Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

プログラミング教育について(公開版)

 プログラミング教育について(公開版)

2022/09/11 に小学校のPTA活動で話したプログラミング教育についての話です。

Yosuke Furukawa

September 16, 2022
Tweet

More Decks by Yosuke Furukawa

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ϓϩάϥϛϯάڭҭʹ
  ͍ͭͯ
  2022/09/11 ੒ਓڭҭҕһձ ΦϯϥΠϯษڧձ

  View full-size slide

 2. ࠓ೔࿩͍ͨ͜͠ͱ
  • ϓϩάϥϛϯάڭҭͱ͸Կ͔
  • ͦ΋ͦ΋ϓϩάϥϛϯάͱ͸
  • ֤ࠃͷITڭҭࣄ৘͔ΒݟΔݱࡏͷ೔ຊͷঢ়گ

  View full-size slide

 3. ϓϩάϥϛϯάڭҭͱ͸

  View full-size slide

 4. ϓϩάϥϛϯάڭҭ
  • จ෦ՊֶলͰਐΊΑ͏ͱ͍ͯ͠Δʮখֶߍ޲
  ͚ͷϓϩάϥϛϯάڭҭʯ͕ࠓճͷϝΠϯ
  ςʔϚ
  • ʮϓϩάϥϛϯάΛখֶੜʹڭ͑Α͏ʂʯͱ
  ͍͏ͷ͕جຊతͳࢦ਑

  View full-size slide

 5. Society 5.0
  • 1.0: ङྌࣾձ
  • 2.0: ೶ߞࣾձ
  • 3.0: ޻ۀࣾձ
  • 4.0: ৘ใࣾձ
  https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/

  View full-size slide

 6. Society 5.0
  • 1.0: ङྌࣾձ
  • 2.0: ೶ߞࣾձ
  • 3.0: ޻ۀࣾձ
  • 4.0: ৘ใࣾձ
  https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/
  ৽͍ࣾ͠ձͷऔΓ૊ΈʹͳΓɺ"* *P5 ϩϘςΟΫε 73ͳͲ
  ͳͲ͕ී௨ʹͳΔࣾձΛࢦ͢

  View full-size slide

 7. Society 5.0
  AR/VR ࣗಈӡసɾϩϘςΟΫε
  υϩʔϯ IoT AI

  View full-size slide

 8. Society 5.0
  AR/VR ࣗಈӡసɾϩϘςΟΫε
  υϩʔϯ IoT AI
  ͜͏͍ͬͨࣄ͕ී௨ʹͳΓɺ೔ৗʹ༥͚ࠐΜͰΔঢ়ଶͷࣾձ

  View full-size slide

 9. Society 5.0 ʹΉ͚ͯ
  • Պֶٕज़తͳࢹ఺͔ΒΠϊϕʔγϣϯΛى͜
  ͍ͨ͠ɻ
  • ͦΕʹ͸͍͔ͭ͘ͷࢦ਑͕ඞཁ
  • Society 5.0 ʹ͸4ຊப͕͋Δ

  View full-size slide

 10. Society 5.0 ͷ4ຊப
  • ະདྷͷ࢈ۀ૑଄ͱࣾձมֵʹ޲͚ͨ৽ͨͳՁ஋
  ૑ग़ͷऔ૊
  • ܦࡁɾࣾձత՝୊΁ͷରԠ
  • Պֶٕज़Πϊϕʔγϣϯͷج൫తͳྗͷڧԽ
  • Πϊϕʔγϣϯ૑ग़ʹ޲͚ͨਓࡐɺ஌ɺࢿۚͷ
  ޷॥؀γεςϜͷߏங

  View full-size slide

 11. Society 5.0 ·ͱΊ
  • ཁ͸͜Ε͔Βͷࣾձʹ޲͚ͯɺՊֶٕज़ํ໘Ͱ
  ͷΠϊϕʔγϣϯΛى͍ͨ͜͠
  • ͦΕʹ͸͍͔ͭ͘ͷࢦ਑͕ඞཁ
  • ਓࡐҭ੒͕ΧΪ
  • ॳ౳ڭҭͷ֦ॆɺ͜͜ʹϓϩάϥϛϯάڭҭΛ
  ਐΊ͍ͨͱ͍͏ࢼΈ͕͋Δ

