$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

#今日の食神 #dentoolt / today's shokujinjp

#今日の食神 #dentoolt / today's shokujinjp

talked by Dentoo.LT #25 https://dentoolt.connpass.com/event/210884/

Original: https://www.slideshare.net/whywaita/dentoolt-todays-shokujinjp

This slide is re-upload by the author.

whywaita
PRO

June 06, 2021
Tweet

More Decks by whywaita

Other Decks in Technology

Transcript

 1. #ࠓ೔ͷ৯ਆ
  Dentoo.LT #25 2021/06/06 @ ONLINE


  whywaita

  View Slide

 2. ͜Μʹͪ͸ʙ

  View Slide

 3. whywaita
  ✓ ٦ ࿨൘ (Tachibana waita)


  ✓ ిؾ௨৴େֶ 13ֶ෦ೖֶ 19େֶӃଔ


  ✓ Dentoo.LT 2୅໨ओ࠵


  ✓ ࢓ࣄ: αʔόͱ஥ྑͨ͘͠Γ݌՞ͨ͠Γ͢Δ೔ʑ


  ✓ झຯ: ࣗ୐αʔόɺVTuberɺຑ੃ͱ͔

  View Slide

 4. View Slide

 5. whywaita
  ✓ ٦ ࿨൘ (Tachibana waita)


  ✓ ిؾ௨৴େֶ 13ֶ෦ೖֶ 19େֶӃଔ


  ✓ Dentoo.LT 2୅໨ओ࠵


  ✓ ࢓ࣄ: αʔόͱ஥ྑͨ͘͠Γ݌՞ͨ͠Γ͢Δ೔ʑ


  ✓ झຯ: ࣗ୐αʔόɺVTuberɺຑ੃ͱ͔

  View Slide

 6. whywaita
  ✓ ٦ ࿨൘ (Tachibana waita)


  ✓ ిؾ௨৴େֶ 13ֶ෦ೖֶ 19େֶӃଔ


  ✓ Dentoo.LT 2୅໨ओ࠵


  ✓ ࢓ࣄ: αʔόͱ஥ྑͨ͘͠Γ݌՞ͨ͠Γ͢Δ೔ʑ


  ✓ झຯ: ࣗ୐αʔόɺVTuberɺຑ੃ͱ͔

  View Slide

 7. δδΠ

  View Slide

 8. Dentoo.LT #4 (2013.07.07)

  View Slide

 9. Dentoo.LT #4 (2013.07.07)

  View Slide

 10. δδΠ

  View Slide

 11. ຊ୊

  View Slide

 12. ৯ਆ஌ͬͯΔਓʁ 🙋

  View Slide

 13. ৯ਆ ᰤࢠԦ
  • ి௨େͷۙ͘ʹ͋Δத՚ྉཧ԰


  • 2001೥1݄12೔ΦʔϓϯΒ͍͠Α


  • ಡΈ͸ʮ͠ΐ͘͡ΜʯΒ͍͚͠ͲͲͬͪͰ΋͍͍Β͍͠Α


  • 600, 750ԁͰෲҰഋத՚ͷఆ৯͕৯΂ΒΕΔ


  • ґଘੑ͕ߴ͘ΦϑϥΠϯ࣌୅͸ि5ͷΦλΫ΋……

  View Slide

 14. ৯ਆߦͬͨ͜ͱ


  ͋Δਓʁ 🙋

  View Slide

 15. ৯ਆ޷͖ͳਓʁ 🙋

  View Slide

 16. ৯ਆѪͯ͠Δਓʁ 🙋

  View Slide

 17. ৯ਆؔ࿈ͷOSS


  ࡞ͬͯΔਓʁ 🙋

  View Slide

 18. #ࠓ೔ͷ৯ਆ

  View Slide

 19. ΋ͷ͕ͨΓͷ͸͡·Γ

  View Slide

 20. https://twitter.com/shokujinjp/status/1009082689389858816

  View Slide

 21. ͳΔ΄Ͳ 🤔

  View Slide

 22. 🤔🤔🤔

  View Slide

 23. 💡

  View Slide

 24. https://twitter.com/whywaita/status/1010048833915576321

  View Slide

 25. ࡞Γ·ͨ͠😊

  View Slide

 26. #ࠓ೔ͷ৯ਆ
  • https://github.com/shokujinjp


  • ͍͔ͭ͘ͷศརϦϙδτϦ܈


  • shokujinjp/data: ϝχϡʔҰཡ


  • shokujinjp/docs: ͓໾ཱͪ৘ใͷ·ͱΊ


  • shokujinjp/api: ৯ਆͷWebAPI
  ͜Ε͸ࢲࡱӨͷ؃൘ˢ

  View Slide

 27. shokujinjp/data

  View Slide

 28. shokujinjp/data

  View Slide

 29. % curl -s https://api.shokujin.jp/menu/today | jq
  .

