Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Hobbit

Krzysztof Wawer
July 23, 2014
380

 Hobbit

Krzysztof Wawer

July 23, 2014
Tweet

Transcript

 1. Budowanie aplikacji
  webowej w Ruby
  Hobbit

  View Slide

 2. O mnie
  Krzysztof Wawer!
  [email protected]!
  Github: wafcio!
  !
  Neubloc Polska

  View Slide

 3. Ruby on Rails
  Web Serwer
  Ruby on Rails
  Nasza aplikacja

  View Slide

 4. Ruby on Rails
  Web Serwer
  Ruby on Rails
  Nasza aplikacja
  Rack

  View Slide

 5. Ruby on Rails - zależności
  rails
  actionmailer (4.1.4 - 62 112 B)
  mail
  actionpack (4.1.4 - 651 917 B)
  AbstractController, ActionController,
  ActionDispatch
  rack
  rack-test
  actionview (4.1.4 - 624 372 B)
  builder
  erubis
  activemodel (4.1.4 - 159 322 B)
  builder
  activerecord (4.1.4 - 1 143 044 B)
  arel
  !
  activesupport (4.1.4 - 1 475 624 B)
  cache, core_ext, json, multibyte, notyfikacje,
  konwersja liczb
  i18n
  jon
  minitest
  thread_safe
  tzinfo
  bundler
  railties (4.1.4 - 368 897 B)
  rake
  thor
  sprockets-rails
  RAZEM 4 485 298 B ~ 4,28 MB

  View Slide

 6. Ruby on Rails
  Konwencja nad Konfiguracją!
  !
  Twórcy => Odtwórców

  View Slide

 7. Ruby on Rails ???
  Czy na pewno rozumiemy większość kodu RoR ?

  View Slide

 8. Ruby on Rails ???
  Czy potrafimy optymalnie wykorzystać RoR ?

  View Slide

 9. Ruby on Rails ???
  A może coś nam przeszkadza w RoR ?

  View Slide

 10. Ruby off Rails
  Web Serwer
  Ruby on Rails
  Nasza aplikacja
  Rack

  View Slide

 11. Ruby off Rails
  Mikro Biblioteki!
  Piotr Solnica: https://www.youtube.com/
  watch?v=urUEB8Kz6jY!
  Wykorzystanie tylko potrzebnych gemów!
  Zwiększenie wydajności

  View Slide

 12. Rack
  Rack
  Web Serwer
  Nasza aplikacja
  https://github.com/rack/rack

  View Slide

 13. Aplikacja Rack
  require 'rack'
  !
  class HelloWorld
  def call(env)
  [200, {'Content-Type' => 'text/plain'}, 'Hello World!']
  end
  end
  !
  run HelloWorld.new

  View Slide

 14. Rack
  Rack
  Web Serwer
  Nasza aplikacja
  https://github.com/rack/rack
  Lekki framework

  View Slide

 15. Niektóre frameworki
  Brooklyn, Cuba, Hobbit, Lotus, Nancy, NYNY, Mustermann,
  Ramaze, Rambutan, Scorched, Sinatra!
  https://github.com/luislavena/bench-micro!
  !
  Cuba, Hobbit, Jellyfish, Sinatra, Substation, Subway!
  http://microrb.com/#framework!

  View Slide

 16. Hobbit
  Patricio Mac Adden
  [email protected]
  Github: patriciomacadden
  !
  Pierwszy commit: 11 IV 2013

  View Slide

 17. Hobbit
  pierwsza nazwa: bonsai, ale …
  !
  musi być szybki
  bardzo prosty, tylko routing
  rozszerzalny
  zero konfiguracji
  !
  http://www.sitepoint.com/ruby-microframeworks-round/

  View Slide

 18. hobbit - źródło
  https://github.com/patriciomacadden/hobbit
  v0.6.0, 12 VI 2014 - 9 239 B ~ 9,02 KB
  hobbit.rb - 4 linii
  hobbit/base.rb - 93 linii
  hobbit/request.rb - 10 linii
  hobbit/response.rb - 40 linii
  Razem: 147 linii

  View Slide

 19. Hello World
  require 'hobbit'
  !
  class HelloWorld < Hobbit::Base
  get '/' do
  'Hello World!'
  end
  end
  !
  run HelloWorld.new

  View Slide

 20. hobbit-contrib - źródło
  https://github.com/patriciomacadden/hobbit-contrib
  v0.7.0, 10 VII 2014 - 5 280 B ~ 5,16 KB
  hobbit/contrib.rb - 13 linii
  hobbit/environment.rb - 15 linii
  hobbit/error_handling.rb - 27 linii
  hobbit/filter.rb - 73 linii
  hobbit/mote.rb - 42 linii
  hobbit/render.rb - 55 linii
  hobbit/session.rb - 7 linii
  Razem: 232 linii

  View Slide

 21. hobbit-contrib - źródło
  https://github.com/patriciomacadden/hobbit-contrib
  environment.rb - development?, production?
  error_handling.rb - chwyta wyjątki
  filter.rb - after, before
  mote.rb - renderuje widoki przy użyciu Mote
  render.rb - renderuje widoki przy użyciu Tilt
  session.rb - łatwy dostęp do zmiennych zapisanych w sesji

  View Slide

 22. Format HTML
  require 'hobbit'
  require 'hobbit/render'
  require 'tilt/haml'
  !
  class HelloWorld < Hobbit::Base
  def template_engine
  'haml'
  end
  !
  get '/' do
  render 'index', {}, layout: false
  end
  end
  !
  run HelloWorld.new

  View Slide

 23. Co zrobić gdy czegoś brakuje ?
  gemy dla Racka
  gemy dla Sinatry
  activesupport ???

  View Slide

 24. Hobbit - ataki
  brak obrony przed atakami
  zalecane wykorzystanie: https://github.com/rkh/rack-protection
  Cross Site Request Forgery
  Cross Site Scripting
  Clickjacking
  Directory Traversal
  Session Hijacking
  IP Spoofing

  View Slide

 25. Hobbit Application Template
  https://github.com/patriciomacadden/hat
  i18n
  tilt
  sprockets
  better_errors
  rake
  rack-test, minitest

  View Slide

 26. Prekompilacja assetów
  require 'rake/sprocketstask'
  require 'uglifier'
  !
  Rake::SprocketsTask.new do |t|
  environment = Sprockets::Environment.new
  environment.append_path(…)
  environment.js_compressor = :uglify
  environment.css_compressor = :scss
  !
  t.environment = environment
  t.manifest =
  Sprockets::Manifest.new(environment,
  "public/assets/manifest.json")
  !
  t.output = 'public/assets'
  t.assets = %w(application.js
  application.css)
  end
  rake assets
  # Compile assets
  !
  rake clean_assets
  # Clean old assets
  !
  rake clobber_assets
  # Remove all assembler

  View Slide

 27. Przykład
  Na podstawie: https://github.com/ryant523/blog
  haml
  sass
  rake
  sequel
  pony

  View Slide

 28. Dziękuje
  Pytania ???

  View Slide