  View full-size slide

 12. ཧ༝͸Θ͔ͬͨɺ͡Ό͋ϓϩ
  άϥϛϯάͬͯͲ͏͍͏ڭҭ
  Λ΍Δͷ͔

  View full-size slide

 13. ͦ΋ͦ΋ϓϩάϥϛϯάͱ͸

  View full-size slide

 14. ͦ΋ͦ΋ϓϩάϥϛϯάͱ͸
  ϓϩάϥϜʢ໋ྩʣ
  ܭࢉɾ࣮ߦ
  ݁ՌΛฦ͢

  View full-size slide

 15. ػձʹରͯ͠ϓϩάϥϜ
  ʢ໋ྩʣΛॻ͘͜ͱ
  = ϓϩάϥϛϯά

  View full-size slide

 16. ΋͏গ͠ࡅ͚ͯݴ͏ͱɺ
  ػցʹ΍ͬͯ΄͍͜͠ͱΛ఻͑
  Δͷ͕ϓϩάϥϛϯά

  View full-size slide

 17. ͨͩػց͸ਓؒͱ͸ҧ͍ɺ
  ࢦࣔΛؒҧ͑Δͱ΄΅ಈ͔ͳ͍

  View full-size slide

 18. ϓϩάϥϛϯάʹ͓͚Δ
  ॏཁͳϙΠϯτ
  ࿦ཧతࢥߟೳྗ
  ໰୊ղܾೳྗ
  ૑ҙతࢥߟྗ

  View full-size slide

 19. ࿦ཧతࢥߟೳྗ

  View full-size slide

 20. ϓϩάϥϛϯάδϣʔΫ
  ࠺ʮങ͍෺ʹ͍ͬͯڇೕΛ1ͭങ͖ͬͯͯ
  ͪΐ͏͍ͩɻཛ͕͋ͬͨΒ6͓ͭئ͍Ͷʯ
  ෉͸ڇೕΛ6ύοΫങ͖ͬͯͨɻ
  ࠺ʮͳΜͰڇೕΛ6ͭ΋ങ͖ͬͯͨͷΑʂʯ
  ෉ʮͩͬͯɺཛ͕͔͋ͬͨΒ……ʯ

  View full-size slide

 21. ͜ͷδϣʔΫ͸ϓϩάϥϛϯά
  Ͱஔ͖׵͑Δͱ͜͏ͳΔɻ
  // ࠺ଆ͔Βݟͨͱ͖ͷϓϩάϥϜ
  ڇೕΛ1ͭങ͖ͬͯͯ;
  ΋͠ ཛ͕͋ͬͨΒ {
  ཛΛ6ͭങ͖ͬͯͯ;
  }

  View full-size slide

 22. ͜ͷδϣʔΫ͸ϓϩάϥϛϯά
  Ͱஔ͖׵͑Δͱ͜͏ͳΔɻ
  // ෉ଆ͔Βݟͨͱ͖ͷϓϩάϥϜ
  ΋͠ ཛ͕͋ͬͨΒ {
  (ڇೕΛ) 6ͭ ങ͖ͬͯͯ;
  // ͜͜ͷ໨తޠ͕͸͖ͬΓ͍ͯ͠ͳ͍

