Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

JavaScript ( 時々 TypeScript ) で ゆるやかにはじめる関数型プログラミング

JavaScript ( 時々 TypeScript ) で ゆるやかにはじめる関数型プログラミング

初夏のJavaScript祭 2018 での登壇時に発表した資料です。
https://javascript-fes.doorkeeper.jp/events/73314
#jsfes

wakamsha

May 19, 2018
Tweet

More Decks by wakamsha

Other Decks in Technology

Transcript

 1. +BWB4DSJQU ࣌ʑ5ZQF4DSJQU
  Ͱ
  ΏΔ΍͔ʹ͸͡ΊΔؔ਺ܕϓϩάϥϛϯά
  Introducing functional programming w/ JavaScript
  ( & sometimes TypeScript )
  ॳՆͷ+BWB4DSJQUࡇ

  !XBLBNTIB
  /BPLJ:"."%"

  View Slide

 2. ͸͡Ίʹ
  +BWB4DSJQUʹ͸ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάͷΤοηϯε͕ଟ෼ʹؚ·Ε͍ͯΔ
  ϦΞΫςΟϒɾϓϩάϥϛϯάͷྲྀߦʹΑΓɺXFCϑϩϯτΤϯυͷੈք
  ʹ΋ਁಁ͖ͯͨ͠
  ͦΜͳؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάͷ͞ΘΓ෦෼Λ͝঺հ

  View Slide

 3. ·ͣ͸ͪ͜ΒͷίʔυΛޚཡ͍ͩ͘͞
  First, please take a look at this code…
  TS

  View Slide

 4. ['foo', 'bar', 'baz'].map((val: string) => {
  return `${val}!!!`;
  });
  //=> ['foo!!!', 'bar!!!', 'baz!!!']
  function double(x: number): number {
  return x * 2;
  }
  double(3); //=> 6

  View Slide

 5. ['foo', 'bar', 'baz'].map((val: string) => {
  return `${val}!!!`;
  });
  //=> ['foo!!!', 'bar!!!', 'baz!!!']
  function double(x: number): number {
  return x * 2;
  }
  double(3); //=> 6
  ͲͪΒ΋ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάͷఆٛʹଈͨ͠΋ͷͰ͢

  View Slide

 6. ['foo', 'bar', 'baz'].map((val: string) => {
  return `${val}!!!`;
  });
  //=> ['foo!!!', 'bar!!!', 'baz!!!']
  function double(x: number): number {
  return x * 2;
  }
  double(3); //=> 6
  ͦ΋ͦ΋ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάͱ͸ʁ
  ෳ਺ͷࣜΛؔ਺ͷద༻ʹΑͬͯ૊Έ߹ΘͤΔϓϩάϥϛϯάελΠϧ
  ؔ਺߹੒
  ෭࡞༻ͷແ͍ؔ਺ΛϝΠϯʹѻ͏ϓϩάϥϛϯάελΠϧ
  ७ਮ

  View Slide

 7. ['foo', 'bar', 'baz'].map((val: string) => {
  return `${val}!!!`;
  });
  //=> ['foo!!!', 'bar!!!', 'baz!!!']
  function double(x: number): number {
  return x * 2;
  }
  double(3); //=> 6
  ରٛʹҐஔ͢Δͷ͕ʰखଓ͖ܕϓϩάϥϛϯάʱ
  ม਺Λഁյతʹॻ͖׵͑ΔͳͲɺ෭࡞༻Λۦ࢖͢Δ
  ໨తͷͨΊʹ࣮ߦ͢΂͖Ұ࿈ͷεςοϓΛҰͭͷؔ਺ʹ࣋ͨͤΔ
  ఆٛͨؔ͠਺͸ϓϩάϥϜ࣮ߦதͷ೚ҙͷλΠϛϯάͰݺͼग़ͤΔ

