Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

WordPress Greek Community 4th meetup - Veroia, Trikala - Ιστοσελίδες φιλικές προς τα ΑΜΕΑ - Γιώργος Χατζηγεωργίου

WordPress Greek Community 4th meetup - Veroia, Trikala - Ιστοσελίδες φιλικές προς τα ΑΜΕΑ - Γιώργος Χατζηγεωργίου

More Decks by WordPress Greek Community

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΦΙΛΙΚΕΣ
  ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  Χατζηγεωργίου Γεώργιος
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
  M.SC. Εφαρμοσμένη Πληροφορική – Συστήματα Υπολογιστών

  View full-size slide

 2. Ορισμός της λέξης «Ανάπηρος»
   Ο όρος «ανάπηρος» σύμφωνα με τον ορισμό του Ο.Η.Ε. (1975) αναφέρεται σε
  οποιοδήποτε άτομο που δεν μπορεί να εξασφαλίσει μόνο του όλες ή ένα μέρος από
  τις ανάγκες μιας φυσιολογικής, ατομικής ή και κοινωνικής ζωής λόγω κάποιου εκ
  γενετής ή επίκτητου σωματικού ή διανοητικού μειονεκτήματος.

  View full-size slide

 3. Είδη Αναπηρίας
   Οι αναπηρίες διακρίνονται σε τέσσερα είδη:
   κινητικές ή σωματικές,
   αισθητηριακές,
   νοητικές,
   γνωστικές και συναισθηματικές.

  View full-size slide

 4. WCAG
  Web Content Accessibility Guidelines
   Υπεύθυνος Φορέας:
   Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) - Ινστιτούτο Πληροφορικής
   N. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη,
  http://www.ics.forth.gr
   I. Μπασδέκης, Σ. Ντοά, M. Antona, Μ. Παπαδοπούλου, Ι.Κληρονόμος
   Συμμετέχοντες Φορείς - Οργανισμοί στη διαδικασία μετάφρασης:
   Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), http://www.esaea.gr
   Ελληνικό Γραφείο W3C, http://www.w3c.gr
   Συμμετέχοντες Φορείς - Οργανισμοί στo σχολιασμό:
   Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (ΠΣΤ), http://www.pst.gr
   Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΚΠΑ, Γ. Κουρουπέτρογλου
  http://www.di.uoa.gr/
   Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Ε. Ευθυμίου http://www.ilsp.gr/

  View full-size slide

 5. Οδηγίες WCAG
  (Web Content Accessibility Guidelines)
   Οι Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού Έκδοση 2.0 (WCAG 2.0)
  καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και συστάσεων για να καταστεί το περιεχόμενο του
  Ιστού πιο προσβάσιμο. Με τη βοήθεια αυτών των οδηγιών, το περιεχόμενο μπορεί να γίνει
  προσβάσιμο από ένα ευρύτερο φάσμα ατόμων με αναπηρίες όπως:
   τύφλωση και μειωμένη όραση,
   κώφωση και μειωμένη ακοή,
   μαθησιακές δυσκολίες,
   νοητικοί περιορισμοί,
   περιορισμένη δυνατότητα κίνησης,
   δυσκολιών στην ομιλία,
   φωτοευαισθησία και συνδυασμού αυτών.
   Επιπρόσθετα, η τήρηση αυτών των οδηγιών θα καταστήσει το περιεχόμενο του Ιστού πιο
  εύχρηστο γενικά για όλους τους χρήστες.
  http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html

