Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

学校が合わない 馴染まない子どもへの処方箋

学校が合わない 馴染まない子どもへの処方箋

『学校が合わない 馴染まない子どもへの処方箋』

2018年8月19日(日)@赤城青少年交流の家(群馬県)
特定非営利活動法人ターサ・エデュケーション

田中洋輔(NPO法人 D.Live)
PRO

September 12, 2018
Tweet

Transcript

 1. 学校が合わない
  馴染まない子どもへの処方せん箋

  View Slide

 2. ࠷ۙͷ೰Έ
  ͻͱΓ͝ͱ͕ଟ͍
  χοΫωʔϜΠνϩʔ
  ʮΠέϝϯʯͱݴΘΕΔͱتͿ
  ࢹྗ
  Nඵ
  νϟʔϛϯάͳώή
  ాத༸ี

  View Slide

 3. 12歳のときに、大人の心を犬に食べられた男

  View Slide

 4. ෆొߍ
  Ҿ͖͜΋Γ
  ʦεϖοΫʧ

  View Slide

 5. ڭҭ/10

  View Slide

 6. ࣎լݝ

  View Slide

 7. ઌੜɾอޢऀ޲͚ษڧձ ڭࣨӡӦ
  ஍ҬͷΠϕϯτ ࢠͲ΋ډ৔ॴࣄۀ

  View Slide

 8. View Slide

 9. (テーマ)
  生きづらさ

  View Slide

 10. ʦ໰͍ʧ
  ੜ͖ͮΒ͞Λײ͍ͯ͡ΔࢠͲ΋ʹରͯ͠ɺ
  େਓ͸ɺͳʹ͕Ͱ͖ΔͷͩΖ͏͔ʁ

  View Slide

 11. ໊͓લ
  ࢀՃͨ͠
  ΩοΧέ
  ࠓ೔஌Γ͍ͨ͜ͱ
  ࠷ۙɺࢲ͕
  ͏·͍͍ͬͯ͘Δ͜ͱ

  View Slide

 12. ϥδΦࣜ

  View Slide

 13. ੈͷதʹ͸ɺ
  ث༻ʹੜ͖Δਓͱෆث༻ʹੜ͖Δਓ͕͍Δɻ

  View Slide

 14. ෆొߍͷࢠͲ΋ͨͪ͸ɺ
  ʠෆث༻ʡͳਓछ

  View Slide

 15. ࢠͲ΋͕
  ੜ͖ͮΒ͞Λײ͡Δཧ༝

  View Slide

 16. ༑ୡͱ࿩͕߹Θͳ͍
  ݏ͍ͳਓͱͷίϛϡχέʔγϣϯ͕ۤख
  ͓ੈ͕ࣙݴ͑ͳ͍

  View Slide

 17. ΫϥεϝΠτ͕
  ͳʹΛݴ͍ͬͯΔͷ͔
  ෼͔Βͳ͍

  View Slide

 18. ϚΠϊϦςΟʹଐ͢Δ
  ු͍ͨଘࡏʹͳΔ
  Ұඖ࿛Έ͍ͨʹͳΔ

  View Slide

 19. ʮ΋ͬͱ͏·͘ੜ͖ͨΒ͍͍ͷʹʜʜʯ

  CZେਓ

  View Slide

 20. Ͱ΋ɺͰ͖ͳ͍ʂ

  View Slide

 21. ෆث༻͔ͩΒɻ

  View Slide

 22. ੜ͖ͮΒ͞Λײ͡Δࢠʹ
  ඞཁͳͷ͸ɺ

  View Slide

 23. ᐆດͳΞυόΠε

  View Slide

 24. ᐆດͳΞυόΠε

  View Slide

 25. ۩ମతͳΞυόΠε

  View Slide

 26. Ͱ΋ɺେਓʹ͸ͳ͔ͳ͔Ͱ͖ͳ͍

  View Slide

 27. ͳͥʁ

  View Slide

 28. ΄ͱΜͲ͸
  ϚδϣϦςΟ͔ͩͬͨΒ

  View Slide

 29. ͦͯ͠ɺ

  View Slide

 30. ݻఆ؍೦

  View Slide

 31. ʙ͢Δ΂͖
  ʙͰ͍ͳ͍ͱμϝ