  View Slide

 8. ؔ਺߹੒
  খ͞ͳؔ਺Λ૊Έ߹ΘͤΔͱ͍͏͜ͱ
  ߴ֊ؔ਺
  ७ਮ
  ෭࡞༻Λແ͘͢ͱ͍͏͜ͱ
  ෆมੑ *NNVUBCMF

  ࢀরಁաੑ
  ͜Ε͔Βؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάΛֶͿਓ΁
  ຊ೔͓࣋ͪؼΓ͍͖͍ͨͩͨ͜ͱ
  1PJOUTUP
  MFBSO

  View Slide

 9. ؔ਺߹੒
  ෳ਺ͷࣜΛؔ਺ͷద༻ʹΑͬͯ૊Έ߹ΘͤΔϓϩάϥϛϯάελΠϧ

  View Slide

 10. ͱɺͦͷલʹߴ֊ؔ਺ʹ͍ͭͯ
  About a higher-order function

  View Slide

 11. ͱɺͦͷલʹߴ֊ؔ਺ʹ͍ͭͯ
  [1, 4, 9, 16].map(x => x * 2);
  ['spray', 'limit', 'exuberant', 'present'].filter(word =>
  word.length > 6
  );
  "SSBZͷ*UFSBUJWFͳϝιου͸ؔ਺ΛҾ਺ʹऔΔ
  ؔ਺ΛҾ਺PS໭Γ஋ͱͯ͠ѻ͏΋ͷΛʰߴ֊ؔ਺ʱͱ͍͏
  ߴ֊ؔ਺͸ؔ਺Λ߹੒͢Δ΋ͷͰ͋Δ

  View Slide

 12. ؆୯ͳؔ਺߹੒Λ΍ͬͯΈΑ͏
  Basic Examples

  View Slide

 13. /**
  * ཁ݅: ͋Δ਺஋ʹ 1 Λ଍ͯ͠ 2ഒͨ݁͠ՌΛฦ͢ػೳ
  */
  // Ұͭͷؔ਺Ͱ࣮ݱ͢Δͱ͜͏ͳΔ
  // ಛԽ͗ͯͯ͢͠൚༻ੑʹ͚ܽΔͨΊɺอकੑ΋௿͍
  function addOneTimesTwo(x: number): number {
  return (x + 1) * 2;
  }
  // Ҿ਺ʹ 1 Λ଍͚ͩ͢
  function addOne(x: number): number {
  return x + 1;
  }
  // Ҿ਺Λ 2ഒ͢Δ͚ͩ
  function timesTwo(x: number): number {
  return x * 2;
  }

  View Slide

 14. /**
  * ཁ݅: ͋Δ਺஋ʹ 1 Λ଍ͯ͠ 2ഒͨ݁͠ՌΛฦ͢ػೳ
  */
  // ݁Ռ͸શͯಉ͡
  addOneTimesTwo(2); //=> 6
  const x = addOne(2);
  timesTwo(x); //=> 6
  timesTwo(addOne(2)); //=> 6

  View Slide

 15. DPNQPTF߹੒༻ͷؔ਺Λ࡞ͬͯΈΑ͏
  Basic Examples

  View Slide

 16. function compose(fn1, fn2) {
  return function(x0) {
  return fn1(fn2(x0));
  }
  }
  // TypeScript Ͱॻ͘ͱ͜Μͳײ͡
  function compose(
  fn1: (x: T1) => T2,
  fn2: (x0: V0) => T1,
  ): (x0: V0) => T2 {
  return function(x0: V0): T2 {
  return fn1(fn2(x0));
  };
  }

  View Slide

 17. const addOneTimesTwo = compose(timesTwo, addOne);
  addOneTimesTwo(2);
  //=> 6
  compose(timesTwo, addOne)(2);
  //=> 6

  View Slide

 18. const addOneTimesTwo = compose(timesTwo, addOne);
  addOneTimesTwo(2);
  //=> 6
  compose(timesTwo, addOne)(2);
  //=> 6
  ؔ਺߹੒
  ؔ਺͸ͻͱ·ͱ·Γʹͤͣɺࡉ͔͘෼ղ͢Δ
  খ͞ͳؔ਺Λ૊Έ߹Θͤͯେ͖ͳػೳΛ࣮ݱ͢Δ
  খ͘͞୯७ͳؔ਺͸ɺͦΕ͚ͩ൚༻ੑ͕ߴ͍
  6OJU5FTUΛॻ͘ͷ͕༰қʹͳΔ