  // ෉͸ڇೕΛ6ͭങ͖ͬͯͯ͠·ͬͨɻ

  // ຊ౰͸ʮཛΛ6ͭങ͖ͬͯͯʯͱཔ·ͳ͍

  // ͱ͍͚ͳ͍ɻ
  } ͦ͏͡Όͳ͔ͬͨΒ {
  ڇೕΛ 1ͭ ങ͖ͬͯͯ;
  }

  View full-size slide

 23. ਓؒಉ࢜Ͱ͸ίϯςΩετΛڞ
  ༗Ͱ͖͍ͯΔέʔε͕΄ͱΜͲ
  ͳͷͰɺޡղ͕ൃੜ͠ͳ͍
  ʢਓؒಉ࢜Ͱ΋كʹൃੜ͢Δʣ

  View full-size slide

 24. ਓؒͱػցʹ͸ڞ௨ͷίϯς
  Ωετ͸ͳ͍ɻ΋ͪΖΜ೔ৗ
  ݴޠ΋௨༻͠ͳ͍ɻ

  View full-size slide

 25. ͳͷͰɺઌఔͷΑ͏ͳ
  ಡΈؒҧ͕͑ى͖Δͱ
  ಈ͔ͳ͍ɻ

  View full-size slide

 26. ϓϩάϥϛϯάʹ͓͚Δ
  ࿦ཧతࢥߟೳྗ
  ͕͜ͷಡΈؒҧ͑Λ๷͙
  Ұͭͷ伴

  View full-size slide

 27. ໰୊ղܾೳྗ

  View full-size slide

 28. ઌఔͷʮಡΈؒҧ͑ʯ΍ʮࢦࣔ
  ͷϛεʯ͕ൃੜͨ࣌͠ʹ໰୊Λ
  Ͳ͏΍ͬͯղܾ͢Δ͔ͱ͍͏
  ঢ়گʹ௚໘͢Δ

  View full-size slide

 29. ͜͜ʹ͋·Γۙಓ͕ͳ͍ɻ
  ஍ಓʹಈ͖ΛτϨʔε͠ͳ͕Β
  ͳΜͰಈ͔ͳ͍ͷ͔ߟ͑Δɻ

  View full-size slide

 30. ԾઆͱݕূΛ܁Γฦ͠ͳ͕Β
  ঃʑʹਖ਼ղʹ͚͍ۙͮͯ͘

  View full-size slide

 31. ྫ͑͹...
  Scratch Ͱ࣮૷தɺೣΛࠨ͔Βӈʹา͔ͤͯɺ
  ୺·ͰདྷͨΒ൓సͤͯ͞ԟ෮า͖ͤ͞ΔϓϩάϥϜ

  View full-size slide

 32. ྫ͑͹...
  Αʔ͘ݟΔͱɺͪΐͬͱ্͚ͩʹߦͬͯ͠·͏

  View full-size slide

 33. ྫ͑͹...
  ճ֯͢౓͕͓͔͔͚ͬͨͩ͠ɻ֯౓ΛͪΌΜͱ
  ΋Ͳ͢ͱී௨ʹಈ͘ɻ

  View full-size slide

 34. ੈͷதͷ΄ͱΜͲͷෆ۩߹͸
  ͜ͷఔ౓ͷ΋ͷ

  View full-size slide

 35. NASAͰ࣮ࡍʹى͖ͨՐ੕୳
  ࡧϓϩδΣΫτͰ͸୯ҐΛ
  ϠʔυͱϝʔτϧͰؒҧ͑ͨ
  ࣄͰෆ۩߹͕ൃੜͨ͠ɻ

  View full-size slide

 36. ͜͏͍͏ͷΛ๷͙ʹ͸஍ಓʹԾ
  આͱݕূΛ܁Γฦ͔͢͠ແ͍
  => ໰୊ղܾೳྗ

  View full-size slide

 37. ૑ҙతࢥߟྗ

  View full-size slide

 38. ͡Ό͍͖͋ͳΓήʔϜΛ࡞ͬ
  ͯΈΑ͏ͱͳͬͯ΋ԿΛͲ͏
  ࡞ͬͨΒྑ͍͔෼͔Βͳ͍

  View full-size slide

 39. Ո΍ंͷઃܭͱ΋ಉ༷ɻϓϩά
  ϥϛϯάʹ΋εςοϓ͕ඞཁ

  View full-size slide

 40. Կ͔ΛੜΈग़࣌͢ʹશମ͔Β෦
  ෼ʹ෼͚ͯɺ෦෼͔ΒશମΛ૊
  Έ্͛Δඞཁ͕͋Δɻ

  View full-size slide

 41. ͪΐͬͱ࣮ࡍʹήʔϜ࡞ͬͯΈ
  ·͠ΐ͏ɻ

  View full-size slide

 42. ping pong ήʔϜΛ࣮૷͠·͢ɻ

  View full-size slide

 43. ping pong ήʔϜ
  • Ϙʔϧ: Ұ୴ελʔτͨ͠Βద౰ͳ֯౓Ͱಈ͖
  ग़͠ɺ୺ʹ౰ͨͬͨΒ൓స͢Δɻ
  • ύυϧ: Ϙʔϧͷड͚ࡼɺͿ͔ͭͬͨΒϘʔϧ
  Λ൓ରํ޲ʹมԽͤ͞Δɻ
  • είΞ: ఺਺ɺԿճύυϧʹͿ͚ͭΒΕ͔ͨ