  View Slide

 32. ϚΠϊϦςΟͷࢠΛ
  ཧղ͠ʹ͍͘

  View Slide

 33. ʦਪ঑ʧ
  ݩؾʹѫࡰͰ͖Δ
  ϋΩϋΩ͠Ό΂Δ
  সإͰ͍Δ
  ͲΜͳࢠͱ΋஥ྑ͘ͳΕΔ

  View Slide

 34. ҉͍ͱࣤΒΕΔ

  View Slide

 35. ੈͷதʹ͸ɺ
  ʮ֎޲ܕʯͱʮ಺޲ܕʯ͕͍Δ
  ʢʣ ʢʣ

  View Slide

 36. ʮ಺޲ܕʯ͸
  ϚΠϊϦςΟ

  View Slide

 37. ϚΠϊϦςΟ͸
  ੜ͖ͮΒ͍

  View Slide

 38. ある生徒

  View Slide

 39. ઈରʹܴ߹͠ͳ͍

  View Slide

 40. ࣗ෼Λۂ͛ͳ͍

  View Slide

 41. ͔ͩΒ
  ֶߍ͕͠ΜͲ͍

  View Slide

 42. ʮ΋ͬͱɺ͏·͘΍ͬͨΒʁʯ

  View Slide

 43. ʮΈΜͳͱ஥ྑͨ͘͠Β͍͍΍Μͬʯ

  View Slide

 44. Ͱ΋ɺͰ͖ͳ͍ʂ

  View Slide

 45. ΏͣΕͳ͍

  View Slide

 46. ෆث༻ɺϚΠϊϦςΟͷࢠʹ͸ɺ
  ͦͷࢠͳΓͷઓ͍ํ͕͋Δ

  View Slide

 47. ؤݻ

  View Slide

 48. ҙࢤ͕ڧ͍

  View Slide

 49. ࣗ෼Λۂ͛ͳ͍

  View Slide

 50. ઈରʹ಄ΛԼ͛Δ͜
  ͱ͸͠ͳ͍

  View Slide

 51. ු͘

  View Slide

 52. େਓͱͯ͠
  ϚΠϊϦςΟͷࢠʹର͢ΔؔΘΓํ

  View Slide

 53. ϚΠϊϦςΟͷ
  ϝϯλϦςΟΛ஌Δ͜ͱʂ

  View Slide

 54. ͨͱ͑͹

  View Slide

 55. ཧ۶ʹ߹Θͳ͍͜ͱΛ͢Δ

  View Slide

 56. ݏ͍ͳਓͱ஥ྑ͘͢Δ

  View Slide

 57. ͍ͥͬͬͬͬͨʹແཧʂ

  View Slide

 58. ৡΕͳ͍෦෼Λଚॏ্ͨ͠Ͱɺ
  ઓ͍ํΛ໛ࡧ͢Δ

  View Slide

 59. Ұॹʹઓ͍ํΛߟ͑Δ

  View Slide

 60. ͦ΋ͦ΋

  View Slide

 61. ͳͥɺੜ͖ͮΒ͞Λײ͡Δ͔ʁ

  View Slide

 62. ʠࣾަੑײ֮ʡ͕
  ຬͨ͞Εͳ͍͔Β

  View Slide

 63. ʠࣾަੑײ֮ʡͱ͸ʁ

  View Slide

 64. ༑ୡ͸ɺࣗ෼ͷ͜ͱΛ෼͔ͬͯ͘ΕΔɻ
  ༑ୡͷݴ͏͜ͱ͕෼͔Δɻ
  ײ֮

  View Slide

 65. ࣗଚײ৘
  ʢࣗݾߠఆײʣ

  View Slide

 66. ࣗଚײ৘
  ʢࣗݾߠఆײʣ
  ͱ͸ʁ

  View Slide

 67. ࣗ෼͕ࣗ෼Ͱ͋ͬͯ

  େৎ෉ͱࢥ͑Δ

  View Slide

 68. ࣗଚײ৘͕௿͍ͱ

  Ͳ͏ͳΔ͔ʁ

  View Slide

 69. ଞਓͷ໨Λؾʹ͢Δ

  View Slide

 70. ঝೝཉٻ͕ڧ͘ͳΔ

  View Slide

 71. ൓߅తʹͳΔ

  View Slide

 72. ࣗ෼ͷ֪ʹ͜΋Δ

  View Slide

 73. ই͔ͭͳ͍Α͏ʹकΔ

  View Slide

