$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

אבולוציה ומוטציה בעתות עקה

Yoav Ram
May 16, 2013

אבולוציה ומוטציה בעתות עקה

מוטציות הן חומר הגלם עליו פועלת הברירה הטבעית ליצירת התאמות חדשות. אחת האסטרטגיות העומדות בפני יצורים חיים הנמצאים במצוקה היא האצת הקצב בו מוטציות נוצרות ע"י שיתוק מנגנוני תיקון ה-DNA.

מנגנון זה, הנקרא "היפר-מוטציה מושרית עקה", נצפה בחיידקים, בשמרים ואף בתאים סרטניים. בהרצאה זו נדון בהסברים אבולוציוניים אפשריים לתופעה מעניינת זו.

Event page: https://pausa.tau.ac.il/events/evolution/16-5-13

Yoav Ram

May 16, 2013
Tweet

More Decks by Yoav Ram

Other Decks in Science

Transcript

 1. הקע תותעב היצטומו היצולובא
  באוי
  םר
  "
  ןגב היצולובא
  :"
  תרדס
  לע תואצרה
  ינטובה ןגב היצולובא
  16
  יאמ
  2013
  ,
  18:00

  View Slide

 2. תודות
  2
  ןוריב הילמע ןרק
  -
  הלגיצ
  תינויצולובא הירואיתל הדבעמה
  ד לש
  "
  ינדה ךליל ר
  ע םייחה יעדמל הטלוקפה
  "
  ג ש
  '
  גרו
  '
  זייו
  לש היגולוקאו תירלוקלומ היגולויבל הקלחמה
  םיחמצ
  תטיסרבינוא
  לת
  -
  ביבא

  View Slide

 3. הקיטמתמו היגולויב
  3
  xkcd.com/435

  View Slide

 4. תיבושיח היגולויב
  Computational Biology

  הקיטמתמ

  בשחמה יעדמ

  הנכות

  הקיטסיטטס

  Data

  םילדומ
  4
  " = (1 − )/
  +
  for i in range(N):
  p = p*(1-U)/(p*w)

  View Slide

 5. תויסולכוא לש הקיטנג
  Population Genetics
  תיטמתמ היצולובא
  ,
  תיטרואיתו תיבושיח

  תורבתסהה תרות

  םיקחשמה תרות

  תוימאניד תוכרעמ

  תויטסכוטס תוכרעמ

  בשחמ תויצלומיס

  הקיטסיטטס
  5
  xkcd.com/55

  View Slide

 6. תויסולכוא לש הקיטנג
  6
  ר
  .
  א
  .
  רשיפ
  1890-1962
  ,
  הילגנא
  הילרטסואו
  "
  זאמ רתויב לודגה גולויבה
  ןיווראד
  "

  ציר
  '
  סניקוד דר
  "
  תא רצי ודבל טעמכש ןואג
  עדמ לש תודוסיה
  תינרדומה הקיטסיטטסה
  "

  דלאה סרדנא
  טייר לוויס
  1889-1988
  ,
  הרא
  "
  ב
  לש העפשהה תא שיגדה
  לע םייארקא םיכילהת
  היצטפדאו היצולובא
  ג
  '
  .
  ב
  .
  ס
  .
  ןיידלאה
  1892-1964
  ,
  הילגנא
  ,
  הרא
  "
  ודוהו ב
  ויבתכ ןיב
  :
  "
  הירואית
  תיעבט הרירב לש תיטמתמ
  תיתוכאלמו
  "
  ,
  "
  םימרוגה
  היצולובאל
  "
  ,
  "
  לדוגב תויהל
  ןוכנה
  "
  72 99 72
  עצוממ