  View full-size slide

 6. Σημαντικοί όροι στις οδηγίες WCAG 2.0
   Στις οδηγίες WCAG 2.0 περιλαμβάνονται τρεις σημαντικοί όροι, ο ορισμός των οποίων είναι
  διαφοροποιημένος σε σχέση με εκείνον που περιλαμβάνεται στην προηγούμενη έκδοση (WCAG 1.0). Καθένας
  από αυτούς παρατίθεται σε συντομία παρακάτω, ενώ στο γλωσσάρι όρων περιέχεται ο πλήρης ορισμός
  τους.
   Ιστοσελίδα (Web Page)
   Εννοούμε κάθε μορφή ιστότοπου στατικό ή δυναμικό. Συμπεριλαμβάνονται και ιστότοποι οι οποίοι
  περιέχουν ένα πλήρες περιβάλλον ηλεκτρονικών κοινοτήτων.
   Προγραμματιστικά καθορισμένο (Programmatically Determined)
   Αρκετά κριτήρια επιτυχίας θέτουν ως προϋπόθεση το περιεχόμενο (ή μέρος αυτού) να μπορεί να
  καθοριστεί προγραμματιστικά ("programmatically determined"). Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο μπορεί
  να αποδοθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι πράκτορες χρήστη (user agents), συμπεριλαμβανομένων των
  υποστηρικτικών τεχνολογιών (assistive technologies), να μπορούν να εξάγουν και να παρουσιάσουν την
  πληροφορία στους χρήστες με διαφορετικούς τρόπους.
   Υποστήριξη προσβασιμότητας (Accessibility Supported)
   Η χρήση μίας τεχνολογίας με τρόπο που να υποστηρίζεται η προσβασιμότητα σημαίνει ότι η τεχνολογία
  συνεργάζεται επιτυχώς με υποστηρικτικές τεχνολογίες, καθώς και με τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας
  των διαφόρων λειτουργικών συστημάτων, των πλοηγών και των άλλων πρακτόρων χρήστη.
  http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html#guidelines

  View full-size slide

 7. Πώς ικανοποιείται το WCAG 2.0;
  Λίστα γρήγορης αναφοράς Ι
   Εναλλακτικά Κειμένου (Text Alternatives): Παρέχει εναλλακτικά κειμένου για οποιοδήποτε μη
  κειμενικό περιεχόμενο έτσι ώστε να μπορεί να αλλάξει σε μορφές που χρειάζονται οι χρήστες,
  όπως μεγάλες εκτυπώσεις, σύστημα Μπράιγ, ομιλία, σύμβολα ή πιο απλή γλώσσα (Provide
  text alternatives for any non-text content so that it can be changed into other forms people
  need, such as large print, braille, speech, symbols or simpler language).
   Μέσα που βασίζονται στο χρόνο (Time-based Media): Παρέχει εναλλακτικές για μέσα που
  βασίζονται στο χρόνο (Provide alternatives for time-based media).
   Προσαρμόσιμο (Adaptable): Δημιουργεί περιεχόμενο που μπορεί να παρουσιαστεί με
  διαφορετικούς τρόπους (για παράδειγμα με πιο απλή διάταξη) χωρίς να υπάρχει απώλεια
  πληροφοριών ή δομής (Create content that can be presented in different ways (for example
  simpler layout ) without losing information or structure).
   Ευδιάκριτο (Distinguishable): Διευκολύνει τους χρήστες να δουν και να ακούσουν περιεχόμενο
  συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού μεταξύ προσκηνίου και παρασκηνίου (Make it easier
  for users to see and hear content including separating foreground from background).
  http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_meet.html#guidelines

  View full-size slide

 8. Πώς ικανοποιείται το WCAG 2.0;
  Λίστα γρήγορης αναφοράς ΙΙ
   Προσβάσιμο μέσω πληκτρολογίου (Keyboard Accessible): Παρέχει όλες τις λειτουργίες
  από το πληκτρολόγιο (Make all functionality available from a keyboard).
   Επαρκής Χρόνος (Enough Time): Παρέχει αρκετό χρόνο στους χρήστες για να διαβάσουν
  και να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο (Provide users enough time to read and use
  content).
   Κρίσεις (Seizures): Δεν σχεδιάζει το περιεχόμενο με τρόπο που έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί
  κρίσεις (Do not design content in a way that is known to cause seizures).
   Δυνατότητα πλοήγησης (Navigable): Παρέχει βοήθεια στους χρήστες για την πλοήγηση,
  την εύρεση περιεχομένου και τον προσδιορισμό της τρέχουσας θέσης τους (Provide ways
  to help users navigate, find content and determine where they are).
  http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_meet.html#guidelines

  View full-size slide

 9. Πώς ικανοποιείται το WCAG 2.0;
  Λίστα γρήγορης αναφοράς ΙΙΙ
   Ευανάγνωστο (Readable): Κάνει το κειμενικό περιεχόμενο ευανάγνωστο και κατανοητό
  (Make text content readable and understandable).
   Προβλέψιμο (Predictable): Κάνει τις ιστοσελίδες να εμφανίζονται και να λειτουργούν με
  προβλέψιμους τρόπους (Make Web pages appear and operate in predictable ways).
   Βοήθεια εισαγωγής δεδομένων (Input Assistance): Βοηθάει τους χρήστες να αποφεύγουν
  και να διορθώνουν λάθη (Help users avoid and correct mistakes).
   Συμβατό (Compatible): Μεγιστοποιεί τη συμβατότητα με τρέχοντες και μελλοντικούς
  πράκτορες χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών (Maximize
  compatibility with current and future user agents, including assistive technologies).
  http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_meet.html#guidelines