 74. ୭΋৴༻͠ͳ͍

  View Slide

 75. ୭΋৴པ͠ͳ͍

  View Slide

 76. ୭͔ͱ஥ྑ͘͠ͳ͍

  View Slide

 77. ాதͷέʔε

  View Slide

 78. この人

  View Slide

 79. தͷࠒ

  View Slide

 80. ΫϥεϝΠτʹ࿩͔͚͠ΒΕΔ͚ͩͰɺ
  ʹΒΈ͚ͭͨ

  View Slide

 81. ୭ͱ΋ޱΛ͖͔ͳ͔ͬͨ

  View Slide

 82. ୭΋ࣗ෼ͷ͜ͱΛ
  ෼͔ͬͯ͘Εͳ͍ͱࢥ͍ͬͯͨ

  View Slide

 83. ࣗ෼ͷ֪ʹ͜΋ΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 84. ୭͔ͷ͍ͤʹ͢Δ

  View Slide

 85. ࣗ෼ͷ͜ͱΛ
  ෼͔ͬͯ͘Εͳ͍ͷ͕ѱ͍

  View Slide

 86. ࣗଚײ৘ɺ
  ΊͪΌͪ͘Ό௿͍

  View Slide

 87. ࣗ෼ΛकΔͨΊʹɺଞͷਓΛݟԼͨ͠
  ʢԾ૝త༗ೳײʣ

  View Slide

 88. ͠ΜͲ͔ͬͨ

  View Slide

 89. ୭΋৴͡ΒΕͳ͔ͬͨ

  View Slide

 90. ͳͥɺ͠ΜͲ͍ͷ͔ʁ

  View Slide

 91. ϚΠϊϦςΟ͔ͩΒͰ͸ͳ͘ɺ

  View Slide

 92. ཧղͯ͘͠ΕΔਓ͕͍ͳ͍͔Β

  View Slide

 93. ෼͔ͬͯ͘ΕΔਓ͕
  ͍ͳ͍͔Β

  View Slide

 94. ୭΋෼͔ͬͯ͘Εͳ͍͔Β

  View Slide

 95. ʮࣗ෼Ͱ͋ͬͯେৎ෉ʯͱ
  ࢥ͑ͳ͍

  View Slide

 96. ͳͷͰ

  View Slide

 97. େࣄͳͷ͸ɺຯํ

  View Slide

 98. ͨͱ͑͹ʜʜ

  View Slide

 99. ͷͼଠ͘Μ

  View Slide

 100. ษڧͰ͖ͳ͍
  ӡಈͰ͖ͳ͍

  View Slide

 101. Ͱ΋ɺ໰୊ͳ͍

  View Slide

 102. ෼͔ͬͯ͘ΕΔਓ͕͍Δ

  View Slide

 103. υϥ͑΋Μ
  ͔ͣͪ͠ΌΜ

  View Slide

 104. ͔ͩΒɺ
  ʮࣗ෼Ͱ͋ͬͯେৎ෉ʯͱࢥ͑Δ

  View Slide

 105. ෼͔ͬͯ͘ΕΔਓ͕͍Ε͹
  ࣗ෼͸େৎ෉ͱࢥ͑Δ

  View Slide

 106. ࣗଚײ৘Λ
  ߴ͘อͭ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

  View Slide

 107. ϚΠϊϦςΟ͸ɺ
  ؀ڥʹΑͬͯมΘΔ

  View Slide

 108. ঁࢠߍʹஉࢠ͕ߦ͚͹ɺ
  ϚΠϊϦςΟ

  View Slide

 109. Ͱ΋ɺஉࢠߍʹ͍Ε͹ɺ
  ϚδϣϦςΟ

  View Slide

 110. ࣗଚײ৘΋
  ؀ڥʹӨڹ͞ΕΔ

  View Slide

 111. ͨͱ͑͹
  ঁࢠߍ

  View Slide

 112. ʦՁ஋؍ʧ
  ൴ࢯ͍Δ͜ͱ͕ॏཁ

  View Slide

 113. ൴ࢯ͕͍Δࢠ͸
  ࣗଚײ৘͕ߴ͍

  View Slide

 114. ൴ࢯ͕͍ͳ͍ࢠ͸