  81
  םינש

  View Slide

 7. תויסולכוא לש הקיטנג
  7
  ג
  '
  תימס דרניימ ןו
  '
  1920-2004
  ,
  הילגנא
  םיקחשמה תרות
  תינויצולובאה
  ,
  היצולובאה
  תינימה הייברה לש
  ,
  הרירבה לש התלועפ
  תונוש תומרב תינימה
  ג
  '
  פ סמיי
  .
  וארק
  1916-2012
  ,
  הרא
  "
  ב
  היצטומ יבצק תדידמ
  לע תויצטומ תעפשהו
  תורישכה
  ,
  דועו דועו דועו
  הרומיק וטומ
  1924-1994
  ,
  הראו ןפי
  "
  ב
  ויבתכ ןיב
  :
  "
  הירואית
  תיעבט הרירב לש תיטמתמ
  תיתוכאלמו
  "
  ,
  "
  םימרוגה
  היצולובאל
  "
  ,
  "
  לדוגב תויהל
  ןוכנה
  "
  84 96 70
  78 היה 2010-ב ב"הראב עצוממה
  םינש 83 – עצוממ

  View Slide

 8. ע היצולובא
  "
  תויסולכוא לש הקיטנג פ

  ךילהתב השרוהב תורבועש תונוכת תוחיכשב יוניש
  בר
  -
  ירוד

  םייזכרמה תוחוכה
  :

  הרירב
  selection

  היצטומ
  mutation

  תינימ הייבר
  sexual reproduction

  תיארקא הפיחס
  random drift
  8

  View Slide

 9. ע היצולובא
  "
  תיעבט הרירב י
  9

  View Slide

 10. תורישכב תונוש

  תורישכב תונושה
  =)
  תיתייבר החלצה
  (
  הכירצ
  השרוהב רובעל

  איה השרוהב תרבועש תונושה
  תיטנג תונוש

  קר אל
  -
  הקיטנגיפא
  ...
  פורפ
  '
  הקנולבי הוח
  ,
  18.4

  תיטנגה תונושה תרצונ דציכ
  ?
  10

  View Slide

 11. היצטומ
  -
  תוישופיח
  םיקורי םירוה
  -
  CGTCGACGTGCAAATTTGGGCTGGCA
  םוח אצאצ
  -
  CGTCGACGTGCATATTTGGGCTGGCA
  11

  View Slide

 12. היצטומ

  תישמרח הימנא

  ןגב תיתדוקנ היצטומ
  ןיבולגומהה ןובלחל

  CTC → CAC

  ונימאה תצמוח תא הפילחמ
  glutamic acid
  ב
  -
  valine

  םודאב ןיקת ןיבולגומה

  םותכב ישמרח ןיבולגומה
  12

  View Slide

 13. היצטומ
  13

  "
  תויצטומ
  ...
  היצולובאל םלגה רמוח תא תוקפסמ
  "

  זבוד
  '
  יקסנ
  ,
  םינימה אצומו הקיטנג
  1937

  "
  תלעופ הילעש תונושל יסיסבה רוקמה ןה תויצטומ
  תיעבטה הרירבה
  "

  ץניל
  ,'
  2007

  תירבעב
  -
  תינשת

  View Slide

 14. תיטנג תונושל תורוקמ דוע

  םיקתועה רפסמב תונוש

  תינימ הייבר

  היצגרגס

  היצניבמוקר
  14
  http://www.nature.com/nature/journal/v468/n7327_supp/full/468S13a.html
  http://www.nature.com/ng/journal/v39/n10/full/ng2123.html
  זאלימעה ןג יקתוע רפסמ
  היסולכואב תוחיכש היסולכואב תוחיכש

  View Slide

 15. ילרטינהו ערה בוטה
  15

  View Slide

 16. תויצטומ אלל טרפל סחיב תורישכ
  תוחיכש
  ילרטינהו ערה בוטה
  16
  תויצטומ לש תורישכה תוגלפתה
  ב
  סוריו
  VSV
  17637733
  pubmed/
  gov/
  nih.
  nlm.
  ncbi.
  www.
  ://
  http
  תוילילש תויצטומ
  תויבויח
  תוילרטינ