  View full-size slide

 44. શମΛ෦෼ʹ෼͚Δ
  ෦෼Λ࣮૷ͯ͠ɺશମʹ૊ΈࠐΉ
  => ૑ҙతࢥߟྗ

  View full-size slide

 45. ϓϩάϥϛϯάڭҭͰֶ͹ͤͨ
  ͍ͷ͸͜ͷ̏ͭ
  ࿦ཧతࢥߟೳྗ
  ໰୊ղܾೳྗ ૑ҙతࢥߟྗ

  View full-size slide

 46. ͜ͷΑ͏ʹߟ͍͑ͯ͘ͱ
  ͋Δఔ౓ͲΜͳ࢓ࣄΛ͢Δ
  ্Ͱ΋ඞཁͳೳྗΛָ͠Έͳ
  ͕Βഓ͑ΔՊ໨ʹࢥ͑Δ

  View full-size slide

 47. ͨͩ͠ɺͲ͏ͯ͠΋؀ڥʢί
  ϯϐϡʔλʣ͕ඞཁʹͳΔ

  View full-size slide

 48. ϓϩάϥϛϯάڭҭͷ֤ࠃࣄ৘
  ͱখֶߍͰ͸ԿΛڭ͍͑ͯΔ͔
  • ֤ࠃࣄ৘
  • ೔ຊͷ౎಺ͷখֶߍͰ͸Ͳ͏ͯ͠Δ͔ʁ
  • ଞͷֶߍ͸Ͳ͏ͯ͠Δ͔ʁ

  View full-size slide

 49. ଞͷࠃͰ͸ϓϩάϥϛϯάΛ
  Ͳ͏ڭ͍͑ͯΔ͔

  View full-size slide

 50. 2018 ೥ͷ
  ௐࠪݚڀใࠂॻΑΓൈਮ
  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
  zyouhou/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/08/10/
  programming_syogaikoku_houkokusyo.pdf

  View full-size slide

 51. Πϯάϥϯυ ͷྫ
  • 1990೥୅͔Βࠃͷ੓ࡦͱͯ͠ IT Λਪ͓ͯ͠Γɺڭҭ
  ʹ΋͔ͦ͜ΒྗΛೖΕ͍ͯΔ
  • 2010 ೥ʹΧϦΩϡϥϜΛݟ௚͞Εͨɻֶशͷఆண཰
  ͕ѱ͔ͬͨͨΊͱݴΘΕ͍ͯΔ
  • ࠓ·Ͱ͸ PC ͷ࢖͍ํ΍৘ใΛ׆༻͢Δํ๏ʹ͍ͭͯ
  ͷतۀ͕ͩͬͨɺϓϩάϥϛϯάΛશ໘ʹऔΓೖΕͨ
  ܗʹͳ͍ͬͯΔ

  View full-size slide

 52. Πϯάϥϯυͷྫ
  • খֶߍ1೥ੜ͔ΒඞमՊ໨
  • ϓϩάϥϛϯάՊ໨ͱͯ͠ Scratch Λ࣮शͰ࢖͏
  • 1999೥͔ΒICTڭҭΛ࣮ࢪ͍ͯ͠Δ͕ɺ2012೥ʹͪΌΜ
  ͱͨ͠ڭҭ͕͞Ε͍ͯͳ͍ͱ͍͏࣮ମใࠂʹΑΓݟ௚͞
  Εͨɻ
  • ݱ࣌఺Ͱ΋ֶ೥୲౰ڭࢣ͕ڭ͍͑ͯΔ͕ɺ68%ͷڭࢣ͕
  ੜెͷ΄͏͕ཧղ͍ͯ͠ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱճ౴͍ͯ͠Δ