  ࣗଚײ৘͕௿͍

  View Slide

 115. ΋͠ɺϚΠϊϦςΟͳͷͰ͋Ε͹ɺ
  ϚδϣϦςΟʹͳΕΔ৔΁
  ߦ͘ͷ΋ख

  View Slide

 116. ಉ͡Ձ஋؍ͷਓ͕͍ͨͪΔ
  ίϛϡχςΟʹೖΔͷ΋ྑ͍

  View Slide

 117. ࣗ෼ͷΫϥελʹॴଐ͢Δ

  View Slide

 118. ˓˓ͳਓͨͪ

  View Slide

 119. ཧղ͠߹͑Δ஥͕͍ؒΕ͹
  ʮࣗ෼Ͱେৎ෉ʯͩͱࢥ͑Δ

  View Slide

 120. ΫϥεͰਓ͚ͩෆొߍͩͱ
  ϚΠϊϦςΟ

  View Slide

 121. Ͱ΋ɺ
  ΈΜͳ͕ෆొߍͷϑϦʔεΫʔϧ΁ߦ͚͹ɺ
  ϚδϣϦςΟ

  View Slide

 122. टͳ͕଒͕
  ೔ຊʹདྷͨΒϚΠϊϦςΟ

  View Slide

 123. ೔ຊਓ͕
  टͳ͕଒ͷͱ͜Ζ΁ߦ͚͹ɺ
  ࣗ෼͕ͨͪϚΠϊϦςΟ

  View Slide

 124. ϚΠϊϦςΟ
  ϚδϣϦςΟ͸
  ͦͷਓͨͪͷՁ஋؍ʹա͗ͳ͍

  View Slide

 125. ͲͪΒ͕ྑ͍ͱ͔ѱ͍
  ͳͲͰ͸ͳ͍

  View Slide

 126. ൺֱͳͲͰ͖ͳ͍

  View Slide

 127. Ͱ΋ʜʜ

  View Slide

 128. ೔ຊͰ͸ϚδϣϦςΟ͕
  ਪ঑͞ΕΔ

  View Slide

 129. ʠΈΜͳҰॹʡ

  View Slide

 130. ͔ͩΒɺϚΠϊϦςΟʹͳΔͱɺ
  ۃ୺ʹੜ͖ͮΒ͘ͳΔ

  View Slide

 131. ·ͱΊΔͱʜʜ

  View Slide

 132. Ͱ͖Δ͚ͩ
  ۩ମతͳΞυόΠεΛ͠Α͏

  View Slide

 133. ༑ୡΛͭ͘Δͷ͕ۤखͳΒ

  View Slide

 134. ༑ୡͷͭ͘Γ͔ͨΛڭ͑Δ

  View Slide

 135. ίϛϡχέʔγϣϯͷ
  ࿅शΛ͢Δ

  View Slide

 136. ৡΕͳ͍෦෼Λଚॏ͢ΔܗͰɺͲ͏͢Ε͹
  ͦͷࢠ͕ࣗ෼Β͘͠ੜ͖Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔ʁ

  View Slide

 137. ͦͷࢠً͕͚Δ৔ॴΛ୳͢

  View Slide

 138. ཧղͯ͘͠ΕΔਓ͕͍Δͱ͜Ζ΍ډ৔ॴ

  View Slide

 139. ׆༂͢ΔػձΛͭ͘Δ

  View Slide

 140. ͦͷࢠͷຯํΛͭ͘Δ

  View Slide

 141. ͨͱ͑͹

  View Slide

 142. φφϝͷؔ܎

  View Slide

 143. Ϥίͷؔ܎
  λ
  ς
  ͷ
  ؔ
  ܎
  ༑ୡɾܑఋ
  ઌੜɾ਌
  φφϝͷؔ܎
  ૆෕฼ɾۙॴͷਓ

  View Slide

 144. ʮࣗ෼Ͱ͋ͬͯେৎ෉ʯͱ
  ࢥ͑Δ͜ͱ͕େ੾

  View Slide

 145. ֶߍ΁ߦ͚ͳ͍͔Βɺ
  ੜ͖ͮΒ͍ͷͰ͸ͳ͍

  View Slide

 146. ෼͔ͬͯ͘ΕΔਓ͕͍ͳ͍͔Β
  ͠ΜͲ͍

  View Slide

 147. ࢠͲ΋ͷຯํʹͳΖ͏ʂ

  View Slide

 148. -JOF΍͍ͬͯ·͢ɻ

  View Slide