  View Slide

 17. ילרטינהו ערה בוטה
  17
  ב תויצטומ לש תורישכה תוגלפתה
  הייפאה רמש
  17637733
  pubmed/
  gov/
  nih.
  nlm.
  ncbi.
  www.
  ://
  http
  תוילילש תויצטומ
  תוילרטינ
  תוחיכש
  תורישכ

  View Slide

 18. העובק הביבסב היצולובא
  18

  View Slide

 19. תועובק תוביבס היצולובא

  תיעבטה הרירבה לש הלועפה ןוויכב יוניש ןיא

  ןיב לקשמ יוויש
  תיעבט הרירב
  ו
  היצטומ
  19

  View Slide

 20. טושפ יטמתמ לדומ

  םיללא ינש לעב דחא ןגב דקמתנ
  )
  תואסרג
  (

  יעבטה ללאה
  A
  ללאהמ רתוי ההובג תורישכ לעב
  טנטומה
  B
  -
  > ()

  ללאה תוחיכשב יונישה תא ראתמ לדומה
  A
  -
  ()
  -
  רודל רודמ
  :
  5678
  =
  59:
  ( )

  20

  View Slide

 21. לקשמ יוויש תאיצמ
  וב בצמ אוה לקשמ יוויש
  רודל רודמ יוניש ןיא
  :
  G8HIJ6
  = 5678
  = 59:
  םילבקמ ונחנא ןכלו
  :
  G8HIJ6
  =
  G8HIJ6
  ( )

  תוחיכשב הקולחו תעצוממה תורישכב הלפכה ידי לעו
  A
  :
  = ( )
  21

  View Slide

 22. לקשמ יווישב תעצוממ תורישכ
  התייה יסאלקהו טושפה לדומה תאצות

  = ( )
  םילימב וא
  :
  "
  תורבתסהל הווש היסולכואב תעצוממה תורישכה
  תושחרתמ ןניא תויצטומש
  "
  הכומנ תורישכל ליבומ הובג היצטומ בצק רמולכ
  ...
  22

  View Slide

 23. תיעבטה הרירבל היצטומ ןיב לקשמ יוויש
  תואצות
  לש
  תויצלומיס
  23

  View Slide

 24. תועובק תוביבסב היצטומה בצק

  "
  הווש היסולכואב תעצוממה תורישכה
  תושחרתמ ןניא תויצטומש תורבתסהל
  "

  היצטומה בצק תא דירות תיעבטה הרירבה

  ולש ןותחתה ףרה לע בצייתי היצטומה בצק
  תיגולויזיפ הניחבמ
  /
  תילקיזיפ
  )
  הרומיק
  ,
  1967
  (
  24

  View Slide

 25. הנתשמ הביבסב היצולובא

  שי תונתשמ תוביבסב
  רובעל לוכיש ימל ןורתי
  המאתה
  )
  היצטפדא
  (
  הריהמ

  ךרוצה ןיב ןזאל שי
  ןיבו הריהמ המאתהב
  ע םרגנש קזנה
  "
  י
  תוילילש תויצטומ
  25

  View Slide

 26. םיקדייחל םירגתא
  26
  ע ףקתומ סקרטנאה קדייח
  "
  י
  ןוסיחה תכרעמ
  סוארואא סוקוקוליפטס
  םע תחלצ לע
  הקיטויביטנא
  םיסוריו
  קדייח םיפקות

  View Slide

 27. םינומיל ךל םינתונ םייחהשכ

  רתוי הריהמ המאתה רשפאמ הובג היצטומ בצק
  םייתביבס םירגתאל

  תא שי הנוכנה היצטומה תא גישמש ןושארל
  היסולכואה לע טלתשהל רתויב בוטה יוכיסה
  27

  View Slide

 28. היצטומה בצקב תונוש
  םינימ ןיב
  דודמל ןתינש רודל עצוממה תויצטומה רפסמב םיראותמ םיבצקה
  28
  םיבובז
  :
  0.455
  Keightley et al. 2009
  םיקדייח
  :
  0.0004
  Wielgoss 2011
  םדא ינב
  :
  41
  Lynch PNAS 2010