  View full-size slide

 10. Οι Οδηγίες WCAG 2.0 Ι
   Αντιληπτό περιεχόμενο
   Παρέχετε εναλλακτικά κείμενα για κάθε περιεχόμενο που δεν διατίθεται σε μορφή
  κειμένου, ώστε να μπορεί να αποδοθεί σε άλλες μορφές που χρειάζονται οι
  χρήστες, όπως για παράδειγμα με μεγάλη γραμματοσειρά, σε Μπράιγ, σε ομιλία,
  με χρήση συμβόλων, ή σε πιο απλή γλώσσα.
   Παρέχετε εναλλακτικές λύσεις για πολυμέσα που εξαρτώνται από το χρόνο.
   Δημιουργείτε περιεχόμενο που μπορεί να αποδοθεί με διαφορετικούς τρόπους (για
  παράδειγμα με απλούστερη διάταξη), χωρίς απώλεια πληροφοριών ή δομής.
   Διευκολύνετε την οπτική και ηχητική αντίληψη του περιεχομένου από τους χρήστες,
  συμπεριλαμβανομένης της διάκρισης των πληροφοριών προσκηνίου από το
  παρασκήνιο.

  View full-size slide

 11. Οι Οδηγίες WCAG 2.0 ΙΙ
   Λειτουργικό περιεχόμενο
   Καταστήστε δυνατή τη χρήση όλων των λειτουργιών μέσω πληκτρολογίου.
   Παρέχετε στους χρήστες επαρκή χρόνο για την ανάγνωση και χρήση του
  περιεχομένου.
   Μην σχεδιάζετε περιεχόμενο με τρόπο που είναι γνωστό ότι προκαλεί επιληπτικές
  κρίσεις λόγω φωτοευαισθησίας.
   Παρέχετε μηχανισμούς που βοηθούν τους χρήστες να εντοπίζουν περιεχόμενο, να
  προσανατολίζονται και να περιηγούνται σε αυτό.

  View full-size slide

 12. Οι Οδηγίες WCAG 2.0 ΙΙΙ
   Κατανοητό περιεχόμενο
   Το σε μορφή κειμένου περιεχόμενο πρέπει να είναι αναγνώσιμο και κατανοητό.
   Δημιουργείτε ιστοσελίδες με προβλέψιμη διάταξη και λειτουργία.
   Βοηθάτε τους χρήστες να αποφεύγουν και να διορθώνουν τυχόν λάθη τους.

  View full-size slide

 13. Οι Οδηγίες WCAG 2.0 ΙV
   Εύρωστο περιεχόμενο (περιεχόμενο χωρίς σφάλματα)
   Ενισχύστε την συμβατότητα με τρέχοντες και μελλοντικούς πράκτορες χρήστη,
  συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών τεχνολογιών.

  View full-size slide

 14. Οδηγίες
   Οι αναφορές που είδαμε προηγουμένως βασίζονται σε μία –μεγάλη- λίστα
  οδηγιών
   Το έγγραφο WCAG 2.0 δίνει για κάθε οδηγία συμβουλές και κριτήρια
  ικανοποίησης αυτών.
  http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_meet.html#guidelines

  View full-size slide

 15. Απαιτήσεις Συμμόρφωσης Ι
   Επίπεδο Συμμόρφωσης:
   Υπάρχουν τρία επίπεδα συμμόρφωσης (Α – ΑΑ – ΑΑΑ)
   Παρόλο που η συμμόρφωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο στα καθορισμένα
  επίπεδα, οι συγγραφείς περιεχομένου προτρέπονται να αναφέρουν (με δική τους
  αξίωση) οποιαδήποτε πρόοδο προς την ικανοποίηση κριτηρίων επιτυχίας από
  όλα τα επίπεδα πέρα από το επίπεδο συμμόρφωσης που έχει επιτευχθεί.
   Προτείνεται να μην απαιτείται η συμμόρφωση Επιπέδου ΑΑΑ ως γενική πολιτική
  για ολόκληρες σελίδες, διότι κάποια περιεχόμενα δεν είναι εφικτό να
  ικανοποιήσουν όλα τα Κριτήρια Επιτυχίας Επιπέδου ΑΑΑ.
  http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html#conformance

