꮡ㛵ಀ䛷ぢ䛴䛛䜛 Ɣ ᩘⓒ䛾ʿ˜ˡ˨˫䝟䝑䜿䞊䝆䛜ྵ䜎䜜䜛 Ɣ ⛊༢఩䛾▷᫬㛫䛷䝡䝹䝗䚸䝕䝥䝻䜲䚸䝇䜿䞊䝹ྍ⬟ Ɣ

  䜽䝷䜴䝗䛷䛾⬤ᙅᛶⓎ⏕ཎᅉ ➨ʤ఩䛿タᐃ䝭䝇ˎ⡿ᅜˁˆʴː Ɣ 䝛䝑䝖䝽䞊䜽䚸䝇䝖䝺䞊䝆䚸䝃䞊䝞䞊 ʠ䝁䞊䝗䜢㏻䛨䛶⣲᪩䛟タᐃ Ɣ 㢖⦾䛻䝕䝥䝻䜲䛥䜜䜛䝋䝣䝖䜴䜵䜰 ʠ䜴䜷䞊䝍䞊䝣䜷䞊䝹䛷䛿㏣䛔 䛴䛡䛺䛔䚹䝇䜻䝱䞁䛻ఱ᫬㛫䜒䛛䛡䜙䜜䛺䛔 Ɣ 䜹䝇䝍䝮䝁䞊䝗䛜඲య䛾 ʤʣʠʥʣʘʠʷˋ᥎㐍䛷䚸䜒䛳䛸ከ䛟䛾ᶵ⬟ 䜢䚸䜘䜚▷䛔᫬㛫䛷㛤Ⓨ䛩䜛䛣䛸䛜ồ䜑䜙䜜䜛 ʶˢ˗˘ ˂ˣ˘ˡˆˢ˨˥˖˘ ʶˢˡ˧˔˜ˡ˘˥˦ ʼˡ˙˥˔˦˧˥˨˖˧˨˥˘ ˔˦ʶˢ˗˘ 䜽䝷䜴䝗᫬௦䛾䜰䝥䝸䜿䞊䝅䝵䞁 䝸䝇䜽䛾₯䜐ሙᡤ
 38. ʶʼʢʶʷ ʺ˜˧˥˘ˣˢ˦˜˧ˢ˥ˬ ˇ˥˔˗˜˧˜ˢˡ˔˟ʢ˃˔˔ˆ ˆ˘˥˩˘˥˟˘˦˦ ˃˥ˢ˗˨˖˧˜ˢˡ ʷ˘˩ˆ˘˖˂ˣ˦ʭ ʷ˘˩˂ˣ˦䝽䞊䜽䝣䝻䞊䜈 ⤌䜏㎸䜎䜜䛯䝉䜻䝳䝸䝔䜱 ˅˘˚˜˦˧˥ˬ ˗˘ˣ˟ˢˬ

  ˆ˘˖˨˥˜˧ˬ ˚˔˧˘ ʶˢ˗˘ ˇ˘˦˧ʙ˙˜˫ ˇ˘˦˧ʟ˙˜˫ʟ ˠˢˡ˜˧ˢ˥ ʾ˨˕˘˥ˡ˘˧˘˦ ˀˢˡ˜˧ˢ˥ʙˠˢ˥˘ʡʡʡ ˕˨˜˟˗ ˦˨˕ˠ˜˧ ˇ˘˦˧ʟ˙˜˫ʟ ˠˢˡ˜˧ˢ˥
 39. Ɣ 䝕䝧䝻䝑䝟䞊䝣䝺䞁䝗䝸䞊 ʠ㛤Ⓨ⪅䛾䝽䞊䜽䝣䝻䞊䜢 ኚ䛘䜛䛣䛸䛺䛟䚸䝇䜻䝱䞁䠃ಟṇ䛷䛝䜛 ż ʼʷʸ䛸ʺ˜˧䛸䛾㐃ᦠ ż 䝁䞊䝗౛䜢⏝䛔䛯ಟṇ䜰䝗䝞䜲䝇 Ɣ 䝸䜰䝹䝍䜲䝮ʠᚑ᮶䛾ˆʴˆˇ〇ရ䛻ẚ䜉䛶ʤʣಸ䛛