  View full-size slide

 53. ΤετχΞ ͷྫ
  • ΤετχΞ͸ιϏΤτ࿈๜͔ΒಠཱޙɺچγεςϜΛ
  ৽γεςϜʹஔ͖׵͑ΔաఔͰ͢΂ͯͷγεςϜΛ࡮

  • ҰํͰਓޱ͕গͳ͍ͨΊɺITਓࡐΛ૿΍͢΂͘ɺITڭ
  ҭʹૣΊʹऔΓ૊ΜͰ͍Δʢ2012೥ࠒ͔Βʣ
  • ҰํɺITڭҭ͸ඞमՊ໨Ͱ͸ͳ͘ɺ͋͘·Ͱબ୒Պ໨
  ʹͳ͍ͬͯΔ

  View full-size slide

 54. ΤετχΞ ͷྫ
  • খֶߍ1೥ੜ͔Βબ୒Պ໨ͱͯ͠ଘࡏ͢Δɻ
  • ඞमՊ໨Ͱ͸ͳ͍
  • ͜͜Ͱ΋ڭࢣෆ଍͕ڣ͹Ε͍ͯΔɺ਺ֶڭࢣ͕݉೚͢Δ
  έʔε͕͋Δͱͷ͜ͱ
  • ϩϘοτϓϩάϥϛϯάͷͨΊͷτϨʔχϯάίʔε͕
  ༗ΓɺແྉͰड͚Ε͹୭Ͱ΋ϓϩάϥϛϯάΛڭ͑Δ͜
  ͱ͕Ͱ͖Δ

  View full-size slide

 55. ΞϝϦΧʢαϯϑϥϯγείʣ
  ͷྫ
  • γϦίϯόϨʔ΋͋Γɺ GAFAM ͳͲͷձࣾ
  ΋ଘࡏ͢Δ IT ͷ੟஍
  • ҰํͰɺϓϩάϥϛϯάڭҭ͸भͰ͸ඞਢʹ͠
  ͍ͯͳ͍
  • ֶߍͷதͰಛผΧϦΩϡϥϜͱͯ͠ڭ͍͑ͯΔ
  ॴ͕ͪΒ΄Β͋Δఔ౓Ͱɺجຊ͸ڭ͑ͯͳ͍

  View full-size slide

 56. ΞϝϦΧʢαϯϑϥϯγείʣ
  ͷྫ
  • Ұ෦ͷ ߴߍͰ͸͔ͳΓઐ໳తʹڭ͍͑ͯΔͱ͜Ζ΋
  ͋ΔΑ͏͕ͩɺશମతʹ͸਺͕গͳ͍
  • ͜͜΋ಉ͘͡ɺࡒ੓೉ͱڭࢣෆ଍ʹ೰·͞Ε͍ͯΔ
  • ࠓͷॴ͸ඞਢՊ໨Ͱ͢Βແ͍͕ɺ2014೥ʹݕ౼͠
  ͨࣄ͸͋ΔΑ͏ͳͷͰɺ΋͔ͨ͠͠Βͦͷ͏ͪඞਢ
  Խʹ޲͚ͯ࿩͞ΕΔ͔΋

  View full-size slide

 57. ؖࠃͷྫ
  • 1990೥୅͔ΒITڭҭ͕͔͞Μ
  • 2005೥ʹ͸ϓϩάϥϛϯάڭҭ΋औΓೖΕ͍ͯΔ
  • ಛʹதֶɾߴߍ͕͍͢͝ɺதֶߍͰ Scratch Λڭ
  ͑ͯɺߴߍͰ͸ Python Λڭ͑ΔɻͲͪΒ΋ઐ೚
  ͷڭࢣΛޏͬͯڭ͑Δ͜ͱ͕ଟ͍ɻ

  View full-size slide

 58. ؖࠃͷྫ
  • ΠϯϑϥߏஙͱεϚʔτڭҭ(ڭՊॻͷిࢠԽ)
  Λߦ͓ͬͯΓɺࠃՈ༧ࢉͰ5ஹ΢ΥϯΛ͜ͷIT
  ڭҭͷΠϯϑϥ౤ࢿʹ࢖͍ͬͯΔɻ
  • ؖࠃ͸ιϑτ΢ΣΞ࢈ۀΛࠃͷத৺ʹ͠Α͏
  ͱ͍͏׆ಈ͕ڧ͍

