$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

20220413_明治大学国際日本学部授業のスライド

Yu Aoki
April 13, 2022
790

 20220413_明治大学国際日本学部授業のスライド

Yu Aoki

April 13, 2022
Tweet

Transcript

 1. גࣜձࣾ."5$)"୅දऔక໾ࣾ௕੨໦༏
  ."5$)"ͷ૑ۀͱ
  Πϯό΢ϯυࣄۀͷ࡞Γํ

  View Slide

 2. 1SP
  fi
  MF
  ˔ɹגࣜձࣾ."5$)"୅දऔక໾ࣾ௕
  ೥ɺ౦ژ౎౦ٱཹถੜ·Ε
  ໌࣏େֶࠃࡍ೔ຊֶ෦ଔ
  ೥݄ʹ."5$)"Λ૑ۀ

  ˔ɹ."5$)"ؔ࿈ͰͷؔΘΓ
  ಺ֳ෎Ϋʔϧδϟύϯɾ஍Ҭϓϩσϡʔαʔ
  ຯͷૉαεςφϒϧࢾ໰ҕһձ
  ˔ɹझຯ
  ཱྀͱԹઘɺே׆ͱϒϩάʢOPUFʣ
  ੨໦༏

  :V"PLJ

  גࣜձࣾ."5$)"

  ୅දऔక໾

  View Slide

 3. ·ͣ͸͡Ίʹ

  View Slide

 4. ʮ ͜ ͷ त ۀ Ͱ ظ ଴ ͠ ͯ ͍ Δ ͜ ͱ ʯ
  Λ ྡ ͷ ਓ ͱ ࿩ ͠ ͯ ͘ ͩ ͞ ͍ ʢ ෼ ʣ

  View Slide

 5. ࠓ೔͓࿩͍ͨ͜͠ͱ

  View Slide

 6. ɾ . " 5 $ ) " Λ ཱ ͪ ্ ͛ ͨ ܦ Ң
  ɾ . " 5 $ ) " ʹ ͭ ͍ ͯ
  ɾ ى ۀ ͢ Δ ͜ ͱ ʹ ͭ ͍ ͯ

  View Slide

 7. ͳͥɺ."5$)"Λ্ཱ͔ͪ͛ͨ

  View Slide

 8. ໌ ࣏ େ ֶ ࠃ ࡍ ೔ ຊ ֶ ෦

  View Slide

 9. ੈ ք Ұ प

  View Slide

 10. ੈքҰप
  ೔ؒϲࠃ

  View Slide

 11. View Slide

 12. View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. –Johnny Appleseed
  l͜͜ʹҾ༻Λೖྗ͍ͯͩ͘͠͞ɻz

  View Slide

 16. –Johnny Appleseed
  l͜͜ʹҾ༻Λೖྗ͍ͯͩ͘͠͞ɻz

  View Slide

 17. View Slide

 18. –Johnny Appleseed
  l͜͜ʹҾ༻Λೖྗ͍ͯͩ͘͠͞ɻz

  View Slide

 19. ݪ ମ ݧ ʹ ͜ ͦ Ձ ஋ ͕ ͋ Δ ɻ

  View Slide

 20. ೔ ຊ Λ ८ Δ ཱྀ

  View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. View Slide

 24. ೔ຊ໘ന͍ʂ

  View Slide

 25. ͔͠͠

  View Slide

 26. ೔ຊͷྑ͍จԽ͕
  ͳ͘ͳ͖͍ͬͯͯΔɻ

  View Slide

 27. ೔ຊͷञଂ͕೥Ͱͳ͘ͳͬͨ਺

  View Slide

 28. ̏̎̌̌ˠ̍̌̌

  View Slide

 29. ͨͩɺ఻Θ͍ͬͯͳ͍͚ͩ͡Όʁ

  View Slide

 30. ೔ຊͷ͍͍΋ͷΛ
  ఻͑Δ࢓ࣄΛ͍ͨ͠ɻ

  View Slide

 31. View Slide

 32. Χࠃɺສճ࠶ੜ

  View Slide

 33. BVHNFOU*OD

  View Slide

 34. View Slide

 35. ΩϟύΦʔόʔͰϑΟϦϐϯ΁

  View Slide

 36. View Slide

 37. View Slide

 38. View Slide

 39. ੨໦͘Μ͸͞
  શ෦ɺҰਓͰ΍Ζ͏ͱ͗͢͠ͳΜͩΑ

  View Slide

 40. View Slide

 41. Ͳ͜Ͱউෛ͢Δ͔ɻ

  View Slide

 42. ࣗ෼͕΍Γ͍ͨ͜ͱ
  ͜Ε͔Βͷ࣌୅͕ॏͳΔ఺

  View Slide

 43. View Slide

 44. View Slide

 45. ."5$)"ʹ͍ͭͯ

  View Slide


 46. View Slide

 47. ݄̏೔ʹΧϨϯμʔͷ೔

  View Slide

 48. 7*4*0/

  View Slide

 49. ೔ຊͷՁ஋͋ΔจԽ͕
  ࣌୅ͱͱ΋ʹ࢒͍ͬͯ͘

  View Slide

 50. .*44*0/

  View Slide

 51. ͢΂ͯͷਓͷظ଴Λ௒͑Δ
  ೔ຊͰͷମݧΛͭ͘Δɻ

  View Slide

 52. View Slide

 53. ϲࠃޠʹରԠ

  View Slide

 54. View Slide

 55. View Slide

 56. View Slide

 57. View Slide

 58. ສ66
  ສ17

  View Slide

 59. ίϩφͷӨڹ

  View Slide

 60. View Slide

 61. ݱ৔औࡐΛେࣄʹ͍ͯ͠·͢ɻ

  View Slide

 62. View Slide

 63. View Slide

 64. View Slide

 65. View Slide

 66. ੕໺Ϧκʔτͱࢿຊۀ຿ఏܞ

  View Slide

 67. 4OPX1FBLࣾɺ౻໺ӳਓࢯɺࢤཱਖ਼࢚ࢯɺத஛ཽೋࢯ͕גओʹ

  View Slide

 68. ΦϑΟεͷมભ

  View Slide

 69. ઍବϲ୩࣌୅

  View Slide

 70. ઙ૲Ֆ઒ށ࣌୅

  View Slide

 71. Πϯό΢ϯυͷத৺஍ઙ૲ʹڌ఺Λ

  View Slide

 72. ౦೔ຊڮΦϑΟε΁Ҡస

  View Slide

 73. ΦϑΟεҠసύʔςΟʔ

  View Slide

 74. ϫʔΫ

  View Slide

 75. ΋͠ɺձࣾΛ࡞Δ͜ͱʹͳͬͨΒ
  ͲΜͳࣄۀΛͭ͘Γ·͔͢ʁʁ
  ʢ෼ؒɺྡͷਓͱ࿩͍ͯͩ͘͠͞ʣ

  View Slide

 76. ىۀ͢Δ͜ͱʹ͍ͭͯ

  View Slide

 77. બ୒ࢶͷҰͭͰ͔͠ͳ͍

  View Slide

 78. ʮ୭ͷԿΛղܾ͢Δ͔ʁʯ͕େࣄ

  View Slide

 79. ࣭໰

  View Slide

 80. *OTUBHSBNɿZVVV@B
  'BDFCPPLɿ:V"PLJ
  5XJUUFSɿZVVV@B

  View Slide

 81. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

  View Slide

 82. "QQFOEJ Y

  View Slide

 83. View Slide

 84. View Slide

 85. View Slide

 86. View Slide

 87. View Slide

 88. ਓੜͰ΍Γ͍ͨͷϦετ

  View Slide