  View Slide

 29. היצטומה בצקב תונוש
  תויסולכוא ןיב
  29
  ש היצטומה בצק
  -
  69
  ילוק יא יקדייח לש תויעבט תויסולכוא
  Matic et al. 1997

  View Slide

 30. טרפה ךותב
  30
  היצטומה בצקב תונוש
  זרמילופ אנד לש תואיגשה בצק

  Lynch 2011
  םיקדייח
  םירמש
  םדא ינב
  30

  View Slide

 31. הקע תירשומ היצטומ
  ילוק יאב
  :
  הטונש זרמילופ אנד
  ע לעפומ תואיגשל
  "
  י
  הקע תובוגת
  :

  תבוגת
  SOS

  בער

  ל קזנ
  -
  DNA
  31
  Rosenberg et al. 2012
  31

  View Slide

 32. תויודע
  הקורי הצא
  קדייח
  סוליצב
  תינסיסת
  רקחמה
  הדוטמנ
  תפחשה קדייח
  ילוק יא קדייח
  קדייח
  הירטסילה
  32
  דשה ןטרס את

  View Slide

 33. הקע תירשומ היצטומ לש היצולוב

  ספאה תרעשה
  :
  הקע לש יאוול רצות איה היצטומ

  אל תיביטנרטלא הרעשה
  -
  תויביטפדא
  :
  ההובג תונמאנב אנד לופכש ריחמ
  33

  תיביטיפדאה הרעשהה
  :
  יכ תחתפתמ הקע תירשומ היצטומ
  תויסולכואו םיטרפל רשפאמ איה
  תושדח תוביבסל תוריהמב םיאתהל
  ילוק יא

  View Slide

 34. הקע הרשומ בצק
  ךומנ בצק
  הובג בצק
  תיביטפדאה הרעשהה
  34

  View Slide

 35. תירשומ היצטומ לע רקחמה תריקס
  -
  הקע

  היצולובאה
  לש
  הקע תירשומ היצטומ

  תיביטפדאה הרעשהה לש הקידב

  היצולבא
  םע
  הקע תירשומ היצטומ

  תובכרומ תונוכת

  הקיטויביטנאל תוניסח

  ןטרס
  35
  םיפואה רמש

  View Slide

 36. תועובק תוביבס

  יטמתמ לדומ
  תורישכה לש תואוושמה תכרעמ לש יללכה ןורתפה
  תיעבט הרירבו היצטומ ןיב לקשמ יווישב
  :


  +
  7
  =
  + − 7
  "
  םע םיטרפ לש היצטומה בצק תרבגה
  תא הלידגמ עצוממל תחתמ תורישכ
  היסולכואב תעצוממה תורישכה
  "
  36

  View Slide

 37. היצטומה בצק תרבגה
  תועובק תוביבס

  עובק היצטומ בצק
  37
  תעצוממה תורישכב יוניש

  View Slide

 38. היצטומה בצק תרבגה
  תועובק תוביבס

  הקע הרשומ היצטומ בצק
  38
  תעצוממה תורישכב יוניש
  תויצטומ םע
  תויבויח
  תויבויח תויצטומ אלל

  View Slide

 39. Cambia todo cambia
  39
  הסוס סדסרמ
  ,
  1935-2009
  ,
  תרמז
  תיאניטנגרא
  המודאה הכלמה
  ,
  ךותמ
  "
  הארמל דעבמ
  םש האצמ סילא המו
  / "
  לורק סיאול
  ,
  1871

  View Slide

 40. תונתשמ תוביבס
  -
  בשחמ תויצלומיס
  40
  הריחב
  תיארקא
  לש
  טרפ
  טרפה
  רחבנה
  תמ
  הריחב
  תיולת
  תורישכ
  לש
  טרפ
  טרפה
  רחבנה
  הברתמ
  אצאצה
  רבוע
  היצטומ