  View Slide

 19. ७ਮ
  ෭࡞༻ͷͳ͍ؔ਺ΛϝΠϯʹѻ͏ϓϩάϥϛϯάελΠϧ

  View Slide

 20. ·ͣ͸ͪ͜ΒͷίʔυΛޚཡ͍ͩ͘͞
  First, please take a look at this code…

  View Slide

 21. // 1
  function sum(x: number, y: number): number {
  return x + y;
  }
  // 2
  let i: number = 0;
  function sum2(x: number, y: number): number {
  i += x + y;
  return x + y;
  }
  // 3
  function sum3(x: number, y: number): number {
  return x + y + i;
  }
  // 4
  function sum4(x: number, y: number): number {
  const result = x + y;
  console.log(result);
  return result;
  }

  View Slide

 22. // 1
  function sum(x: number, y: number): number {
  return x + y;
  }
  // 2
  let i: number = 0;
  function sum2(x: number, y: number): number {
  i += x + y;
  return x + y;
  }
  // 3
  function sum3(x: number, y: number): number {
  return x + y + i;
  }
  // 4
  function sum4(x: number, y: number): number {
  const result = x + y;
  console.log(result);
  return result;
  }
  Ұͭ໨͚͕ͩ७ਮͳؔ਺Ͱ͢
  ଞ͸શͯʰෆ७ʱͳؔ਺Ͱ͢

  View Slide

 23. // 1
  function sum(x: number, y: number): number {
  return x + y;
  }
  // 2
  let i: number = 0;
  function sum2(x: number, y: number): number {
  i += x + y;
  return x + y;
  }
  // 3
  function sum3(x: number, y: number): number {
  return x + y + i;
  }
  // 4
  function sum4(x: number, y: number): number {
  const result = x + y;
  console.log(result);
  return result;
  }
  ७ਮͳؔ਺ͱ͸
  ໭Γ஋͸ඞͣҾ਺ͱͯ͠༩͑ΒΕͨ஋͔ΒͷΈܭࢉ͞ΕΔ
  ؔ਺ͷ֎෦Ͱมߋ͞ΕΔՄೳੑͷ͋ΔσʔλʹҰ੾ґଘ͠ͳ͍
  ؔ਺࣮ߦ෦ͷ֎ଆʹଘࡏ͢ΔԿ͔͠Βͷঢ়ଶΛҰ੾มߋ͠ͳ͍

  View Slide

 24. // Ҿ਺ͷ஋Λ଍͠ࢉ͚ͨͩ͠ ( ७ਮ )
  function sum(x: number, y: number): number {
  return x + y;
  }
  // άϩʔόϧม਺Λมߋ͍ͯ͠Δ
  let i: number = 0;
  function sum2(x: number, y: number): number {
  i += x + y;
  return x + y;
  }
  // ໭Γ஋͕Ҿ਺͚ͩ͡Όͳ͘άϩʔόϧม਺ʹґଘͯ͠Δ
  function sum3(x: number, y: number): number {
  return x + y + i;
  }
  // console.log ͱ͍͏׬શʹ֎ͷੈքʹׯবͯ͠Δ
  function sum4(x: number, y: number): number {
  const result = x + y;
  console.log(result);
  return result;
  }

  View Slide

 25. ෭࡞༻͸ͳΔ΂͘ແ͍ํ͕๬·͍͠
  ঢ়ଶΛؔͨ͠ґଘؔ܎͕ੜ·Εͯ͠·͏
  ঢ়ଶͱ͸άϩʔόϧม਺΍ΠϯελϯεͳͲ
  ґଘؔ܎ͱ͸ؔ਺ͷݺͼग़͠ॱংͳͲ
  ࠶ݱੑʹ੍໿͕ൃੜ͢Δ

