Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20220413_明治大学国際日本学部授業のスライド

Yu Aoki
April 13, 2022
690

 20220413_明治大学国際日本学部授業のスライド

Yu Aoki

April 13, 2022
Tweet

Transcript

 1. גࣜձࣾ."5$)"୅දऔక໾ࣾ௕੨໦༏ ."5$)"ͷ૑ۀͱ Πϯό΢ϯυࣄۀͷ࡞Γํ

 2. 1SP fi MF ˔ɹגࣜձࣾ."5$)"୅දऔక໾ࣾ௕ ೥ɺ౦ژ౎౦ٱཹถੜ·Ε ໌࣏େֶࠃࡍ೔ຊֶ෦ଔ ೥݄ʹ."5$)"Λ૑ۀ 
 ˔ɹ."5$)"ؔ࿈ͰͷؔΘΓ ಺ֳ෎Ϋʔϧδϟύϯɾ஍Ҭϓϩσϡʔαʔ

  ຯͷૉαεςφϒϧࢾ໰ҕһձ ˔ɹझຯ ཱྀͱԹઘɺே׆ͱϒϩάʢOPUFʣ ੨໦༏ 
 :V"PLJ 
 גࣜձࣾ."5$)" 
 ୅දऔక໾
 3. ·ͣ͸͡Ίʹ

 4. ʮ ͜ ͷ त ۀ Ͱ ظ ଴ ͠ ͯ

  ͍ Δ ͜ ͱ ʯ Λ ྡ ͷ ਓ ͱ ࿩ ͠ ͯ ͘ ͩ ͞ ͍ ʢ ෼ ʣ
 5. ࠓ೔͓࿩͍ͨ͜͠ͱ

 6. ɾ . " 5 $ ) " Λ ཱ ͪ

  ্ ͛ ͨ ܦ Ң ɾ . " 5 $ ) " ʹ ͭ ͍ ͯ ɾ ى ۀ ͢ Δ ͜ ͱ ʹ ͭ ͍ ͯ
 7. ͳͥɺ."5$)"Λ্ཱ͔ͪ͛ͨ

 8. ໌ ࣏ େ ֶ ࠃ ࡍ ೔ ຊ ֶ ෦

 9. ੈ ք Ұ प

 10. ੈքҰप ೔ؒϲࠃ

 11. None
 12. None
 13. None
 14. None
 15. –Johnny Appleseed l͜͜ʹҾ༻Λೖྗ͍ͯͩ͘͠͞ɻz

 16. –Johnny Appleseed l͜͜ʹҾ༻Λೖྗ͍ͯͩ͘͠͞ɻz

 17. None
 18. –Johnny Appleseed l͜͜ʹҾ༻Λೖྗ͍ͯͩ͘͠͞ɻz

 19. ݪ ମ ݧ ʹ ͜ ͦ Ձ ஋ ͕ ͋

  Δ ɻ
 20. ೔ ຊ Λ ८ Δ ཱྀ

 21. None
 22. None
 23. None
 24. ೔ຊ໘ന͍ʂ

 25. ͔͠͠

 26. ೔ຊͷྑ͍จԽ͕ ͳ͘ͳ͖͍ͬͯͯΔɻ

 27. ೔ຊͷञଂ͕೥Ͱͳ͘ͳͬͨ਺

 28. ̏̎̌̌ˠ̍̌̌

 29. ͨͩɺ఻Θ͍ͬͯͳ͍͚ͩ͡Όʁ

 30. ೔ຊͷ͍͍΋ͷΛ ఻͑Δ࢓ࣄΛ͍ͨ͠ɻ

 31. None
 32. Χࠃɺສճ࠶ੜ

 33. BVHNFOU*OD

 34. None
 35. ΩϟύΦʔόʔͰϑΟϦϐϯ΁ 

 36. None
 37. None
 38. None
 39. ੨໦͘Μ͸͞ શ෦ɺҰਓͰ΍Ζ͏ͱ͗͢͠ͳΜͩΑ

 40. None
 41. Ͳ͜Ͱউෛ͢Δ͔ɻ

 42. ࣗ෼͕΍Γ͍ͨ͜ͱ ͜Ε͔Βͷ࣌୅͕ॏͳΔ఺

 43. None
 44. None
 45. ."5$)"ʹ͍ͭͯ

 46. 

 47. ݄̏೔ʹΧϨϯμʔͷ೔

 48. 7*4*0/

 49. ೔ຊͷՁ஋͋ΔจԽ͕ ࣌୅ͱͱ΋ʹ࢒͍ͬͯ͘

 50. .*44*0/

 51. ͢΂ͯͷਓͷظ଴Λ௒͑Δ ೔ຊͰͷମݧΛͭ͘Δɻ

 52. None
 53. ϲࠃޠʹରԠ

 54. None
 55. None
 56. None
 57. None
 58. ສ66 ສ17

 59. ίϩφͷӨڹ

 60. None
 61. ݱ৔औࡐΛେࣄʹ͍ͯ͠·͢ɻ

 62. None
 63. None
 64. None
 65. None
 66. ੕໺Ϧκʔτͱࢿຊۀ຿ఏܞ

 67. 4OPX1FBLࣾɺ౻໺ӳਓࢯɺࢤཱਖ਼࢚ࢯɺத஛ཽೋࢯ͕גओʹ

 68. ΦϑΟεͷมભ

 69. ઍବϲ୩࣌୅

 70. ઙ૲Ֆ઒ށ࣌୅

 71. Πϯό΢ϯυͷத৺஍ઙ૲ʹڌ఺Λ

 72. ౦೔ຊڮΦϑΟε΁Ҡస

 73. ΦϑΟεҠసύʔςΟʔ

 74. ϫʔΫ

 75. ΋͠ɺձࣾΛ࡞Δ͜ͱʹͳͬͨΒ ͲΜͳࣄۀΛͭ͘Γ·͔͢ʁʁ ʢ෼ؒɺྡͷਓͱ࿩͍ͯͩ͘͠͞ʣ

 76. ىۀ͢Δ͜ͱʹ͍ͭͯ

 77. બ୒ࢶͷҰͭͰ͔͠ͳ͍

 78. ʮ୭ͷԿΛղܾ͢Δ͔ʁʯ͕େࣄ

 79. ࣭໰

 80. *OTUBHSBNɿ[email protected] 'BDFCPPLɿ:V"PLJ 5XJUUFSɿ[email protected]

 81. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

 82. "QQFOEJ Y

 83. None
 84. None
 85. None
 86. None
 87. None
 88. ਓੜͰ΍Γ͍ͨͷϦετ