  View full-size slide

 59. ֤ࠃ͞·͟·ͳऔΓ૊ΈΛ͠
  ͍ͯΔ

  View full-size slide

 60. ೔ຊͷখֶߍͰ͸Ͳ͏͔ʁ

  View full-size slide

 61. ೔ຊͷখֶߍͷྫ
  • ઐ༻ͷՊ໨͸ͳ͍
  • ࢉ਺΍ཧՊͱ͍ͬͨ୯ݩͷதͰϓϩάϥϛϯά͕ग़ͯ͘
  Δ
  • 5೥ੜͰࢉ਺ͷ୯ݩͷ͏ͪɺଟ֯ܗΛڭ͑Δ࣌ʹϓϩ
  άϥϛϯάΛ࢖ֶͬͯͿॴ͕ग़ͯ͘Δ
  • 6೥ੜͰཧՊͷதͰɺ࣮ݧͱͯ͠ϓϩάϥϛϯάΛֶ
  Ϳॴ͕ग़ͯ͘Δ

  View full-size slide

 62. ৽͍͠ࢉ਺
  ଟ֯ܗΛॻ͍ͯΈΑ͏
  • ଟ֯ܗΛͳͧΔ࿅शΛ Scratch Ͱ࣮ࢪ͍ͯ͠
  Δɻ

  View full-size slide

 63. ͨͷ͍͠ཧՊ
  ϓϩάϥϛϯάΛମݧͯ͠ΈΑ͏
  • ిٿͷ࣮ݧͷதͰϓϩάϥϛϯά΋ҰॹʹֶͿ

  View full-size slide

 64. ࣮ࡍʹ΍ͬͯΈ·͠ΐ͏
  https://tosho.proguru.jp/
  takakukei/#/1

  View full-size slide

 65. ଞͷখֶߍͷྫ
  • ࣗ༝ڭࡐͰֶΜͰ͍Δখֶߍ΋ଟ਺
  • https://miraino-manabi.mext.go.jp/content/
  507

  View full-size slide

 66. ϓϩάϥϚʔʹͳΔʹ͸

  View full-size slide

 67. ϓϩάϥϚʔʹͳΓ͍ͨਓୡ΋
  ૿Ճ͍ͯ͠Δ
  • ߴߍੜͷͳΓ͍ͨ৬ۀϥϯΩϯάͰ1Ґ
  (2021೥ɺֶݚௐ΂)

  View full-size slide

 68. ϓϩάϥϛϯάڭҭΛड͚ͨΒ
  ϓϩάϥϚʔʹͳΕΔͷ͔
  • ϓϩάϥϚʔ͸ϓϩάϥϛϯάΛ࢓ࣄʹͯ͠
  ͍ΔਓͳͷͰɺͦΕͱ͸·ͨগ͠ҟͳΔ
  • શһ͕ϓϩάϥϚʔʹͳΔඞཁ͸ͳ͍
  • ΋͠΋ͳΓ͍ͨͱ͍͏ࢠͲ΋Λ͓࣋ͪʹͳͬ
  ͍ͯΔ਌ʹରͯ͠͸࿩͓͖͍ͯͨ͠

  View full-size slide

 69. ϓϩάϥϚʔʹͳΓ͍ͨͳΒ
  • Կ͔Λ࡞Γଓ͚Δɺ͍ΘΏΔʮ΋ͷͮ͘ΓʯΛ
  ΍ͬͨ΄͏͕ྑ͍
  • ࡞Δͷ͸ඇৗʹେม͕ͩɺ͔ͦ͜Βಀ͛ͣʹ΍Γ
  ଓ͚͍ͯΔਓ͸ڧ͍
  • ࣗ෼ͷ਎ͷճΓʹ͋Δࠔ͍ͬͯΔ͜ͱʹछ͕͋
  Δɺͦ͜ΛͲ͏΍ͬͯղܾ͢Δ͔Λߟ͑ΒΕΔͱ
  ྑ͍