  䜙ʨʣಸ㧗㏿䚹㛤Ⓨ䛾ᚋᕤ⛬䛷䛾䝇䜻䝱䞁䛷䛿䛺䛟䚸 㛤Ⓨ䛧䛺䛜䜙䝇䜻䝱䞁䠃ಟṇ䛜ྍ⬟ Ɣ 㧗⢭ᗘʠ⭾኱䛺䜸䞊䝥䞁䝋䞊䝇䛾䝸䝫䝆䝖䝸䛻ᑐ䛧 䛶ᶵᲔᏛ⩦䜢⏝䛔䛶䝹䞊䝹䜢㛤Ⓨ䚹䝣䜷䞊䝹䝇䝫䝆 䝔䜱䝤ʛഇ㝧ᛶʜ䜢䝊䝻䛻㏆䛵䛡䜎䛧䛯 䝕䝧䝻䝑䝟䞊䝣䜯䞊䝇䝖䛾ˆʴˆˇ ˆˡˬ˞ʶˢ˗˘
 40. ˅˘ˣˢ˥˧˜ˡ˚

 41. ኱つᶍ䛺䜺䝞䝘䞁䝇䜒䝃䝫䞊䝖 䝥䝻䝆䜵䜽䝖⟶⌮ 」ᩘ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛻䜎䛯䛜䜛䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛸䝁䞁䝥䝷䜲䜰䞁䝇䛾≧ἣ 䜢ຠ⋡ⓗ䛻ᢕᥱ ౫Ꮡ㛵ಀ ฼⏝䛧䛶䛔䜛䜸䞊䝥䞁䝋䞊䝇䝟䝑 䜿䞊䝆䛾䝸䝇䝖䜢ཧ↷䚹䝞䞊䝆䝵 䞁䜰䝑䝥䛾㐺⏝≧ἣ➼䛾ᢕᥱ 䝉䜻䝳䝸䝔䜱඲⯡䛾ᢕᥱ ⬤ᙅᛶ䛻䜘䜛䝸䝇䜽䛸䚸ᑐᛂ≧ἣ

  䛾ᢕᥱ ᑐᛂ≧ἣ 䜰䝑䝥䜾䝺䞊䝗䞉䝟䝑䝏䛾᭷↓䛺䛹 䛾᮲௳䛻䜘䜚⬤ᙅᛶ䜢⤠䜚㎸䜏䚸 ᑐ⟇䜢ಁ㐍 䝫䝸䝅䞊 䜹䝇䝍䝬䜲䝈ྍ⬟䛺䝫䝸䝅䞊䛻䜘 䜚䚸䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛸䝷䜲䝉䞁䝇䛾ཝ ᐦ䛺⟶⌮䛜ྍ⬟
 42. 䜎䛸䜑

 43. ʷ˘˩ˆ˘˖˂ˣ˦ ʷ˘˩ ˂ˣ˦ ˆ˘˖ 䝅䝣䝖䝺䝣䝖 䜺䝞䝘䞁䝇 ⮬ື໬

 44. ˆˡˬ˞䛺䜙䛷䛿䛾≉㛗 㛤Ⓨ⪅䜈䛾䜶䞁䝟䝽䝯䞁䝖 ˆˡˬ˞䛾㛤Ⓨ⪅䝣䝺䞁䝗䝸䞊䛺〇ရ⩌䛿䚸ᩘከ䛟䛾㛤Ⓨ⪅⏝䝒䞊䝹䛸㐃ᦠ䚹ᚑ᮶䛾 䝽䞊䜽䝣䝻䞊䜢ኚ䛘䜛䛣䛸䛺䛟䚸䝉䜻䝳䜰䛺㛤Ⓨ䛜ᐇ⌧䛷䛝䜎䛩䚹 ⮬ືಟṇ 䜰䝹䝂䝸䝈䝮䛻ᇶ䛵䛟⬤ᙅᛶಟṇᢏ⾡䛿䚸⮬ື㐺⏝䜒ྍ⬟䚹㛤Ⓨ䝥䝻䝉䝇䛻ಟṇ 䜢⤌䜏㎸䜐䛾䜒⡆༢䛷䛩䚹 䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛾▱ぢ ˆˡˬ˞䛿ᴗ⏺䝖䝑䝥䝺䝧䝹䛾⬤ᙅᛶ䝕䞊䝍䝧䞊䝇䜢ᥦ౪䚹䛣䛾 ʷʵ䛿ˆˡˬ˞䛾䝉䜻䝳䝸