  View full-size slide

 16. Απαιτήσεις Συμμόρφωσης ΙΙ
   Πλήρεις σελίδες: Η συμμόρφωση (και το επίπεδο συμμόρφωσης) αφορά
  μόνο πλήρεις ιστοσελίδες (Web page(s)) και δεν μπορεί να επιτευχθεί αν
  μέρος της ιστοσελίδας εξαιρείται.
   Για λόγους καθορισμού της συμμόρφωσης, το εναλλακτικό περιεχόμενο ενός
  μέρους του περιεχομένου μίας ιστοσελίδας θεωρείται μέρος της σελίδας όταν το
  περιεχόμενο αυτό μπορεί να ληφθεί κατευθείαν από τη σελίδα, π.χ. μια μεγάλη
  περιγραφή ή μια εναλλακτική παρουσίαση ενός βίντεο.
   Οι συγγραφείς περιεχομένου το οποίο δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες λόγω
  ύπαρξης περιεχομένου που βρίσκεται εκτός του ελέγχου τους, θα πρέπει να
  εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης μιας Δήλωσης Μερικής Συμμόρφωσης
  (Statement of Partial Conformance).
  http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html#conformance

  View full-size slide

 17. Απαιτήσεις Συμμόρφωσης ΙΙΙ
   Ολοκληρωμένες διαδικασίες: Όταν μια ιστοσελίδα (Web page) ανήκει σε μια σειρά
  ιστοσελίδων που παρουσιάζει μία διαδικασία (δηλ. μια σειρά βημάτων που πρέπει να
  ολοκληρωθούν ώστε να επιτευχθεί μια δραστηριότητα), όλες οι ιστοσελίδες της
  διαδικασίας συμμορφώνονται στο συγκεκριμένο επίπεδο ή σε κάποιο ανώτερο
  επίπεδο. (Η συμμόρφωση σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο δεν είναι εφικτή αν κάποια
  σελίδα της διαδικασίας δεν συμμορφώνεται σε αυτό το επίπεδο ή σε κάποιο ανώτερο
  επίπεδο).
   Παράδειγμα: Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έχει μια σειρά σελίδων που χρησιμοποιούνται για την
  επιλογή και την αγορά προϊόντων. Για να θεωρηθεί ότι οποιαδήποτε σελίδα που είναι μέρος της
  διαδικασίας συμμορφώνεται, θα πρέπει κάθε μία από τις σελίδες που συμμετέχουν στη διαδικασία,
  από την έναρξη έως την ολοκλήρωση (checkout) της αγοράς, να συμμορφώνεται.
  http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html#conformance

  View full-size slide

 18. Απαιτήσεις Συμμόρφωσης IV
   Χρήση τεχνολογιών μόνο με τρόπους που υποστηρίζεται η προσβασιμότητα:
  Αξιόπιστοι για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιτυχίας θεωρούνται μόνο τρόποι
  χρήσης τεχνολογιών με υποστήριξη προσβασιμότητας. Κάθε πληροφορία ή
  λειτουργικότητα που παρέχεται με τρόπο που δεν έχει υποστήριξη προσβασιμότητας,
  διατίθεται επίσης και με τρόπο που έχει υποστήριξη προσβασιμότητας. Ανατρέξτε στην
  ενότητα Κατανόηση της υποστήριξης προσβασιμότητας.
  http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html#conformance

  View full-size slide

 19. Απαιτήσεις Συμμόρφωσης V
   Μη παρεμβολή: Αν οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται με τρόπο που δεν έχει υποστήριξη
  προσβασιμότητας ή αν χρησιμοποιούνται με μη συμμορφούμενο τρόπο, τότε δεν εμποδίζεται η
  δυνατότητα των χρηστών να έχουν πρόσβαση στα υπόλοιπα μέρη της ιστοσελίδας. Επιπλέον, η
  ιστοσελίδα (Web page) συνολικά συνεχίζει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις συμμόρφωσης υπό κάθε
  μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
   όταν κάποια τεχνολογία που δεν είναι αξιόπιστη ενεργοποιείται σε κάποιον πράκτορα χρήστη,
   όταν κάποια τεχνολογία που δεν είναι αξιόπιστη απενεργοποιείται σε κάποιον πράκτορα χρήστη και
   όταν κάποια τεχνολογία που δεν είναι αξιόπιστη δεν υποστηρίζεται από κάποιον πράκτορα χρήστη
   Επιπλέον, τα ακόλουθα κριτήρια επιτυχίας εφαρμόζονται σε ολόκληρο το περιεχόμενο της
  ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου που μόνο ο έλεγχος με βάση αυτά τα
  κριτήρια μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα για την ικανοποίηση της συμμόρφωσης,
  καθώς η αποτυχία ικανοποίησης των κριτηρίων αυτών μπορεί να παρεμβάλλεται σε κάθε χρήση
  της ιστοσελίδας:
   Έλεγχος Ήχου,
   Χωρίς Πληκτρολόγιο,
   Τρία Φλας ή Κατώτερο Όριο και
   Παύση, Διακοπή, Απόκρυψη.
  http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20.html#conformance