  [
  {

  "id": "59"
  ,

  "name": "ਫࣽڇ೑"
  ,

  "price": "780"
  ,

  "category": "ڇɾಲɾܲɾϥϜ"
  ,

  "day_start": ""
  ,

  "day_end": ""
  ,

  "can_weekday": ""
  ,

  "description": "
  "

  }
  ,

  {

  "id": "1"
  ,

  "name": "ຑം౾෗ఆ৯"
  ,

  "price": "600"
  ,

  "category": “ఆ৯"
  ,

  (snip)
  shokujinjp/api

  View Slide

 30. % curl -s https://api.shokujin.jp/menu/today | jq
  .

  [
  {

  "id": "59"
  ,

  "name": "ਫࣽڇ೑"
  ,

  "price": "780"
  ,

  "category": "ڇɾಲɾܲɾϥϜ"
  ,

  "day_start": ""
  ,

  "day_end": ""
  ,

  "can_weekday": ""
  ,

  "description": "
  "

  }
  ,

  {

  "id": "1"
  ,

  "name": "ຑം౾෗ఆ৯"
  ,

  "price": "600"
  ,

  "category": “ఆ৯"
  ,

  (snip)
  shokujinjp/api

  View Slide

 31. % curl -s https://api.shokujin.jp/menu/today | jq
  .

  [
  {

  "id": "59"
  ,

  "name": "ਫࣽڇ೑"
  ,

  "price": "780"
  ,

  "category": "ڇɾಲɾܲɾϥϜ"
  ,

  "day_start": ""
  ,

  "day_end": ""
  ,

  "can_weekday": ""
  ,

  "description": "
  "

  }
  ,

  {

  "id": "1"
  ,

  "name": "ຑം౾෗ఆ৯"
  ,

  "price": "600"
  ,

  "category": “ఆ৯"
  ,

  (snip)
  shokujinjp/api

  View Slide

 32. shokujinjp/api
  • https://api.shokujin.jp


  • GET /menu/all


  • ʢաڈؚΊʣอଘ͞Ε͍ͯΔશϝχϡʔ


  • GET /menu/today


  • ࠓ೔஫จͰ͖Δϝχϡʔ

  View Slide

 33. shokujinjp/api
  • ݴޠ: Golang / HTTP Router: gorilla/mux


  • શ෦Ͱ100ߦ͙Β͍ͷখ͍͞WebΞϓϦ


  • https://github.com/shokujinjp/api/blob/
  f214eaa7a6eb89ef9944cdc8917c7ebd92129deb/main.go


  • Θͨ͠ͷ͓͏ͪKubernetes্Ͱಈ͍ͯΔ

  View Slide

 34. shokujinjp/web-menu

  View Slide

 35. shokujinjp/web-menu

  View Slide

 36. shokujinjp/web-menu

  View Slide

 37. shokujinjp/web-menu

  View Slide

 38. shokujinjp/web-menu

  View Slide

 39. % curl -s https://api.shokujin.jp/menu/today | jq
  .

  [
  {

  "id": "59"
  ,

  "name": "ਫࣽڇ೑"
  ,

  "price": "780"
  ,

  "category": "ڇɾಲɾܲɾϥϜ"
  ,

  "day_start": ""
  ,

  "day_end": ""
  ,

  "can_weekday": ""
  ,

  "description": "
  "

  }
  ,

  {

  "id": "1"
  ,

  "name": "ຑം౾෗ఆ৯"
  ,

  "price": "600"
  ,

  "category": “ఆ৯"
  ,

  (snip)

  View Slide

 40. % curl -s https://api.shokujin.jp/menu/today | jq
  .

  [
  {

  "id": "59"
  ,

  "name": "ਫࣽڇ೑"
  ,

  "price": "780"
  ,

  "category": "ڇɾಲɾܲɾϥϜ"
  ,

  "day_start": ""
  ,

  "day_end": ""
  ,

  "can_weekday": ""
  ,

  "description": "
  "

  }
  ,

  {

  "id": "1"
  ,

  "name": "ຑം౾෗ఆ৯"
  ,

  "price": "600"
  ,

  "category": “ఆ৯"
  ,

  (snip)

  View Slide

 41. shokujinjp/web-menu
  • https://menu.shokujin.jp


  • TypeScript + React / Netlify


  • ੮ʹ͍͔ͭͯΒεϚϗͰϙνϙν͢Δͱ஫จͰ͖Δ


  • LINEΞΧ΢ϯτͰ஫จͰ͖Δͷ͸ެࣜ


  • MMAϑϩϯτΤϯυ෦ @mizdra @hogextend ʹ

  ख఻ͬͯ΋Βͬͨ

  View Slide

 42. ศར ✨

  View Slide

 43. Ͱ͖Δ͚ͩ


  खΛ͔͚ͣʹ


  ܧଓͯ͠ϝϯς͢Δ
  େࣄͳ͜ͱ

  View Slide

 44. िସΘΓఆ৯

  View Slide

 45. https://twitter.com/shokujinjp/status/1399187367987073032

  View Slide

 46. ຖिखͰ௥Ճ͸ແཧ

  ʼʻ

  View Slide

 47. ࣗಈԽͩ!!!