  View Slide

 26. ෭࡞༻Λແͨ͘͢ΊͷୈҰา
  The first step to eliminate side effects…

  View Slide

 27. ෭࡞༻Λແͨ͘͢ΊͷୈҰา
  let i: number = 0;
  function sum3(x: number, y: number, i: number): number {
  return x + y + i;
  }
  ॲཧʹඞཁͳσʔλ͸શͯҾ਺ͱͯ͠ड͚औΔ
  άϩʔόϧม਺΋Ҿ਺ͱͯ͠ड͚औΕ͹0,

  View Slide

 28. interface User {
  firstName: string;
  lastName: string;
  greet(): string;
  }

  View Slide

 29. class User {
  constructor(private firstName: string, private lastName: string) {}
  public updateFirstName(name: string): User {
  return new User(name, this.lastName);
  }
  public updateLastName(name: string): User {
  return new User(this.firstName, name);
  }
  public greet(): string {
  return `hello, ${this.firstName} ${this.lastName}!!`;
  }
  }

  View Slide

 30. class User {
  constructor(private firstName: string, private lastName: string) {}
  public updateFirstName(name: string): User {
  return new User(name, this.lastName);
  }
  public updateLastName(name: string): User {
  return new User(this.firstName, name);
  }
  public greet(): string {
  return `hello, ${this.firstName} ${this.lastName}!!`;
  }
  }
  ΦϒδΣΫτ͸$MBTTͱͯ͠ఆٛ͢Δ
  ֤ϝιουͷ࠷ޙʹࣗ਎ͷ৽͍͠ΠϯελϯεΛ໭Γ஋ʹฦ͢
  ຖճ৽͍͠ΠϯελϯεΛͦͷ࣌ͷ಺෦஋͔Βੜ੒͢Δ
  ݺͼग़͠ͷίϯϑϦΫτ͕ൃੜ͠ͳ͍

  View Slide

 31. ࢀরಁաੑ
  ؔ਺Λͦͷ໭Γ஋ࣗମʹࠩ͠ସ͑ͯ΋ϓϩάϥϜશମ͕յΕͳ͍͜ͱ
  ೔ຊͷࠃձ͸೔ຊͷट౎Ͱ։͔ΕΔ
  ೔ຊͷࠃձ͸౦ژͰ։͔ΕΔ

  View Slide

 32. ७ਮ
  ґଘؔ܎Λ࣋ͨͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ɺͦΕ͚ͩίʔυͷݟ௨͕͠ྑ͍
  ݟ௨͠ͷྑ͍ίʔυ͸อकੑ͕ߴ͍
  ґଘؔ܎Λ࣋ͨͳ͍७ਮؔ਺͸6OJU5FTU͕͠΍͍͢
  6OJU5FTUͷ͠΍͍͢ίʔυ͸อकੑ͕ߴ͍
  ७ਮؔ਺͸߹੒͕͠΍͍͢

  View Slide

 33. 3BNEBKT
  ௒ڧྗͳؔ਺ܕϓϩάϥϛϯά༻ JavaScript ϥΠϒϥϦ

  View Slide

 34. 3BNEBKT
  ίϨΫγϣϯૢ࡞ܥͱෆมੑ୲อ ७ਮ
  ͷೋ໘ੑΛซͤ࣋ͭ
  ΄΅શͯͷ"1*͸ෆมੑͱ෭࡞༻ͷͳ͍ػೳ *NNVUBCMF
  ͱͯ͠ઃܭ
  "1*໊͕)BTLFMM΍4DBMBͷͦΕʹΠϯεύΠΞ͞Ε໋໊ͨ

  View Slide

 35. PSYENCE:MEDIA
  PRODUCED BY
  ৄ͘͠͸ฐࣾϒϩάΛ͝ࢀর͍ͩ͘͞

  View Slide

 36. ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάͷϝϦοτσϝϦοτ
  First, please take a look at this code…
  TS

