Docker Node Testerの話 in 葉桜js

Docker Node Testerの話 in 葉桜js

Docker Node TesterというDocker上でNode.jsのテストを行うツールの紹介です。

D76231a2114896dfcc7b79ac69558b79?s=128

Yosuke Furukawa

April 14, 2014
Tweet

Transcript

 1. Docker Node Tester Node.js test powered by Docker

 2. Docker ὑ node.js

 3. Use Docker when your tests

 4. Node.js v0.12Ͱมߋ͸ଟ͍

 5. V8 όʔδϣϯΞοϓ C++ addonͷॻ͖ํมߋ ES6 feature ͷಋೖ ίΞϞδϡʔϧͷbugfix

 6. ͜Ε·Ͱͷίʔυ͕ͦͷ·· ಈ͘อূ͸ͳ͍ɻ (※΋ͪΖΜޓ׵ੑ͸έΞ͞ΕͯΔ͕…)

 7. ࠷৽όʔδϣϯͰಈ࡞Ͱ͖Δ ͷ͔ɺςετ͠·͠ΐ͏

 8. ͦ͜Ͱ Docker Node Tester https://github.com/rvagg/dnt

 9. ઃఆϑΝΠϧ(.dntrc)Λॻ͚͹Docker ͰNode.jsͷόʔδϣϯΛมߋͯ͠
 ౎౓ςετͯ͘͠ΕΔ NODE_VERSIONS="\ master \ v0.11.9 \ v0.10.22 \

  v0.8.26 \ " OUTPUT_PREFIX="nan-" TEST_CMD="\ cd /dnt/test/ && \ npm install && \ node_modules/.bin/node-gyp --nodedir /usr/src/node/ rebuild && \ node_modules/.bin/tap js/*-test.js; \ " EOUSDͷྫ
 10. ઃఆϑΝΠϧ(.dntrc)Λॻ͚͹Docker ͰNode.jsͷόʔδϣϯΛมߋͯ͠
 ౎౓ςετͯ͘͠ΕΔ NODE_VERSIONS="\ master \ v0.11.9 \ v0.10.22 \

  v0.8.26 \ " OUTPUT_PREFIX="nan-" TEST_CMD="\ cd /dnt/test/ && \ npm install && \ node_modules/.bin/node-gyp --nodedir /usr/src/node/ rebuild && \ node_modules/.bin/tap js/*-test.js; \ " EOUSDͷྫ UFTUର৅όʔδϣϯ UFTUίϚϯυ
 11. travis ͩͱ͍͍ͪͪpush໘౗

 12. Docker Node Tester͸खݩͷshell ͕dockerΛىಈͤͯ͞ςετ͢Δͨ Ίɺpushෆཁɻ

 13. cool isn’t it ?! :D