  View Slide

 41. עובק בצק חצנמ הקע הרשומ היצט
  0.05
  41
  תוחיכש
  תרשומ היצטומ
  הקע
  תונוחצנ
  םידספה
  תורוד

  View Slide

 42. םוכיס
  :
  םיינויצולובאה םימרוגה

  בצק
  היצטומ
  הקע הרשומ
  ףדעומ
  בצק ינפ לע
  ע עובק
  "
  י
  תיעבטה הרירבה

  תונתשמ תוביבסב םגו תועובק תוביבסב םג

  ה לע העפשהה ללגב
  המאתה רובעל תלוכי
  הביבסל

  evolvability

  תיביטפדאה הרעשהב הכימת
  42
  ירוליפ רטקבוקילה

  View Slide

 43. ךיא
  היצטומ בצק עיפשמ
  היצולובאה לע הנתשמ
  ?
  43
  מממ
  ...
  םיטוירקואא
  תוירטפ
  זנוימ
  תירשומ היצטומ םע היצולובא
  הקע

  View Slide

 44. היצולובאב החותפ היעב
  ע הגצוה היעבה
  "
  ב טייר לוויס י
  -
  1931
  :
  רפסמ תושורד השדח המאתהל םא
  תויצטומ
  ,
  איה דרפנב היצטומ לכ ךא
  תילילש
  ,
  המאתהה חתפתת דציכ
  ?
  44
  Wright, 1988

  View Slide

 45. תובכרומ תונוכת לש היצולובא
  ןוירטירק

  המאתה רובעל תוכירצ רתוי וא תונוכת יתש

  תורישכב הדיריל םרוג דבלב תחא הנוכתב יוניש
  תומצעו םייפנכ

  תינזבזב איה תודבכ תומצע םע הפועת

  תנכוסמ איה תולק תומצע םע סופיטו הכילה
  ןמחפ רוקמ
  )
  רכוס
  (
  שדח

  םישדח םינובלח ינש םיצוחנ
  ,
  ינשה אלל ינזבזב דחא לכ
  :

  אתה ךותל רכוסה תסנכהל הבאשמ

  רכוסה לוכיעל םיזנא
  תרושקתו הפש

  הפירטל טרפה תא ףשוח רודיש

  תשעורו תינזבזב איה הטילק 45
  warksbats.co.uk
  Xiao et al. 2011

  View Slide

 46. טושפ תורישכ ףונ
  46

  View Slide

 47. טושפ תורישכ ףונ
  47
  שיגר
  שיגר תוחפ
  שיגר אל

  View Slide

 48. בכרומ תורישכ ףונ
  48

  View Slide

 49. בכרומ תורישכ ףונ
  49
  םייפנכ ןיא
  תודבכ תומצע
  םייפנכ ןיא
  תולק תומצע
  םייפנכ שי
  תולק תומצע

  View Slide

 50. רתוי ההובג תורישכ תגספל רבעמ
  50
  הגספ
  הכומנ
  קמע
  ההובג הגספ

  View Slide

 51. בכרומ תורישכ ףונב הקע תירשומ היצטומ
  51
  ךומנ היצטומ בצק
  הובג היצטומ בצק
  בצק תרבגה
  היצטומה
  םיטרפב
  םיאצמנש
  ל תחתמ
  יתש
  תורישכה תוגספ

  View Slide

 52. בכרומ תורישכ ףונב הקע תירשומ ה
  52
  אלמ בוריק
  יקלח בוריק
  תויצלומיס תואצות
  היצטומה בצק תרבגה
  ההובגה הגספל רבעמל ןמז
  ךומנ עובק היצטומ בצק