  View full-size slide

 70. ϓϩάϥϚʔʹͳΓ͍ͨͳΒ
  • ໰୊͸Կͩͬͯྑ͍
  • ษڧʹूதͰ͖ͳ͍ => ϙϞυʔϩλΠϚʔʢ30෼ͰΞ
  ϥʔϜ͕ग़ΔλΠϚʔʣΛ࡞ͬͯΈΔ
  • ϚΠϯΫϥϑτΛ΋ͬͱਂ͘༡ͼ͍ͨ => Java൛Λങͬ
  ͯ mod Λ࡞ͬͨΓɺվ଄ͯ͠ήʔϜΛ࡞Δ
  • ਌͕ϑΟϧλʔΛೖΕ͍ͯͯήʔϜ͕Ͱ͖ͳ͍ => ΀Α΀
  ΑɺςτϦε͘Β͍ͳΒ؆୯ʹ࡞ΕΔͷͰ࡞ͬͯΈΔ

  View full-size slide

 71. ϓϩάϥϚʔʹͳΓ͍ͨͳΒ
  • ϓϩάϥϚʔ͸ʮ΋ͷͮ͘Γʯʹͱ͜ͱΜਅ݋
  ʹ޲͖߹ͬͯΔ
  • ग़དྷ্͕ͬͨϓϩάϥϜΛ৮Δͷ΋޷͖ͩ͠ɺ
  ग़དྷ্͕Δ·Ͱͷঢ়ଶΛ࡞Δͷ΋޷͖
  • ੋඇϓϩάϥϚʔʹͳΓ͍ͨͷͰ͋Ε͹ɺ͜ͷ
  ʮ΋ͷͮ͘Γʯͱਅ݋ʹ޲͖߹ͬͯΈͯཉ͍͠

  View full-size slide

 72. ϓϩάϥϛϯάڭҭʹ͍ͭͯ
  • ϓϩάϥϛϯάڭҭ͸೔ຊͷ Society 5.0 ͱ͍͏औ
  Γ૊ΈͷபͷҰͭ
  • ϓϩάϥϛϯάͱ͍͏ͷ͸ػցʹ໋ྩ͢ΔࣄɺͦΕ
  ʹ͸࿦ཧతࢥߟೳྗɺ໰୊ղܾೳྗɺ૑ҙతࢥߟྗ
  ͷ3͕ͭඞཁ
  • ͦΕͧΕϓϩάϥϛϯάΛ௨ֶͯ͠Ϳ͜ͱͰָ͘͠
  ֶ΂Δ͖͔͚ͬʹͳΔ

  View full-size slide

 73. ϓϩάϥϛϯάڭҭʹ͍ͭͯ
  • ֤ࠃITڭҭࣄ৘ͱͯ͠ɺਓࡐෆ଍͕͋Δதɺࠃ
  ࡍతʹ΋धཁ͸ڧ·͍ͬͯΔ
  • ೔ຊͷখֶߍͰ΋࣮ࡍ࢝·͍ͬͯΔ
  • 5, 6೥ੜʹͳͬͨΒڭΘΔͷͰɺͦΕ·Ͱ४
  උ͓͍ͯͯ͠΋ྑ͍͔΋

  View full-size slide

 74. ϓϩάϥϛϯάڭҭʹ͍ͭͯ
  • ϓϩάϥϚʔʹͳΓ͍ͨͳΒʮ΋ͷͮ͘Γʯ
  Λͱ͜ͱΜ޷͖ʹͳͬͯ΄͍͠
  • ޷͖ʹͳΔ͚ͩ͡Όͳ͘ɺ࣮ࡍʹΞϓϦ΍
  αʔϏεΛ࡞ͬͯΈͯ΄͍͠
  • ໰୊ͷछ͸਎ۙʹ͋Δɺղܾ͠Α͏ͱ͍͏
  ৺΋΋ͷͮ͘Γͷਫ਼ਆͷҰͭ

  View full-size slide

 75. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View full-size slide

 76. ࢀߟࢿྉ
  • ϓϩάϥϛϯάڭҭ - จ෦Պֶল
  • https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1375607.htm
  • Պֶٕज़جຊܭը
  • https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf
  • ॾ֎ࠃʹ͓͚Δϓϩάϥϛϯάڭҭʹؔ͢Δௐࠪݚڀ
  • https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/__icsFiles/afieldfile/
  2018/08/10/programming_syogaikoku_houkokusyo.pdf
  • Scratch
  • https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted

  View full-size slide