  䝔䜱◊✲䝏䞊䝮䛸䚸ʷ˘˘ˣʶˢ˗˘♫䛾ʴʼ䜶䞁䝆䞁䛻䜘䛳䛶ᨭ䛘䜙䜜䛶䛔䜎䛩䚹 ˆʶʴʿʸ ʴʶˇʼ˂ˁʴʵʼʿʼˇˌ ʶ˂ˉʸ˅ʴʺʸ
 45. ˆˡˬ˞䛾䛚ᐈ䛥䜎䛸ʿˢ˚ʧˆ˛˘˟˟ ᴗ⏺ᶆ‽䜘䜚ʤʣʣಸ䝇䝢䞊䝕䜱䞊 ˆˡˬ˞䛾䛚ᐈ䛥䜎䛿ʿˢ˚ʧˆ˛˘˟˟⬤ᙅᛶ䛾ಟṇ䜢䚸ᴗ⏺ᶆ‽䛸ẚ䜉 ʤʣʣಸ㏿䛔䝇 䝢䞊䝗䛷᏶஢䛧䛶䛔䜎䛩䚹 㛤Ⓨ⪅䛾సᴗ᫬㛫䜢ʥʫʣ᫬㛫๐ῶ ˆˡˬ˞䜢౑䛳䛶ಟṇ䜢ᐇ᪋䛧䛯䛣䛸䛻䜘䜚䚸䛚ᐈ䛥䜎 ʤ♫䛒䛯䜚㛤Ⓨ⪅䛾సᴗ᫬㛫 䜢ʥʫʣ᫬㛫䜒๐ῶ䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛧䛯䚹 ⣙ʤʨʣ୓෇ศ䛾䝁䝇䝖๐ῶຠᯝ

  ˆˡˬ˞䜢฼⏝䛧䛯⤖ᯝ䛾సᴗ᫬㛫▷⦰䛻䜘䜚䚸䛚ᐈ䛥䜎 ʤ♫䛒䛯䜚ᖹᆒ⣙ʤʨʣ୓෇ ʛʤʦʟʧʣʣ⡿䝗䝹ʜ䛾䝁䝇䝖๐ῶ䜢ᐇ⌧䛧䜎䛧䛯䚹 ˇ˜ˠ˘˧ˢʹ˜˫ ʻˢ˨˥˦ˆ˔˩˘˗ ˅˂ʼ ˆˢ˨˥˖˘ʭˆˡˬ˞ʵ˟ˢ˚ʠʿˢ˚ʧˆ˛˘˟˟˥˘ˠ˘˗˜˔˧˜ˢˡ˪˜˧˛ˆˡˬ˞˕ˬ˧˛˘ˡ˨ˠ˕˘˥˦
 46. ˇ˛˔ˡ˞ˬˢ˨ʔ ˦ˡˬ˞ʡ˜ˢ䜘䜚䝣䝸䞊䝥䝷䞁䛻䝃䜲䞁䜰䝑䝥 䛷䛝䜎䛩䚹䛬䜂ˆˡˬ˞䜢䛚ヨ䛧䛟䛰䛥䛔䟿

 47. ˇ˛˘ʵ˜˚ʹ˜˫䜲䝧䞁䝖㛤ദ୰䟿 ⬤ᙅᛶ䜢ಟṇ䛩䜛䛸䚸 㝈ᐃˇ䝅䝱䝒䛜඲ဨ䛻ᙜ䛯䜚䜎䛩䚹 ȵ˦ˡˬ˞ʡ˜ˢʢ˘˩˘ˡ˧˦ʢ˧˛˘ʠ˕˜˚ʠ˙˜˫ʢ ┦⃝䛾ヨ⟬䛻䜘䜜䜀ᡤせ᫬㛫䛿䛯䛳䛯 ʪศ䛷䛩䚹 ȵ˄˜˜˧˔グ஦7KH%LJ)L[䛂⬤ᙅᛶ䜢ಟṇ䛩䜛䛸䚸㝈ᐃ 7䝅䝱䝒䛜඲ဨ䛻ᙜ䛯䜚䜎䛩䛃

 48. ˊ˘˔˥˘ʖ˛˜˥˜ˡ˚ ȵ˦ˡˬ˞ʡ˜ˢʢ˖˔˥˘˘˥˦

 49. ˄ʙʴ