  View Slide

 48. िସΘΓϝχϡʔ௥ՃࣗಈԽ

  View Slide

 49. िସΘΓϝχϡʔ௥ՃࣗಈԽ
  • ຖि݄༵೔ʹఆظ࣮ߦ on GitHub Actions


  • shokujinjp TwitterΞΧ΢ϯτͷ౤ߘΛݕࡧ


  • ݟ͚ͭͨը૾ΛOCRͰจষԽ


  • ্ख͘ಡΈࠐΊͨΒ shokujinjp/data ʹࣗಈ௥Ճ

  View Slide

 50. Θ͕ͨ͠Կ΋ͤͣͱ΋


  ϝχϡʔ௥ՃʹରԠ ✨
  web-menuʹ΋ࣗಈ௥Ճ 😊

  View Slide

 51. ͱ͸͍͑׬શʹ


  ϊʔϝϯςͱ͸͍͔ͣ…

  View Slide

 52. ໘നࣄྫू

  View Slide

 53. ࣗಈͳͷͰͪΐͬͱո͍͠ͱ͜Ζ΋……

  View Slide

 54. ࣗಈͳͷͰͪΐͬͱո͍͠ͱ͜Ζ΋……

  View Slide

 55. ࣗಈͳͷͰͪΐͬͱո͍͠ͱ͜Ζ΋……

  View Slide

 56. ࣗಈͳͷͰͪΐͬͱո͍͠ͱ͜Ζ΋……

  View Slide

 57. Ϋ 🤔

  View Slide

 58. https://twitter.com/shokujinjp/status/1381432216769556482/photo/1

  View Slide

 59. 😭

  View Slide

 60. https://twitter.com/shokujinjp/status/1386535269466198019/photo/1

  View Slide

 61. https://github.com/shokujinjp/data/runs/2434898609?check_suite_focus=true

  View Slide

 62. 😭

  View Slide

 63. ໘ന͍ͷͰ์ஔ


  ؾ͍ͮͨ࣌ʹ௚͢


  ͙Β͍ͷӡ༻

  View Slide

 64. ि”͕ΘΓ”໰୊

  View Slide

 65. https://twitter.com/shokujinjp/status/1399187367987073032

  View Slide

 66. िସΘΓఆ৯

  View Slide

 67. िସΘΓఆ৯


  ʢ2019.07.22ʙʣ

  View Slide

 68. View Slide

 69. 🤔

  View Slide

 70. View Slide

 71. ि୅ΘΓఆ৯


  ʢʙ2019.07.15ʣ

  View Slide

 72. 😇😇😇

  View Slide

 73. ྺ࢙Λ֬ೝͰ͖Δ

  View Slide

 74. View Slide

 75. View Slide

 76. 2019/10/01


  ফඅ੫཰ Ҿ্͖͛


  8% → 10%

  View Slide

 77. https://twitter.com/shokujinjp/status/1178182527111925760

  View Slide

 78. View Slide

 79. ྺ࢙͡ΌΜ

  View Slide

 80. https://twitter.com/shokujinjp/status/1378894586995568640

  View Slide

 81. Ίͬͨʹग़ͳ͍ 🤔

  View Slide

 82. https://twitter.com/whywaita/status/1378931719395364869

  View Slide

 83. ศར ✨

  View Slide

 84. ެ͔ࣜΒͷϨε΋ ✨
  https://twitter.com/shokujinjp/status/1378935279671648258

  View Slide

 85. ͦͨ͠Β

  View Slide

 86. ͳΜ͔όζͬͨʂʂʂ
  https://twitter.com/kebin628/status/1378938839180341252

  View Slide

 87. ੈͷதͳʹ͕͋Δ͔


  ෼͔ΒΜ 🤔

  View Slide

 88. ·ͱΊ
  • GitHub https://github.com/shokujinjp ͷ঺հ


  • ͍͍ͩͨΦʔϓϯʹ΍͍ͬͯΔͷͰڵຯͷ͋Δਓ͸

  ੠͔͚ͯω


  • ͩ͘Βͳͦ͞͏Ͱ΋໘നͦ͏ͱࢥͬͨ෺Λ࡞Δͱྑ͍


  • ਺೥ޙόζͬͨΓ͢Δ

  View Slide

 89. ༨ஊ

  View Slide

 90. Dentoo.LT #25


  ։࠵ه೦Ͱ࡞Γ·ͨ͠

  View Slide

 91. View Slide

 92. View Slide

 93. curl -s https://api.shokujin.jp/joke/markov
  % curl -s https://api.shokujin.jp/joke/markov | jq
  .

  {

  "id": "joke"
  ,

  "name": "ಲ೑ͱۄࢠͱΩϟϕπͱ͠Ί͡ͱ͡Ό͕͍΋ͷࢫఆ৯"
  ,

  "price": "69589"
  ,

  "category": "ෆ໌"
  ,

  "day_start": ""
  ,

  "day_end": ""
  ,

  "can_weekday": ""
  ,

  "description": "joke menu generated by markov chain
  "

  }

  View Slide