  View Slide

 53. םוכיס
  :
  תובכרומ תונוכת לש היצולובא

  הקע הרשומ היצטומ בצק
  ץיאמ
  היצולובאה תא
  תובכרומ תונוכת לש

  מ היצולובאב החותפ היעבל הנעמ ןתונ
  -
  1931
  53

  View Slide

 54. הקיטויביטנאל תוניסח
  54

  View Slide

 55. ןיליצינפל תוניסח
  םיקינעמש םימיזנא לש בר רפסמ
  תוניסח
  ןיליצינפל
  55
  הנש
  והוזש םינושה םימיזנאה רפסמ
  2009
  -
  900
  1989
  -
  100
  Davies and Davies 2010

  View Slide

 56. "
  ישמה ךרד
  "
  גוסמ תוניסח לש
  CTX-M
  56
  a - ןונבל
  b – לארשי
  c - תיווכ
  Davies and Davies 2010

  View Slide

 57. הקיטויביטנאל תוניסח לש ילכלכה ריחמה
  57
  מ תוניסחה זוחא תדרוה
  -
  13.5%
  ל
  -
  10%
  ב
  -
  1,391
  םילוח
  :
  לש ןוכסח
  2.7
  רלוד ןוילימ
  וא
  1,948
  $
  הלוחל
  13.5% 10%
  Roberts et al,. 2009
  תיאופר תולע
  תיתרבח תולע

  View Slide

 58. הקיטויביטנאל תוניסח לש היצולובא
  58
  םילוח תיב
  הליהק
  םע םילוח
  שיגר קדייח
  םע םילוח
  ןיסח קדייח
  1
  #
  םע םילוח
  ןיסח קדייח
  2
  #
  אלל םילוח
  קדייח
  לדומה
  :

  םילוח תיב

  קדייח

  תונוש תופורת יתש
  תוינידמ
  ןתמ
  תיבב הקיטויביטנא
  םילוח
  :

  תוירוזחמ

  תפלחה
  לכ הפורתה
  םוי
  /
  עובש
  /
  שדוח

  בוברע

  הפורתה תפלחה
  עיגמש הלוח לכל

  בוליש

  תופורת יתש ןתמ
  ליבקמב
  Bergstrom et al., 2004

  View Slide

 59. הקימנידה תא הנשמ הקע הרשומ היצטומ בצק
  59
  הלופכ תוניסח תעפוה
  היצטומה בצק תרבגה
  תוירוזחמ
  בוברע
  בוליש
  Ubolski and Hadany, 2012

  View Slide

 60. םוכיס
  :
  הקיטויביטנאל תוניסח לש היצולובא

  תוינידמה תא הנשמ הקע הרשומ היצטומ בצק
  ל הפידעה
  הלופכ תוניסח לש העפוהה םוצמצ
  הקיטויביטנאל
  60

  View Slide

 61. ןטרס לש היצולובא
  61
  הלגיש קדייח תואיר ןטרס
  תינומרעה תוטלב ןטרס הזוניגרא סנומודספ

  View Slide

 62. הקע תירשומ היצטומו ןטרס

  תתב םיינטרס םיאת
  -
  בצק תא םיריבגמ ןצמח
  היצטומה

  יתועמשמ םרוג תויהל הלולע היצטומ
  :

  היפרתומיכל תוניסח תוחתפתהב

  ןטרסה לש תומדקתהב
  )
  היסרגורפ
  (

  ןטרסה תוטשפתהב
  )
  סיזטסאטמ
  (

  ידיתע רקחמ ןוויכ
  62

  View Slide

 63. םוכיס

  בצק
  היצטומ
  הרשומ
  הקע
  ףדעומ
  בצק ינפ לע
  ע עובק
  "
  י
  ה
  תיעבטה הרירב

  תוביבסב םג
  תועובק
  תוביבסב םגו
  תונתשמ

  ה בצקה תא ץיאמ
  היצולובא
  תובכרומ תונוכת לש

  הקיטויביטנא ןתמל תפדעומה תוינידמה תא הנשמ
  יבב
  "
  ח

  ןטרסה תלחמב םרוג תויהל יושע
  63
  [email protected]
  @yoavram
  http://www.yoavram.com

  View Slide