  View full-size slide

 20. Κατανόηση συμμόρφωσης
   Το έγγραφο "Κατανόηση του WCAG 2.0" παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες
  σχετικά με κάθε κριτήριο επιτυχίας, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού του,
  των βασικών όρων που χρησιμοποιούνται στο κριτήριο επιτυχίας και του
  τρόπου με τον οποίο τα κριτήρια επιτυχίας βοηθούν άτομα με διαφορετικού
  τύπου αναπηρίες στο WCAG 2.0.
   Το έγγραφο κατανόησης είναι διαθέσιμο:
   http://www.w3c.gr/wai/translations/wcag20_understanding.html#uc-
  accessibility-support-head

  View full-size slide

 21. Εργαλεία εκτίμησης προϋποθέσεων
   Μπορούμε να ελέγξουμε αυτόματα μέσα από τα διαθέσιμα online εργαλεία
  αν ο ιστότοπός μας, ικανοποιεί τις οδηγίες όπως αυτές ορίζονται στα
  WCAG
   http://www.w3.org/WAI/ER/tools/

  View full-size slide

 22. Πρόσθετα Wordpress
   WP Accessibility
   https://wordpress.org/plugins/wp-accessibility/
   Gravity Forms - WCAG 2.0 form fields
   https://wordpress.org/plugins/gravity-forms-wcag-20-form-fields/

  View full-size slide

 23. Γεγονότα
  Αποσπάσματα από το άρθρο
  Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δεκ 2013
   «Προς το παρόν μόνο το ένα τρίτο των δημόσιων δικτυακών τόπων είναι προσβάσιμο
  για τα άτομα με αναπηρίες κι αυτό έχει προβλήματα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να
  αποκατασταθεί αυτή η ανισότητα που αφορά ΑμεΑ και ανθρώπους τρίτης ηλικίας
  που είναι αποκομμένοι κι έχουν ανάγκη από την εύκολη χρήση των σύγχρονων
  τεχνολογιών για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.»
   «Θέλουμε να εφαρμοστεί παντού κι όχι μόνο για παροχές κοινωνικής ασφάλισης,
  προσωπικά έγγραφα ή εγγραφή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως για παράδειγμα
  προέβλεπε αρχικά η πρόταση. Θέλουμε να επεκταθεί ο νόμος και σε ιστοσελίδες των
  ιδιωτικών φορέων που ασκούν δημόσια καθήκοντα, όπως η παροχή θέρμανσης,
  ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, ή για υπηρεσίες που αφορούν τη μεταφορά ή τη
  φροντίδα των παιδιών αλλά και όλες τις υπηρεσίες υγείας.»
   «Το περιεχόμενο των νέων ιστοσελίδων θα πρέπει να προσαρμοστεί στους νέους
  κανόνες από την αρχή του 2015 και όλο το περιεχόμενο των υφιστάμενων σελίδων θα
  πρέπει να προσαρμοστεί πλήρως μέχρι τις αρχές του 2017.»
  http://espaergasia.gr/?p=2863

  View full-size slide

 24. Ερωτήματα
   Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες της αγοράς ώστε οι
  επιχειρήσεις να προτρέπουν τους πελάτες ώστε να προσαρμόζουν το
  περιεχόμενο της σελίδας τους ώστε να είναι προσβάσιμο από όλους;
   Ενσωματώνεται το WCAG στον ιδιωτικό τομέα όταν δεν υπάρχει η παρουσία
  κάποιου επιδοτούμενου προγράμματος που απαιτεί την ύπαρξη
  συμμόρφωσης στις οδηγίες;
   Μπορεί να συνδυαστεί η υψηλή αισθητική με τις οδηγίες WCAG;

  View full-size slide

 25. Σας ευχαριστώ πολύ
  Τέλος παρουσίασης

  View full-size slide