  View Slide

 37. ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάͷϝϦοτ
  ҰͭҰͭͷ෦඼ ؔ਺
  ͕খ͍͞ͷͰอकੑɾ֦ுੑ͕ߴ͍
  6OJU5FTU͕ॻ͖΍͍͢
  ґଘؔ܎Ͱ಄Λ೰·͢͜ͱ͕গͳ͍
  ෭࡞༻Λ௥͍ग़͢͜ͱͰ༧ظͤ͵ಈ࡞ ෆ۩߹
  Λະવʹ๷͛Δ
  TS

  View Slide

 38. ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάͷϝϦοτ
  Ұൠతͳ(6*ΞϓϦέʔγϣϯͱͷ૬ੑ͕ྑ͍
  ϦΞΫςΟϒϓϩάϥϛϯά 3Y΍'MVYͳͲ
  ͕ద͍ͯ͠Δ
  TS

  View Slide

 39. ؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάͷσϝϦοτ
  ෋߽ϓϩάϥϛϯάʹͳΓ͕ͪ
  ඞવతʹؔ਺ͷݺͼग़͠ճ਺͕૿͑Δ ؔ਺߹੒ͳͲ

  ֶशίετ͕ߴ͍
  खଓ͖ܕͱ͸ύϥμΠϜ͕ͥΜͥ̽ҧ͏
  TS

  View Slide

 40. ͜Ε͔Βؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάΛֶͿਓ΁

  View Slide

 41. ͜Ε͔Βؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάΛֶͿਓ΁

  View Slide

 42. ͜Ε͔Βؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάΛֶͿਓ΁
  ʰ1BSTFSΛ࡞ͬͯΈΔʱ͕୊ࡐͱ͓ͯ͢͢͠Ί
  ద౰ͳ+40/σʔλΛߏ଄ղੳͯ͠ΈΔͱ͔
  ؆୯ͳίʔυϑΥʔϚολΛ࡞ͬͯΈΔͱ͔

  View Slide

 43. ͜Ε͔Βؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάΛֶͿਓ΁
  ຊ֨తʹֶͼ͍ͨͳΒ)BTLFMM
  ਖ਼ਅਖ਼໏ͷʰ७ਮؔ਺ܕϓϩάϥϛϯάݴޠʱ
  ੩తܕ෇͚ݴޠ
  XFCܥͷۀ຿ʹ௚݁͢Δ͜ͱ͸গͳ͍͕ɺʰڭཆʱͱͯ͠
  ֶͿͳΒ͜Ε͕࠷ద
  ʰ͍͢͝)ຊʱҰ࡭ࣸܦ͢Δ͚ͩͰ΋͔ͳΓͷֶͼʹͳΔ

  View Slide

 44. *OUSPEVDFNZTFMG
  Զͷ໊ΛݴͬͯΈΖ
  ࣗݾ঺հ

  View Slide

 45. !XBLBNTIB
  *OUSPEVDFNZTFMG
  /BPLJ:"."%"ࢁా௚थ
  XFCϑϩϯτΤϯυΤϯδχΞ
  ॴଐגࣜձࣾϦΫϧʔτϚʔέςΟϯάύʔτφʔζ
  ෭ۀۀ຿ҕୗͱͯ͠๭ελʔτΞοϓاۀΛ͓ख఻͍த

  View Slide

 46. PSYENCE:MEDIA
  PRODUCED BY

  View Slide

 47. PSYENCE:MEDIA
  PRODUCED BY
  ϦΫϧʔτϚʔέςΟϯάύʔτφʔζͷެࣜςοΫϒϩά
  ٕज़ྗɾϊ΢ϋ΢ͷମܥԽ
  3.1ͷ಺੡։ൃ૊৫͓Αͼࣥචऀͷࣾ֎ϓϨθϯε޲্
  ࠾༻ϒϥϯσΟϯάڧԽ
  ۀք׆ੑԽ΁ͷߩݙ
  14:&/$&.&%*"

  View Slide

 48. View Slide

 49. https://tech.recruit-mp.co.jp
  3.1 ϒϩά

  View Slide

 50. 5IBOLZPV

  View Slide